Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 119

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

В розділі 2 «Муніципалізація як нова парадигма місцевого економічного розвитку: загальносвітові та національні тенденції» автор обгрунтовує ідею необхідності виокремлення муніципалізації як процесу посилення організаційної і правової автономії та ресурсного зміцнення територіальних спільнот базового рівня, що покликаний забезпечити національну ідентифікацію країн в умовах глобалізації та регіоналізації. В розділі висвітлені результати порівняльного аналізу муніципального управління в зарубіжних країнах та Україні за комплексом критеріїв. Автор концентрує увагу на тих аспектах, адаптивне застосування яких сприяло б удосконаленню системи місцевого самоврядування в Україні.

В розділі 3 «Інституційна база управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: сучасний стан та напрями модернізації» увага автора зосередилася на інституційних передумовах та бар' єрах формування модернізаційної моделі управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня на засадах менеджменту. Зокрема, досліджується трансформація організаційної структури управління територіальними спільнотами базового рівня в умовах становлення ринкових відносин. Цікавим, змістовним та креативним є підрозділ, присвячений модернізації територіальної основи місцевого економічного розвитку, що досліджує актуальні питання адміністративно-територіальної реформи. Автор дає критичну оцінку нормативно-правової бази управління розвитком територіальних спільнот базового рівня в Україні та визначає напрямки її адаптації до вимог Європейської Хартії місцевого самоврядування.

В наступному розділі «Модернізація місцевої економічної політики» досліджується стратегічний підхід до формування й реалізації місцевої економічної політики. Визначено підходи до модернізації структури муніципальної економіки на основі забезпечення гармонізації розвитку муніципального та приватного секторів. Окреслено технології підтримки підприємництва в муніципальному управлінні. Запропоновано шляхи збалансування інтересів держави, регіону та територіальних спільнот базового рівня в управлінні місцевим економічним розвитком Як видно з тексту наукової праці, запропоновані автором підходи до модернізації місцевої економічної політики знайшли практичне впровадження.

Квінтесенцією монографії є розділ 5 «Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня», в якому автор детально досліджує технології реалізації спеціальних економічних інструментів муніципального менеджменту. Слід зазначити, що виклад теоретичного матеріалу переплітається практичними прикладами із широким застосуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду муніципального управління. Беззаперечною новизною характеризуються підхід до формування сучасних технологій антикризового управління місцевим економічним розвитком в умовах нестабільної ринкової кон' юнктури.

Зміст та структура монографії «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» містить беззаперечний елемент наукової новизни та практичної цінності. Зокрема, як елементи наукової новизни можна вичленувати такі результати монографічного дослідження:

•      формування теоретичної сутності концепції місцевого розвитку та його економічної складової з урахуванням саморозвитку території та зовнішніх динамічних поштовхів і гальмівних бар' єрів;

• обгрунтування напрямків формування ефективної місцевої економічної політики, спрямованої на подолання структурних диспропорцій місцевої економіки, підтримку підприємництва, стимулювання інвестиційної активності;

• пропозиції щодо забезпечення одновекторності й розмежування управлінських впливів з боку центральних, регіональних та місцевих органів влади щодо економічного розвитку територіальних спільнот базового рівня;

• формування антикризової концепції розвитку муніципальних утворень;

• окреслення технологій забезпечення економічної безпеки муніципальних утворень;

• розроблення моделі економічної проекції адміністративно-територіальної реформи та реформування системи влади;

• розвиток ідеї корпоратизації муніципальних утворень.

Монографія «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» є комплексною науковою працею, що обгрунтовує ідеологію модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня, яка полягає у визначенні муніципального утворення як об' єкта економічної діяльності та суб' єкта економічних відносин та вимагає застосування для дослідження системного, міждисциплінарного, гуманістичного, синергійного, компаративного, ситуаційного підходів. В ній обгрунтовано, що концепція модернізації як постійного удосконалення технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня відповідно до вимог сучасності формує нову парадигму економічного розвитку базових територіальних утворень як визначального компоненту розвитку національної економіки.

Загалом, позитивно оцінюючи рецензовану працю, можна висловити деякі побажання. Так, автору доцільно було б приділити більше уваги екологічній складовій розвитку територіальних спільнот базового рівня, що випливає з їх розуміння як триєдності природної, соціальної та економічної підсистем. Однак це не применшує високої оцінки роботи, яка має значну наукову та практичну цінність і, без сумніву, сприятиме формуванню інноваційної моделі управління місцевим економічним розвитком.

Монографія «Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня» може бути цікавою не лише науковцям, а й буде корисною посадовим особам та службовцям працівниками органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної виконавчої влади та керівниками комунальних організацій при прийнятті управлінських рішень.


[1]. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За ред. П. Д. Пилипенка. - К.: Істина, 2007. - 224 с.

[2]. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» від 24 жовтня 2007 року № 1261 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 81. - Ст. 3025.

[3]. Указ Президента України «Питання Міністерства праці та соціальної політики України» від 20 квітня 2005 року № 679/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 16. - Ст. 828.

[4]. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. -

Ст. 10.

[5]. Кременчук І. Проблематика утворення та діяльності накопичувального пенсійного фонду в Україні / І. Кременчук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 111-113.

[6]. Кременчук І. Накопичувальний пенсійний фонд як одна із складових пенсійного забезпечення в Україні: Право соціального забезпечення / І. Кременчук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5. - С. 100-103.

Воробйова О. В. Проблеми правового забезпечення пенсійної реформи в Україні // Вісник Донецького Національного університету, сер. В: економіка і право, вип. 2, 2009. - С. 318-322.

[8]. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 46. - Ст. 403.

[9]. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533—III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22. - Ст. 171.

[10]. Закон України «Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування у зв' язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 14. - Ст. 71.

[11] Шинкарук Л. Тенденції розвитку чистих заощаджень та їх взаємозалежність із споживанням основного капіталу [Електронний ресурс] І Л. Шинкарук ІІ Вісник Тернонільскої академії нар. господарства. - 200З. - №2. - С. 131-140. - Режим доступу: www.library.tane.edu.ualimageslnauk vydannyalGgBr9P.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

[12] OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.oecd.orglsitel0,3407,en_215713б1_34374092_1_1_1_1_1,00.html (22.03.10). - Назва з экрану.

[13] Feldstein M. US saving rate & the dollar's future [Електронний ресурс] І М. Feldstein. - Режим доступу: http:llwww.business-standard.comlindialnewslmartin-feldstein-us-saving-rate-l364873l (22.03.10). - Назва з экрану; Feldstein M. The Return of Saving [Електронний ресурс] І M. Feldstein ІІ Foreign affairs. - 200б. - Volume 8З. № 3. - Р. 87-93 - Режим доступу: -http:llwww.nber.orglfeldsteinlreturnofsaving.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

[14] Ishikawa T. The Household Savings Rate Paradox - The Population is Aging, but Workers' Households are Saving More [Електронний ресурс] І T. Ishikawa, Y. Yajima - Режим доступу: http:llwww.nli-research.co.jplenglishleconomicsl2001leco0106a.pdf (22.03.10). - Назва з экрану; Naik V. Global Savings-Investment Imbalances. A Look through the Life-Cycle Model [Електронний ресурс] І V. Naik, A. Arora, S. Balakrishnan. -Lehman Brothers, 200З. - Режим доступу: http:llpages.stern.nyu.edul~dbackuslCAlLehman%20global%20imbalances%20Sep%2005.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

З OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.oecd.orglsitel0,3407,en 21З71З61 34374092 1 1 1 1 1,00.html (22.03.10). - Назва з экрану.

[15] Feldstein M. US saving rate & the dollar's future [Електронний ресурс] І М. Feldstein. - Режим доступу: http:llwww.business-standard.comlindialnewslmartin-feldstein-us-saving-rate-l364873l (22.03.10). - Назва з экрану; Feldstein M. The Return of Saving [Електронний ресурс] І M. Feldstein ІІ Foreign affairs. - 200б. - Volume 8З. № 3. - Р. 87-93 - Режим доступу: -http:llwww.nber.orglfeldsteinlreturnofsaving.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

[16] OECD Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.oecd.orglsitel0,3407,en 21З71З61 34374092 1 1 1 1 1,00.html (22.03.10). - Назва з экрану.

[17] Bernanke B. Global Imbalances. Recent Developments and Prospects. At the Bundesbank Lecture (September 11, 2007 Berlin, Germany) [Електронний ресурс] І B. Bernanke. - Р. 13-17. - Режим доступу: http:llwww.federalreserve.govlnewseventslspeechlbernanke20070911a.htm (22.03.10). - Назва з экрану.

[18] Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання І О. І. Барановський. - К. : Київ нац. торг. екон. ун-т, 2009.

- С. 434-43З.

[19] Naik V.Global Savings-Investment Imbalances. A Look through the Life-Cycle Model [Електронний ресурс] І V. Naik, A. Arora, S. Balakrishnan

- Lehman Brothers, 200З. - Режим доступу: http:llpages.stern.nyu.edul~dbackuslCAlLehman%20global%20imbalances%20Sep%2005.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

З Tacoun Y. Epargne et croissance. Analyse et Politiques Economiques Annee 1999-2000 [Електронний ресурс] І Y. Tacoun, O. Reding. - Р. 1. -Режим доступу: http:llbeagle.u-bordeaux4.frlyildilcroissanceldos9900lepargne.html (22.03.10). - Назва з экрану.

[20] Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання І О. І. Барановський. - К. : Київ нац. торг. екон. ун-т, 2009.

- С. 434-43З.

[21] Перспективы развития мировой экономики. Институциональное строительство [Електронний ресурс]. - М. : Международный валютный фонд, 200З. - С. 98-103. - Режим доступу: http:llwww.imf.orglexternallpubslftlweol2005l02lruslweo0905r.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

[22] Ito Н. East Asia and Global Imbalances. Saving, Investment, and Financial Development [Електронний ресурс] І Н. Ito, M. Chinn. - Режим доступу: http:llwww.nber.orglpaperslw13364.pdf?new window=1 (22.03.10). - Назва з экрану.

[23] Global imbalances, saving and demand in the wake of the crisis ll Monetary Policy Report. - 2009. - №2. - Р. З6-З8.

[24] Blanchard O. Global Imbalances [Електронний ресурс] І O. Blanchard. - 2007. - Режим доступу: http:llecon-www.mit.edulfilesl762 (22.03.10). - Назва з экрану; Blanchard O. Global Imbalances. In Midstream? [Електронний ресурс] І O. Blanchard, G. M. Milesi-Ferretti1 - IMF, 2009, December 22. - Режим доступу: http:llwww.imf.orglexternallpubslftlspnl2009lspn0929.pdf (22.03.10). - Назва з экрану.

З Gonzalez-Paramo J. M. Global imbalances and the need for policy adjustment [Електронний ресурс] І J. M. Gonzalez-Paramo. - 200б. - Р б. -Режим доступу: http:llwww.ecb.intlpresslkeyldatel200бlhtmllsp0б0425 1.en.html (22.03.10). - Назва з экрану.

© Русак Д.М., Терес А.В., 2G1G

[25] Global imbalances, saving and demand in the wake of the crisis ll Monetary Policy Report. - 2009. - №2. - Р. З6-З8.

[26] Лук'яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. - К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. - 220 с.

[27] Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція: Монографія. - К.: ВІПОЛ, 1996.

[28] Лук'яненко Д.Г. Фінансові кризи в умовах глобалізації / Донецький економіко-гуманітарний ун-т. - Донецьк, 2003; Лук'яненко Д.Г., Бакаєв О.Л. Глобалізація економічного розвитку: фінансові кризи // Ринок цінних паперів України. - 2003. - №3-4.

[29] Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / Григорій Леонардович Монастирській. — Тернопіль: Вид-во «Економічна думка» ТНЕУ, 2010. — 464 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків