Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Аналізуючи ситуацію в релігійному житті Росії і України, перспективи розвитку та існуючі проблеми, а також рівень залучення церкви в суспільні процеси та формування внутрішньої політики країни, можна окреслити такі пропозиції:

- проводити регулярний обмін інформацією про ситуацію й існування проблем в релігійному середовищі обох країн, який виходив би за рамки внутрішньоцерковного або міжцерковного спілкування (наприклад, між дослідниками, науковими установами; організовуючи спільні конференції, «круглі столи» тощо);

- ділитися досвідом вирішення проблем в релігійному житті, міжконфесійних конфліктах країни, яка успішно їх вирішила;

- активізувати спільну діяльність органів державної влади за участю представників церкви в обговоренні основних документів державного розвитку в сфері духовного і культурного життя;

- заохочувати та ініціювати проведення спільних україно-російських досліджень у релігійній сфері для вироблення позиції і рішень щодо загроз національній безпеці країни з боку потенційних і реальних проблем, конфліктів і викликів в релігійно-духовному житті.

РЕЗЮМЕ

У статті розглядаються підходи України та Росії до визначення пріоритетів ведення економічної політики та забезпечення національної безпеки держави. Досліджується роль та значення релігійного чинника у формуванні стратегії соціально-економічного розвитку.

Пропонуються шляхи використання релігійного чинника для зміцнення національної безпеки та посилення обміну досвідом між державами.

Ключові слова: економічна політика, національна безпека, соціально-економічний розвиток

РЕЗЮМЕ

В статье анализируются подходы Украины и России к определению приоритетов ведения экономической политики и обеспечения национальной безопасности страны. Исследуется роль и значение религиозного фактора в формировании стратегии социально-экономического развития. Предлагаются способы использования религиозного фактора для усиления национальной безопасности государства и интенсификации обмена опытом между странами.

Ключевые слова: экономическая политика, национальная безопасность, социально-экономическое развитие

SUMMARY

Approaches of Ukraine and Russia to determination the priorities of economic policy and providing national security of the state are analyzed in the article. The role and importance of religious factor in forming the strategy of socio-economic development is studied. The ways of using religious factor for strengthening national security of the state and deepening experience exchange between the countries are offered. Keywords: economic policy, national safety, social and economic development

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. М. Томка. Релігія і церкви відродженої нації I М. Томка ИВіра після атеїзму. - Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2004. - 22бс. - С.55.

Згідно даних дослідження European Value Stadies, проведеного в країнах Західної і Східної Європи в 1990-99 рр., 77% опитаних громадян України вважають себе віруючими (бб,9% громадян Росії, 27,5% - Білорусі, в середньому по 33 країнах - бб,5%), вірують в Бога - 81,7% опитаних в Україні (71,2% - в Росії, 82,9% - Білорусі, в середньому по країнах - 77,3%).

2. Дмитренко М. А. Суспільні трансформації і політичні аспекти загроз національній безпеці України l Дмитренко М. А. - К.: Знання України, 200б. - 348с.

З Верховский А. Религиозный фактор в парламентской и президентской кампаниях в России II Диа-Логос: Религия и общество, 200-01. -М.: Духовная библиотека, 2001. - 532с. - С.49.

4. Концепція національної безпеки України I Режим доступу: http:llwww.nbuv.gov.uallawl97_bez.html.

5. Указ Президента України від 12.02.07. №105I2007I Режим доступу: http:llwww.president.gov.ualruldocumentsl5728.html.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

И.Н. Алтухова, аспирант ДонНУ

Постановка проблемы. Экономические показатели функционирования горно-металлургического комплекса Украины можно проектировать на общее состояние развития экономики страны. Экспортно-ориентированные отрасли обеспечивают около 50% отечественного ВВП. На предприятия отрасли приходится 40% валютных поступлений от украинского экспорта. В то же время, - это говорит о критической зависимости. Именно металлургический комплекс первым ощутил удар, вызванный резким изменением конъюнктуры на мировом рынке, обвалом финансовой системы. Сокращение спроса и падение цен на металлопродукцию на мировых рынках отразилось на отечественных производителях самым негативным образом.

Степень разработанности темы. Исследованию проблем управления стратегическим развитием предприятий посвящены труды таких ученых, как: Ален М., Акофф Р., Боумен К., Карлофф Б., Кинг У., Татеси К., Тейлор Б и многих других зарубежных авторов. Среди российских ученых большой вклад в разработку теории и методологии стратегического управления промышленными предприятиями внесли: Азоев Г.Л., Виханский О.С., Глазьев С.Ю., Никитин С.А., Садков В.Г. и другие.

Теоретической и методологической основой статьи послужили работы ученых в области стратегического управления и конкуренции, таких как: И.Ансофф, А.Смит, А. Томпсон, Л.Дж, Стрикленд, П. Дойль, А. Аакер, М.. Портер, Дэй Джордж, П. Хайне, А. Курно, Дж. Робинсон, Ф. Найт, Г. Дж. Броум, Й. Шумпетер, В.Хендерсон и другие.

Большой вклад в исследование проблем конкурентоспособности внесли такие отечественные ученые, как И. Трофимов, В.Жуковской, М. Гельванский, Ю. Винслав, В. Баринов, А. Синельников, А. Юданов, А.Печенкин, В. Фомин, В. Савин, П. Завьялов, А. Идрисов, И. Лисиненко, В.Оболенский, Т. Асланов, В. Рябцев, Ю. Бубнов, О. Макаренко, Ю.Мишин, В. Фионин, Р. Фатхутдинов, Н. Яшин, Л. Зайцев, М. Соколова и другие. Проблемы формирования конкуренции в сфере металлургии отражены в трудах: Б.И. Аскерко, Г.С. Андреева, В.П. Варфоломеева, М.Д. Полосина, А.С. Селиванова, В. Борисова, Г. Тараканова и других.

Целью статьи является анализ конкурентной ситуации металлургической отрасли в современных условиях хозяйствования.

Промышленный потенциал горно-металлургического комплекса Украины в последние годы и до настоящего времени является фундаментным элементом экономики государства. Металлургия, горно-металлургический комплекс (ГМК) является основным донором бюджета, обеспечивая более 40% поступлений валюты в страну. Почти 30% составляет его часть в валовом внутреннем продукте. На металлургическую промышленность опираются и для нее работают энергетика, машиностроение, строительство, финансовая сфера. В отрасли занято более полумиллиона человек. Предприятия ГМК обеспечивают рабочие места в наиболее густонаселенных регионах страны. Ресурсный потенциал горно-металлургического комплекса Украины определяется имеющимися залежами железной (четвертое место в мире) и марганцевой руд, угля, известняков, то есть основных сырьевых материалов для производства металла. Отечественная металлургия в достаточной мере обеспечена электроэнергией. По объемам производства металлургическая промышленность Украины до 2007 года занимала седьмое место в мире.

По предварительным данным казалось, что до сентября 2008 года всемирный финансовый кризис не коснется Украины. Но именно этот факт повлек за собой уменьшение уровня экспорта металлопродукции, что повлекло за собой снижения металлопроката.

Одной из причин является рост конкурирующих организаций разных стран. К тому же, увеличивается уровень экспортных поставок Китая. Поскольку металл играет наиважнейшую роль в Украине, ее главной задачей станет повышения эффективности сталелитейной промышленности для поддержания рентабельности.

Лидерская позиция Украины по экспорту стали быстро меняется. В 2007 году Украина занимала восьмое место по экспорту стали, но в связи с финансовым кризисом к осени ситуация изменилась. Президент В. Ющенко заявил о том, что объем экспорта снизился на 17%, что повлекло за собой уменьшения объемов строительных металлоконструкций.

Кроме снижения уровня экспорта, ситуация Украины усложнилась из-за того, что увеличился уровень импорта металлов. Недавно Турция поставила в Украину 3000 тонн металла. Металлопродукция поставляется по очень низким рыночным ценам, что усложняет ситуацию и увеличивает конкуренцию местному производителю, у которого уменьшился спрос на металл и металлопрокат.[3]

Металлургии необходимы огромные финансовые вклады. Металлургическая деятельность требует больше затрат, если взять во внимание рост конкуренции на внутреннем рынке Украины и снижение спроса на внешнем. Раньше Украина являлась членом 15 крупных экспортеров стали, в руках которых находилась треть мирового объема. Однако теперь эти объемы занимают только четверть, причиной тому стала конкуренция.

© Алтухова И.Н., 2O1O

В условиях глобализации и интеграции, металлургические корпорации имеют интернациональный характер, включая фирмы и компании ряда стран. Наиболее крупные интернациональные металлургические компании определяют конкурентную среду на мировых рынках.

Металлургические компании по линии производства и сбыта продукции связаны практически со всей мировой экономикой. Мировая металлургия относится к базовым отраслям промышленности; характеризуется высокой цикличностью спроса, мировым перепроизводством, высокими рисками, ежегодный темп роста производства стали в среднем составляет 7% в год.

Исходя из соотношения риск и доходность инвестиций, доля металлургии в капитализации промышленности развитых стран постоянно уменьшается, уступая место высокотехнологичным отраслям, сфере услуг, фармацевтике.

В то же время, тенденции роста производства и потребления стали опровергли популярные в 70-80-х суждения о перспективах полного замещения металла новыми материалами - на период 2009-2025 гг. сталь останется самым распространенным конструкционным материалом, занимая 85-90% в структуре мирового потребления материалов; а металлургия — одной из базовых отраслей промышленности.

Мировой финансовый кризис, коснувшийся, в числе прочих, и металлургию, стал замедлять в 2008 году темпы роста производства и потребления стали и в дальнейшем повлек их снижение в 2009 г. Больше всего коррекции подверглись региональные рынки Европы и Азии. В настоящее время при выборе перспективных целевых рынков необходимо учитывать, темпы роста внутреннего потребления металлопродукции. Ведь показатель роста потребления стали во многом зависит от модели экономического развития страны. Например, развивающиеся страны, активно строящие промышленную базу и инфраструктуру, значительно увеличивают потребление стали на душу населения. Такими рынками являются рынки стран Азии, Европы и СНГ. Исходя из вышесказанного, следует признать перспективными рынки стран СНГ Северной Америки, Азии и Ближнего Востока.[6]

Развивающиеся страны (БРИК) проходят фазу индустриализации, которая предусматривает построение социальной, транспортной и производственной инфраструктуры. Это означает, что рост ВВП в этих странах обуславливается, прежде всего, сферой материального производства и сопровождается ростом потребления стали, в отличие от развитых стран, где уровень потребления стали стабилизировался, а ВВП растет по большей части за счет сферы услуг.

В 2007 г. в Индии видимое потребление стали увеличилось на 11,3% — до 51 млн.т., причем рост промышленного сектора и расширение строительства инфраструктуры будут и в дальнейшем обеспечивать высокий уровень спроса на индийском рынке. Индия является одним из наиболее привлекательных направлений для зарубежных поставщиков, и особенно — заводов СНГ.

На Ближнем и Среднем Востоке наблюдается весьма значительный рост спроса на сталь, обусловленный потребностями, связанными с реализацией нефтегазовых проектов, и активизацией деятельности в сфере строительства. Располагая избыточным производством, страна, тем не менее, является нетто-импортером. Импорт стали в Египет увеличился с 552 тыс.т. в 2004 г. до 2 235 тыс.т. а 2008 г. Летом 2008 г. были отменены все ограничения и таможенные пошлины на импортную металлопродукцию и металлургическое сырье. Согласно прогнозам, к 2010 году Египет будет потреблять порядка 5,9 млн.т. сортовой продукции и 1,8 млн.т. плоского проката. [6]

В странах СНГ сталь потребуется для модернизации устаревшей инфраструктуры. В России высокий спрос в стране будет поддерживаться запущенными в работу проектами для нефтегазовой промышленности и судостроения. В 2008 потребление металла на душу населения составило 230 кг, к 2010 прогнозируется на уровне 350 кг/чел (таблица 1)

Таблица 1

_Динамика производства, внутреннего потребления, импорта и экспорта металлопродукции в Российской Федерации_

Показатель/Год

2004

2005

2006

2007

2008

Производство, млн. т.

64,3

65,6

70,8

72,6

68,5

Потребление, млн.т.

30,0

32,0

33,0

34,0

38,0

Экспорт, млн. т.

29,3

29,7

29,0

29,0

28,8

Импотр, млн.т.

3,1

3,4

5,2

6,7

6,7

За последние пять лет продажи на внутреннем рынке России систематически увеличивались примерно на 3 млн.т./год. Крупными постоянными потребителями металлопродукции на внутреннем рынке являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, автомобильные предприятия, железнодорожный транспорт и трубные заводы. В то же время на рынке металлопродукции России наметилась тенденция увеличения доли импорта. Импорт в Россию в 2008 году по сравнению с 2004 г. увеличился в 2 раза. В России на долю импорта в общем внутреннем потреблении приходится 14%, а в США - 20%.

Около 57% объема экспорта из Украины в Россию составляет плоский прокат, на сортовой прокат приходится около 43%. Среди украинских производителей наибольший объем поставок в Российскую Федерацию в 2008 г. осуществили: «Запорожсталь» (25%), ОАО «МК «Азовсталь» (24%), Алчевский МК (11%), ОАО «ММК им.Ильича» (10%), «АрселорМеттал Кривой Рог» (8%), Днепровский МК (8%),

Донецкий МЗ (5%).

Лидерская позиция Украины по экспорту стали быстро меняется. В 2007 году Украина занимала восьмое место по экспорту стали, но в связи с финансовым кризисом к 2008 году ситуация изменилась. Объем экспорта снизился на 17%, что повлекло за собой уменьшения объемов строительных металлоконструкций. Кроме снижения уровня экспорта, ситуация Украины усложнилась из-за того, что увеличился уровень импорта металлов. Недавно Турция поставила в Украину 3000 тонн металла. Металлопродукция поставляется по очень низким рыночным ценам, что усложняет ситуацию и увеличивает конкуренцию местному производителю, у которого уменьшился спрос на металл и металлопрокат.

Украинской металлургии необходимы огромные финансовые вклады. Эта деятельность требует больше затрат, если взять во внимание рост конкуренции на внутреннем рынке Украины и снижение спроса на внешнем. Раньше Украина являлась членом 15 крупных экспортеров стали, в руках которых находилась треть мирового объема. Однако теперь эти объемы занимают только четверть, причиной тому стала конкуренция.[6]

Металлургия на Украине составляет почти 50% денежных поступлений в иностранной валюте. Также она предоставляет шестую часть рабочих мест в промышленной отрасли, Украине необходимо поддержать отечественного производителя. Но на данный момент государство не предприняло никаких шагов для решения данной проблемы.

Чтобы улучшить металлопрокат, согласно данным "Металлургпрома", были предприняты только частичные шаги руководства Украины. Хотя и эти частичные шаги играют немаловажную роль. Если предположить, что руководство отменит надбавку на газ в пределах 12%, это позволит сэкономить более 60 миллионов гривен.

Некоторые предприятия решили сами финансировать обновления собственных металлургических предприятий из-за возникнувшей ситуации. Например, "Запорожсталь" занялся модернизацией агломерационного цеха, а "Азовсталь" для того, чтобы в будущем металл был лучшего качества, реализует программу по реконструкции и модернизации.

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) разработал программу до 2015 года. Дополнительно он разрабатывает проект по ремонту аглофабрики, а "Донецксталь" проводит реконструкцию сталеплавильного производства, а также приостанавливает работу мартеновской печи № 4.

В настоящий момент многие программы находятся на первой стадии или только в разработке. Эти программы нуждаются в серьезных мерах, предпринятых со стороны государства, так как Украина может лишиться лидерства на мировом рынке по производству стали.

Большинство металлургических предприятий Украины в последнее десятилетие испытывают острейший дефицит современных высокоэффективных технологий и оборудования, позволяющих обеспечивать конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Для преодоления этого отставания требуется скорейшая реструктуризация металлургических заводов с целью оптимизации объёмов и видов производства продукции, а также параметров функционирования основных плавильных агрегатов и методов получения заготовки.[4]

Основой новой стратегии научной и промышленно инновационной политики должны стать обеспечение модернизации и структурной перестройки производственного потенциала, снижение его энерго - и материалоёмкости, повышение конкурентоспособности. По оценкам известных отечественных и зарубежных экспертов, наибольшее отставание Украины от развитых металлургических держав заключается в широком использовании весьма консервативных методов выплавки (мартеновское производство) и разливки стали в слитки с последующей прокатной на блюминге, что предполагает примерно 18 - 20% потерь металла на этом переделе при дополнительных тепловых потерях. Практически все производители металла в мире давно отказались от такой схемы производства стали, а в Украине, таким образом, производится около 80% продукции.

Как видно из вышеприведенных данных, Украина - это страна, практически полностью ориентированная на экспорт. Отечественные производители ведут торговлю практически со всеми странами с развитой промышленностью, экспортируя более 70% производимой металлопродукции. Весомая часть в экспортных поставках стали из Украины приходится на полуфабрикаты, доля всех остальных видов металлопродукции остается практически неизменной. Это обстоятельство обусловило сильную зависимость украинского ГМК от конъюнктуры мирового рынка.

Большая часть украинского металлургического экспорта, направляется на рынки развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Азии, где имеет место стабильный спрос на низкопередельную продукцию, ниже требования к качеству, сортаменту и условиям поставки. В среднесрочной перспективе нет объективных причин для полного отказа от производства продукции низкого передела. Хотя удельный вес проката и металлоизделий с высокой добавленной стоимостью должен постепенно возрастать по мере модернизации производства и освоения новых видов продукции.

Среди основных поставщиков металлопродукции в Украину - страны СНГ (в частности Россия и Европа). В течение последних пяти лет наблюдается рост потребления импортного горячекатаного листового проката, а также сортового проката, что представляет интерес для украинских предприятий, которые производят высококачественный листовой и сортовой прокат.[б]

Наиболее перспективным направлением для Украины в освоении нового ассортимента является металлопродукция из высокопрочных устойчивых против коррозии марок стали разной толщины, востребованная автомобильной индустрией, прочим машиностроением и производителями бытовой техники. Представляет интерес рынок трубной продукции, соответствующей мировым требованиям качества, для строительства магистральных нефте- и газопроводов, для коммунального хозяйства.

Имеющиеся случаи поставок украинского металла по низким ценам вызваны следующими обстоятельствами:

-невозможностью производителей контролировать уровни цен и географичеечкое направление экспорта металлопроката;

-недобросовестностью трейдеров;

-общеизвестными объективно-субъективными факторами

На внешних рынках все более отчетливо проявляются вызовы, которые придется преодолевать украинским металлургам в ближайшее десятилетие: торговый вызов со стороны Китая; усиление конкуренции с производителями России, Турции и Индии на приоритетных для Украины рынках Ближнего Востока, Европы и СМГ; сокращение импортного потенциала развивающихся стран вследствие создания собственных национальных металлургий; торговые санкции; транснационализация металлургических компаний и рост внутрикорпоративной торговли. Все эти вызовы уже в действии, о чем свидетельствует уменьшение доли Украины в мировом производстве стали.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить тенденции, которые, возможно, будут наблюдаться в ближайшее время на мировом рынке металлопродукции:

1. Ожидается дальнейшее увеличение избыточных мощностей.

2. Глобализационные процессы в металлургии, усилившиеся в последние годы, будут способствовать тенденции к переносу горно-металлургического производства из развитых стран в соседние государства. В среднесрочной перспективе, при увеличении открытости рынка, металл будет выгодно производить в регионах с низкими затратами - в Украине, России, Казахстане, Бразилии, Мексике, Китае, Индии и Пакистане. В этих государствах мощности продолжат наращиваться без снижения их загрузки. Вместе с тем в высокозатратных регионах загрузка мощностей снизится с 95-100% до 80-85%.

3. В мировой горно-металлургической отрасли продолжится консолидация, которая проявится в доминировании транснациональных компаний.

РЕЗЮМЕ

Метою статті є аналіз конкурентної ситуації металургійної галузі в сучасних умовах господарювання. Ключові слова: металургійна галузь, конкурентні переваги, надлишок потужностей

РЕЗЮМЕ

Целью статьи является анализ конкурентной ситуации металлургической отрасли в современных условиях хозяйствования. Ключевые слова: металлургическая отрасль, конкурентные преимущества, излишек мощностей

SUMMARY

Article purpose is the analysis of a competitive situation of metallurgical branch in modern conditions of managing. Keywords: metallurgical area, competitive advantages, surplus of capacities

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Азоев Г. Л. Маркетинг и конкуренция: Монография. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 372 c.

2. Портер М.Е. Стратегія конкуренції l Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільский. - Київ: Основи, 1997. - 390 с.

3. Палкін Ю., Заровна Н. Економічний закон конкуренції ll Економіка України. - 1999. - № 8. - С. 3б-43.

4. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. - М.: Гном-Пресс, 2004.

5. Янковский М.А. Прогнозирование развития крупного производственного комплекса: теория и практика. - Донецк, 1999. - 158 с.

6. Электронные ресурсы: http:llwww.ukrmet.com.ualanalytics, http:llwww.metallurgy.at.ua, http:llwww.metallurgy.at.ua .

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

О.В. Задворна, старший викладач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності, Бердянський державний педагогічний університет

Сучасне суспільство пред' являє дуже високі вимоги до управлінських кадрів, а насамперед до управлінських кадрів, які здійснюють керування такими складними та специфічними системами як вищи навчальні заклади. Тому вивчення проблеми прийняття рішень є дуже актуальної не тільки для виробничих підприємств, суспільних організацій, а також для організацій, котрі надають освіті послуги. Праця керівника вищого навчального закладу пов' язана із забезпеченням функціонування, розвитком закладу освіти. Від ефективності діяльності керівника, а саме від ефективності прийняття управлінських рішень керівником, залежить життєздатність вищогонавчального закладу, благополуччя всій організації та окремих її членів. Предметом управління є індивідуальна та суспільна свідомість та поведінка людей [1], а основний зміст управлінської діяльності складають управлінські рішення.

Сучасні умови характеризуються складністю прийняття рішень, тому що середовище функціонування підприємств, організацій в загалі, та вищих навчальних закладів зокрема, відрізняється мінливістю, складністю, багатогранністю. Що спонукає організації освіти приймати рішення з урахуванням багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. С.Л.Рубінштейн говорив: «Зовнішній вплив завжди відбивається через внутрішні умови» [2].

Проблематиці прийняття ефективного управлінського рішення та його впливу на діяльність організації приділяли увагу багато дослідників як безпосередньо в Україні так і за кордоном. Самі відомі з них А.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедуорі, П.Друкер, І.Н. Герчикова, А.С. Соснін, Л.В. Мельниченко, Р.А. Фатхутдінов, Е.А. Смирнов, Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмін, А.В. Шегда, Н.І. Кабушкін, М. Еддоус, Р. Стенсфілд, Х. Віссема та інші.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків