Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

РЕЗЮМЕ

Проанализированы экономическое и торговое трансграничное сотрудничество Украины и Польши. Определены дальнейшие пути и направления совершенствования приграничного сотрудничества Украины и Польши в условиях Восточноевропейского партнерства. Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, торговое сотрудничество, Европейский союз

SUMMARY

Analysis of cross-border economic and trade cooperation between Ukraine and Poland. Defined further ways and ways of improvement of cross-border cooperation of Ukraine and Poland in Eastern partnership Keywords: transboundary cooperation, trading cooperation, European union

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Будкін В. С. Співробітництво західних областей України з країнами ЄС І В. С. Будкін ІІ Журнал європейської економіки Тернопільського національного економічного університету. - Т. 5. - № 4. - 2006. - С. 428-444.

2. Журба І. Є. Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносинІІВісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.-Хмельницький.-2008.-№1,Т.1 .-С. 80-89

3. Журба І. Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики): Монографія. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 311 с.

4. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія І Н. Мікула. - Львів : ІРД НАН України, 2004. - 395 с.

5. Статистичний щорічник - Волинь 2007. - Луцьк, 2008. - 602 с.

6. Статистичний Щорічник Львівської області за 2007 рік. Ч. І., Ч. ІІ - Львів.: Львівське обласне управління статистики 2008.

НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В УКРАЇНІ

Желєзнова Д. В., аспірант кафедри «Міжнародна економіка» Маріупольського державного гуманітарного університету

Актуальність теми дослідження. Розвиток міжнародних економічних відносин дозволяє визначити дві основні тенденції: з однієї сторони - це регіоналізація й інтеграція, з іншого боку - одночасне поширення глобалізаційних процесів. Регіоналізація в умовах глобалізації економіки має місце як у границях окремих держав, так і цілих континентів. Найбільших успіхів у масштабній інтеграції досягли європейські держави, створивши Європейський Союз. Аналогічні процеси набирають оберти в регіонах Америки, Азії й Африки. Крім того,

© ЖелєзноваД.В., 2O1Oвсе більшої активності набирають прикордонні регіони, утворюючи єврорегіони та ефективно взаємодіючи у транскордонному співробітництві. В світлі розвитку глобалізації та регіоналізації залишається актуальним визначення основних механізмів функціонування єврорегіонів.

Проблеми ефективної інтеграції економік прикордонних регіонів України з відповідними регіонами сусідніх держав розглядалися багатьма вітчизняними науковцями. Вітчизняні науковці Амоша А.І., Долішній М.І., Макогон Ю.В., Мікула Н.А., Чужиков В.І., Янків М.Д. аналізували стратегічні напрями розвитку транскордонного співробітництва в контексті активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів та розвитку підприємництва в прикордонних регіонах і його впливу на прискорення інтеграційних процесів.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження теми є визначення напрямків, що стимулюють ефективну діяльність єврорегіонів на території України.

Досягнення мети роботи зумовило необхідність постановки і вирішення наступних задач:

- проаналізувати основні фактори, що перешкоджають ефективній діяльності єврорегіонів на території України;

- побудувати профіль ефективності діяльності єврорегіонів;

- проаналізувати світовий досвід в ефективності діяльності транскордонного співробітництва;

- визначити напрямки діяльності для активізації ефективності єврорегіональної співпраці на території України. Результати дослідження. Об' єднання Європи спричиняє актуалізацію проблем інтеграції і співробітництва для тих країн, котрі

тільки включаються у роботу загальноєвропейських структур. На етапі пошуку Україною гідного місця в системі загальноєвропейського господарювання особливої ролі набуває транскордонне співробітництво, покликане сприяти не лише налагодженню більш тісних відносин між сусідами, поновленню втрачених позицій на ринках сусідніх держав, а й підняттю зовнішніх економічних взаємин на новий рівень.

Сучасна політика України відносно транскордонного і міжтериторіального співробітництва, по-перше, знаходиться у стадії

формування, починає набувати конкретних рис; вона узгоджується із регіональними ініціативами та є скоординованою з основами сучасної політики Європейського Співтовариства. І наприкінці, вона спрямована у першу чергу на забезпечення достатніх правових умов (з боку внутрішнього, міждержавного та міжнародного законодавства) для діяльності місцевих влад України щодо їх спільних дій з місцевими органами влади або громадами іноземних держав у формі транскордонної та міжтериторіальної співпраці.

В Україні сьогодні можна говорити лише про спроби наблизитися до розуміння такого феномена, як єврорегіони, оскільки законодавча база України дозволяє поки що лише імітувати на своїй території європейські моделі.

Для розвитку єврорегіонів за участю України є ще ряд стримуючих факторів, серед яких - недостатня активність місцевих органів державної влади і відсутність централізованого фінансування з боку держави, а також власних коштів регіонів на ці цілі. Окремою проблемою є розбіжності в митному, податковому й іншому спеціальному законодавстві країн-учасниць. При цьому варто помітити, що недостатня увага приділяється розвитку виробничої кооперації між підприємствами сусідніх держав, хоча існуючі приклади економічного співробітництва вказують на її високу ефективність.

У даний час в Україні діють сім єврорегіонів, які є скоріше декларативними угодами, а не реальним знаряддям транскордонного співробітництва. Серед основних проблем, які впливають на ефективність розвитку єврорегіонів за участю України, дослідники виділяють: брак фінансування, недостатній розвиток інфраструктури, проблемні аспекти неузгодженості правового поля та ін.[1, 2, 4, 7, 8, 10]. Проаналізуємо найбільш характерні для єврорегіонів України проблеми.

Таблиця 1.

Спільні проблеми для розвитку єврорегіонів за участю прикордонних територій України._

Проблеми

Наслідки

Ініціатива "зверху"

Проблеми в управлінні єврорегіоном (наприклад, велика етнічна диференціація;значні мовні відмінності; відсутність спільних проблем одночасно для всіх країн-учасників; тяжіння співпраці до двосторонніх відносин та ін.)

Недосконала адміністративна структура або її відсутність

Відсутність стратегії розвитку єврорегіону та контролю за проектами

Фінансування

Недостатня активність учасників єврорегіонів Невелика кількість спільних проектів

Правова неврегульованість національним законодавством питань створення та діяльності єврорегіонів; політична нестабільність

Несприятливий інвестиційний клімат

Відсутність пільг для суб'єктів господарської діяльності на території єврорегіонів Проблеми в регістраціі через незрозумілі і нелогічні вимоги банківських, статистичних та інших установ щодо надання їм свідоцтва про державну реєстрацію єврорегіонів на території України, тоді як єврорегіони є міжнародними об'єднаннями, зареєстрованими в Асоціації Європейських Прикордонних Регіонів

Застаріла матеріальна база промисловості

Недостатній рівень конкурентоспроможності підприємств різних напрямків промисловості (металургійної, сільськогосподарської, текстильної та ін.)

Недостатній розвиток інфраструктури

Недостатня маркетингова і рекламна діяльність у галузі торгівлі продукцією місцевого виробництва; наявність на ринку неякісної продукції, як місцевого та і імпортного виробництва; наявність на ринку несертифікованих товарів Недостатня ефективність використання туристичного потенціалу

Наявність важкодоступних населених пунктів у сільській місцевості; підвищений рівень зношеності комунальної мережі

Недостатня увага питанням охорони

Наявність екологічних проблем Виснаження орних земель

Забруднення природних ресурсів через порушення природоохоронних норм

довкілля.

 

Перші чотири перераховані проблеми якраз є тими, вирішивши які можна позитивно впливати на ефективність діяльності єврорегіонів (тобто саме в цій площині потрібно змінювати підхід до транскордонного співробітництва як в цілому в межах країни, так і в межах окремого єврорегіону). Останні три проблеми є, скоріше, обґрунтуванням для транскордонного співробітництва, тобто при ефективній роботі єврорегіону ці проблеми вирішуються самі. Перераховані проблеми не є вичерпними, тому що для кожного єврорегіону існують свої специфічні проблеми в залежності від розташування єврорегіону (східні, західні області), цілей діяльності та ін.

В цілому, досить часто проблеми єврорегіонів закладені ще в процесі планування та визначення цілей діяльності єврорегіону. Тобто, якщо одразу не було правильно визначено цілі єврорегіону, то потім неправильно були розставлені пріоритети розвитку та напрямки діяльності. При визначенні цілей та пріоритетів діяльності єврорегіону можна використовувати метод порівняння з найбільш ефективно діючими єврорегіонами. Так, якщо розбити діяльність єврорегіону на напрямки або ділянки, то можна порівняти, наскільки ефективно ті чи інші єврорегіони функціонують саме в цьому напрямку та в яких напрямках потрібно розробити додаткові заходи для стимулювання співпраці. В такому порівняльному аналізі найліпше для порівняння обирати єврорегіони, які показують найбільш високі результати співпраці. Для проведення такого аналізу побудуємо та на прикладі покажемо розрахунок показника ефективності діяльності єврорегіону.

Запропонована методика оцінки ефективності діяльності єврорегіонів ґрунтується на теорії ефективної конкуренції [9]. Вона охоплює найбільш важливі аспекти його господарської діяльності, дозволяє виявити пріоритетні напрямки розвитку.

Основу методики складають показники ефективності діяльності у характерних напрямках. Алгоритм розрахунку показника ефективності діяльності єврорегіону пропонується наступний:

1. Визначення функціональних напрямів розвитку єврорегіону.

2. Визначення показників, що впливають на ефективність діяльності єврорегіону, в рамках функціональних напрямів.

3. Визначення ваг показників на основі аналізу досвіду розвитку єврорегіонів в Європейському Союзі.

4. Розрахунок показників ефективності функціональних напрямів, який виробляється аналізом показників даного єврорегіону та інших єврорегіонів з урахуванням визначених раніше вагових коефіцієнтів.

5. Побудова профілю ефективності діяльності єврорегіону, який, у свою чергу, служить базою для аналізу сильних і слабких сторін єврорегіону у функціональних напрямках.

Розглянемо запропоновану методологію на прикладі.

На першому етапі визначаємо функціональних напрямів розвитку єврорегіону. У даній роботі пропонуються наступні функціональні напрямки розвитку єврорегіону (вибір заснований на аналізі пріоритетних напрямків діяльності європейських єврорегіонів):

- Ефективність економічного розвитку (Еш)

- Ефективність розвитку транспортної інфраструктури (Ел)

- Ефективність використання людських ресурсів (Еж)

- Ефективність розвитку сільського господарства (Еущ)

- Ефективність екологічної діяльності (Е,^,,).

На другому етапі визначаємо показники, що впливають на ефективність діяльності єврорегіону, в рамках функціональних напрямів. Визначимо в кожній з функціональних груп конкретні показники.

Ещ> ВВП (або аналогічний для єврорегіону показник) євро регіону (GDP), обсяг інвестицій (І), величина товарообігу (Т). Для полегшення розрахунків і приведення до єдиного результату пропонується всі ці три показники розраховувати на душу населення.

ЕТь пропускна спроможність пунктів перетину кордону (окремо для населення по залізниці, авто, морського транспорту - тис. осіб (TCp), і для вантажів по залізниці, авто, морського і трубопровідного транспорту - тис. тон (TCt), пропускна спроможність аеропортів, тис.

осіб (TCa).

Еж: рівень безробіття (UR), частка працездатного населення з вищою освітою (WHE), частка вакансій від суми безробітних ((VIU), досить високий рівень цього показника демонструє необхідність перекваліфікації безробітних).

Еущ: доходи від сільського господарства (AP), обсяг інвестицій в сільське господарство (Ia). Для полегшення розрахунків і приведення до єдиного результату пропонується також ці показники розраховувати на душу населення.

Е^,,: кількість фінансових коштів (в т.ч. інвестиції, пожертви та ін.) в екологічні проекти єврорегіону на душу населення (Ieco).

Для демонстрації процесу розрахунку показника ефективності візьмемо гіпотетичні значення показників єврорегіонів А, В та С. В результаті аналізу пріоритетних напрямків розвитку єврорегіонів в країнах ЄС були визначені наступні ваги для перерахованих показників (третій етап методології).

Таблиця 2.

Напрямки діяльності, показники та ваги показників ефективності діяльності обраних єврорегіонів._

Напрямки діяльності

показник

Од.вим.

А

В

С

Вага показника

економічний розвиток

ВВП

дол. США на душу нас.

400

450

500

0,13

 

Інвестиції

дол. США на душу нас.

350

350

200

0,07

 

Товарообіг

дол. США на душу нас.

2500

2000

1200

0,1

транспорт та транспортна інфраструктура

пропускна спроможність пунктів перетину кордону

тис. осіб (по автомобільному, залізничному та морському транспорту)

20

30

15

0,07

 

пропускна спроможність пунктів перетину кордону

тис. тон по автомобільному, залізничному, морському та трубопровідному транспорту

50

25

35

0,1

 

пропускна спроможність аеропортів

тис. осіб

5

8

6

0,03

людські ресурси

Рівень безробіття

%

4,2

3,3

6

0,1

 

Доля населення з вищою освітою

%

10

6

9

0,03

 

Доля вакансій від суми безробітних

%

25

40

15

0,02

сільське господарство

Доходи сільського господарства

дол. США на душу нас.

200

250

225

0,12

 

Інвестиції

дол. США на душу нас.

100

120

95

0,08

екологічний розвиток

Величина фінансових вкладень (інвестиції та ін.)

дол. США на душу нас.

50

60

65

0,15

На четвертому етапі для розрахунку показників ефективності функціональних напрямів спочатку розраховуємо середні значення вибраних показників (Хсер) за формулою:

n

Ё Xi

Xcep = -(1)

n

де Хі - значення розглянутого показника; n - кількість досліджуваних об'єктів (обсяг вибірки).

Потім визначаємо відносні показники досліджуваного та інших єврорегіонів із середніми значеннями середніх показників за формулою:

Хвідн = Хо (2) Хсер

де Х0 - показник досліджуваного єврорегіону. Отримали наступні середні та відносні показники.

Таблиця З.

__Середні та відносні показники ефективності діяльності обраних єврорегіонів._

Напрямки діяльності

показник

Хсер

відносні показники

 

 

 

A                 В С

економічний розвиток

ВВП

450

0,89                  1 1,11

 

Інвестиції

300

1,17             1,17 0,67

 

Товарообіг

1900

1,32              1,05 0,63

транспорт та транспортна

пропускна спроможність пунктів перетину кордону

21,67

0,92              1,38 0,69

 

пропускна спроможність пунктів перетину кордону

36,67

1,36             0,68 0,95

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.1, 2010

інфраструктура

пропускна спроможність аеропортів

6,33

0,79

1,26

0,95

людські ресурси

Рівень безробіття

4,5

0,93

0,73

1,33

 

Доля населення з вищою освітою

8,33

1,2

0,72

1,08

 

Доля вакансій від суми безробітних

26,67

0,94

1,5

0,56

сільське господарство

Доходи сільського господарства

225

0,89

1,11

1

 

Інвестиції

105

0,95

1,14

0,9

екологічний розвиток

Величина фінансових вкладень (інвестиції та ін.)

58,33

0,86

1,03

1,11

Після цього можна приступати до розрахунку показників ефективності функціональних напрямів розвитку єврорегіону. У ньому беруть участь вагові коефіцієнти, що характеризують ступінь впливу тих чи інших показників на ефективність функціональних напрямів. Коефіцієнти можуть визначатися за допомогою експертного опитування. У нашому випадку ваги були визначені шляхом аналізу пріоритетних напрямків діяльності єврорегіонів країн ЄС.

Показники ефективності функціональних напрямів визначаються за формулами (3) - (7):

ЕІЮ = кх * GDP + ^ * I + ^* T (3) ЕТІ = kA*TCp + ^*т, +     TCa (4)

Еш = k7 *UR + k8 *WнE + k9 ^ / U (5) ЕAD = ^0* AP + ^*/, (6)

Еесо = ^2* Iет (7)

де Кп (п=[1;12]) - вагові коефіцієнти відповідних показників.

Отримані показники ефективності функціональних напрямів приводимо в єдину систему числення шляхом розрахунку загальної суми за показниками і визначення частки кожного показника в загальній сумі.

Таблиця 4.

функціональні напрямки

показники ефективності функціональних напрямків

сума по показнику

доля від суми

 

А

В

С

 

А

В

С

 

0,33

0,32

0,25

0,9

0,37

0,35

0,28

Еті

0,22

0,2

0,17

0,59

0,37

0,34

0,29

ЕнR

0,15

0,12

0,18

0,45

0,33

0,28

0,39

ЕAD

0,33

0,44

0,28

1,05

0,31

0,42

0,27

Еeco

0,13

0,15

0,17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків