Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Погоджуючись з основними твердженнями У. Ківікарі щодо перспективності реалізації концепції трикутників економічного зростання, зауважимо, що необхідно ґрунтовно вивчити передумови створення і потенційні переваги такої системи, як трикутник зростання, яка може стати відповідним інструментом для здійснення подальшої інтеграції областей України з сусідніми державами, наприклад, Польщею і Білоруссю. Трикутник зростання може виявитися вигідним, наприклад, для зменшення впливу бар'єрної функції кордонів, поглиблення міжнародного розподілу праці у виробничих процесах, полегшення доступу на ринок Європейського Союзу, прискорення тристоронньої передачі технологій, а також для залучення іноземних інвестицій і розвитку інфраструктури.

Узагальнення форм і різновидів транскордонного співробітництва дозволило виокремити тріангулярну концепцію транскордонного співробітництва, яка знайшла своє відображення у створенні «трикутників економічного зростання». Функції «трикутників економічного зростання» в економічному розвитку значно ширші, ніж функції іншої форми ТКС - єврорегіонів, оскільки вони дозволяють сполучати в єдине ціле регіони, що володіють взаємодоповнюючими видами ресурсів, а відтак стають основою для формування транскордонних кластерів і мереж обміну досвідом. Таким чином, створюючи «трикутник економічного зростання», географічно суміжні регіони реалізують одночасно принцип порівняльних переваг і принцип компліментарності.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена науковому обґрунтуванню тріангулярної концепції транскордонного співробітництва, яка реалізується через трикутники економічного зростання. Узагальнено теоретичні підходи до транскордонного співробітництва як фактора регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, трикутник економічного зростання, регіональний розвиток

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена научному обоснованию триангулярной концепции трансграничного сотрудничества, которая реализуется через треугольники экономического роста. Обобщенно теоретические подходы к трансграничному сотрудничеству как фактору регионального развития в условиях интеграционных процессов.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, треугольник экономического роста, региональное развитие

SUMMARY

Article is devoted to the scientific ground of triangle conception of cross-border cooperation, which is realized through the economy grows triangles. Theoretical approaches to cross-border cooperation as factor of regional development in the conditions of integration processes are generalized.

Keywords: transboundary cooperation, a triangle of economic growth, regional development

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Угода про прикордонну співпрацю між Любешівським районом Волинської області України і Дорогичинським та Івановським районами Брестської області Pеснyбліки Білорусь від 10 жовтня 1997 р. [Електронний ресурс] - Pежим доступу: www.voladm.gov.ua.

2. Основні засади концепції транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] - Pежим доступу: www.cwt.rarr.rzeszow.pl/pobierz.php?plik=baza_wiedzy.

3. Еврорегион «Балтика» [Електронний ресурс] - Pежим доступу: http://www.anklaw-klgd.narod.ru/eururegion.html.

4.    1Угода IHТEPPEГIО про трілатиральне співробітництво Закарпатської області (Україна), Сату-Марського повіту румунія) та області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина), 2000 р. [Електронний ресурс] - Pежим доступу: www.cwt.rarr.rzeszow.pl/pobierz.php?plik=baza_wiedzy. З.   Krugman, P., 1991, Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy, 99(3). P. 483-499.

6. Krugman P., Venables A. Integration, Specialization, and Adjustment, NBER Working Paper No. 4ЗЗ9, Cambridge Massachusetts. - 1993.

7. Brakman S., Garretsen H., Schramm, M. New Economic Geography in Germany: Testing the Helpman-Hanson Model, HWWA Discussion

Paper No. 172, Hamburg. - 2002.

8. Brulhart M., Crozet M., Koenig P. Enlargement and the EU Periphery: The Impact of Changing Market Potential. HWWA Discussion Paper. -2004.

9. Niebuhr A. The Impact of EU Enlargement on European Border Regions. - 200З.

10. Niebuhr, A. Market Access and Regional Disparities: New Economic Geography in Europe, HWWA Discussion Paper No. 2б9, Hamburg. -2004.

11. Niebuhr, A. Spatial Effects of European Integration - Do Border Regions Benefit Above Average?, HWWA Discussion Paper No. 307,

Hamburg. - 2004.

12. Доклад о мировом развитиии 2009. Новый взгляд на экономическую географию. - Вашингтон: Всемирный банк. - 2008. - 33 с.

13. Балтийский регион как полюс экономической интеграции Северо-Запада Poссийскoй Федерации и Европейского союза / Под ред. В.П. Гутника, А.П. Клемешева. Калининград: Изд-во Piy им. И. Канта, 2006. — 392 с.

14. Parsonage J. Southeast Asia's 'growth triangle': a sub-regional response to a global transformation. International Journal of Urban and Regional Research. № 16. - 2006. P. 42-63.

1З. Partnership in a Europe without Borders. AEBR' electronic newsletter. - 200З [Електронний ресурс] - Pежим доступу: http://www.aebr.net/publikationen/pdfs/JuliFinalGB.pdf.

16. Sobhan R. Growth zones in South Asia: potential and feasibility // Asia-Pacific Development J. 2000. Vol. 7, N 1. P. 23-41.

17. Песцов С. Pегиoнaлизм и система международных отношений // Вестник ДВО PАH. 200З. № 2. - С. 6З-71.

18. Sparke M., Sidaway J., Bunnell T., Grundy-Warr C. Triangulating the borderless world: geographies of power in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle. 2004.

19. Kivikari U. A Growth Triangle as an Application of the Northern Dimension Policy in the Baltic Sea Region. Russian-Europe Centre for Economic Policy. Policy Paper. 2001 [Електронний ресурс] - Pежим доступу: http://www. etela-suomi. fi/english/pdf/kivikari. Pdf.

20. Кивикари У. Paсшиpение Европейского Союза и Pore™ - ситуация взаимной выгоды. Poссийскo-Eвpoнейский Центр Экономической Политики. 2000 [Електронний ресурс] - Pежим доступу: http://www.recep.ru/phase4/en/pp/kivikari2r.pdf.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В.Н. Ковалев, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия и менеджмента, Украинская инженерно-педагогическая академия

Е.А. Атаева, ст. преподаватель, Украинская инженерно-педагогическая академия

Постановка проблемы. Социально-экономический характер построения рыночного производства в Украине особенно в конце ХХ века и начале ХХ1 века неизбежно привел к необходимости не только укрепления материальной базы производства, но, прежде всего, к развитию его интеллектуального потенциала. А собственником и носителем такого потенциала является человек, экономической сущностью бытия которого в рыночной среде выступает человеческий капитал, имеющий конкретное содержание, общественный характер и стоимостную форму выражения.

Поэтому человеческий капитал в обществе, основанном на различных формах собственности на средства производства и наемном способе использования рабочей силы, является важной категорией, исследование которой актуально и имеет существенное значение для теории и практики.

Анализ последних исследований и публикаций. Первооткрывателями концепции человеческого капитала явились А. Смит и К. Маркс, которые на основе анализа анатомии капиталистического способа производства раскрыли стоимостную, двойственную природу труда и воспроизводственный уровень рабочей силы. Однако теория человеческого капитала, как самостоятельное направление экономической мысли, сформировалась во 2-й половине ХХ столетия после публикаций результатов исследований Т. Шульца [7] и Г. Беккера [1].

Современными украинскими и российскими учеными более заметное внимание уделено проблеме трудового потенциала, которая связана с человеческим капиталом. Однако эта связь в достаточной степени не раскрыта. К представителям этой группы ученых можно отнести Н.Д. Лукьянченко и Л.В. Шаульскую, И.И. Бажана, Д.П. Богиню, Н.И. Есинову, М.Н. Кима, В.М. Лыча, Н.А. Волгина и Ю.Г. Одегова, Ю.П. Кокина и Г.Э. Шлендера и др.

Проблема трудового потенциала рассматривалась и в наших работах, в которых также не раскрывалась взаимосвязь трудового потенциала с человеческим капиталом.

Поэтому целью данного исследования является определение механизма, раскрывающего сущность, методы исследования человеческого капитала по этапам его формирования и развития: допроизводственный, воспроизводственный и инновационный, а также эффективности использования в структуре трудового потенциала на локальном уровне. Разработка стоимостной модели и оценка уровня человеческого капитала по показателям Донецкого региона.

Основная часть. В экономической литературе сущность человеческого капитала раскрывается неоднозначно. Если рассматривается воспроизводственный его уровень в производственной сфере, то, как правило, без учета допроизводственного этапа формирования, к которому мы можем отнести период формирования человеческого капитала от рождения человека до его вступления в трудовую жизнь. Например, рассматривая сущность человеческого капитала в промышленности, В.В. Важинская под человеческим капиталом промышленности понимает: «Сформированную сторонами социально-трудовых отношений мобильную совокупность количественно-качественных характеристик и профессиональных компетенций работников промышленности, объем которой возрастает под влиянием эффективности государственной и промышленной кадровой политики, ориентированной на инвестиции в активы человеческого капитала и наличия рациональных производственных условий их использования» [4, с. 6].

Как видно из приведенного определения сущности человеческого капитала, в нем не нашли отражения такие важные критерии как стоимостная форма выражения его уровня и продолжительность периода формирования. Следует обратить внимание также на характеристики, высказанные основоположником теории человеческого капитала Гарри Стенли Беккером [2], к которым он отнес совокупность сформированных и развитых в результате инвестиций производительных способностей, личностных черт и мотиваций индивидуумов, находящихся в их собственности и используемых в экономической деятельности, способствующих возрастанию производительности труда, благодаря чему они влияют на возрастание своих доходов, доходов собственника средств производства, а также национального дохода общества. Следовательно, человеческий капитал - это не только совокупность указанных характеристик, а именно

© Ковалев В.Н., Атаева О.А., 2O1Oсформированный и развитый в результате инвестиций, а также накопленный определенный запас продуктивных способностей (здоровья, знаний, навыков, мотивов), которые принадлежат человеку, неотделимы от него, а он их целесообразно использует.

Вполне понятно, что резкий скачек человеческого прогресса за последние 50 лет обратил на себя внимание мировой науки и на инвестиционный характер интеллектуального развития человеческого капитала. Поэтому большинство исследований к человеческому капиталу относит инвестиционную составляющую в повышение человеческих способностей, ведущих к росту доходов работника. На этих позициях, кроме Т. Шульца и Г. Беккера, стоят также Л. Турроу [6], Ф. Махлуп [3] и ряд российских исследователей.

Учитывая сказанное, сущность человеческого капитала индивидуума можно сформулировать как комплекс сформировавшихся и развитых в процессе жизнедеятельности человека полезных его качеств: здоровья, умственных и физических способностей, общих и профессиональных знаний, опыта и мотивов, выраженных в стоимостной форме и пригодных для его трудовой деятельности, неотделимых от человека, собственником которых он является, и приносящих ему доход.

Многие исследователи человеческого капитала склонны выделять из его состава виды капитала. Наиболее обстоятельно к классификации видов человеческого капитала подошел русский ученый В.Т. Смирнов с соавторами [5]. В частности, он классифицирует элементы человеческого капитала по признакам ликвидности и отчуждаемости, что позволяет оценивать его по уровням управления экономикой и трудом:

- отдельного человека (микроуровень - индивидуальный человеческий капитал);

- отдельного предприятия или группы предприятий (мезоуровень - человеческий капитал фирмы);

- государства в целом (макроуровень - национальный человеческий капитал).

К неликвидному человеческому капиталу (неотделимому от человека-неотчуждаемого), согласно теории авторов, относятся:

- капитал здоровья (биофизический);

- культурно-нравственный;

- трудовой;

- интеллектуальный;

- организационно-предпринимательский.

Неотчуждаемыми эти виды человеческого капитала считаются потому, что они присущи только индивидууму. В тоже время в масштабе предприятия, региона, государства в силу общественного разделения и кооперации труда и проявления их эффекта в виде синергии, указанные авторы относят к группе ликвидного (отчуждаемого) человеческого капитала такие его виды:

- социальный;

- клиентский (бренд-капитал);

- структурный;

- организационный.

Учитывая это, сочетание неликвидного человеческого капитала с производственными факторами труда мы относим к категории трудового потенциала на локальном уровне (рабочем месте). На уровне предприятия (фирмы) и выше неотчуждаемый капитал индивидуума прирастает за счет ликвидного (отчуждаемого) капитала, превращаясь в совокупный общественный человеческий капитал. Но при этом важно учитывать также исторический аспект формирования человеческого капитала, в результате чего выявляется этапность его развития. Серди этапов мы выделяем следующие:

- допроизводственный;

- воспроизводственный;

- инновационный.

Последний связан с качественным ростом профессионального уровня персонала. Доля каждого этапа в общих затратах будет составлять стоимостную его структуру, которая реализуется на рынке труда. По мере развития инновационных процессов рынок труда превращается в рынок человеческого капитала, структуризирующийся по секторам простого труда, который по свидетельству В.Т.Смирнова в 2004 г. в России составлял 12,8 % рынка человеческого капитала; рынок услуг квалифицированного труда рабочих -32,5 %; рынок интеллектуального капитала специалистов среднего уровня квалификации - 17,7 %, специалистов высшего уровня квалификации - 16,1 %.

Исследуя воспроизводственный процесс функционирования рабочей силы, К. Маркс обосновал в 1 томе «Капитала» ее стоимостный эквивалент, который определяется величиной жизненных средств на удовлетворение ежедневных и перспективных потребностей, т. е. стоимость рабочей силы. Но здесь мы можем поставить знак равенства между рабочей силой и человеческим капиталом только на данный момент его производственной оценки, без учета затрат на человеческий капитал на допроизводственном этапе, а также не рассматриваем затраты на профессиональный рост человеческого капитала, т.е. перспективные инвестиции в его развитие. И кроме того, необходимо учесть, что сформировавшийся таким образом человеческий капитал, вступая в сферу производственной деятельности, соединяется с производственными ресурсами, условиями труда и ее мотивированностью, в силу чего он приобретает определенную производительную силу труда, превращается в трудовой потенциал на локальном уровне (рабочем месте).

Инвестиции в развитие человеческого капитала, связанные с профессиональным ростом работников на производстве, по существу являются приростной частью затрат на улучшение качественной его характеристики путем непрерывного обучения на производстве и могут быть отнесены к инновационному этапу развития человеческого капитала в производственной среде.

Следовательно, кроме стоимости рабочей силы на производстве, которая по Марксу определяет ее воспроизводственный уровень, в человеческий капитал следует включать затраты на человеческий капитал на допроизводственном этапе его формирования и развития, и эта величина в среднегодовом исчислении оценивается отношением общей суммы накопления человеческого капитала на допроизводственном этапе к количеству лет этого этапа. Таким образом, допроизводственный этап формирования человеческого капитала охватывает время от рождения человека до начала его трудовой деятельности. В разные промежутки времени этого периода затраты на формирование и воспитание людей различны: они меньше в раннем детстве и возрастают по мере их взросления, повышения образования, роста потребностей, вызванных научно-техническим прогрессом.

Затраты на человеческий капитал на допроизводственном этапе осуществляются за счет дохода родителей, а также государственных или других благотворительных фондов для сирот и носят характер кредитного инвестирования в человеческий капитал. И этот кредит по существу является безвозвратным, так как новое поколение переносит его на своих детей и в этом кругообороте человеческого капитала проявляется закон расширенного воспроизводства рабочей силы. И поскольку определенный таким образом человеческий капитал является частью вновь созданной (добавленной) стоимости, определенная часть которой в рыночных условиях присваивается работодателем или собственником средств производства, человеческий капитал является носителем определенных производственных отношений и в этом смысле он является экономической категорией.

Следовательно расчет стоимостной субстанции человеческого капитала (ЕСчк) в среднегодовом исчислении может быть выполнен по следующей предлагаемой нами формуле:

где Здпф - затраты на допроизводственное формирование человеческого капитала. В расчет принимается наличный доход на одного жителя (региона, страны), грн.;

Т

ІПЦ

(1)

Т - среднее число лет допроизводственного формирования (принимается в среднем 22 года);

Зчкп - среднегодовые воспроизводственные затраты на человеческий капитал. Принимается на уровне среднегодовой заработной платы одного работающего, включая отчисления на социальные нужды, грн.; Іпц - индекс потребительских цен;

ЛЗчкп - среднегодовые инвестиции в человеческий капитал на инновационном этапе производственной среды, расходуемые самим работником или работодателем на профессиональное обучение, грн.

Зчкп

Значение (-) выражает уровень не номинальных, а реальных доходов, что очищает показатель от влияния инфляции.

ІПЦ

Для расчета суммарной величины (стоимости) человеческого капитала на предприятии или в масштабе более высоко уровня управления экономикой значение (ЕЗчкп) умножается на среднесписочную численность его персонала (Чсп). В этом случае формула (1) будет иметь вид:

У Счк = [( З<дП<Ф + Зчкп + ДЗчкп) X Чсп] , (2)

ТІпЦ

Учитывая, что в экономической теории и практике пока не известны методы прямого счета допроизводственного уровня затрат на человеческий капитал, для его установления воспользуемся формулой, предложенной Т.М. Осипчуком [4]:

К =-, (3)

N %

где К - человеческий капитал, тыс. грн.;

П - годовой доход от профессиональной деятельности родителей, тыс. грн.; №/о - процент капитализации.

Процент капитализации или средняя внутренняя норма отдачи позволяет оценивать эффективность инвестиций в человеческий капитал. При этом предельная норма отдачи сравнивается с доходностью альтернативных инвестиций в капитал вообще. Их уровень может приравниваться к ставке банковского депозита, дивидендам по ценным бумагам. Нами для расчетов принят средний уровень рентабельности инвестиций (Ен = 0,15) ввиду постоянства этого коэффициента.

Для примера расчетов приняты данные Донецкого облстата за 2008 год. Согласно этому источнику наличный доход одного жителя Донецкой области в 2008 году составил 16344,2 грн. Отсюда среднегодовая стоимость человеческого капитала на допроизводственном

16344,2/22

этапе составит 4953 грн. (-/22).

0,15

Суммарная заработная плата работающих в Донецкой области в 2008 г. с социальными отчислениями составила 61245,2 млн. грн. (44542x1,375) при численности занятых в народном хозяйстве региона 2138,8 тыс. чел. Отсюда, среднегодовая заработная плата одного работающего с социальными отчислениями составила: Зчкп = 61245200000 / 2138800 = 28635 грн.

Среднегодовые инвестиции в человеческий капитал в производственном периоде на профессиональное обучение в Донецком

2,5

регионе в 2008 г. не учитывались, поэтому принимаем их на уровне 2,5 % от годового дохода, т.е. ЛЗчкп = 28635"- = 716 грн.

100

Если среднесписочная численность персонала на предприятии составляет 1200 чел., то:

У Счк = [(4953 + 28635 + 716) х 1200] = 41165 тыс. грн.

Для упрощения расчетов человеческого капитала уровень затрат на допроизводственном этапе можно определить с учетом коэффициента понижения уровня затрат производственного этапа (Кп). В этом случае формула расчета уровня человеческого капитала будет иметь вид:

У Счк = Кп х Зчкп + Зчкп + АЗчкп , (4)

В нашем примере расчет будет иметь вид:

Кп = 4953 / 28635 = 0,17297 ;

У Счк = [(0,17297 х 28635 + 28635 + 716) х1200] = 41165 тыс. грн.

В масштабе Донецкого региона по данным за 2008 г. стоимость совокупного человеческого капитала составила 73369 млн. грн.

[(0,17297х28635+28635+716) х2138800].

В то же время величина человеческого капитала не постоянна. Она изменяется с течением времени под влиянием объективных и субъективных обстоятельств. Ее уровень различен у различных людей. В основе индивидуальных различий лежат различия в физических, умственных и психологических возможностях индивидуумов, образовании, профессиональной подготовленности, мотивированности труда и других качествах.

Составленная на основе приведенных выше методов затратная модель формирования и развития человеческого капитала представлена на рисунке 1.

Следует, однако, оговориться, что выделение нами инновационного периода в самостоятельный этап в известной мере условно и вызвано с целью обособить источник инноваций - средства работодателя, несмотря на их функцию расширенного воспроизводства рабочей силы.

Человеческий капитал (ЕСчк), дифференцированный [го згітишм (периодам) формирования

До произвол стисними этап (Здгф)

Формирование и развитие (затраты по направлениям за счет семейных доходов).

1. Пичиние

2. (>дсжда и другие бытовые нужды

Я. Лечение и оздоровитель­ные мероприятия.

4. Общее образование и про­фессиональное обучение

5. Ку лыу рно-вос ] штате льные и другие мероприятия.

Воспроизводственный этап Пїчкп)

(во с производственные расходы за счет за­работной платы, социальных отчислений и других видов дохода)

Заработная плата и оклады

Ошіягн неоа"раоЧгшннот кремень

Премиальные вышиты и другие денежные вознаграждения

Стоимость жилища для работников

Затраты работодателей на социальное обес­печение

Стоимость медицинского и культуртто-массовош обеспечения

Другие виды оплат и доходов

й Е

•я <

Рис. 1 - Затратная модель формирования и развития человеческого капитала на предприятиях

Величина человеческого капитала выражается не только стоимостью, но и его ценой, уровень которой может отклоняться от стоимости в зависимости от спроса и предложения на рабочую силу. В этом аспекте цена человеческого каптала рассматривается как инструмент рынка человеческого капитала. Но формирование и развитие человеческого капитала подчинено цели получения производственного результата в виде продукта, эффекта, прибыли для удовлетворения возрастающих материальных и духовных потребностей носителя человеческого капитала, т.е. человека. А следовательно, достижение этой цели возможно только при соединении человеческого капитала с материальными и организационными факторами производства, под которыми следует понимать наличие техники, технологии производства, его организации оплаты и стимулирования труда, условий, при которых проявляются такие свойства человеческого труда как интенсивность, качество и производительность. Иными словами, при соединении человеческого капитала в производственной среде с указанными материальными факторами производства он превращается в трудовой потенциал, который имеет ту же стоимостную величину.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків