А П Врагов - Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

А.П.ВРАГОВ

ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

5 3 2

ГІДРОМЕХАНІЧНІ

ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ

ВИРОБНИЦТВ

Суми АЛАН-ЕКС 2003

ББК 35.11-5 В 81

УДК 66.01 +66.011.665.6/7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" (гриф надано Міністерством освіти і науки України лист№ 14/18.2-2238 від 29.11.2002 р.)

Рецензенти:

кафедра хімічної техніки та промислової екології Харківського державного технічного університету (зав. каф. д-р техн. наук, проф. В.П.Шапорєв),

д-р техн. наук, проф. О.Р.Якуба

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету

Врагов А.П.

В 81    Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафто­переробних виробництв: Навчальний посібник. - Суми: Алан-Екс, 2003. - 232 с. ISBN 966-96140-2-3

У даному посібнику розглянуті теоретичні основи гідромеханічних процесів хімічних і газо- нафтопереробних виробництв, а також принципи будови і роботи типових апаратів і машин, методи їх технологічних розра­хунків. Він призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом "Інженерна механіка" за спеціальністю "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів". Може бути ко­рисним студентам інших споріднених спеціальностей, а також інженерно-технічним працівникам хімічної, газо- та нафтопереробної промисловості.

Ілюстрацій - 79, таблиць - 14, бібліографічний список -30 найменувань.

ББК 35.11-5

ISBN 966-96140-2-3

©А.П.Врагов, 2003

© Видавництво Алан-Екс, 2003

Передмова............................................................................... 4

ЧАСТИНА ПЕРША ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ І НАУКОВІ ОСНОВИ КУРСУ "ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ"

Розділ 1

Основні поняття і загальні закономірності процесів............................ 9

Розділ 2

Основні фізико-хімічні властивості речовин і їхнє визначення......... 35

Розділ З

Основи прикладної гідравліки................................................................. 54

Розділ 4

Моделювання процесів і апаратів, основи теорії подібності............... 67

ЧАСТИНА ДРУГА ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Розділ 5

Неоднорідні системи і методи їхнього розділення................................. 88

Розділ 6

Флотаційні методи розділення суспензій і пульп................................... 112

Розділ 7

Відцентрове розділення неоднорідних систем.................................. 122

Розділ 8

Фільтраційне розділення та конструкції фільтрів............................ 147

Розділ 9

Ультрафільтрація та зворотний осмос.................................................. 174

Розділ 10

Комбіновані методи розділення неоднорідних систем........................ 180

Розділ 11

Процеси і техніка псевдозрідженого зернистого шару.......................... 192

Розділ 12

Механічні перемішування у рідкому середовищі

і конструкції мішалок................................................................................. 206

Список літератури ..................................................................................... 217

Додатки........................................................................................................ 219

Предметний покажчик................................................................................ 227

Зміст з

Хіміки - це ті, хто дійсно розуміє, як улаштований світ.

Лайнус Полінг, двічі лауреат Нобелівської премії

ПЕРЕДМОВА

Фундаментальна інженерна наука, що вивчає теоретичні та інженерні основи процесів хімічної технології, а також будову, принципи роботи і методи технологічних розрахунків типового і нестандартного обладнання хімічних вироб­ництв, традиційно називається "Процеси та апарати хімічної технології'". Принципи побу­дови курсу "Процеси та апарати а також кла­сифікацію процесів хімічної технології вперше запропонував у 1897 р. видатний російський хімік Д.І.Менделєєв у книзі "Основи фабрично-заводської промисловості".

Протягом багатьох десятиліть цілі покоління хіміків-технологів і механіків хімічних вироб­ництв вивчали цю дисципліну за фундаменталь­ним підручником А.Г.Касаткіна "Основні проце­си та апарати хімічної технології". Сьогодні ця книжка, не дивлячись на багатократні переви­дання, стала практично недоступною для студен­тів з багатьох причин. За роки, що пройшли після останнього видання книжки, відбулися значні зміни як у розвитку самої дисципліни, так і в нових наукових і інженерних досягненнях щодо процесів хімічної технології і хімічної техніки. Тому виникла необхідність переглянути і допов­нити інформацію новими даними, переглянути методичний підхід до вивчення розділів курсу та посилити напрям щодо можливостей самостій­ного вивчення цієї складної дисципліни в умовах дистанційного навчання.

За останнє десятиріччя, внаслідок створення нових незалежних держав, змінилися пріоритети в розвитку спеціальної освіти, практич­но повністю зупинилось надходження в Україну спеціальної технічної наукової і навчальної літератури. Крім того, закон про мову, що діє в Україні, зобов'язує викладати технічні дисципліни державною мовою. В умовах гострого дефіциту навчальної технічної літератури та відсут­ності коштів на її придбання, відсутності сталої технічної терміноло­гії, неготовності видавництв до видання технічної літератури україн­ською мовою виникла гостра проблема, що примушує фахівців затра­чати великі зусилля на підготовку нових навчальних посібників укра­їнською мові, в яких у стислій формі, але без шкоди для сутності, викладається необхідна наукова і навчальна інформація щодо світових досягнень науки і техніки в окремих спеціальних галузях виробництв і промисловості.

У навчальних планах підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів зі спеціальності "Обладнання хімічних виробництв і підприємств буді­вельних матеріалів" навчальна дисципліна "Процеси і обладнання хімічної технології"" займає провідне місце, оскільки вона є базовою для вивчення комплексу спеціальних дисциплін, що формують квалі­фікаційний рівень фахівця. Курс "Процеси і обладнання ..." базується на фундаментальних наукових і практичних досягненнях людства у вивченні природничих наук і вимагає достатньо ємних знань в галузях фізики, хімії, математики, гідродинаміки, термодинаміки та ін. У курсі студенти додатково вивчають нові області знань, орієнтованих на використання їх у хімічній технології та техніці.

На базі отриманих знань формується фахівець, що здатний викону­вати роботу конструктора з хімічної техніки, майстра із ремонту обла­днання, механіка цеху хімічного виробництва, інженерно-технічного працівника хімічного підприємства або цеху спеціалізованого маши­нобудівного заводу, дослідника і розробника нової техніки, фахівця науково-дослідної лабораторії чи інституту.

Метою даного навчального посібника є систематизація навчально­го матеріалу щодо гідромеханічних процесів та обладнання хімічних виробництв і надання методичної допомоги у вивченні спеціальної інженерної дисципліни студентам, що навчаються за спеціальністю 7.090220 та спеціалізуються в галузі процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв. Навчальний посібник може бути корис­ним і студентам, що спеціалізуються в галузі хімічних технологій неорганічних виробництв.

Навчальний посібник має два розділи: 1) основні положення та наукові основи курсу ПОХВ; 2) гідромеханічні процеси та облад­нання. По суті посібник є першою частиною із трьох, що складають фундамент курсу процесів та обладнання хімічних, газо- і нафтопере­робних виробництв.

Автор щиро дякує рецензентам проф. О.Р.Якубі та кафедрі хімічної техніки і промислової екології Харківського державного технічного університету (зав. кафедри, проф. В.П.Шапорєв) за працю, пов'язану з рецензуванням рукопису, та за цінні зауваження і рекомендації, що сприяли покращенню змісту книги.

Розуміючи, що ця книга не позбавлена недоліків, автор буде щиро вдячний читачам за критичні зауваження, пропозиції і поради щодо поліпшення її якості і змісту.

Коли перераховані ... операції проводяться по декілька разів у взаємному зв'язку, то вся серія їх отримує назву процесу.

М.В.Ломоносов

ЧАСТИНА ПЕРША

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ КУРСУ «ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ»

Частина І

Розділ 1 Основні поняття і загальні закономірності процесів................. о,

1.1 Зміст і завдання курсу "Процеси та обладнання ...".

Основні поняття і визначення.................................................................. 9

1.2 Основні показники процесів і їхні характеристики.................................... 13

1.3 Основні закони, які використовують в курсі "Процеси та обладнання...".. 18

1.3.1 Закони збереження матерії і зміни її складу................................... 18

1.3.2 Закони збереження і перетворення енергії...................................... 21

1.3.3 Закони фазової рівноваги в системі.............................................. 24

1.4 Основний кінетичний закон (закон переносу маси та енергії). Класифікація процесів і апаратів................................................................... 26

1.5 Загальні принципи розрахунку і визначення

основних розмірів апарата............................................................................. 31

Розділ 2 Основні фізико-хімічні властивості речовин

і їхнє визначення........................................................... 35

2.1 Основні поняття і визначення про природу речовин................................... 35

2.2 Визначення основних фізико-хімічних властивостей речовин................... 37

2.2.1 Властивості газів і газових сумішей.............................................. 37

2.2.2 Властивості рідин і їхніх сумішей.......................................................... 42

2.2.3 Властивості твердих тіл, зернистих матеріалів і порошків................... 48

Розділ 3 Основи прикладної гідравліки................................................... 54

3.1 Основний закон гідростатики......................................................................... 54

3.2 Гідродинаміка потоку в'язкої рідини........................................................... 56

3.2.1 Основні характеристики динаміки потоків............................................ 56

3.2.2 Рівняння нерозривності (матеріального балансу) потоку................... 58

3.2.3 Режими течії потоків рідини................................................................... 60

3.3 Рівняння руху рідини (Нав-Стокса), фізичне значення

складових рівняння........................................................................ 61

3.4 Енергетичний баланс потоку для реальної рідини

(рівняння Бернуллі)......................................................................................... 63

3.5 Опір тертя в трубопроводах і апаратах................................................... 65

Розділ 4 Моделювання процесів і апаратів,

основи теорії подібності.................................................. 67

4.1 Моделювання як метод дослідження процесів і апаратів......................... 67

4.2 Умови подібності фізичних явищ, умови однозначності......................... 69

4.3 Подібність фізичних процесів, індикатори і критерії подібності.

Теореми подібності......................................................................................... 72

4.4 Алгоритм подібного перетворення диференціального

рівняння процесу в критеріальне....................................................... 75

4.5 Критерії гідродинамічної подібності та їх фізичний зміст.

Невизначені і визначені критерії подібності............................................... 76

4.6 Критеріальні рівняння гідродинамічних процесів................................... 80

4.7 Методи опрацювання результатів дослідів і одержання функціональних і критеріальних рівнянь...................................................... 81

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСІВ

У цьому розділі...

♦ Дещо про процеси для багатьох технологій.

♦ Що це таке - технологічне обладнання?

♦ Що розуміють під параметрами процесу?

♦ Що робити з основними законами природи?

♦ Як працює основний кінетичний закон?

♦ Які процеси бувають і яке обладнання для цього необхідно?

♦ Розрахувати апарат - це не так просто!

1.1 Зміст і завдання курсу "Процеси і обладнання..." Основні поняття і визначення

Сучасне розвинуте суспільство не може існувати й успішно руха­тись вперед без виготовлення засобів виробництва і предметів спожи­вання. Найбільш раціональним і прогресивним є промислове вироб­ництво, яке найбільшою мірою забезпечує потреби суспільства висо­коякісними виробами, продуктами, товарами, машинами, обладнан­ням і устаткуванням.

Промислове виробництво пов'язане з виконанням багатьох певних виробничих операцій і процесів.

Під операцією розуміють цілеспрямований механічний вплив на матеріали, речовину або продукт, які обробляються, і що призво­дить до зміни їх форми, об'єму або зовнішнього вигляду, але не пов'язане зі зміною хімічних властивостей матеріалів. Так, у машино­будуванні металева заготовка в результаті низки послідовних механі­чних операцій перетворюється в потрібну деталь. У гірничодобувній промисловості добута руда піддається механічній переробці: подріб­нюванню, просіюванню, сортуванню, поділу на класи, збагаченню і т.п. Такі та інші подібні операції відносять до механічної техно­логії, при використанні якої первинні або вторинні матеріали зазнають примусової механічної обробки._

Під процесом розуміють низку послідовних і закономірних впли­вів і змін, пов'язаних із фізико-хімічними перетвореннями в складних системах, перерозподілом складових системи і зміною ії параметрів, що приводять до набуття ними нових властивостей. У процесі фізико-хімічної переробки матеріали можуть змінювати не тільки зовнішній вигляд, але також агрегатний стан і хімічний склад.

Сукупність операцій і процесів, які потрібно виконати при переро­бці сировини у вироби, напівфабрикати або цільові продукти, визна­чення порядку і знаходження найбільше ефективних засобів їх прове­дення вивчає технологія - наука про фах, ремесло.

За визначенням акад. М.М.Жаворонкова "...технологія - це наука про найбільш економічні методи і процеси переробки сирих матеріа­лів у предмети споживання і засоби виробництва".

Існує величезна кількість спеціальних галузевих технологій, що забезпечують переробку сировини і мінеральних ресурсів у різнома­нітні матеріали, напівфабрикати, корисні речі, речовини, а також ви­робництво різноманітних продуктів, готових виробів, предметів побу­ту, машин та обладнання, енергоносіїв і засобів забезпечення і охоро­ни життєдіяльності та інші. Як приклад, можна назвати технології машинобудування, промислового і житлового будівництва, енергети­чну, хімічну, нафтохімічну, металургійну, гідрометалургійну та тех­нологію харчових продуктів і багато інших.

У курсі "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виро­бництв" вивчаються технологічні процеси, пов'язані з хімічними, нафтохімічними, газо- та нафтопереробними технологі­ями для переробки сировини і різноманітних речовин у напівпродук­ти і продукти, які використовуються в народному господарстві, в інших галузях промисловості.

Механічні та фізико-хімічні технологічні процеси проводять із використанням обладнання - сукупності апаратів, механізмів і машин, що дозволяють реалізувати різноманітні процеси в необхід­ному режимі для досягнення поставленої мети.

Апаратом називають статичне обладнання місткісного типу, яке заповнене різними пристроями і призначене для проведення одного або декількох специфічних технологічних процесів при переробці робочих середовищ (наприклад, одноярусний відстійник, фільтру­вальний апарат, випарний апарат та інші).

Механізмом називають сукупність з'єднаних між собою рухо­мих деталей і ланок, що виконують однотипні, заздалегідь призначені рухи та дії (наприклад, кривошипно-шатунний механізм поршневої помпи, механізм закривання кришки апарата та ін.).

Машина - з'єднання рухомих і нерухомих деталей, вузлів і меха­нізмів, призначених для виконання окремих операцій і процесів за допомогою перетворення механічної, гідравлічної або електричної енергій в корисну роботу (наприклад, відстійно-шнекова центрифуга, вихоровий насос, гвинтовий компресор, барабанна сушарка та ін.)

Агрегат, установка - сукупність апаратів, механізмів і машин, з'єднаних певним чином і у визначеній послідовності, для проведення низки призначених процесів (наприклад, сушильний агрегат, фільтру­вальна установка, опріснювальна установка та ін.).

Устаткуванням називають комплекс допоміжного обладнання, що пов'язує різні агрегати та машини в єдиний комплекс та забезпечує функціонування складного агрегату для випуску готової продукції. До устаткування слід відносити трубопроводи, регулюючу та запірну арматури, контрольно-вимірювальні прилади та інше.

Сучасні промислові технології охопили усі види діяльності людсь­кого суспільства і пов'язані з техногенним впливом виробничої діяль­ності на природу та навколишнє середовище.

Тому паралельно з вирішенням завдань виробничої діяльності необхідно вирішувати питання захисту навколишнього середовища, розроблення і впровадження природоохоронних технологій, які дозволяють знизити вплив на природу несприятливої техногенної діяльності людини, раціонально використовувати природні ресурси, створювати і впроваджувати маловідходні, ресурсозберігаючі техно­логії, створювати нові зразки ефективної хімічної техніки.

Одночасно на передній план виходять завдання зменшення енерго-витрат на проведення технологічних процесів та збереження невіднов-лювальних енергоресурсів, тому що хімічна і споріднені технології в цілому й устаткування, яке застосовують для проведення процесів, є дуже енергоємними, тому раціональна організація технологічного процесу, вибір ефективного обладнання дають найбільш суттєву еко­номію енергоресурсів.

Враховуючи викладене, зазначимо, що навчання фахівців за спеці­алізаціями, пов'язаними з обладнанням для хімічних і нафто­переробних технологій, вимагає також викладання цілого ряду додат­кових дисциплін, знання яких давали б фахівцям можливість грамотно вирішувати не тільки виробничі проблеми, а й завдання захисту навколишнього середовища, що на сьогодні є головними соціально-економічними, народногосподарськими і науково-технічними про­блемами сучасності.

Курс "Процеси і обладнання ..." є спеціальною провідною навчаль­ною дисципліною, у якій вивчаються основні фізико-хімічні законо­мірності спільних для багатьох виробництв технологічних процесів, методи їх раціонального апаратурно-технологічного оформлення, технологічних розрахунків параметрів процесу, засоби створення оптимальних умов проведення процесів, принципи будови та роботи обладнання, основи технологічних розрахунків і конструювання типо­вої і нестандартної хімічної апаратури для проведення цих процесів.

В основу курсу, який вивчається, закладені фундаментальні досяг­нення науки і техніки з основних процесів, апаратів і машин хімічних, нафтохімічних, газо- і нафтопереробних та інших споріднених вироб­ництв. Ці здобутки викладені в багатьох підручниках і монографіях відомих вчених: проф. А.Г.Касаткіна [10], чл.-кор. АН П.Г.Романкова [22], проф. Н.І.Гельперина [4, 5], акад. В.В.Кафарова, проф. В.Б.Ко­гана [11], акад. О.М.Кутєпова, проф. О.М.Плановського [17, 18] та ін.

Серед закордонних вчених, що зробили вагомий внесок у розвиток науки про процеси та апарати, відомі своїми працями Мак-Адамс, Дж.Перрі [16], Я.Циборовський [29], Т.Шервуд [ЗО], С.Брет-шнайдер [1], Т.Хоблер та ін.

Курс "Процеси і обладнання ..." базується на знаннях, отриманих студентами в курсах математики, фізики, основ технічної механіки, загальної і фізичної хімії, матеріалознавства гідравліки, теплотехніки, та багатьох інших.

У курсі "Процеси і обладнання ..." використовуються основні фізи­ко-хімічні закони природи, закони збереження і перенесення маси та енергії, закони фазових перетворень, закони масштабного переходу та ін. Увесь комплекс розділів і питань, які вивчаються у курсі, повинен забезпечити цілеспрямоване навчання і підготовку кваліфікованих фахівців і дати знання, необхідні і достатні для опрацювання і розроб­лення ними технологій, раціональних технологічних схем агрегатів і установок для розрахунку і добору необхідного обладнання, для гра­мотної експлуатації технічних об'єктів, для проведення наукових досліджень, створення нових процесів, технологій та обладнання.

Курс "Процеси і обладнання ..." завершує загальноінженерну під­готовку студентів і є базовим для вивчення фахових та профільних спеціальних навчальних дисциплін, для виконання випускних робіт бакалаврів, магістрів та спеціалістів, курсового і дипломного проекту­вання, для самостійної інженерної діяльності.

1.2 Основні показники процесів і їхні характеристики

Для промислової реалізації технологічного процесу потрібні такі основні умови: 1) матеріали і сировина, що піддаються переробці;

2) енергетичні ресурси (електроенергія, вода, технологічний пар, газ);

3) обладнання - апарати, машини, агрегати і установки, за допомогою яких реалізується процес; 4) кваліфіковані кадри.

Найважливішим показником, що з технологічного боку характери­зує апарат, машину, агрегат чи установку, або виробництво в цілому, є продуктивність - кількість сировини, що переробляється в одиницю часу або кількість продукції, фактично виробленої в одиницю часу.

Продуктивність виражають у масових або об'ємних одиницях (кг/год., т/добу, м3/год., м3/добу); для кількості обладнання і техніч­них виробів - одиниць за місяць, одиниць за рік.

Важливою характеристикою виробничого процесу або апарата є інтенсивність (питома продуктивність) - продуктивність, відне­сена до будь-якого основного параметра, що характеризує місткість і розміри апарата або умови проведення в ньому даного процесу. Час­тіше усього інтенсивність процесу характеризують кількістю (обся­гом) продукції, виробленої в одиниці об'єму апарата (питома об'ємна продуктивність, кг/(м3-с)) або що виробляється на одиниці площі апа­рата (швидкість фільтрації, м3/(м2'с)).

Продуктивність апарата залежить від інтенсивності - швидкості процесу, що проходить в ньому, від організаційно-технічної структури виробництва, від габаритних розмірів або об'єму апарата. Продуктив­ність цеху або установки залежить від кількості встановлених основ­них апаратів, від ступеня їх використання і умов експлуатації.

Будь-який фізико-хімічний процес, що проходить в апараті реаль­но, характеризується параметрами - комплексом фізичних величин, що рішуче впливають на хід і умови процесу. Розрізняють фізичні, фізико-хімічні, гідравлічні та гідродинамічні, теплові та теплофізичні, дифузійні та багато інших параметрів, причому кожний із них може набувати різноманітних, але реально визначених величин за умов, що супроводжують хід процесу.

Інтенсифікація процесу в апараті досягається добором оптималь­них параметрів режиму, зміною напрямків руху середовищ і поліп­шенням конструкції апарата. При підвищенні інтенсивності прохо­дження процесу може бути збільшена продуктивність агрегату, уста­новки або цеху при тій самій кількості апаратів, або зменшена кіль­кість працюючих апаратів, можуть бути знижені експлуатаційні та енергетичні витрати. Інтенсифікуючи виробничі процеси або роботуапаратів і агрегатів, на тому самому обладнанні можна одержати більший обсяг продукції.

До основних показників виробничого процесу відносять також ви­трати матеріальних і енергетичних ресурсів.

Витрати основних матеріалів, сировини, а також обсяг продуктів, що виробляються, визначаються на основі рівнянь матеріальних бала­нсів. Зниження витрат сировини досягається удосконалюванням тех­нології і збільшенням ступеня перетворення.

Витрати енергоресурсів - електроенергії, водяної пари, палива, газу визначаються на основі теплових (енергетичних) балансів. Зниження енергетичних витрат досягається добором оптимальних параметрів процесу і технологічного режиму за рахунок збільшення інтенсивності проходження процесу, а також за рахунок зменшення гідравлічного опору апаратів і трубопроводів.

Основним показником багатьох процесів є вихід продукції, що характеризує ефективність технологічного процесу, ступінь його досконалості і технічний рівень виробництва в цілому.

Виходом називають відношення кількості реально отриманого цільового продукту до теоретичного - максимально можливої кілько­сті за даних умов проходження процесу: (п      І к А

Р= ЇМ; / Емі -іоо, (%) , (і.і)

и     /   1 )

де Мі - масові витрати усіх компонентів сировини, кг/с; М] - масові витрати усіх отриманих продуктів, кг/с.

Чим більш ґрунтовно вивчений і розроблений процес, тим більшим є практичний вихід цільової продукції, тим менше одержують побіч­них продуктів і відходів виробництва.

Для масообмінних, хімічних і біохімічних процесів початкові ком­поненти не цілком переходять у корисні продукти, і тому вихід цільо­вої продукції характеризують ступенем міжфазового перенесення -ступенем видобування або ступенем перетворення, при цьому

Уі=(Мні-Мкі)/ Мні=1-Сі, (1.2) де Мні, Мкі - масові витрати і-го компонента на вході до апарата і ви­ході з нього; Сі - масова частка невикористаного компонента в проце­сі його переробки, с = Мкі / Мні.

Ступінь перетворення характеризує наскільки повно в процесі реа­гують і перетворюються початкові компоненти сировини в цільові продукти. Ступінь перетворення залежить не тільки від технологічних параметрів процесу, але і від конструкції машини чи апарата, які ви­користовуються в процесі.

До основних показників процесу відносять параметри техноло­гічного режиму - сукупність основних чинників, що впливають на швидкість процесу. Для більшості хіміко-технологічних процесів основними параметрами технологічного режиму є агрегатний стан речовин, що реагують, температура, концентрація, тиск, енергетичні впливи і їхній характер (наявність або відсутність перемішування, присутність або відсутність каталізатора та інше).

Агрегатний (фазовий) стан речовин, що переробляються, визначає не тільки швидкість їхньої взаємодії в технологічному про­цесі, але технологічні і конструктивні особливості апарата, його габа­ритні розміри.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

А П Врагов - Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

А П Врагов - Сравнительный анализ энергетических затрат в процессах высаливающей и испарительной кристаллизации

А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв