Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 118

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

Ч

Частота вільних коливань     42, 45

- гранична     91, 477, 49G, 5G7

- зв'язку       1GG, 1Gкомплексна 153, 182, 187 кутова(кругова) 42

нормована

нормувальна

резонансна

385, 527

центральна циклічна 480, 487, 495

531, 551

42, 94, 99, 127,

503, 512 264

Частотна дисперсія 454 Чотириполюсник (двобрамник) 219, 382

- активний       212,245

- взаємний 214

- еквівалентний 213, 218

- врівноважений 268

- неврівноважений     193, 268

- несиметричний       214, 268

- прохідний

- реактивний

- симетричний

- узгоджений Число деревне

- зумовленості

- контурне

- матричне

- рядкове 634

- узагальнене 193,207

546, 553

214, 215, 268

216 636 612 634

633, 634 636

Ш

Швидкість світла

- фазова 287, 297 Шлейф 355

- вимірювальний 264

46Навчальне видання

КОВАЛЬ Юрій Олександрович ГРИНЧЕНКО Людмила Василівна МИЛЮТЧЕНКО Іван Олександрович РИБІН Олександр Іванович

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ

Частина 2

Підручник для студентів вищих навчальних закладів

За загальною редакцією проф. В.М. Шокало та проф. В.І. Правди

Редактор Л.І. Сащенко Виконавець комп'ютерної верстки І.О. Милютченко

Підп. до друку 05.09.06. Формат 60x84 ^6

Умов. друк. арк. 35,7. Облік.- вид. арк. 31,9. Друк. ризограф. Тираж 300. Ціна договірна

Харківський національний університет радіоелектроніки Україна, 61166 Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в ПФ "Колегіум", (0572) 28-53-74


[1] Гаусе Карл Фрідріх, Gauss (1777-1855) німецький математик, астроном, фізик і геодезист. Народився у Брауншвейзі. Вчився у Геттінгенському ун-ті. Захистив док­торську дисертацію (1799), яка містила перше доведення основної теореми алгебри. З 1807 р. - директор Геттінгенської астрономічної обсерваторії. Праці Гаусса вплинули на розвиток вищої алгебри, теорії чисел, диференціальної геометрії, теорії тяжіння, класичної теорії електрики і магнетизма, геодезії, теоретичної астрономії.

В області астрономії розрахував орбіту малої планети Церери, займався теорі­єю збурень та теорією руху небесних тіл. Складаючи карту Ганноверського королівс­тва (1820—1830), створив вищу геодезію, винайшов геодезичний прилад - геліотроп. Оприлюднив метод найменших квадратів (1821-1823). Спільно з Г. Вебером створив абсолютну систему електромагнітних одиниць (1832). Побудував перший у Німеччи­ні електромагнітний телеграф (1833), створив загальну теорію магнетизму, заклав ос­нови теорії потенціалу тощо.

[2]

Жордан Каміль Марі Едмон, Jordan (18З8 - 1944) - французький математик. На­родився у Ліоні, працював у Політехнічній школі та Коллеж де Франс. У 1885-1941 рр. видавав математичний журнал, чл.-кор. Петербурзької АН (1895). Пра­ці Жордана присвячені алгебрі, теорії чисел, теорії функцій, геометрії, топології, ди­ференціальним рівнянням і кристалографії. З його ім' ям пов' язані теорема Жорда-на-Гельдера про композиційні ряди груп, нормальна (жорданова) форма матриць, крива, теорема, міра та ін. За його тритомним «Курсом аналізу» (1884—1887) у Пе­тербурзькому ун-ті вивчали диференціальне та інтегральне числення.

[3]

Жордан Каміль Марі Едмон, Jordan (18З8 - 1944) - французький математик. На­родився у Ліоні, працював у Політехнічній школі та Коллеж де Франс. У 1885-1941 рр. видавав математичний журнал, чл.-кор. Петербурзької АН (1895). Пра­ці Жордана присвячені алгебрі, теорії чисел, теорії функцій, геометрії, топології, ди­ференціальним рівнянням і кристалографії. З його ім' ям пов' язані теорема Жорда-на-Гельдера про композиційні ряди груп, нормальна (жорданова) форма матриць, крива, теорема, міра та ін. За його тритомним «Курсом аналізу» (1884—1887) у Пе­тербурзькому ун-ті вивчали диференціальне та інтегральне числення.

[4]

Краут, Crout P.D. - вчений, який запропонував цей метод у роботі "A short Method for Evaluating Determinants and Solving Systems of Linear Equations with Real or Com­plex Coefficients", AIEE Trans., 1941. - Vol.69, P. 1235-1241.

[5]

Краут, Crout P.D. - вчений, який запропонував цей метод у роботі "A short Method for Evaluating Determinants and Solving Systems of Linear Equations with Real or Com­plex Coefficients", AIEE Trans., 1941. - Vol.69, P. 1235-1241.

[6]

Краут, Crout P.D. - вчений, який запропонував цей метод у роботі "A short Method for Evaluating Determinants and Solving Systems of Linear Equations with Real or Com­plex Coefficients", AIEE Trans., 1941. - Vol.69, P. 1235-1241.

[7]

Краут, Crout P.D. - вчений, який запропонував цей метод у роботі "A short Method for Evaluating Determinants and Solving Systems of Linear Equations with Real or Com­plex Coefficients", AIEE Trans., 1941. - Vol.69, P. 1235-1241.

[8] Евклід (365-300 до н. е.) - давньогрецький учений, філософ і математик. Автор перших теоретичних трактатів з математики. Родом з Афін, учень Платона. Працював в Олександрії. Головна праця «Начала» (латинізована назва - «Елементи») містить викладення планіметрії, стереометрії і низки питань теорії чисел, алгебри, загальної теорії відношень і метода визначення площ та об'ємів. У «Началах» підсумовані всі попередні досягнення грецької математики і вперше зроблено спробу логічної побу­дови геометрії на базі аксіоматики. З 1482 р. ця книга витримала більше 500 видань усіма мовами світу.

[9] У цій схемі та нижче, якщо розмірності параметрів розглядуваних схем не вказано,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації