Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Що стосується обов'язкового медичного страхування, то така форма використовується, як правило, у тих країнах, де переважне значення має суспільна охорона здоров'я. Медичне страхування, яке провадиться в обов'язковій формі, набуває рис соціального страхування, оскільки порядок його проведення визначається законодавством. Обов'язкова форма страхування координується державними структурами. Страхові платежі, сплачувані громадянами та юридичними особами, мають форму податку. Обов'язкове медичне страхування перебуває під жорстким контролем держави і є безприбутковим. Ця форма організації страхового фонду дає змогу планувати медичну допомогу завдяки тому, що надходження коштів до страхового фонду характеризується стабільністю.

Обов' язкове медичне страхування базується на принципах загальності, державності, некомерційності. Принцип загальності полягає в тому, що всі громадяни незалежно від статі, віку, стану здоров'я, місця проживання, рівня особистого доходу мають право на одержання медичних послуг. Принцип державності означає, що кошти обов'язкового медичного страхування — це державна власність. Держава забезпечує сталість системи обов'язкового медичного страхування і є безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини населення (наприклад, пенсіонерів). Некомерційний характер обов'язкового медичного страхування базується на тому, що його здійснення і прибуток — це несумісні речі. Прибуток від проведення обов'язкового медичного страхування є джерелом поповнення фінансових резервів системи такого страхування і не може бути засобом збагачення[4].

Система обов'язкового медичного страхування зобов'язує страхувальників укладати відповідні договори із страховиками, згідно з якими застраховані мають право на одержання медичних послуг, перелік і обсяг яких установлюється програмами обов'язкового медичного страхування, у медичних установах, включених до системи обов'язкового медичного страхування.

Обов'язкове медичне страхування охоплює практично все населення і задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може охопити весь обсяг ризиків. Тому незадоволений страховий інтерес реалізується організацією добровільного медичного страхування.

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У рамках добровільного медичного страхування передбачається оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування. Програми добровільного медичного страхування передбачають заходи, які розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї роботи через систему добровільного медичного страхування вдається залучати кваліфіковані медичні кадри, підвищуючи якість медичних послуг.

Введення в Україні обов' язкового державного медичного страхування забезпечить громадянам України рівні можливості в отриманні медичної та лікувальної допомоги, що надається за рахунок коштів обов' язкового медичного страхування в обсягах і на умовах, що відповідають програмам обов' язкового медичного страхування. Необхідно встановити мінімум допомоги (послуг), що гарантується державою по системі обов' язкового медичного страхування як галузі соціального страхування. Для одних громадян гарантований мінімум буде оптимальним, що задовольняє основні життєві потреби та формує почуття захищеності, для інших - мають бути потрібні інші види страхування, що будуть забезпечувати потреби та запити особистості.

Запропонована схема страхування загалом буде відповідати конституційним положенням щодо безоплатної медичної допомоги, якщо передбачити зміні в податковому законодавстві і обов' язковий страховий медичний внесок співвіднести з податками фізичних осіб.

Розвинута мережа лікувально-профілактичних закладів не дозволяє в повній мірі проводити швидко її реформування для переходу на страхову медицину, але потребує в майбутньому закону про обов'язкове медичне страхування використовувати всі переваги існуючої медичної системи з метою її поліпшення і удосконалення.

Пацієнт має право знати скільки за нього заплатили і які послуги при цьому він одержить. Страхова медицина розв' язує питання доступності медичних послуг для широких верств населення, фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних закладів, автотранспорт та інші потреби.

Для вирішення вищенаведених та багатьох інших проблем необхідно розробити державну програму медичного страхування населення, та прийняти необхідні законодавчі акти, які б дозволили реалізувати права застрахованих осіб на отримання медичної допомоги належної якості, контролювати обґрунтованість та ефективність наданих медичних послуг.

Розвиток системи медичного страхування в Україні вимагає для своєї реалізації істотного вдосконалення нормативно-методичної бази. Робота в цьому напрямку може відбуватися поетапно, поєднуючи зусилля всіх зацікавлених структур: органів державної влади, страхових організацій та медичних установ.

Необхідним вважається також проведення ряду заходів організаційного характеру, у тому числі, прийняття нормативно-правових актів, які б забезпечили рішення наступних найбільш важливих проблем:

1. Забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обов' язкового соціального медичного страхування.

2. Створення умов розвитку добровільного медичного страхування в якості ефективного доповнення до обов' язкового соціального медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або в межах обсягу і рівня, визначених програмами обов' язкового соціального медичного страхування.

3. Здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування відповідно до бази та ставок, які передбачені до обов' язкового соціального медичного страхування.

4. Посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження здоров'я своїх працівників шляхом встановлення економічних стимулів щодо коштів, які направлятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування.

5. Створення умов для найбільш повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги.

6. Підвищення фінансового стану працівників медичних установ.

РЕЗЮМЕ

В роботі висвітлені правові проблеми впровадження в Україні обов' язкового медичного страхування та шляхи іх вирішення. Запропонована модель загальнообов' язкового страхування, дослідженні питання її впровадження на основі досвіду розвинутих країн світу. Ключові слова: страхування, медичне страхування, правове забезпечення медичного страхування, права людини, охорона здоров' я.

РЕЗЮМЕ

В работе освещенны правовые проблемы введения в Украине обязательного медицинского страхования и пути их решения. Предложена модель обязательного страхования, исследованы вопросы ее внедрения на основе опыта развитых стран мира.

Ключевые слова: страхование, медицинское страхование, правовое обеспечение медицинского страхования, права человека, здравоохранение .

SUMMARY

The article is devoted to law problems of introduction in Ukraine compulsory medical insurance and the decision's ways of them. It proposed model of compulsory medical insurance, questions of introduction it based on the experience countries with high life's level was investigated. Keywords: insurance, medical insurance, legal maintenance of medical insurance, human rights, public health services.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 199броку // Відомості Верховної Ради України. - 199б. -№30. - Ст.141.

2. Moскалeнкo В.Ф. Право на охорону здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня / В.Ф.Москаленко, Т.С.Грузєва, Г.В.Іншакова. - X.: ВПП «Контраст», 200б. - 29б с.

3. Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов' язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О.Рогова // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №1. - С.б3-бб.

4. Яковлєва Т. Соціально-правові передумови запровадження обов' язкового медичного стахування / Т.Яковлєва // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №11. - С.71-74.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Г.Д. Леонова, к.э.н., доцент, Донецкий национальний университет

А.М. Зайцева, к.э.н., доцент, Государственный университет информатики и искусственного интеллекта

Постановка проблемы. Для предпринимательской деятельности в сфере услуг в большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. Под конкуренцией понимается соперничество между отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же цели на одном сегменте рынка. С точки зрения предприятия такой целью является максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителя [1, с. 36].

Основой конкурентной стойкости предприятий является стабильная экономическая ситуация в стране и мире. Трудности в экономике и кризисные явления серьезно ухудшают динамику развития прежде всего систем обслуживания за счет оттока клиентов, а экономические подъемы, напротив, способствуют притоку средств и развитию новых сфер привлечения клиентов. Предприятие сферы услуг находятся в тесном взаимодействии с потребителями. Поэтому его конкурентоспособность, финансовая и экономическая стойкость в значительной мере зависит от желания и возможности потребителей приобрести услугу, уровень оказания которой удовлетворяет их потребности, вызывает доверие и уверенность в справедливости соотношения «цена - качество» услуги.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы выработки маркетинговых решений в управленческих отношениях туристского предприятия, которым посвящено большое количество научных трудов [1, 2, 3, 4], опять приобрели достаточно большую значимость в кризисные времена и нуждаются в дополнительных исследованиях.

Так, в [1] авторы развивают категорию конкурентного потенциала и его составляющих применительно к туристскому предприятию.

Ф. Котлер [2, с. 148 - 149] пишет: «раньше специалисты по маркетингу утверждали, что самым важным в их работе является умение найти клиентов. ...Сегодня деятели рынка единодушно утверждают, что сохранение и развитие отношений с клиентом является самой важной стороной их работы. Компания тратит огромные средства на то, чтобы завоевать своего клиента, а конкуренты изо всех сил стараются переманить его к себе. Лишившись покупателя, фирма теряет гораздо больше, чем убытки от несовершенной им очередной

© Леонова Г.Д., Зайцева А.М., 2G1Gпокупки. .. .Стоимость привлечения нового покупателя в 5 раз превышает ту сумму, которая потребуется для того, чтобы удовлетворить все нужды уже имеющегося».

В [3, с. 200] авторы утверждают следующее: «что касается раздела отраслевых и территориальных рынков деловых услуг, то здесь следует обратить внимание, что данный процесс происходит, как правило, спонтанно на основе размежевания ниш и сегментов рынка, а не как результат монополистического сговора. Естественный (не управляемый) раздел рынка возможен и неизбежен потому, что продуценты деловых услуг отличаются (к счастью / несчастью) различной степенью адаптации к различным рыночным условиям. Прямое следствие этого - приходится оперировать на тех сегментах целевого рынка, искать те ниши, в которых сервисная структура имеет больше шансов использовать свои конкурентные преимущества.

Целью работы является поиск направлений усовершенствования конкурентоспособной деятельности предприятия сферы услуг на принципах маркетингового менеджмента и концепции стойкого функционирования экономических систем, а также акцентирование внимания на минимизации издержек в условиях кризиса на проекты по модернизации работы с клиентами. Это, главным образом, касается пересмотра отношений с потребителями услуг таким образом, чтобы он в лице учреждения видел надежного партнера. Ведь в сфере услуг ничто не стоит так дешево продуценту и не ценится так дорого потребителем, как вежливость и внимание к потребностям последнего.

Изложение основного материала исследования. Современное коммерческое предприятие, особенно то, которое предоставляет услуги, является динамической системой, в которой переплетаются различные интересы (экономические, социальные, культурные, личные и др.) ее владельцев и клиентов. В сложных условиях макросреды, в которых находится Украина, такое предприятие может быть успешным и конкурентоспособным, если оно, прежде всего, клиентоориентированное, то есть, потребитель всегда находит понимание, поддержку и реализацию своих нужд, требований и потребностей.

Фундаментальным понятием конкурентоспособности системы является категория стойкости. С точки зрения основоположника развития кибернетики в Украине В. М. Глушкова, понятие стойкости определяется как «свойство системы возвращаться к первичному состоянию после прекращения действия внешнего возмущения, то есть способность системы стремиться с разных начальных состояний до некоторого равновесного (стационарного) состояния» [4].

Дадим понятие модели стойкости предприятия услуг на основе обеспечения качественного обслуживания клиентов, которое описывается следующей совокупностью параметров [6]:

БП = {Ш, S,      W}, (1)

где ^ - комплекс потенциальных услуг; S - стоимость услуги; ^ - технологии обслуживания клиента;

W - правовые и маркетинговые условия обслуживания, определенные в договоре с клиентом.

Не все параметры (1) в одинаковой степени интересуют клиента. Ценностью обслуживания для клиента является цена услуги 8 и условия договора \¥. Именно они вызывают заинтересованность клиента, побуждают его обратиться к тому или другому учреждению. Комплекс же потенциальных услуг Un и технологии обслуживания в первую очередь, находятся в центре внимания производителей, а затем, после получения услуги, могут быть оценены потребителем как соответствующие или не соответствующие его требованиям. Уровень качества обслуживания должен соответствовать цене. Но вежливость, внимание и высокая культура общения не требуют никаких материальных затрат, не занимают много времени и усилий, однако определяют в значительной степени показатель уровня качества обслуживания клиентоориентированного предприятия.

Дадим перечень факторов, присущих современному клиентоориентированному предприятию услуг:

1. Наличие клиентской политики на конкретный период, в которой должны быть определены целевые задания, приоритеты, источники средств по формированию целевой клиентской базы. Клиентская политика включает стратегические и тактические задания в работе с потребителями, обоснованые методы и приемы ведения этой работы, приоритеты, объемы необходимых ресурсов для их выполнения.

2. Эффективная работа подразделений (менеджеров), которые профессионально занимаются работой с потребителями (формирование клиентских отношений, оценка качества обслуживания, информационно-аналитическая работа с новыми клиентами и приверженцами фирмы, модернизация услуг или разработка новых, объемы продаж и др.).

3. Наличие разработанных и действующих технологий работы с клиентами на основных рабочих местах, постоянный мониторинг конкурентности этих технологий, их коррекция с учетом рыночных новаций.

4. Проведение постоянной оценки качества обслуживания клиентов, анализ всех их замечаний и предложений, создания постоянно действующей системы опросов клиентов до и после продажи турпродукта. Современные клиентоориентированные предприятия услуг вводят интегральные показатели оценки эффективности работы по качеству обслуживания клиентов.

5. Обеспечение реальных прав клиента отвечает современным тенденциям развития бизнеса, существенно влияет на уровень клиентских отношений, повышает имидж предприятия и его руководства.

6. Реализация коммуникаций с клиентами - это развитие их лояльности. Полезны издания бюллетеней для клиентов, развитие интернет- и любых других видов коммуникаций.

7. Сегментация клиентской базы. Умение работать профессионально с каждым из сегментов клиентской базы позволяет вести разговор о создании современной системы клиентоориентированной работы.

8. Обеспечение клиентов достоверным консультированием, информационным обеспечением, юридическим и медицинским сопровождением, другими формами поддержки - важно в формировании лояльности клиента.

9. Наличие корпоративной клиентской культуры, в том числе обеспечение постоянной работы по учебе сотрудников, разработка стандартов обслуживания на рабочих местах, проведение внутренних рейтингов менеджеров, работающих с клиентами, организация выявления степени удовлетворенности клиентов, борьба с переадресациями просьб клиентов и ряд других действий в данном направлении.

10. Действия по развитию имиджа предприятия услуг как клиентоориентированного.

Наличие вышеперечисленных факторов - необходимое условие успешной работы систем обслуживания со своими клиентами. В конкурентных условиях в сфере услуг особенно возрастает ценность завоевания клиента как источника экономической стойкости предприятия, его прибыльности и конкурентоспособности. Все бизнес-процессы и процедуры должны быть подчинены единственной цели - удовлетворению потребностей клиента. Развитие сферы услуг идет в направлении применения современных технологий маркетинг-менеджмента [1, 2., 3], персонифицированном взаимодействии с клиентами [5] в соответствии с их спросом.

На рис. 1 приведена развернутая модель формирования спроса на услуги. Модель демонстрирует принципиальные возможности влияния на спрос с помощью коммуникационных инструментов. Кроме очевидной возможности формирования внешних детерминантов и стимулов, связанных с услугой-продуктом (реклама, паблик рилейшнз), необходимо учитывать и другие аспекты. На спрос можно косвенно воздействовать через изменение внутренних детерминантов и стимулов (ценностей, эмоций и др.). Необходимо также учитывать и возможные преграды в формировании спроса. Внешними барьерами являются нехватка ресурсов (денежных средств, информации, транспортных возможностей и др.) Внутренние барьеры связаны с предубеждениями, культурным уровнем, моральными принципами и т.д. Их изменение предполагает вмешательство во внутреннюю (психологическую) сферу человека.

Формирование

внутренних детерминантов и стимулов

Устранение внутренних барьеров

Внутренние детерминанты и стимулы

Внутренние барьеры

Внешние детерминанты и стимулы

 

Механизм и

 

Внешние барьеры

 

 

 

процесс

 

 

 

 

 

 

 

Формирование внешних

 

Спрос

 

Устранение внешних

детерминантов и

 

 

 

 

барьеров

стимулов

 

 

 

Рис.1. Модель формирования спроса на услуги

На рис.2 раскрыты детерминанты спроса.

Мотивы Эмоции Ценности

Прошлый опыт Фаза жизни

Стиль жизни

Культура демография Социальные группы

Маркетинговое воздействие

 

 

Товар

 

 

 

Коммуникации

 

 

 

Цена

 

 

 

Распределение

 

 

 

 

Ситуационные переменные

 

Экономические

 

 

Политические

 

 

Социально-демографические

 

 

Природно-географические

 

 

 

 

 

Потребность

 

 

 

Личные

ресурсы

 

Контролируемые

Неконтролируемые

Спрос

Внешние факторы

Ресурсы предприятия

Рис.2. Детерминанты спроса и маркетинговые воздействия

Спрос является производной потребностей (первичная причина) и действия внешних по отношению к покупателю факторов, активизирующих и стимулирующих его или наоборот. Контролируемость этих факторов рассматривается относительно возможностей предприятия. В некоторых случаях предприятие может влиять на неконтролируемые факторы (экономические, законодательные нормы). Необходимость полнее использовать ресурсы предприятия в виде клиентоориентированного фактора, способного удерживать уровень спроса в кризисных условиях и развивать его в стабильной экономической ситуации является современной философией маркетингового мышления. Изучение подобной информации необходимо для того, чтобы выработать тактику и стратегию поведения предприятия на рынке по предложению клиентоориентированного продукта по схеме (авторская): спрос — предложение — управление товарной политикой — управление товаром — создание потребительской ценности товара— восприятие потребителя как ценности — управление спросом. Следовательно, маркетинг-менеджмент превращается в науку управления спросом потребителя.

Ф. Котлер [2, с. 37 - 40] обозначил три уровня маркетинговой деятельности в борьбе за клиента: маркетинг реагирования, предвосхищающий и формирующий запросы.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків