Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

оригіналом ОПФ (ОВФ) (3.130).

Для переходу до оригіналів (часових характеристик) використовують ти­пові операторні відповідності та властивості перетворення Лапласа (лінійності та запізнення) (див. табл.3.1, 3.2).

5.1З.1 Лінії, узгоджені з навантаженням

У цьому режимі pz (p) = 0, Zхв (p) = , отже, вирази операторних функцій і часових характеристик спрощуються (табл.5.43).

Таблиця 5.43 - Операторні функції та часові характеристики

ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ, узгоджених з навантаженням

ОПФ, ОВФ, g (t), h(t)

Лінія

Співвідношення

Hu (P) =H7 (p)

ІДЛ

2                       Z і (p) + Rхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

1 - Pzi (P) e-a/e-pxз =        Rхв        e-a/e-pxя 2                              Z і(p) + Rхв

Z вх ( p)

ІДЛ,

ДЛМВ,

ЗДЛ

1 - Pzl (P) = 1 2           Zi (p) +

gu (t) = g i (t)

ІДЛ

Ri + Rхв    (       з)

 

ДЛМВ і ЗДЛ

Ri + Rхв

hu (t) = hi (t)

ІДЛ

Ri + Rхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

і?хв   e-a/ -8(t   тз)

gY (t)

ІДЛ, ДЛМВ, здл

—1—l(t)

Ri + Rхв

hY (t)

 

-1--5(f)

Ri + Rхв

У табл.5.43 вирази для часових характеристик наведені для активного внутрішнього опору джерела: 2\ (р) = Щ . При цьому ОПФ і ОВФ відповідають

операторним функціям неспотворюючого кола (3.119):

Н (Р) = Ное

де Н 0 і0 = т з - для ОПФ; Н 0

1

і0 = 0 - для ОВФ.

Часові характеристики узгоджених ліній при дії ідеального джерела на­пруги становлять:

1) для ІДЛ

8и (і) = 8, (і) = 1(* - т з);   к ) = И, ) = 8(* - т з); (5.216) gY ) = (1/Яхв)    - тз);   Иг ) = (1/Яхв) ■ 8- тз);

2) для ДЛМВ і ЗДЛ

gu ) = gl ) = е-а/ 1(і - т з); к) = Нг ) = е-а/ 8(і - т з);

(5.217)

gY ) = (1хв) е-а/ 1(і - тз);  Иг ) = (1хв) е-ш 8(і - тз).

-а/

Графіки часових характеристик (5.216) і (5.217) підтверджують неспотво-рюючий характер узгоджених ліній (рис.5.78).

gu    )=gl ) 1

К (ґЖ (і)

0

1(і з )

а

V

8(і з)

gu (І)=gl■ (І)

-а/

0

е-а/ Л(і з)

в

V

е-а/-8 з)

І

x

з

з

0

0

б г

Рисунок 5.78 - Графіки часових характеристик узгоджених ліній:

а, б - ІДЛ; в, г - ДлМВ і ЗДЛ

т

т

з

з

5.13.2 Лінії, навантажені на активний опір,

при активному внутрішньому опорі джерела

Підстановка у формули (табл.5.42) дійсних значень коефіцієнтів відбиття від навантаження і джерела (5.201) призводить до виразів ОПФ і ОВФ для да­ного режиму ліній (табл.5.44). Співвідношення з табл.5.44 підтверджуються та­кож результатами п. 5.12.5.

Часові характеристики, здобуті як оригінали ОПФ і ОВФ, наведені в табл.5.45.

Як приклад на рис.5.79 зображені графіки перехідних характеристик для навантажених на активний опір ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ, які увімкнено до ідеального джерела напруги. Параметри навантаження такі ж самі, як у п. 5.12.5 (див. рис.5.71).

Таблиця 5.44 - Операторні функції ліній з активними опорами навантаження і джерела

ОПФ, ОВФ

Лінія

Співвідношення

Hu (р)

ІДЛ

(1 -PRi )(1 + ркн)(e-pT3 +prie-3pT3 +pRie-5pT3 +...)

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1к, )(1кн )(e-ale-pT3 Ri Pкн e-3ale-3pT3 +pR     e-5ale-5pT3 +...),

 

 

2

н (Р)

ІДЛ

(1 + Pr, )(1 кн )(Є-рТз +Pr,                 РТз +pR,          Є-5рТз + ...)

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1+Pк, )(1-PКн )(e-ale-pT3 +PRi Pкн e-3ale-3pT3 +pR, pКн e-5ale-5pT3 +...)

 

 

2

^вх (р)

ІДЛ

(1-Pri )[1-рКн (1-Pri )(e-2РТз +pRie-4pT3 +pRe-6pT3 +...)]

хв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1 -Pri )[1 кн (1 -Pri )(e-2ale-2pT3 +Prie-4ale-4pT3 +...)]

хв

Аналіз виразів для часових характеристик (табл.5.45) і графіків (рис.5.79) показує:

4) перехідні характеристики мають ступінчастий характер, висоти і знаки «сходинок» визначаються величинами і знаками коефіцієнтів відбиття рк і

рК{, а тривалість дорівнює 2т з;

5) імпульсні характеристики є сукупністю дельта-функцій, інтервал між якими становить 2т з, а множники дорівнюють висотам відповідних «сходинок»

g ) з урахуванням їхніх знаків;

6) усталені значення перехідних характеристик ІДЛ становлять:

(ґ) = гіг> 1іш^(ґ)1гЬг■

ґ  да + Кі ґ-да Кн + Кі

Граничні   значення   опору   навантаження   відповідають розімкненій (Ян да) і замкненій (Ян = 0) лініям.

Таблиця 5.45 - Часові характеристики ліній з активними опорами навантаження і джерела

g (t)

Лінія

Співвідношення

gu (t)

ІДЛ

(1 rt )(l+p          )[l(t з )+p r l p r н l(t - ЗТ з )+p ^ ^ l(t -              )+ ...]

 

 

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1- pRt         Р )[e-all(t - Тз ) + pRt p^e~3all(t - ЗТз ) + ...]

2

hu (t)

ІДЛ

(l-p r, )(l+p )[8(tз )+p r,p 8(t - ЗТ з )+p r pRH 8(t - з )+ ...]

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації