Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Якщо при порівнянні однієї альтернативи перетворення i з іншої j отримано xj = b, то при порівнянні другої альтернативи з першою одержуємо xji = 1/b, що дозволяє не проводити зворотних порівнянь.

Таблиця 4

Евристичні методи прийняття управлінських рішень [б]_

Метод прийняття рішення

Основні характеристики методу

Стосовно до організаційних змін

Інтуїтивний

Рішення приймаються менеджером на підставі інтуїції

Рекомендується  для   ситуативних  змін, в умовах

Очікування натхнення

Базується на використані стану, який виникає в період засипання, коли в проміжок переходу до сну людина як би програмується на рішення цього завдання

Можливе застосування у всіх трьох видах перетворень

Метод Меттчета

Використовуються різні "режими мислення" для створення, контролю й застосування способу мислення при рішенні проблеми

Можливе застосування у всіх трьох видах перетворень

"Мозкова атака"

Спільне генерування нових ідей

Можливе застосування у всіх трьох видах перетворень

Кінґісьо

Розглядається новий проект шляхом обговорення його зі співробітниками підприємства

Інжиніринг процесу створення цінності

Метод Дельфі

Багатотурова процедура анкетування

Займає багато часу, тому застосовний тільки при трансформації або при поступових змінах

Метод 635

Група з 6 учасників після аналізу й формулювання заданої проблеми заносить у формуляр 3-и пропозиції протягом 5 хвилин

Можливе застосування у всіх трьох видах перетворень

Метод інверсії

Зміна напрямку пошуку на протилежний

Використовується при виникненні ситуації, коли жодне з рішень не пасує

Метод особистої аналогії

Заміщення досліджуваного об'єкта собою

-

Метод суду

Розглядаються по дві ідеї одна із яких відкидається, а та що залишилася розглядається з наступною ідеєю

Використовується   при   великій кількості альтернативних рішень

Для більшої вірогідності експертної оцінки слід використовувати не одного експерта, а певної n кількості експертів.

На п'ятому етапі здійснюється вибір з множини альтернатив, сформованих на попередньому етапі, найбільш підходящих варіантів організаційних змін з використанням програмного продукту Expert Choice.

На шостому етапі схеми виробітки й ухвалення управлінського рішення для проведення організаційних змін, відбувається затвердження отриманих результатів керівництвом. Це може бути як менеджер вищої ланки, так і менеджер середньої ланки.

На сьомому етапі відбувається підготовчий етап реалізації рішення (його впровадження), тобто ознайомлення з поставленими задачами і цілями всіх зацікавлених сторін (співробітників, чиї інтереси зачіпаються в першу чергу, після цього всіх інших).

На восьмому етапі відбувається вивчення реакції і зауважень по організаційно-інноваційній зміні. Після аналізу отриманих даних щодо здійснення реалізації стратегічного рішення. На дев'ятому етапі здійснюється реалізація даного рішення.

Таким чином, запропонований методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві, поєднує науково-емпіричні положення аксіології та реінжинірингу, а також теорії прийняття управлінських рішень, що дозволило виділити основні етапи розробки рішення з врахуванням основних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища для їх змістовної та функціональної адаптації до потреб практичної та науково-дослідної діяльності.

В наступних дослідженнях необхідно зосередитись на розробці когнітивної моделі процесу створення цінності на підприємстві, що дозволить більш чітко будувати причино-наслідкові зв' язки між найбільш впливовими факторами внутрішнього та зовнішнього середовища, а також виділяти основні напрями вдосконалення різного ступеню перетворення.

РЕЗЮМЕ

В статье предложен методический подход к принятию решения относительно реинжиниринга процесса создания ценности на предприятии. Ключові слова: прийняття рішень, реінжиніринг, створення цінності

РЕЗЮМЕ

В статті запропоновано методичний підхід до прийняття рішень стосовно реінжинірингу процесу створення цінності на підприємстві. Ключевые слова: принятие решений, реинжиниринг, создание ценности

In article propose a methodical approach to the decision on reengineering process of creating value in the enterprise. Keywords: decision-making, reengineering, value creation

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике/ А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 3б8 с.

2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Моногр. - К.: Вид. УАДУ,

2000. - 328 с.

3. Бочаров В. В. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2001. - 25б с.

4. Глущенко В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование - планирование. Теория проектирования экспериментов / В.В. Глущенко, И.И. Глущенко -М.: ООО НПЦ Крылья, 2000. - 400 с.

5. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2001. - 832 с.

6. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. Керис. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.

7. Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством / Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев. - К.: Техніка, 1978. - 192 с.

8. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2001. - 242 с.

9. Игнатьева А.В. Исследование систем управления / А.В. Игнатьева, М.М. Максимцов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 158 с.

10. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - 272 с.

11. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 272 с.

12. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 408 с.

13. Юкаева В.С. Управленческие решения. - М.: ИД "Дашков и К", 1999. - 248 с.

14. Лепа Р. М. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія та практика: Монографія / Р М. Лепа, В. М. Тимохін. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд". - 2004. - 2б2 с.

15. Воробьев С.Н. Управленческие решения / С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 318 с.

КАЧЕСТВО ПОТЕНЦИАЛА В СТРУКТУРЕ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

И.В. Гонтарева, к.э.н., доцент, Харьковский национальный экономический университет

Оценка эффективности решений комплексных проблем, сопровождающих процессы функционирования и развития предприятия -важнейшая научно-практическая задача, непосредственно затрагивающая интересы всех прямых и косвенных участников хозяйственной деятельности. Согласно принципа необходимого разнообразия Эшби, комплексным проблемам должна соответствовать комплексная методика расчета эффективности, без которой невозможно управление, ориентированное на конечный результат. При соблюдении всех требований комплексная оценка приобретает черты системности, а так как она будет применяться для управления предприятием, то есть социально-экономической системой, то ее следует рассматривать как оценку системной эффективности.

Разработкой различных аспектов системной эффективности занимались многие известные ученые, как в Украине, так и за рубежом. Среди современных авторов можно выделить Норта Д., Бира Ст., Друкера П., Синка Д.С., Мейера М.В., Сетрова М.И., Емельянова А.А., Петухова Г.Б., Глазьева Ю.С., Клейнер Г.Б., Покропивного С.Ф., Лысенко Ю.Г., Иванова Ю.Б., Пономаренко В.С. Ими были получены общепризнанные значимые результаты, однако решены не все проблемы и задачи, связанные с комплексной оценкой хозяйственной деятельности предприятия.

Как было ранее показано автором [1, 2] способность долгосрочного успешного функционирования предприятия (системная эффективность) связана со свойствами его потенциала. Существующие методики оценки потенциала предприятия (метод денежной оценки элементов потенциала, индексный метод, ресурсно-регрессионный метод, метод приоритетной оценки ресурсов и др.) позволяют определять в определенной степени лишь объемные и стоимостные меры. Целью научной статьи является анализ аспектов, непосредственно касающихся характеристик качества потенциала, обеспечивающих эффективность функционирования и развития предприятия.

Этимология термина «потенциал» происходит от латинского слова «potentia». Оно обозначает скрытую возможность, силу, которая необходима для достижения каких-либо целей [3]. Отсюда экономическая сущность потенциала выражается: а) наличием и достаточностью производительных сил как совокупности материально-вещественных элементов производства, рабочей силой и форм организации производства для достижения поставленных целей; б) характеристиками внутренних и внешних условий для реализации возможностей; в) соотношением условий воспроизводства целей производительных сил и способов их реализации.

В экономической литературе общее описание потенциала очень близко к его исходному значению. Под потенциалом подразумевают совокупность средств, запасов, источников ресурсов, которые могут быть мобилизованы, приведены в действие для достижения поставленных целей. Как правило, в состав общего потенциала включают: а) производственный потенциал - имеющиеся производственные мощности, оборотные средства и человеческий капитал. Он включает в себя компенсационный потенциал -определенный запас ресурсов, находящихся в запасе и не используемых в производственном процессе (страховые запасы, резервные и стабилизационные фонды). Этот резерв будет использоваться для адаптации предприятия к возможным изменениям условий хозяйствования; б) рыночный потенциал - максимально возможный объем реализации продукции при данном обеспечении необходимыми ресурсами. Определяется через потенциальный спрос на продукцию доступностью источников ресурсов и уровнем взаимодействия с участниками рынка; в) потенциал развития - возможность по увеличению рыночного и производственного потенциала. В частности, сюда включается инвестиционный потенциал - объем инвестиционных ресурсов, которые может привлечь предприятия [3, с.5-24].

Качество потенциала предприятия определяется: его архитектоникой (построением) производительных сил действующих на предприятии; технико-экономическим уровнем технико-технологической базы предприятия; суммарной компетентностью и профессионализмом персонала [4, с.18б].

Архитектоника потенциала (как аналог органического строения производства) формируется внутренними и внешними структурными взаимосвязями и взаимообусловленными пропорциями производительных сил предприятия. Г.Б. Клейнер подчеркивает, что предприятие становится целостным только тогда, когда в его структуре в надлежащей пропорции органически сочетаются необходимые ресурсы и процессы [5, с.34]. Структура характеризует устойчивую упорядоченность связей элементов системы и уменьшает число возможных сочетаний и взаимодействий элементов и их параметров до функционально необходимых для целостности системы. При этом между функцией и структурой возникает такая взаимосвязь как между философскими категориями - содержание и форма. Здесь функция выражает сущность системы, является главным системообразующим фактором и должна определять структуру. Структура системы как формы осуществления ее главной функции, может быть представлена в виде совокупности частных структур.

Архитектоника предприятия должна подчиняться ряду общесистемных принципов и законов, в том числе таких основополагающих как закон гармонии, принцип эквивалентности в системе цель-средство ее достижения, принцип необходимости рационального сочетания свойств целостности (жесткости).

© Гонтарева И.В., 2G1G

По закону гармонии существование каждой материальной системы обеспечивается наличием необходимых потенциалов элементов с требуемыми коммуникационными отношениями между ними [6, с.103-105].

К2..КІ

(1)

где N - общее количество элементов в системе;

С - символ принадлежности; Я) - потенциал ]-го элемента;

К - ье коммуникационное отношение между элементами.

Относительно устойчивые, количественно определенные соотношения, сложившиеся при данном уровне производительных сил и производственных отношений, называются пропорциями, поэтому в экономике системный закон гармонии находит свое отражение в законе пропорциональности.

Закон гармонии отражает наличие объективных соотношений между частью и целым, соразмерности частей, соответствие и взаимозависимость частей и целого, как в статике, так и в динамике. В частности, он проявляется в законах ритма производственного цикла. Под законом ритма производственного цикла понимают объективно существующую совокупность причинно-следственных связей между параметрами производственной программы предприятия и требующей согласования и гармонизации организационно-технологических пропорций структуры элементов производства в пространстве и времени. В динамике закон ритма выражается в повторении через равные промежутки времени частных производственных процессов на всех стадиях производства и предполагает их координацию в ходе календарного планирования, сокращение внутри и межоперационных технологических перерывов и ускорение оборачиваемости материально-энергетических ресурсов на уровне всего предприятия. В статике, ритмичность выпуска продукции достигается тем, что число рабочих мест пропорционально трудоемкости отдельных технологических процессов производства. Только при соблюдении этого закона возможно обеспечить выпуск каждой конкретной продукции в установленных объемах с допустимыми затратами производственных ресурсов (рациональной ресурсоемкостью результата). Диспропорции приводят к возникновению узких мест и недозагрузке других рабочих мест, а значит к снижению эффективности производства.

К другим пропорциям, которые важны для эффективно функционирующего предприятия, относится необходимость превышения активной части любых факторов производства над пассивными. Под активной частью понимается та часть, которая принимает непосредственное участие в производственном процессе, обеспечивая требуемый объем продукции и ее качественные характеристики. Условно пассивной считается та часть фактора, которая создает условия для осуществления процесса производства. К таким пропорциям относят: соотношение численности основного и вспомогательного персонала, рабочих и управленческого персонала, а также стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Соблюдение принципа эквивалентности в системе цель-средство ее достижения для производственного потенциала должно обеспечить регулярное приведение в соответствие: а) объем, номенклатуру и качество продукции с общественными потребностями; б) возможности технико-технологической базы с требуемым объемом и качеством готовой продукции; в) сложность технико-технологической базы с профессионализмом и компетентностью персонала предприятия.

Технико-технологическая база предприятия представляет совокупность активных элементов производства (техника) и способов их использования (технология) [7, с.226-229]. Качество и потенциал технико-технологической базы предприятия отражает степень использования современного уровня науки, техники и организации производства и определяет достижение предельного соотношения между затратами и результатами. Можно привести известное выражение К. Маркса, что экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как и какими средствами производится. Это мнение совпадает с современными теориями технологических укладов -сложного комплекса технологически сопряженных производств, сохраняющих взаимозависимость в процессе своего развития. Согласно этой концепции темпы экономического развития, как национальных экономик, так и отдельных предприятий определяются фазой жизненного цикла технологического уклада [8; 9].

Это объясняется тем, что технико-технологическая база составляет основу производственного единства предприятия и образует канву для его социальной структуры. В организационном плане первичным звеном технико-технологической базы является рабочее место персонала, на котором происходит соединение труда со средствами производства и выполняются операции по изменению свойств, формы, размеров и других характеристик предметов труда. Собственно, технология в широком значении этого термина, представляет собой сложную конфигурацию соединения рабочих мест и выполняемые на них операций в пространстве и времени. В этом плане определения технологии, производственного и трудового процесса как специально организованная совокупность методов и средств воздействия человека на предмет труда с помощью орудий труда с целью выпуска продукции, очень близки.

В то же время работники (коллектив работников) закрепленных за данным рабочим местом получает временное право на управление имеющимися здесь ресурсами. Человек в любой даже полностью зарегламентированной системе обладает свободой воли и индивидуальными ресурсами (знаниями, умениями, временем) позволяющим ему целенаправленно принимать решения об уровне использования всех имеющихся в его распоряжении ресурсов, а также способе взаимодействия с соседними рабочими местами. Это дает возможность выделить работника на рабочем месте в первичную ячейку социально-экономической структуры предприятия.

Технико-экономический уровень технологии представляет собой оценку качества ее потенциала и тесно связан с техническим уровнем изделий и научно-техническим уровнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производимых в заданной области промышленности, согласно принципу эквивалентности, рассмотренного нами ранее.

Технико-экономический уровень технологии производственной системы составляют: 1) уровень технологической интенсивности процессов; 2) уровень технологической организации производства; 3) уровень технологической оснащенности; 4) уровень управляемости технологической системы.

Уровень технологической интенсивности характеризуется степенью использования материальных, энергетических и временных ресурсов, например, выходом продукта; коэффициентом использования сырья, энергии; производственной площади, мощностью и производительностью оборудования и др.

Уровень технологической организации производства определяется числом операций и стадий процесса, их комбинацией, их взаимозаменяемостью, совмещением, непрерывностью производства, переналаживаемостью процессов при переходе на изготовление других изделий или режимы работы.

Уровень технологической оснащенности характеризуется степенью оснащенности производства техническими средствами, а также согласованностью между требованиями технологии и оснащенностью процесса соответствующими машинами и уровнем рабочей силы, т.е. уровнем механизации и автоматизации производства, состоянием информационного обеспечения.

Уровень управляемости технологической системы характеризуется степенью достижения оптимальных режимов процесса с целью их наивысшей эффективности и результативности.

Технико-экономический уровень технической составляющей технико-технической базы предприятия определяется способностью технических средств выполнять свои основные функциональные предназначения и их перспективностью по отношению к лучшим, имеющимся и находящимся в разработке образцам аналогичных машин и устройств.

Трудовой потенциал - это интегральная социально-экономическая категория, которая определяет текущие и необходимые возможности персонала предприятия через совокупность таких качеств как численность, профессионализм и компетентность, а также физические, психологические и культурно-нравственные характеристики. Трудовой потенциал формируется на различных уровнях совокупного работника. Он проявляется как: а) трудовой потенциал отдельного работника, базирующийся на личных психофизиологических, образовательных, интеллектуальных и культурно-нравственных свойствах; б) потенциал малых трудовых коллективов, требующих взаимодополнительности квалификационно-профессиональных характеристик отдельных работников и их психофизиологической и культурно-нравственной совместимости, культура и отношения на этом уровне повышает удовлетворенность персонала своим трудом и способствует раскрытию их потенциала; в) трудовой потенциал предприятия дополняется характеристиками производственных отношений, организации труда и социально-культурного климата в коллективе. Здесь определяется требуемая интенсивность и условия использования индивидуальных трудовых потенциалов.

Трудовой потенциал обуславливает формирование, развитие и использование других потенциалов предприятия. Люди являются определяющим элементом производительных сил, которые создают и управляют предприятиями, вносят основной творческий вклад в процесс производства. В настоящее время общепризнанно, что фактором, создающим наиболее долгосрочные преимущества, являются коллективные знания и умения персонала. Максимизация отдачи, изобретательности, мотивированности персонала, развитие организационной культуры - ключ к успеху предприятия при прочих равных условиях или компенсация ограниченности других ресурсов.

Для того чтобы персонал эффективно выполнял возложенные на него обязанности, он должен быть компетентным и профессиональным. Хотя во многом это близкие понятия, но компетентность все же имеет более узкое значение [10, с.3б5-3б9]. Компетентность - это и индивидуальная характеристика имеющейся степени соответствия требованиям профессий, выраженная единством знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенных трудовых функций. Профессионализм же дополнительно подразумевает понимание всей совокупности нормативных требований к профессии и внутреннюю готовность, и стремление к их овладению и выполнению.

К профессионально важным качествам обычно относят следующие характеристики человека [10]:

а) уровень квалификации: объем и качество профессиональных умений и навыков;

б) образование: общее количество знаний, которыми человек овладел и может применять в работе; формально определяется наличием документа об окончании соответствующего учебного заведения;

в) творческий потенциал: сложное интегральное качество, определенный синтез врожденных свойств психики, объема знаний и черт характера;

г) соблюдение этических норм, сопровождающих профессию;

д) активность, как уровень внутренней мотивации на реализацию своих способностей;

е) умение работать в коллективе, снижающее потери в результате конфликтов между сотрудниками;

ж) здоровье, определяющее потери рабочего времени из-за болезней и затраты на поддержание работоспособности;

з) организованность, т.е. внимательность, собранность, обязательность, дисциплинированность и т.д.

В середине прошлого столетия появилась теория человеческого капитала, под которым понимается совокупность человеческих способностей (т.е. его компетенций и профессионализма), дающих возможность их носителю получить доход. Свойства человеческого капитала приносить доход и воспроизводиться ставит его в один ряд с другими формами капитала [11, с.190]. В современных моделях устойчивого экономического развития человеческий капитал учитывается как основной фактор эффективности производства и темпов экономического роста.

В общем плане оценка трудового потенциала строится на основе модели полезности, т.е. способности выполнять определенные работы и таким образом создавать условия для получения дохода. Для измерения характеристик, определяющих состояние трудового потенциала, используются четыре типа единиц: а) временные. Определяются затраты времени на выполнение рутинных или творческих задач; б) объемные. Определяются объемы произведенных товаров и услуг; в) стоимостные. Определяются финансовые результаты или затраты; г) бальные (относительные). Определяются экспертные оценки, рейтинги, индексы, синтетические коэффициенты. При этом на базовом уровне чаще применяют бальные оценки; на втором - бальные и временные, а на уровне предприятия - объемные и стоимостные.

Соответственно, предполагаемая или фактическая результативность труда (его производительность) измеряется путем сопоставления результатов труда в виде объема произведенной продукции с затратами труда (среднесписочной численностью промышленно-производственного персонала). В зависимости от прямого или обратного отношения этих величин существует два показателя: выработка и трудоемкость.

Таким образом, одним из комплексных показателей оценки системной эффективности функционирования и развития предприятия является качество потенциала. Качество потенциала предприятия определяется архитектоникой производительных сил действующих на нем, научно-техническим уровнем технико-технологической базы, а также суммарной компетентностью и профессионализмом персонала (человеческим капиталом). В качестве дальнейших исследований предлагается использовать качество потенциала для оценки системной эффективности промышленных предприятий.

РЕЗЮМЕ

В статті розглядається якість потенціалу як елементу оцінки системної ефективності підприємства. Автор пропонує визначати якість потенціалу на основі архітектоніки продуктивних сил, рівня техніко-технологічної бази, а також сумарної компетентності і професіоналізму персоналу.

Ключові слова: якість потенціалу, архітектоніка потенціалу, техніко-технологічна база, людський капітал.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается качество потенциала как элемента оценки системной эффективности предприятия. Автор предлагает определять качество потенциала на основе архитектоники производительных сил, уровня технико-технологической базы, а также суммарной компетентности и профессионализма персонала.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків