Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

де Е (СБІ + ) - очікуване значення надходжень грошових коштів по проекту і; Е(СБІ - ) - очікуване значення відтоку грошових коштів по проекту і;

- прогнозне значення СБ+ і-ого проекту за незмінних умов його реалізації;

- прогнозне значення СБ- і-ого проекту за незмінних умов його реалізації; інтегральний показник оцінки варіювання додатних грошових потоків для і-ого проекту товарної інновації за сценарієм у;

- інтегральний показник оцінки варіювання від'ємних грошових потоків для і-ого проекту товарної інновації за сценарієм у.

ДCFl;

ДCFГ

Висновки та пропозиції.

У процесі формування асортиментної політики підприємства специфіка інноваційної діяльності передбачає високий ступінь невизначеності та схильності до впливу факторів інноваційного ризику, що без застосування механізму визначення, врахування та попередження дії специфічних ризиків, може звести нанівець всі розрахунки.

Запропонований підхід дозволяє, окрім розрахунку величини коливання грошового потоку, отримати уявлення про ступінь впливу тієї чи іншої групи факторів на його розмір, урахувати не тільки ризики самого проекту, а і підприємства, і ринку, і інших зовнішніх чинників. Це, в свою чергу, дозволяє скоригувати загальний стратегічний вектор підприємства, узгодити й адаптувати тактичні й операційні дії з розробки та впровадження проекту товарної інновації у разі його прийняття до реалізації.

РЕЗЮМЕ

Статтю присвячено проблемі визначення розміру грошових потоків, що спрямовуються на забезпечення процесу розробки та впровадження

проектів товарних інновацій на підприємстві, проаналізовано методичні підходи до їх розрахунку. Запропоновано методичний підхід до

визначення розміру грошових потоків, що базується на використанні методів багатофакторної оцінки можливих сценаріїв.

Ключові слова: інновації, товарна політика, проект товарної інновації, інвестиції, грошовий потік, грошові надходження, відтік грошових

коштів.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена проблеме определения размера денежных потоков, которые формируются в процессе разработки и внедрения проектов товарных инноваций на предприятии, проанализированы методические подходы к их расчету. Предложен методический подход к определению размера денежных потоков, который базируется на использовании методов многофакторной оценки возможных сценариев.

Ключевые слова: инновации, товарная политика, проект товарной инновации, инвестиции, денежный поток, денежные поступления, отток денежных средств.

SUMMARY

The article is devoted to a problem of definition of the cash flows' size, which are formed in the process of working out and introduction of commodity innovations projects, methodical approaches to their accounting are analyzed. The methodical approach to definition of the cash flows' size, which bases on use of methods of a multifactorial estimation of possible scenarios is offered.

Keywords: innovations, commodity policy, commodity innovation project, investments, cash flow, receipts, cash outflow. СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Бланк И.А. Управление использованием капитала : монография І И.А. Бланк - Киев : Ника-Центр ; Киев : Эльга, 2000. - б5б с.

2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту І Є.Ф. Брігхем ; пер. з англ. - К. : Молодь, 1997. - 1000 с.

3. Виленский А.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика І А.А. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк.

- [3-е изд., испр., доп.]. - М. : Дело, 2004. - 888 c.

4. Завлин П.Н. Оценка эффективности инноваций І П.Н. Завлин, А.В. Васильєв. - С.-Пб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. -

21б с.

5. Инновационный менеджмент : Справочное пособие І [Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели]. - С.-Пб. : Наука, 1997. -

5б0 с.

6. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций : Учебник І И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - [2-е изд., доп. и перераб.]. - М. : Экономишь, 2003. - 347 с.

7. Смоляк С.А. Ошибки в инвестиционном проектировании (записки эксперта) І С.А. Смоляк ІІ Аудит и финансовый анализ. - № 2, 2001.

- С.134-147.

8. Смоляк С.А. Учет риска при установлении нормы дисконта І С.А. Смоляк ІІ Экономика и математические методы. - Том 28, вып. 5-б, 1992. - С. 794-801.

9. Смоляк С.А. Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности ІС.А. Смоляк ІІ Аудит и финансовый анализ. -

№ 3, 1999. - С. 44-57.

10. Онішко С.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: Навчальний посібник І С.В. Онішко, Т.В. Паєнтко, К.І. Швабій. - К. : КНТ, 2008. - 25б с.

11. Басовский Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : Учебное пособие І Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - Издательство : М., ИНФРА-М, 2008. - 241 c.

12. Міцура О.О. Багатофакторна оцінка розміру коливання грошових потоків для проектів товарних інновацій І О.О. Міцура ІІ Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 1-3 жовтня, 2009

року. - Суми, 2009. - С. 143-145.

13. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : Навчальний посібник ІС.М. Ілляшенко. - [2-ге вид., доп. перероб.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

А.Г. Музиченко, к.е.н., доцент кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ С. С. Єгоренков, Донецький національний університет

Сучасні ринки цінних паперів є складною динамічною системою, яка постійно зазнає змін і трансформацій. З кінця XX сторіччя на цих ринках спостерігаються численні інновації, спричинені інституційними трансформаціями як на міжнародному рівні, так і в окремих країнах. Самодостатність фінансового ринку, що яскраво проявилася за останнє десятиріччя, стає основним дестабілізуючим чинником, який сприяє виникненню й поширенню криз на глобальному ринку цінних паперів. Фінансовий капітал, відокремлений від реального сектору економіки, став надзвичайно мобільним, що спричиняє нестабільність фінансової системи.

Світова економіка перебуває в процесі відновлення. Після різкого, великомасштабного й синхронного глобального спаду наприкінці 2008 - початку 2009 року, у більшості країн світу відзначається ріст валового внутрішнього продукту у квартальному вирахуванні, відбулося також помітне збільшення обсягу міжнародної торгівлі й промислового виробництва. Світові фондові ринки також відновлюються, премії за ризик при запозиченнях знизилися.

Аналізом та розробкою напрямів виходу країн зі світової фінансової кризи займаються іноземні економісти й вчені, такі як Глазьєв С., Полетровіч В., Рейнхарт К., Рогофф К., Тейлор Дж., а також українські вчені: Бобров Є., Геєць В., Дергачова В., Макогон Ю., Мозговий О., Орєхова Т. та інші.

Метою статті є аналіз впливу світової фінансової кризи на розвиток ринку цінних паперів України.

У другому півріччі 2009 року світова фінансова система продовжувала активно боротися з кризою. Активізували свою діяльність міжнародні організації. МВФ у листопаді 2009 року виділив державам більше грошей, ніж за п'ять попередніх років. Були погоджені стабілізаційні кредити на загальну суму 41,8 млрд. дол. США для Ісландії, України, Угорщини і Пакистану. Всесвітній банк, з метою пом'якшення наслідків кризи для країн, що розвиваються, також планує надати їм до 100 млрд. дол. США.

Другий квартал 2009 року позначився позитивними макроекономічними показниками та незначною стабілізацією світової економіки. Ця стабілізація була результатом дій підприємств з впровадження нової стратегії, переходу на бартерні розрахунки, пошуком нових ринків збуту своєї продукції та сприятливої світової кон' юнктури цін на експортні національні товари. Негативні наслідки рецесії у фінансовому секторі країн світу дещо призупинилися.

Подібні тенденції спостерігалися у багатьох країнах світу. Однак позитивні макроекономічні показники США та Європи призвели до підвищення фондових індексів розвинених країн (табл. 1).

Таблиця 1

Фондові індекси національних ринків у 2-му кварталі 2009 року_

Індекси

01.01.2009

01.03.2009

01.07.2009

Доходність за 2 кв. 2009 р.

Доходність з початку 2009 р.

ПФТС (Україна)

301,91

227,34

411,08

80,82%

Зб,1б%

РТС (Росія)

б2б,85

б89,бЗ

977,94

41,81%

5б,01%

HANG SENG (Китай)

15042,81

1357б,02

18 378,73

35,38%

22,18%

WSE WIG (Польща)

28331,881

217б9,85

30б88,731

40,97%

8,32%

DAX (Німеччина)

4973,07

4084,7б

4905,44

20,09%

-1,3б%

S&P 500 (США)

931,8

797,87

923,33

15,72%

-0,91%

FTSE 100 (Англія)

4бЗ8,92

392б,14

4340,71

10,5б%

-б,43%

NIKKEI 225 (Японія)

9043,12

8109,53

9939,93

22,57%

9,92%

© Музиченко А.Г., Єгоренков С.С., 2O1O

Водночас, зміна настроїв інвесторів на "оптимістичні" призвела до збільшення капіталу на ринках країн, що розвиваються, зокрема й України. За 2-й квартал 2009 року індекс ПФТС зріс на 80,82% і склав на кінець кварталу 411,08 пункти.

До ТС№-20 світових індексів-лідерів зростання за підсумками П-го кварталу 2009 р. увійшли індекси таких країн (табл. 2).

Таблиця 2

Місце

Індекс

Країна

Зростання, %

Місце

Індекс

Країна

Зростання, %

1

PFTS

Україна

80,87

11

BOVESPA

Бразилія

25,75

2

KASE

Казахстан

56,48

12

MICEX

Росія

25,7

3

BSE 30

Індія

49,29

13

WIG 20

Польща

23,18

4

BET

Румунія

45,07

14

NIKKEI 225

Японія

22,8

5

ISE 100

Туреччина

43,41

15

PX

Чехія

19,81

6

BUX

Угорщина

38,37

16

DAX

Німеччина

17,72

7

HANG SENG

Гонконг

35,38

17

RIGSE

Латвія

16,06

8

CRO

Хорватія

30,66

18

CAC 40

Франція

11,87

9

SOFIX

Болгарія

28,19

19

DJIA

США

11,01

10

CSI 300

Китай

26,27

20

FTSE 100

Велика Британія

8,23

На частку ринку акцій доводиться майже чверть світового ринку капіталу. За станом на 01.01.2008 р. капіталізація світового ринку акцій становила 37168,4 млрд. дол. США.

Не зважаючи на кризу динаміка світового ринку акцій характеризується стрімким зростанням. Якщо в 1970 р. зазначений сегмент світового ринку капіталу становив 3% світового валового внутрішнього продукту, то в 1980 р. цей показник виріс майже в чотири рази й склав 12,1%, в 1990 р. він був дорівнює вже 57,4%, в 2000 р. - 84,3%, а на початок 2009 р. становив 90,9% (рис. 1).

коропратив ні цінні папери

23%

державні цінні папери 16%

фондовий ринок

25%

банківські активи

33%

валютні резерви

3%

Рис. 1. Індикатори сучасного стану світового ринку капіталу, 01.01.2009р.

За період з 1980 по 2009 рр. капіталізація світового ринку акцій у цілому зросла в 13,6 рази. Не зважаючи на те, що домінуючі позиції на фондовому ринку займають розвинені країни, на частку яких доводиться 88,5% усього світового ринку акцій, варто підкреслити ріст фондових ринків країн, що розвиваються, а також країн з перехідною економікою, у яких ріст капіталізації ринку акцій склав за зазначений період більш ніж 44 рази.

Аналізуючи процеси світової фінансової кризи необхідно оцінити рух фондових індексів країн із розвинутою економікою й економікою, що формується за таким показником як волатильність. Найбільш волатильним із зазначених ринків акцій є український ринок, який найбільш схильний до ризиків і ринкових шоків, що характерно для ринків цінних паперів, що формуються.

У період кризи макроекономічними фінансовими характеристиками стали:

- жорсткий дефіцит ліквідності банківської системи та загроза банкротства банків;

- стрімка девальвація національної валюти;

- обвал фондового ринку України внаслідок масового виходу іноземних портфельних інвесторів з українських активів. Україна вдруге, після кризи 90-х років, зіштовхнулася з відсутністю вільного капіталу на ринку, нестачею оборотних коштів та

падінням купівельної спроможності населення.

У реальному секторі це позначилося уповільненням економічного зростання та фактичним входженням у рецесію. Індекс промислової продукції України у січні 2009 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року становив 65,9%. Не досягнуто рівня виробництва січня 2008р. в усіх основних видах промислової діяльності, крім нафтопереробки

Найбільшого падіння у зв'язку із світовою фінансовою кризою зазнав біржовий сегмент вітчизняного фондового ринку. Головною причиною такого стрімкого зменшення показників організованого ринку, на переконання Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), став значний відтік іноземного спекулятивного капіталу з України, який за різними оцінками становив до 30 млрд. доларів США, та спекулятивна гра на пониження основних учасників біржової торгівлі.

Український фондовий ринок цінних паперів значно відстає у своєму розвитку як від ринків промислово розвинутих країн, так і від ринків держав із перехідною економікою і не відповідає економіці країни. Так, капіталізація фондового ринку в Україні як часка у ВВП дорівнює 7,5% і порівняна з аналогічним показником у Латвії (8%) та Словаччині (7%).

У 2009 році український ринок цінних паперів функціонував в складних умовах, які, в свою чергу, зумовлювали суттєві зміни ринкових тенденцій — внаслідок дефіциту ліквідності та нестачі інвестицій відбулось зниження загального обсягу торгів, «перетікання» активності з одних секторів біржової торгівлі в інші. Так, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, частка акцій у загальному обсязі торгів ПФТС зросла на 22,87%, державних цінних паперів — майже в чотири рази, сектор корпоративних облігацій втратив більше 50%, біржова активність в секторах муніципальних облігацій та цінних паперів ІСІ була мінімальною.

За даними ДКЦПФР, обсяг торгів на українських торговельних майданчиках за 8 місяців 2009 року скоротився на 36% (з 22,62 млрд. грн. до 14,45 млрд. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (табл. 3). З початку 2009 року істотно зменшився обсяг сектору корпоративних облігацій - якщо в 2008 році він займав 44% обсягу біржового ринку, то в 2009 році - 37,8%.

Таблиця 3

Обсяг

Назва біржі

торгів цінними паперами на біржах України

Обсяг торгів за 8 міс. 2009 р., грн.

%

ПФТС

7 598 251 337,01

55,б0

УМВБ

1 402 080 282,91

10,2б

УМФБ

1 130 105 972,38

8,27

Українська біржа

1 038 019 752,95

7,б0

КМФБ

992 399 540,24

7,2б

Перспектива

909 171 292,73

б,б5

ПФБ

256 045 082,24

1,87

ІННЕКС

204 233 659,19

1,49

Східно-Європейська фондова біржа

116 526 475,63

0,85

УФБ

19 657 471,16

0,14

Всього

13 666 490 866,44

100,00

За результатами торгів на організаторах торгівлі протягом січня-липня 2009 року обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами становив 10,82 млрд. грн., що менше у 2 рази порівняно з даними за аналогічний період 2008 року.

Найбільші обсяги торгів на ринку цінних паперів за період зафіксовано з акціями (43,99%) та облігаціями підприємств (37,52%). З початку серпня 2009 року станом на 27.08.2009 р. обсяг укладених біржових угод з цінними паперами на організаторах торгівлі становив 2,08 млрд. грн.

У кризових умовах підприємства переважно розвиваються за рахунок власних ресурсів. Останнім часом у нашій країні спостерігається збільшення обсягів випуску акцій. Так, якщо в 2008 р. обсяг випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом ДКЦПФР, становив 4б,14 млрд. грн., то в 1 півріччі 2009 р. - 27,59 млрд. грн. Водночас обсяг випусків облігацій скорочується. Зокрема, в 2008 р. обсяг випусків облігацій, зареєстрованих Комісією, становив 31,35 млрд. грн., а за п'ять місяців поточного року - 3,3 млрд. грн.

Основні тенденції біржової торгівлі у 2009 р.:

— значне підвищення концентрації торгів (якщо у 2008 р. на ТОП-10 компаній ПФТС припадало 45,10% загального обсягу торгів акціями, то за результатами 8 місяців 2009 р. — 71,52%);

— максимальна концентрація на торгівлі акціями, які включені до бази розрахунку Індексу ПФТС (Найбільша кількість угод з початку року укладена з акціями ВАТ «Єнакієвський металургійний завод», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Азовсталь», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Центренерго»);

— зростання частки акцій у сумарному обсязі торгів ПФТС до 42,55% за рахунок зниження активності у секторах інших цінних

паперів;

— зниження активності в секторі корпоративних облігацій (частка сектора КО у загальному обсязі торгів ПФТС скоротилась більш ніж в 2 рази — з 4б,53% у 2008 р. до 21,07% у січні-серпні 2009 р.) внаслідок погіршення ситуації з виплатами за облігаціями. За даними ДКЦПФР, протягом січня-липня 2009 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на б2,33% (на 13,54 млрд. грн.) порівняно з даними за аналогічний період 2008 року. На сьогодні, згідно оцінці експертів, ринок нараховує дефолтів по облігаціях на загальну суму 2,90 млрд. грн.;

— активне використання державних облігацій у якості інструмента фінансування державного бюджету України, що дозволило даному сектору вийти на друге після сектору акцій місце у сумарному обсязі торгів ПФТС (35,07%);

— повернення показника капіталізації Біржового списку ПФТС на рівень жовтня 2008 року — 212,б9 млрд. грн.

Починаючи з березня, після падіння протягом перших місяців 2009 року, Індекс ПФТС, який є головним індикатором стану українського ринку акцій, почав «відігравати» втрачені позиції (рис. 2.9). Прямуючи у руслі світових тенденцій, український ринок цінних паперів протягом квітня-травня продемонстрував стрімке зростання та за результатами II кварталу 2009 р. став світовим лідером за темпами росту. У II кварталі 2009 року Індекс ПФТС збільшився на рекордні 80,87% (з 227,34 до 411,20 пунктів), що, за даними провідного міжнародного агентства Bloomberg, дозволило йому випередити індекси, як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Протягом квітня Індекс ПФТС зріс на максимальну за всю історію розрахунку цього показника величину — 49,49%.

Головним завданням подальшого розвитку ринку цінних паперів України в умовах кризи є його насичення реальним товаром -цінними паперами, які будуть вільно продаватися і покупатися за прозорості функціонування ринку і захисті інтересів дрібних інвесторів. Необхідна оптимізація структури ринку за всіма напрямками: за видами фінансових інструментів; за співвідношенням як між організованим і неорганізованим ринками, так і між біржовим та позабіржовим оборотами; за секторами економіки.

Виходячи з вищесказаного, необхідно відзначити, що відновлення світової економіки носить нерівномірний характер, а умови для її стійкого росту все ще нестабільні. У розвинених країнах зберігаються напруженими умови кредитування; багато провідних фінансових установ повинні звільнитися від зайвої заборгованості й покращити свої баланси. Збільшення внутрішнього попиту в більшості країн залишається нестійким. Підйом у реальному секторі економіки викликаний в основному масивним фінансовим стимулюванням з боку урядів багатьох розвинених і країн, що розвиваються, а також поповненням товарних запасів (які скоротилися під час кризи). У той же час споживчий і інвестиційний попит залишаються низькими, тому що безробіття й неповна зайнятість продовжують зростати, а економіка більшості країн все ще функціонують на рівні нижче потенційно можливого.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків