Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Джур О.Є., к.т.п., доцент, Дніпропетровський Національний Університет ім. Слеся Гончара

Постановка ^облеми. Забезпечення ефективного функціонування інноваційної моделі розвитку - це одна із пaйвaжливiшиx склaдoвиx процесу підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та національної безпеки держави.

Caмe сучасна космічна діяльність високо розвинути держав спрямована па економічний та пaукoвo-тexпiчпий розвиток, розв'язання глoбaльпиx проблем людства, в тому числі проблем безпеки, і xaрaктeризується новими завданнями щодо використання космічної тexпiки і тexпoлoгiй для забезпечення сталого розвитку.

Незважаючи па великі потенційні можливості народного господарства України процес побудови інноваційної структури відбувається повільно, а сама інноваційна структура є функціонально неповною, недостатньо розвинутою.

Міжнародний суспільний розвиток xaрaктeризується формуванням основ шостого тexпoлoгiчпoгo укладу. Розвиток цього укладу тісно пов'язаний із інтенсивним розвитком глoбaльпиx iпфoрмaцiйпиx мереж, пaпoтexпoлoгiй, енергетики, авіації, використанням водню та пeтрaдицiйпиx джерел енергії, отримали пoштoвx космічні дослідження та тexпoлoгiЇ.. Ці зміни комплексно впливають па все суспільство і приводять до значно перетворень виробничої і дуxoвпoЇ сфери життя людини.

Дослідження ефективності функціонування підприємств космічної галузі, їх стaтичпиx та дипaмiчпиx склaдoвиx пeoбxiдпo з точки зору відзеркалеппя процесів успішності побудови інноваційної моделі розвитку в Україні.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. ^утнь забезпечення та функціонування організаційної складової мexaпiзму використання та відновлення потенціалу підприємств космічної галузі через мexaпiзм пaукoвo-тexпiчпoгo співробітництва визначена високим науково- практичним запитом циx досліджень.

Теоретичні форми конкуренції, її форми, чинники кoпкурeптпиx переваг, а також проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств висвітлені в прaцяx тaкиx вiтчизпяпиx вчeпиx, як Л. Аптопюк, В.КожевпіковоЇ, А.Мокія, Л. Піддубпої, C. Писаренко, А. Поручника, C. ^коленка^. CoмoвoЇ, С. Cумeць, В.Чужикова, М. Школьного, а також зaрубiжпиx науковців: М.Вебера, СГареллі, Р.Карбау, П.Кругмапа, Р.Левіпа, А.Маршала, М.Портера, P.Paйxa, Д. Рікардо, Дж. Caйксa, А^міта, Р.Фатсутдшова, Ф^айєка, Й.Шумпетера та бaгaтьox rnnmx. Питання конкурентоспроможності суб'єктів космічного ринку послуг та пaукoвo-тexпiчпoгo співробітництва в космічній галузі, обгрунтування прioритeтпиx напрямів державної політики у цій галузі знайшли своє відображення в прaцяx В. Горбуліпа, А.Гайдачука, В.Кривцова, В.Колесника, C. Конкжова, Е. Кузпєцова, Ю. Мошпепко, У. Письменної, А.Шевцова, Л. Федулової та mnrax.

Метою даної poбoти є дослідження стану використання освітнього та наукового потенціалу, насамперед вищда пaвчaльпиx закладів, у сфері iпфoрмaцiйпo-кoмупiкaцiйпиx, високга паук^мыи тexпoлoгiй, а також iпфoрмaцiйпиx ресурсів системи пауково-тexпiчпoЇ та економічної інформації, зокрема бази дaпиx тexпoлoгiй, пaукoвo-тexпiчпиx досягнень за допомогою підприємств та організацій зайняти науково-т^нічним співробітництвом у космічній галузі.

Виклад основного мaтеpiaлу дослідження. Україна визнана космічна держава, повноправний партнер па ринку космічної продукції та послуг.

Космічна діяльність України забезпечує їй гідне місце серед невеликої кількості держав світу, які мають можливість створювати ракетпо-космічпу тexпiку у замкнутому циклі. Виконання кoсмiчпиx програм в Україні дозволило зберегти науковий та виробничий потенціал в iптeрeсax національної економіки та безпеки, сформувати пропозицію для внутрішнього та зовнішнього ринку країни. В цьому їй допомогли програми пaукoвo-тexпiчпoгo співробітництва із різними країнами.

На сьогодні у склад космічної галузі більше 40 підприємств і організацій (заводи, КБ, проектні та проектпо-дослідпі інститути, центри спостереження та управління), продукцію яки можно умовно представити за допомогою рис. 1.

На сьогоднішній день космічна діяльність в Україні здійснюється за допомогою рiзпиx пoрмaтивпиx актів України, двoxстoрoпix мiжпaрoдпиx договорів, бaгaтoстoрoппix міжнародна договорів, договорів із міжнародними організаціями.

Ссобливо можна виділити пaукoвo-тexпiчпу співпрацю, яка здійснюється у вигляді сумiспиx програм пaукoвo-дoслiдпиx і прoeктпий-кoпструктoрськиx робіт шляxoм об'єднання наукова, фiпaпсoвиx і мaтeрiaльпиx ресурсів, створення сумiспиx пауково-дoслiдпиx груп фaxiвцiв або організацій.

Найбільш раціональними і ефективними формами цієї співпраці є створення зaгaльпиx пaукoвo-дoслiдпиx центрів, бюро, лабораторій для використання пoвiтпix пaукoвo-тexпiчпиx ідей, конструювання, мaркeтипгoвиx досліджень і тexпiкo-eкoпoмiчпиx рoзрaxупкiв; спільні експерименти в області вдосконалення діючої тexпiки і тexпoлoгiЇ з метою поліпшення тexпiкo-eкoпoмiчпиx показників роботи фірми; сумісні дослідження і вивчення зарубіжного досвіду в області організації виробництва і праці; поточна координація і консультації з питань пaукoвo-тexпiчпoЇ політики; організація підготовки висококваліфікованого дослідницького персоналу.

© Да^) О.Є., 2O1O

Особливо важливим для науково-технічної співпраці є аналіз її ефективності. Ефективність отриманих наукових результатів розглядається в декількох аспектах.

Продукція підприємств космічної галузі

 

 

^------

Космічна продукція

 

Цивільна продукція

Послуги

- ракети-носії;

 

- тролейбуси, трамваї

- телекомунікаційні

- космічні апарати;

 

- трактори, комбайни

послуги

- системи управління;

 

- медична апаратура

- дистанційне

- радіотехнічне

 

- телерадіоапаратура

зондування Землі

обладнання

 

- вітроагрегати

- космічні та геофі-

 

 

 

 

зичні дослідження;

 

 

 

 

- супутниковий

 

 

 

 

зв'язок

Рис.1. Типова продукція підприємств космічної галузі

Теоретична цінність полягає в методах вирішення проблеми, областях застосування результатів, впливі на суміжні галузі науки.

Технічна цінність характеризується рівнем технічних характеристик (надійності, довговічності, продуктивності і т.п.), конкурентоспроможністю, значенням для співпраці країн і фірм.

Прикладна цінність виражається в можливості і сферах застосування результату в народному господарстві або на фірмі, масштабах впровадження, наявності побічних результатів. Перспективність заходу оцінюється часом, протягом якого можна ефективно використовувати результат.

Економічна ефективність впровадження результатів, визначається чистим ефектом (прибутком), термінами окупності, конкурентоспроможністю за економічними показниками національного і світового рівня.

Ефективність науково-технічного співробітництва в космічній галузі та її вплив на конкурентоспроможність підприємств народного господарства України розглянемо через організаційний аспект формування роботи і завдань.

Haцiонaльне космічне агентство України ^КАУ) - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в області космічної діяльності, розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та HAH України Загальнодержавну (Шціональну) космічну програму України, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.

Загальнонаціональна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008 - 20l2 роки є четвертою космічною програмою України і третьою, затвердженою законом, яка покликана забезпечити рівень космічної діяльності, необхідний для розв' язання нагальних проблем у сфері безпеки держави, впровадження високих технологій, а також підвищення рівня науки і освіти . Перед прийняттям Програми її проект пройшов експертизу, що проводився на правовій основі та будується на чинниках , закріплених законами України, указами Президента України, актах Кабінету Міністрів України, двосторонніх міжнародних договорах України. Експертиза була проведена Експертною Радою, створеною згідно з розпорядженням Президії HAH України [l].

Програма включає взаємопов' язані цільові програми, що представлені у табл. l.

Таблиця l

Загальнонаціональна цільова науково-технічна космічна програма України на 2008 - 20l2 роки

№ п/п

l

Haзвa цільової програми Шукові космічні дослідження

Дистанційне зондування Землі

Супутникові системи телекомунікацій

Розвиток наземної інфраструктури навігаційних та спеціальних інформаційних систем

Космічні комплекси

Розвиток базових елементів та прогресивних технологій космічної техніки Розвиток     дослідно-експериментальної та виробничої бази галузі

Завдання

Вивчення Землі та навколоземного простору, дослідження в області космічної біології та фізики невагомості, астрономічні та астрофізичні наземно-космічні проекти Розвиток національної системи спостереження Землі «Січ», створення систем космічного моніторингу та геоінформаційного забезпечення в інтересах широкого кола споживачів

Розвиток національних супутникових систем зв'язку, мовлення і передачі даних на основі сучасних цифрових технологій Створення та введення в дію систем космічного навігаційно-часового    забезпечення,    збору   та   обробки геофізичної інформації, контролю та аналізу космічної обстановки Модернізація модифікацій вітчизняних ракет-носіїв, розробка і запуск космічних апаратів нового покоління Забезпечення нових підходів та технічних рішень, високих функціональних характеристик національних космічних систем Підтримка у належному стані наявної бази, її модернізація, використання для виробництва високотехнологічної цивільної продукції

2

з

4

5

б

7

Програма виправдано віднесена до категорії науково-технічних і як видно із назв окремих цільових програм вона забезпечує дослідження та створення продукції як цивільного так і оборонного характеру та відповідає цілям економічного, наукового та соціального розвитку країни.

Здійснення завдань Програми стимулює системний розвиток наукоємних технологій, які визначають рівень науково-технічного потенціалу країни, їх впровадження у виробництво цивільної продукції, розвиток інноваційної моделі економічного зростання, а також вітчизняної науки.

Поточний стан космічної діяльності засвідчує, що космічна галузь України є однією з не багатьох, які сприяють поступальному розвитку економіки держави, підтримці науково-технічного потенціалу, виходу на міжнародні ринки високотехнологічної продукції. За щорічним показником із надання пускових послуг Україна посідає 3 - 5 місця у світі.

Позитивним наслідком є зосередження зусиль на ключових пускових проектах, забезпечення мінімально необхідного рівня розробок та льотних випробувань нової космічної техніки, яка відповідає світовим стандартам і вимогам користувачів та є необхідною умовою присутності на міжнародних ринках. Реалізація унікального міжнародного проекту - програм ракетно-космічного комплексу морського базування "Морський старт" і "Глобалстар", які розраховані на застосування вітчизняних ракетносіїв "Зеніт" і "Циклон", де Україна із 22 базових технологій володіє 17 також є прикладом, що лише підкреслює необмеженість можливостей щодо співпраці різних країн за актуальними напрямками.

Одним із головних питаннь для нас також є не тільки запуски КА але й ефективне використання космічної інформації, що і передбачає міжнародна кооперація моніторинга земної поверхні.

Позитивним прикладом співпраці є робота спільного українсько-російського підприємства «Космотранс», що дозволяє експлуатувати конверсійну ракету SS- 18 під назвою «Дніпро», запущено 35 штучних супутників землі.

Однак через недостатнє фінансування З(Н)КПУ та інші причини не виконувався міжнародний проект «Інтербол-Прогноз», не виконано в повному обсязі науково-прикладну програму використання даних проекту «Січ-1М», затягуються терміни виконання проекту «Січ-2». Не виконувалась низка проектів з напрямів забезпечення оборони і безпеки, перспективних досліджень в галузі нової космічної техніки, фундаментальних космічних досліджень, а також проектів з комерціалізації та впровадження космічних технологій.

Особливість фінансового забезпечення національних програм різних країн світу показує, що приблизно наполовину вони фінансуються державою, решта - комерційні джерела. На світовому ринку космічних послуг щорічно обсяг комерційних космічних проектів становить близько 110 млрд. дол. США, а бюджетних програм — близько 70 млрд. дол. США. Такі ж структурні тенденції спостерігаються і на Україні при неповному державному фінансуванні.

Негативним наслідком недостатнього фінансування Програми є неможливість забезпечення користувачів безперервною інформацією з вітчизняних космічних засобів, невиконання перспективних розробок, відтягування участі України в престижних міжнародних космічних проектах. Збереження таких тенденцій може призвести до поступового згортання космічної діяльності як на міжнародних ринках космічних послуг, так і у використанні космічних технологій в інтересах розвитку економіки та науки України.

Концепція реалізації державної політики України у сфері космічної діяльності на період до 2030 року передбачає поглиблення стратегічного партнерства з Російською Федерацією і Бразилією, виконання спільних науково-технічних програм з регіональними економічними угрупованнями (СНД, ЄС) і потужним державами - регіональними лідерами (США, Китаєм, Індією) за рахунок участі в міжнародних програмах і реалізації престижних власних проектів. Планується створення Національної системи геоінформаційного забезпечення, як частини європейської Глобальної системи космічних спостережень в інтересах збереження навколишнього середовища та безпеки «GMES» і Глобальної системи систем спостереження Землі з космосу «GEOSS», а також активізація співробітництва в Глобальній системі спостережень за морями й океанами «GOOS».Поряд з цим, НКАУ, спільно зі структурними підрозділами Національної академії наук України, входить до складу Європейської міжнародної системи просторових даних «INSPIRE», взаємодіють з Європейським космічним агентством, космічними агентствами Російської Федерації, Німеччини, Франції, країн-членів СНД та інших країн ( всього більше 20-ти) [2].

Одним із активних учасників ринку космічних послуг є Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», яке приймає активну участь в науково-технічному співробітництві та виконує науково-технічні та проектно-конструкторські роботи за наступними напрямами:

1 . Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі створення ракетно-космічної, спеціальної військової техніки та об'єктів іншого технічного призначення, необхідних для економіки України.

2. Авторське супроводження та нагляд за продукцією в галузі ракетної та ракетно-космічної, спеціальної військової техніки, промислової продукції.

3. Розробка пропозицій щодо науково обгрунтованої технічної політики НКАУ в галузі створення конструкційних матеріалів і технології їх використання.

4. Проектування, впровадження і авторське супроводження енерговиробничої екологічної продукції, обладнання для атомної, медичної та харчової промисловостей, електротранспортного, енергетичного та сільськогосподарського машинобудування.

5. Участь у створенні систем сертифікації космічної техніки, проведення сертифікаційних випробувань ракет-носіїв, космічних апаратів та рушійних установок.

6. Розробка, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегменту супутникових систем

7. Виробництво промислової продукції та товарів народного споживання.

Основні показники науково-технічної діяльності ДП «КБ «Південне» представлені в таблиці 2.

За останні роки спостерігається збільшення кількості закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок на на створення і вдосконалення нової техніки, більшість із яких відповідає світовому рівню, деякі перевищують світовий рівень. Ці розробки впроваджено на власному підприємстві,в країнах СНД, в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД).

Таблиця 2

Основні показники науково-технічної діяльності ДП «КБ «Південне»

№ п/п

Показник

на

01.01.08р.

на

01.01.09р.

на

01.01.10р.

1

Кадровий склад (осіб)

 

 

 

1.2.

Загальна чисельність працюючих

4394

4228

4514

1.8.

Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств

2

5

3

2.

Джерела фінансування науково-технічних робіт (млн.крб./%)

 

 

 

2.1.

Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел

X

X

X

2.2.

із них - за рахунок Держбюджету

17,10%

32,56%

22,3%

2.3.

Бюджету місцевих рад

-

-

-

2.4.

договорів із замовниками, всього

A

A

A

2.5.

в тому числі - із замовниками з України

7%

41%

85%

2.6.

близького зарубіжжя (країн СНД)

36,6%

2%

33,18%

2.7.

далекого зарубіжжя (крім СНД)

22,32%

30,1%

9%

2.8.

інших джерел

34,1%

31,2%

0,58%

2.9.

Із загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти

В

В

В

2.10.

іноваційний фонд

-

-

-

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.!, 2O!O

ДП «КБ «Південне» визначає і реалізує напрямки своєї науково-технічної діяльності, як здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі створення ракетно-космічної, спеціальної військової техніки та об'єктів іншого технічного призначення, необхідних для економіки України

У тісній співпраці із виробничими підприємствами та проектними організаціями співпрацюють різні ВУЗи України. Прикладом цього є Дніпропетровський Шц^нальний університет та його фізико-технічний факультет, який багато років здійснює кадрову підготовку фахівців для космічної галузі.

Протягом функціонування факультету його досвідчені фахівці створювали наукові засади для розвитку ракетно-космічної галузі та інших галузей народного господарства, відбулось становлення наукових шкіл факультету. Фізико-технічний факультет активно співпрацює з провідними підприємствами і установами ракетно-космічної галузі, з якими укладено угоди щодо проведення наукових досліджень і розробок та договори про науково-технічне співробітництво. Отруктурні підрозділи ФТФ відображають рівень співпраці із підприємствами галузі. Факультет використовує у навчанні матеріальну базу та досвід фахівців базових підприємств і установ, де функціонують 8 філій кафедр:

- у ДКБ „Південне" працюють 3 філії від кафедр проектування і конструкцій ЛA, двигунобудування, систем автоматизованого управління;

- на ВО „Південний машинобудівний завод" працюють філії від кафедр енергетики і технології виробництова;

- у ДКБ „Дніпровське" - філія від кафедри систем автоматизованго управління;

- В УкpHДI „Технології машинобудування" - філії кафедр технології виробництва та радіоелектронної автоматики.

Cтуденти фізико-технічного факультету проходять технологічну практику на ВО „Південний машинобудівний завод", машинобудівних підприємствах, підприємства енергетики та зв' язку. Це свідчить про відновність процесу забезпечення кадрами

У 2009 році на факультеті велися дослідження за 13 держбюджетними темами, які передбачають дослідження як для цивільної так і для оборонної сфери.

Cтуденти факультету, які отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки, можуть продовжити освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр(с; м) за спеціальностями: проектування та виробництво ракетно-космічних літальних апаратів (с, м); двигуни та енергоустановки літальних апаратів (с, м); нетрадиційні джерела енергії (с, м); автоматика і управління в технічних системах (с, м); апаратура радіозв' язку, радіомовлення і телебачення (с); прилади та системи неруйнівного контролю (с, м); системи технічного захисту інформації (с); прикладне матеріалознавство (с, м); металорізальні верстати та системи (с, м); робототехнічні системи та комплекси (с, м).

Щорічно проводиться міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос» за 23 напрямками, що включає секції орієнтовані не тільки на дослідження космосу, виробництво літальних апаратів, інформаційні технології, але й спрямовані на використання космічних технологій в медицині, хімії, екології, спямовані на нетрадиційні ідеі і проекти, економічні дослідження, розробку прогнозних сценарієв освоєння космосу.

Це також свідчить про різногалузеву спрямованість наукових розробок працівників ФТФ та його партнерів, що сприятиме подальшому розвитку сектору високотехнологічної продукції.

Здійснення міжнародного співробітництва в космічній сфері допомогає Україні привести галузь у відповідность до європейських законів та стандартів. Cумiснi проекти дозволяють розширити економічні можливості української космічної галузі в Європі. При порівнянні організації роботи підприємств галузі можна відмітити наступні особливості: в Україні значно більше працівників знаходиться у впідпорядкуванні до HКAУ ніж в ЄКA; цивільні продукти в більшості випадків не стандартизовані за міжнародними стандартами та потребують подальшого розвитку модифікацій; недостатній обсяг маркетингу, мало фахівців зайнятих продажем науково-технічних розробок.

Шзважаючи на негативні тенденції на підприємствах космічної галузі виконання міжнародних науково-технічних програм дозволило Україні зберегти як техніко-технологічну базу так і кадровий потенціал. Узагальнюючи наведені дані та приклади стосовно впливу науково-технічного співробітництва у космічній галузі на конкурентоспроможність підприємств народного господарства можна виділити наступне.

Космічна галузь має достатньо розгалужену виробничо-технологічну підсистему, що формує інноваційну структуру України. Міністерство освіти та Міністерство промислової політики здійснює систематизовану реєстрацію завершених технологій, в тому числі подвійного призначення, придатних для застосування в інноваційно-інвестиційному процесі розвитку вітчизняного виробництва і продажу на міжнародному ринку. Підприємствами галузі забезпечується захист прав інтелектуальної власності, проводиться експертиза науково-технічних проектів, надаються послуги у сфері метрології, стандартизації, контролю зв' язку за якістю, інформаційно-консультативне забезпечення інноваційної діяльності, підготовка, перепідготовка кваліфікації працівників.

Aле залишається повільність створення і розвитку малих інноваційних підприємств, наукових парків, які б сприяли комерціалізації розробок у космічній галузі. Вважаю доцільним прийняття в Україні закону, який би зобов'язував ВГО створювати вищезгадані організаційні форми для комерціалізації власних розробок і створювати додаткові робочі місця і фонди для науковців.

Фінансово-економічна підсистема інноваційної структури, якій сприяє науково-технічна діяльність у космічній галузі суттєво залежить від виробничо-технологічної підсистеми. Постерігається постійне суттєве недофінансування із держбюджету України, що впливає суттєво на результати та терміни виконання проектів та інші соціально-економічні показники.

При аналізі кадрової складової підприємств космічної галузі виявлена наявність фахівців високої кваліфікації, здатних забезпечувати виробництво високотехнологічної продукції.

Висновки. Розглянутий організаційний механізм науково-технічного співробітництва у космічній галузі засвідчив про наявність відлагодженої системи прийняття рішень та її оцінки при створенні високотехнологічної продукції і послуг підприємствами космічної галузі і різними науковими організаціями та установами України. Шуково-технічне співробітництво у космічній галузі України сприяє формуванню основ шостого технологічного укладу в економіці та побудові ефективної інноваційної структури, сприяє процесам відновлення всіх інноваційних складових. Показана необхідність комерціалізації перспективних завершених розробок в космічній галузі цивільного призначення та негайного застосування нових форм організації для їх використання.

РЕЗЮМЕ

Розглянутий та оцінений організаційний механізм використання освітнього та наукового потенціалу, насамперед вищих навчальних закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій за допомогою підприємств та організацій зайнятих науково-технічним співробітництвом у космічній галузі, виявлені вузькі місця та зроблені пропозиції по покращенню стану окремих інноваційних складових.

Ключові слова: освітній та науковий потенціал, наукоємні технології, інноваційний розвиток

РЕЗЮМЕ

Рассмотрен и оценен организационный механизм использования образовательного и научного потенциала, в первую очередь высших учебных заведений, в сфере информационно-коммуникационных, высоких наукоёмких технологий с помощью предприятий и организаций занятых научно-техническим сотрудничеством в космической отрасли, обнаружены узкие места и сделаны предложения по улучшению состояния отдельных инновационных составляющих.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків