Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 77

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

 

ДЛМВ і ЗДЛ

[е-ахе(і - і х) + рян (Р)е-а(2/-х)є(і - 2із + і х ) + 2 н

+ ря рЯне-ї(2'+х)е(і - 2із - іх) +...]

і (х,ї)

ІДЛ

1 Я г

00   і 1е(і - Тх)    рЯн е(і    з х) + хв

+ р Я р Ян е(і - 2і з х ) Я р Ян е^ - 4і з х ) +...]

 

ДЛМВ і ЗДЛ

І-ЯрЯ- [е-ахе(і -1х) - рЯн е-а(2'-х)е(і - 2із + іх) +

2 Яхв

+ р Кг р Ян е(2'+х)е(і - 2із х) -...]

и2(і )

ІДЛ

(1- ря      рЯн )[е(і - із) я рян е(і - 3із) + рярЯн е(і - з)...]

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1 - рКі )(1 + рян )[е-а'е(і - із) + рКі ряне-3а'е(і - 3із) + ...]

2

І2 )

ІДЛ

(1- рЯ        рЯн )[Є(І - із )Яг рЯн е(і - з ) + рЯІ рЯн е(і - з )...]

 

 

хв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1 - ркі )(1 - рян ) [е-а'е(і - із) + рКі рян е-3а'е(і - 3із) + ...]

хв

І1( 0

ІДЛ

(1 - ря){е(і) - рян (1 - ря)[е(і - з) + ряг рян е(і - з) + ...] }

 

 

2 Яхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1-ряІ ){е(і)-рян (1-ряІ )[е-'е(і -2із)+ря,ря е-'е(і - 4із)+...] }

 

 

хв

Аналіз співвідношень (табл.5.38) і графіків (рис.5.71) призводить до таких висновків:

1) при активному характері навантаження лінії і внутрішнього опору джерела форма хвиль, які формують миттєві значення напруги і струму в лінії, збігається з миттєвим значенням напруги джерела;

2) при увімкненні лінії до ідеального джерела напруги перехідний процес має імпульсно-коливальний характер при Ян > Яхв (ря > 0) і ступінчасто-аперіодичний - при Ян < Яхв (рЯн < 0);

3) усталені значення відгуків ІДЛ при увімкненні до джерела напруги становлять:

Я Е Е

н

Ііт и2(і)

і —>оо

Ян + Я

; Ііт і2(і) = Ііт )

і —>оо

і —>оо

Ян + Я

и 2)|

Е

0

ркн1 = 0,6 ркн2 =-0,6       и2(іА

У

р К н= 0,6   Я К н= -0,6

Е

Е/Ян2

—І-'-!--!-!-1

0

рК н2 =-0,6

р К н= 0,6

0

Е/Ян2

—І-1--'-і—

і з     3із    5із    з    з  11і з і

Е/Ян1---------1--------ї^-х^^---- Е/Ян

1----1 і ^

а

0

р к н2 = -0,6

і_________і - - *л____і-.-.—.4-—

і        і        і        \        і ^

з   з   з   з  10із і

б

Рисунок 5.71 - Увімкнення ідеального джерела постійної ЕРС до ліній з активним навантаженням: а - відгуки ІДЛ; б - відгуки ДЛМВ і ЗДЛ (а' = 0,1)

5.12.6 ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ з реактивним навантаженням

При навантаженні лінії на реактивність чи Е) операторні опори наван­таження і коефіцієнти відбиття є функціями змінної р:

2не(р) = ~^; 2нь(р) = рЕ;

-1

Р 2нС (Р)

Р 2нЬ (Р)

2нС (Р) - 1 = рСЯхв ' = 1 - рСЯхв =- ртЯС - 1 2нС (р) + 1 1      + 1     1 + рСЯхв        ртЯС + 1

рСЯхв

рЬ - 1

2нЬ (р) - 1 = Яхв       = рЬ - Яхв = ртЯЬ - 1 2нЬ (Р) +1     Рк +1     РІ + Яхв     РТЯЬ +1' (5.202)

(5.203)

Я

хв

де тЯС = СЯхв; тЯЬ = Ь / Яхв - сталі часу перехідних процесів в ІДЛ,

ДЛМВ і ЗДЛ, навантажених на відповідний реактивний елемент.

Залежність від Р коефіцієнтів відбиття (5.202) і (5.203) призводить до зміни форми хвилі при кожному відбитті від навантаження. Цим пояснюється те, що перехід від доданків, якими представлені зображення в табл.5.35, до оригіналів є вельми складним для членів, що відповідають другому і наступним відбиттям від навантаження.

Кількість відбиттів обмежується у разі узгодження лінії з джерелом

( я =   ; р 21( р) = 0).

ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ, навантажені на ємність. Зображення напруги і струму в ІДЛ, узгодженої з джерелом і навантаженої на ємність, становлять:

и (х, р)=

Е (Р)

2

Е (Р)

нС

Е(Р)

2 Я

"рт х

Р 2нс( Р)Є

(2тз х ) = Е(Р)

г

хв

2Я

хв

е-ртх - РТ ЯС-1 е(2тз х) рт ЯС +1

е - рт х + рт ЯС -1 е(2т з х) рт ЯС +1

(5.204)

З системи (5.204) виходять зображення вихідних і вхідних напруг і струмів:

и 2( Р) = и , р) = Е (р)

1

рт ЯС +1

р) = и (0, р)

12( Р) = I , р) =

І1( р) = I (0, р) =

Е(Р)

2

1

1 - рт ЯС - 1 е-2 рт з рт ЯС +1

(5.205)

Е(р)   ртЯС   е-ртз .

Яхв   рт ЯС + 1

Е (Р)

2 Яхв

1 + рт ЯС - 1 е-2 рт з .      рт ЯС + 1

(5.206)

При увімкненні ліній до джерела постійної напруги (рис.5.72, а) Е(р) = Е/р рівняння (5.204) приймуть вигляд:и (х, р) =

I(х, р)

Е

2~

р

рТЯС - 1   е-р(2тз х)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації