на початку 1917 рр - Боротьба прогресивних сил лівобережної україни за українізацію освіти в 1900 - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Annotation

Grechka A.B. The struggle of the progressive forces of the Livoberezhna (the Left Bank Part of the country) Ukraine for the Ukrainization process of education in 1900 - the beginning of 1917. Typescript.

The dissertation for getting the scientific degree of the candidate of sciences majoring of 07.00.01. - History of Ukraine. The M.P. Dragomanov National Pedagogical University. - K.,

2007.

The dissertation is devoted to the research of the struggle of the progressive forces of the Livoberezhna Ukraine for the Ukrainization process of education in 1900- the beginning of 1917. The presuppositions and circumstances of the struggle of the progressive forces of the Livoberezhnyy region at the beginning of the 20th century for the Ukrainization process of education have been determined there. The beginning and establishment of the political direction in the education movement, as well ways, forms and methods therein of the liberal and democratic movement have been covered there. The role of Zemstv and deputies of the State Duma from the Livoberezhna Ukraine in the national and educational movement has been opened up there. The particularities of the attitude of the party and public organizations, zemstv, deputies of the State Duma and the school youth to the national and educational problems of Ukraine in the period between the First Russian revolution of 1905 - 1907 and the February Revolution of 1917 were analyzed there.

Key words: struggle, progressive forces, the Livoberezhna Ukraine, Ukrainization process of education, national-educational movement, 1900 - the beginning of the year 1917.


[1] Гермайзе Й. Нариси з історії революційного руху на Україні. - К., 1926. - 322 с.; Гермайзе Й. Матеріали до історії українського руху за світової війни // Український археографічний збірник. - Т. І. - К., 1926. - С. 271 - 354.

[2] Дурдуківський В. Педагогічна діяльність Б. Грінченка // Праці науково-педагогічної комісії ВУАН. - Ч. 97. - Т. І. - К., 1929. - С. 8 - 47.

[3] Животко А. Історія української преси. - К., 1999. - 368 с.

[4] Іванис В. Симон Петлюра - президент України. 1879 - 1926. - Торонто - Канада, 1952. - 254 с.

[5] Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905 - 1920 рр.). - К., 1996. - 358 с.

[6] Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. История педагогики. - М., 1974. - 447 с.

[7] Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 - 90-х роках ХІХ ст. - К., 1980. - 155 с.

[8] Фарина С. Я. Український національно-культурний рух на Полтавщині в другій половині ХІХ

- в перші десятиліття ХХ ст. // Наш рідний край (з історії української національної культури на Полтавщині). Збірник наукових праць. Випуск 13. - Полтава, 1992. - С. 3-21.

[9] Нариси історії української інтелігенції (перша половина ХХ ст.): У 3-х книгах. - Кн. 1. - К.,

1994. - 137 с.

[10] Нариси з історії українського національного руху. Ред. В. Г. Сарбей. - К., 1994. - 189 с.

[11] Калениченко Н. П., Ільченко Ж. Д. Роль земств у впровадженні навчання рідною мовою в народній школі України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // УІЖ. - 1994. - № 1. - С.72 - 81.

[12] Він - з когорти вождів. - К., 1994. - 150 с.

[13]Головченко В. Від "Самостійної України" до Союзу визволення України. Нариси з історії Української соціал-демократії початку ХХ ст. - Харків, 1996. - 190 с.

[14] Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ -на початку ХХ століть. - К., 1996. - 130 с.

[15]Голобуцький О., Кулик В. Український політичних рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ -початку ХХ століть. - К., 1996. - 124 с.

[16] Вовк Л. П. Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості). - К., 1997.

- 178 с.

[17] Іваненко В. В., Голуб А. І., Світленко С. І. Українське питання в Російській імперії та Радянському Союзі (ХУШ - перша половина ХХ ст.). - Дніпропетровськ, 1998. - 191 с.

[18] Колісник В. Ф., Рафальський О. О., Тимошенко О. П. Шляхом національного відродження. Національне питання в програмах і діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900 -1907. - К., 1998. - 227 с.

[19]Сарбей В.Г. Національне відродження України // Україна крізь віки. - Т. 9. - К., 1999. - 335 с.

[20] Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. - К., 1999. - 351 с.

[21] "Українське питання" в Російській імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Колективна наукова монографія у трьох частинах. - Частина друга. - К., 1999. - 488 с.

[22] Світленко С. І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття. Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. - Дніпропетровськ, 1999. - 240 с.

[23]

Люзняк М. Українська науково-популярна книга кінця ХІХ - початку ХХ ст. як соціокультурний феномен: з історії виникнення та становлення. - Львів, 2000. - 376 с.

[24] Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.). - К., 2003. - 338 с.; Реєнт О. П. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ століть. Збірник наукових праць відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. - К., 2000. - 262 с.; Реєнт О. П. Актуальні проблеми історії України // Україна соборна. Зб. наук. статей. - Вип. І. - К., 2004. - С. 6 - 22.

[25] Борисенко В. Й., Непорожня Г. А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907 рр. - К., 2002. - 149 с.

[26] Сарнацький О. П. Царизм та українські партії (1900 - 1917 рр.) - Запоріжжя, 2006. - 709 с.

[27] Розсоха Л. Миргородська старовина. - Полтава, 2002. - 424 с.

[28] Савченко В. А. Симон Петлюра. - Харьков, 2004. - 414 с.

[29] Данилюк Ю. З., Юренко О. П. Михайло Григорович Криворотченко // Зневажена Кліо. - К., 2005. - №5. - С. 279 - 283; Юренко О. П. Дмитро Федорович Соловей. // Там само. - С. 432 -449; Юренко О. П. Іван Васильович Майстренко // Там само. - С. 305 - 320.

[30] Стельмах С. П. Политика самодержавия в области народного образования на Украине в 60-х - 90-х гг. ХІХ в. - Автореф. дис... канд. ист. наук. - К.,1991. - 19 с.; Рум'янцева С. С. Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900 - 1917 рр.). -Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1994. - 19 с.; Доморослий В. І. Діяльність української парламентської громади в І та ІІ Державних Думах (1906 - 1907 рр.). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1994. - 18 с.; ДорощукН. О. Український культурна-національний рух в Російській імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1996. - 17 с.; Гуз А. М. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864 - 1919 рр.). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1997. - 24 с.; Сініцький А. Ц. Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900 - 1914). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1997. - 19 с.; Гавриш Р. Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865 - 1919 роках. -Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 1999. - 19 с.; Дроздова О. В. Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 2001. - 20 с.; Білокінь О. І. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906 - 1917). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 2001. - 20 с.; Захарова І. В. Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864 - 1917 рр.). - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 2002. - 20 с.; Філоретова Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр. - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 2003. - 16 с.; Гайдай О. М. Рух української громадськості за національну початкову освіту. Кінець ХІХ ст. - початок 1917 р. - Автореф. дис... канд. іст. наук. - К., 2005. - 17 с.

[31] Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. - К., 1906. - 32 с.

[32] Петлюра С. В. Вибрані твори та документи. - К., 1994. - 520 с.; Петлюра С. В. Статті. Листи. Документи. - Т. І. - Нью-Йорк. - 1956. - 480 с.

[33] ГрушевськийМ. Про українську мову і українську школу. - К., 1991. - 113 с.; Освобождение России и украинский вопрос. - Спб., 1907. - 103 с.; ГрушевськийМ. С. Наши требования // Украинский вестник. - 1906. - №5. - С. 267 - 273.

[34] Серополко С. О. 2-й и 3-й сьезды Всероссийского учительского союза // Для народного учителя. - М., 1907. - Кн. V. - С. 7 - 9.; Серополко С. О. Наследство г. Кассо в Украине // Украинская жизнь. - 1915. - № 2. -С. 16 - 19.; Серополко С. О. Общеземский съезд по народному образованию // Педагогический листок. - М., 1912. - Кн. 6. - С. 400 - 415; Серополко С. О. О родном языке в школе // Для народного учителя. - М., 1907. - Кн. VI. - С. 7 - 8; Серополко С. О. Вопросы народного образования и крестьяне - земские гласные // Для народного учителя. - М., 1907. - Кн. XIX. - С. 9 - 11.

[35] Донцов Д. Русский либерализм и украинское движение // Украинская жизнь. - 1912. - № 5. -С. 7 - 16; Дорошенко В. Українство в Росії: Новійші часи. - Відень, 1916. - 121 с.; Залізняк М. Російська Україна і її відродження. - Львів, 1910. - 86 с.;Матушевський Ф. Українська громада в другій Державній Думі // Літературно-науковий вісник. - 1907. - Кн. 7. - С. 80 - 98; Рибалка Л. Націоналізація життя і наша партія // На теми дня: Зб. ст. - Львів 1910 . - С. 41 - 43.

[36] Меншиков М. Национальная трещина // Новое время. - Петербург. - 1911. - 8 декабря. - С. 4 -16; Щеголев С. Современное украинство. Его происхождение, рост и задачи. - К., 1913. - 123 с; Щеголев С. Украинское движение как современный этап южно-русского сепаратизма. - К., 1912. - 180 с.; Савенко А. Мазепинское движение. // Новое время. - Спб., 1911. - 8 декабря.

[37] Капельгородський П. Записки семінариста. - К., 1961. - 564 с.; Чикаленко Є. Спогади (1861 -1907). - К., 2003. - 244 с.; Русова С. Мемуари. Щоденник. - К., 2004. - 543 с.; Коллард Ю. Спогади юнацьких днів // Літератуно-науковий вісник. - Львів, 1928. - Т.102. - С.226 - 233, 425 - 433, 1061 - 1067; Коллард Ю. Спогади минулого // Літературно-науковий вісник. - Львів, 1931. - С. Т. 105. - С. 26 - 33; Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897 - 1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП). - Торонто, 1972. - 876 с.; Грінченкова М. і Верзилов А. Чернігівська українська громада. Спогади // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. - К., 1927. - С.462 - 484.; Галаган М. З моїх споминів (80-ті роки до світової війни). - Ч. І. - Львів, 1930. - 306 с.; Лотоцький О. Сторінки минулого. - Т. ІІІ. - Варшава, 1934 - 345 с.; Соловей Д. Розгром Полтави. Спогади часів визвольних змагань українського народу. - Видання друге. Доповнене. - Полтава, 1994. - 192 с.; Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва). -К., 2003. - 286 с.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

на початку 1917 рр - Боротьба прогресивних сил лівобережної україни за українізацію освіти в 1900