Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Однак економічна співпраця Украіни з ЄC може привести до загострення конкуренції між українськими виробниками і підприємствами нових членів ЄC на єдиному ринку Євросоюзу. Це торкнеться переважно підприємств сектора чорної металургії. Однак цей вплив може бути обмеженим - у зв'язку з прийняттям новими членами ЄC європейських соціальних стандартів і норм захисту навколишнього середовища.

Україна може навіть підсилити свої конкурентні переваги в секторах, особливо чутливих до конкуренції по цінових параметрах товарів, - адже в нових країнах - членах Євросоюзу підвищиться вартість виробництва. Це створює стимули до перенесення окремих більш простих виробництв на територію України. Але навряд чи подібний розвиток можна віднести до сприятливого з погляду довгострокової стратегії України. Позиції українських виробників продукції з підвищеним рівнем доданої вартості в коротко- і середньостроковій перспективі істотно не зміняться - з огляду на незначні поточні обсяги подібного експорту в країни-кандидати. У довгостроковій перспективі вони будуть залежати від досягнення Україною європейських технічних стандартів і європейського рівня якості.

Щодо позиції українських аграрних виробників на розширеному ринку ЄС то вони будуть залежати від двох факторів: по-перше, від рівня їхньої відповідності стандартам Євросоюзу; по-друге, від тих змін, що відбудуться в його загальній сільськогосподарській політиці. У цьому контексті Україна повинна чітко визначитися з пріоритетними напрямками зближення українських і європейських стандартів і технічних вимог, застосовуваних у сільському господарстві.

Пів^а^ України з ЄC буде активізувати просування вітчизняних виробників на ринки третіх країн, отже, можна прогнозувати посилення тиску в плані відкриття українського ринку. Розширення Європейського Позу виведе його на перше місце як ринок збуту українських товарів і на друге - як джерело українського імпорту. Це значить, що динаміка економічних процесів у ЄC буде досить помітно впливати на економічний стан України, з огляду на високий рівень відкритості її економіки. Високий ступінь впливу породжує нові підходи до розробки і реалізації економічної політики, з урахуванням тенденцій розвитку світових господарських зв'язків у цілому й економічній кон'юнктурі в Європі зокрема.

Все це дає змогу зробити висновок, що враховуючи відсутність необхідних для євроінтеграції України реформ багатьох сфер суспільного життя, запропонована модель «східного партнерства» є сьогодні оптимальним варіантом, що, хоча й віддаляє в часі перспективу реалізації європейських намірів нашої держави, однак спроможна слугувати стимулом здійснення реальних кроків у цьому напрямі через вступ до Європи шляхом створення зони вільної торгівлі та інших механізмів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Бабанін О. C. Проблеми і перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄC / «Отратегічні пріоритети», №4(13), 2009.

2. Глобальний конкурентний простір / О. Г. Білорус, Ю. М. Пахомов, І. Ю. Губенко [та ін.]; кер. авт. кол., наук. ред. О. Г. Білорус. - К. : КНЕУ, 2007. - б80 с.

3. Макогон Ю.В., Миронов В.С, Бударина Н.А. Международная экономика. Учебное пособие. Донецк: ДонНУ, 2007.- 328с.

4. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти / І. Я. Тодоров. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 2б8 с.

5. Шнирков О.І. Україна - Європейський Coic^: економіка, політика, право / О. І. Шнирков, В. В. Копійка, В. І. Муравйов. - К.: ВПЦ «Київський ун-т», 200б. - 2б8 с.

6. Державний комітет статистики www.ukrstat. gov.ua.

РЕЗЮМЕ

У статті проаналізовано особливості співпраці між Україною та Європейським союзом, розглянуто основні проблеми, запропоновано перспективні напрямки активізації співпраці України та ЄС Визначено, що інтеграцію України до ЄC проголошено пріоритетним напрямом зовнішньополітичного курсу держави.

Ключові слова: Європейський союз, зовнішня політика, вектор інтеграції

РЕЗЮМЕ

В статье проанализированы особенности сотрудничества между Украиной и Европейским союзом, рассмотрены основные проблемы, предложены перспективные направления активизации сотрудничества Украины и ЕС Определено, что интеграция Украины в EC провозглашена приоритетным направлением внешнеполитического курса государства. Ключевые слова: Европейский союз, внешняя политика, вектор интеграции

SUMMARY

In article features of cooperation between Ukraine and the European union are analysed, the basic problems are considered, perspective directions of activization of cooperation of Ukraine and EU are offered. It is defined, that integration of Ukraine into EU is proclaimed by a priority direction of a foreign policy of the state.

Keywords: European union, foreign policy, integration vector

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2O1O ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Чижикова О.А., к.г.н. доцент, ДонНУ

Дальнейшее развитие человеческого общества возможно по двум вариантам:

Вариант1 заключается в снижении темпов потребления природных ресурсов и темпов производства за счет «чистых» (безотходных) производств

Вариант 2: снижение темпов изъятия природных ресурсов при сохранении «грязных» производств до уровня устойчивости природной среды к антропогенной нагрузке за счет кругооборота веществ.

Наиболее реальным направлением развития общества, выживания человечества в целом может и должен стать принцип, обязательный для всех: «устойчивое соотношение экологии и экономики - залог самого факта существования человечества».

Рыночная экономика, характеризуемая предпринимательской инициативой, весьма существенна для достижения устойчивого развития Деловой мир разделяет точку зрения, что экономическое развитие и защита окружающей среды как в настоящее время, так и будущими поколениями должны рассматриваться с позиции единства этих двух целей, а не с позиций конфликтного противостояния.

Выше изложенное определяет актуальность данной темы. Целью данной работы является выявление особенностей развития экологического бизнеса в контексте концепции устойчивого развития.

Исследованию данной проблемы посвящены труды Ханса Л., Дрейера Л., Яндыганова Я и других исследователей.

Обеспечение устойчивого развития, определяемого как экономический рост с целью обеспечения материальных и духовных потребностей как настоящего, так и будущих поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем, сложный, многоплановый процесс современного общества.

Важной проблемой воплощения концепции устойчивого развития является формирование системы измерений (индексов, индикаторов) для оценки этого сложного процесса.

Уровень устойчивого развития можно оценить с помощью индекса устойчивого развития, как сумму трех индексов экономического, экологического, социального.

* индекс экономического развития формируется за счет А) индекса конкурентоспособности развития, разработанного организаторами Всемирного экономического форума (World Economie

Forum), определяется на основе показателей уровня независимости бизнеса от правительства, уровне расходов страны на исследования и развитие и т. д.

Б) индекса экономической свободы, разработанного интеллектуальным центром фонда Heritage Foundation, определяется на основе анализа политики формирования цен, фискальной нагрузки со стороны правительства и др

* индекс экологического измерения рассчитан Центром по экологическому законодательству и политике Йельского ун-та (CIIIA) на основе данных о состоянии природных ресурсов, уровне загрязнения природной среды в прошлом и настоящем, усилия страны в сфере управления экологической ситуацией и др.

* индекс социального измерения разработан международной организацией Economist Inteligence и формируется на основе ряда показателей: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, средняя продолжительность жизни населения, рейтинг безопасности страны и др.

Cpавнитeльный анализ выше перечисленных индексов по странам мира представлен в таблице 1

Таблица 1

Индекс устойчивого развития по странам мира страна индекс экономического    индекс экологического    индекс      социального    индекс устойчивого

измерения измерения измерения развития

США 5 0,537 45 0,529 14 0,779 12 0,693

Япония н/д 30 0,573 8 0,792 21 0,679

Германия 16 0,510 31 0,569 16 0,776 18 0,685

Великобритания 9 0,542 65 0,502 17 0,773 26 0,673

Франция 19 0,438 36 0,552 24 0,754 30 0,640

Италия 20 0,410 69 0,501 21 0,769 38 0,611

Россия 91 0,319 33 0,561 81 0,520 80 0,515

Украина 91 0,319 108 0,447 72 0,554 88 0,508

Начиная с 90-ых г.г. ХХв. страны, занимающие ведущие позиции по данному показателю строили у себя модель «экологической экономки», основанной на производстве «экосистемных» товаров и услуг

Следует отметить, что показатели устойчивого развития могут быть проанализированы на основании приведенной формулы:

ВВП ,р - У

УР = _......................................, где

Н

УР - показатель устойчивого развития (гр,чел)

У - экономический ущерб от загрязнения ОС и др. антропогенного воздействия

Н - численность населения (человек) К сожалению, методика расчета экономического ущерба от антропогенного воздействия различна по анализируемым странам и автору не представляется на данный момент представить расчеты, основанные на показателях таблицы 2

Таблица 2

Основные показатели развития стран мира (прогноз на 2010г)

страна

численность

доля мире

ВВП

доля ВВП

ВВП на душу

 

населения, млн чел

%

млрд, млн долл

в мире %

населения

Весь мир

б 715,0

100

75 700

100

11,3

США

307,0

4,57

15 1б5

20,3

49,5

Япония

127,8

1,90

4 350

5,74

34,0

Германия

82,5

1,23

2 б40

3,43

32,0

Великобритания

б0,8

0,91

2 1б0

2,85

3б,8

Франция

б1,1

0,91

2 000

2,б4

32,7

Италия

57,б

0,8б

1 840

2,43

31,9

Россия

139,8

2,08

2 095

2,77

15,0

Украина

47,0

0,70

450

0,54

9,5

© Чижикова О.А., 2O1O

14б

В странах земного шара используются различные типы экономического механизма природопользования, т е совокупности экономических методов управления, призванных создать материальную заинтересованность субъектов хозяйствования в оптимизации процессов их взаимодействия с природной средой, однако принято выделять такие как:

1 мягкий (компенсирующий, «догоняющий») - либеральный в экологическом отношении. Данный тип экономического механизма направлен в основном на ликвидацию негативных экологических последствий, а не на причины возникновения экологических деформаций, слабо влияя на темпы и масштабы развития. Свойственен техногенному типу развития экономики

2 механизм, стимулирующий развитие эколого-сбалансированных и природоохранных производств и видов деятельности. Основу функционирования такого механизма природопользования составляют рыночные инструменты. Он способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет улучшить использование и охрану природных ресурсов. В теоретическом плане данный тип свойственен слабой устойчивости

3 жесткий («подавляющий». Этот механизм использует административные и рыночные инструменты и посредством жесткой налоговой, кредитной, штрафной политики практически подавляет, прессингует развитие определенных отраслей и комплексов в области расширения их природного базиса, в целом способствуя экономии использования природных ресурсов. Этот тип механизма характерен для

сильной устойчивости

Типы механизма не существуют в чистом виде, неизбежно их сочетание. В ближайшем будущем с позиций экологизации экономического развития целесообразно сочетание стимулирующего и жесткого механизмов.

Таблица 3

Механизм обеспечения экологически устойчивого развития:_

Экологическое образование и воспитание

М

 

Правовое регулирование в области природопользования

 

 

Е

 

* законодательные и нормативные акты

Рынок

 

Ж

 

* развитие экологического права

экологических

товаров    и услуг,

Д

 

Административные инструменты регулирования

развитие

экологического

У

 

оздоровления ОС:

менеджмента

 

Н

С

* экологическое лицензирование

 

 

А

О

* экологическое нормирование

 

 

Р

Т

* экологическая стандартизация

 

 

О

Р

* эко-аудит и эко-менеджмент

 

 

Д

У

* кадастры природных ресурсов

* экологическая сертификация

 

 

Н О

Д

Н

Экономические инструменты ООС:

 

 

Е

И

* экономическая оценка природных ресурсов

 

 

 

Ч

* оценка и компенсация ущерба от загрязнения ОС

 

 

 

Е

* плата за природные ресурсы

 

 

 

С

* плата за загрязнение ОС

 

 

 

Т

* экономическое стимулирование в области ООС

 

 

 

В

* финансово-кредитное регулирование в области ООС ( эко-фонды, эко-страхование и т.п.)

 

 

 

О

В экономическом механизме природопользования выделяют следующие аспекты

эколого-экономической средоохранной деятельности:

* система платежей (сборов), наиболее распространенный подход в настоящее время,

* экологическое предпринимательство или экологический бизнес, под которым подразумеваются: виды деятельности предприятий, учреждений, организаций на основе воспроизводства природных ресурсов, а также предпринимателей по производству и реализации товаров, осуществлению работ и услуг, направленных на предупреждение вреда природной среде и здоровью населения, на обеспечение экологической безопасности производства.

Его развитие может осуществляться в различных сферах, что отражено в таблице 4

Таблица 4

Экологический бизнес

производственная сфера

оказание услуг

кредитно-финансовая сфера

1 производство очистного оборудования, приборов контроля

1 услуги правового и информационного характера

1 экологические банки и фонды

2 разработка ресурсосберегающих технологий и производств

2 инженерно-консультационные услуги

2 экологическое страхование

3 утилизация отходов, санации территорий

3       экологическое       обучение и переподготовка кадров

3 биржевая деятельность

4 деятельность по восстановлению качества природных объектов и окружающей среды

4   услуги   в   области экологической сертифика­ции,   паспортизации, метрологического обеспечения и разработки стандартов, экоаудита

4 обеспечение  реализации кредитных линий    международных финансовых организаций

Развитие экологического бизнеса, т.е. активной деятельности предпринимателя с целью получения коммерческой прибыли на основе использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, объектов, актуально во всем мире, т.к. решение экологических проблем требует инструментария, способного быстро реагировать на изменяющуюся экологическую ситуацию

Предпринимательство можно охарактеризовать как потенциал человеческой активности, основывающейся на стремлении обеспечить себе нормальные условия жизни, приумножающей собственность предпринимателя и тем самым национальное богатство.

В основе предпринимательства - три основных фактора:

* создание очень производительной техники, в т. числе информационной, на базе НТП,

* рост и расширение номенклатуры потребительских товаров,

* объективный процесс развития смешанных форм экономики.

Для предпринимательства важно главное - свобода в принятии решений и их реализации, сопряженная с полной экономической ответственностью. Для него характерно не только владение собственностью, но и большей степени - организация производства и оказание услуг, владение искусством организовывать и управлять (менеджмент).

Размер предприятий в экологическом предпринимательстве оказывает влияние на характер предпринимательской деятельности:

* концентрация производства на крупных предприятиях имеет преимущества в возможности финансирования нововведений. Крупные предприятия выгодны с точки зрения серийного производства природоохранного оборудования, осуществления работ на больших площадях, в больших объемах.

* предприятия малого и среднего экологического бизнеса имеют преимущества при небольших объемах работ и услуг, могут реагировать на быстроизменяющийся спрос, варьировать номенклатуру работ и услуг.

Выбор масштабов деятельности и размера предприятия должен осуществляться после сравнительной эколого-социально-экономической оценки результатов с учетом приоритетов, ограничений и критериев эффективности.

Методологическая основа становления и развития экологического бизнеса опирается на основополагающие подходы к процессу природопользования:

* взаимосвязь, взаимообусловленность, паритетность элементов эколого-социально-экономического устойчивого развития общества,

* процесс преобразования экосистем должен происходить с учетом пороговых значений саморегулирующейся их способности,

* переориентация ценностей с позиции экологической безопасности (принцип «экологическое развитие первично по отношению к экономическому развитию»),

* результативны затраты на предупреждение возможных негативных последствий, а не экономия затрат на их предупреждение,

* не зарабатывать и тратить деньги на уничтожение отходов, а зарабатывать на самих отходах,

* приоритетность экономических методов регулирования: создание системы экономической заинтересованности.

Основные принципы взаимоотношений в системе «предпринимательская деятельность - природная среда (решение экологических проблем)» изложены в Хартии предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития, подготовленной Международной торговой палатой (МТП) в 1990г для принятия на Второй Всемирной промышленной конференции по проблемам окружающей среды в апреле 1991 г.

Основные принципы Хартии предпринимательской деятельности с учетом экономического развития и стабилизации экономики:

* предварительные оценки - оценивать экологические последствия любого нового   направления деятельности,

* продукты и обслуживание - разрабатывать и поставлять продукцию, которая безопасна при ее целевом использовании и не создает побочных экологических проблем,

* советы потребителям - ориентировать потребителей, представителей распределения и общественность на обеспечение экологической безопасности использования, транспортировки, хранения,

* устройства и деятельность - проектировать и вводить в эксплуатацию установки и производства с минимальным негативным воздействием на природную среду,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків