Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Зміст окремих ринкових ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Зміст окремих ринкових ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхи їх мінімізації

Напрям

Зміст ризику

Шляхи мінімізації ризиків

ЕЗК<—ІСР

Обмеження вільного входу на ринок енергозбутової діяльності з боку вертикально інтегрованої енергокомпанії

Антимонопольне законодавство. Виконання вимог по недискримінаційному доступу до мереж

РК—ІСР

Ризик розвитку конкуренції на ринку електроенергії від недотримання принципу недискримінаційного доступу до мережі і (або) зловживання монопольним положенням на ринку

Державний контроль над діяльністю РК (ліцензування, затвердження технологічних правил функціонування мережевого обладнання методик ціноутворення, нормування можливих наслідків екологічної дії

 

Завищена вартість мережевих послуг

Обов'язкової вимога надання фінансових гарантій оптовому ринку і об'єктам малої генерації по платежах від РК. Спеціального механізму банкрутства

РК

РК<—ІСР

Зловживання органу державного регулювання при встановленні плати за послуги ГП і кінцевої ціни електроенергії, що поставляється споживачам

Єдина методика встановлення плати за мережеві послуги. Ефективний механізм оскарження РК дій регіональних органів державного регулювання

ЕЗК—СЕ, АС

Монополізація ринку ЕЕ на території і встановлення надмірно високих цін

Антимонопольне законодавство. Наявність ГП. Механізм подолання бар'єрів для виходу на конкурентний ринок

 

Монополізація ринку ЕЕ на території шляхом будівництва(придбання) мереж

Законодавча заборона для РК діяльності по конкурентному збуту електроенергії

ГП—ЕЗК, РК, ПЕ, СЕ

Невиправдано висока вартість послуг компанії по виконанню функцій ГП

Ефективна модель ГП для обмеженого числа споживачів (єдиний ГП для кожного окремого споживача)

РДУ—ІСР

Завищення ціни на електроенергію на оптовому і роздрібному ринках із-за неефективних планових графіків і ведення режимів РДУ

Державний контроль над діяльністю РДУ. Ліцензування, сертифікація і атестація оперативно-диспетчерського персоналу органом, уповноваженим Урядом

СЕ<—ІСР

Невиправдано високі ціни за ЕЕ, стягувані ГП в порівнянні з цінами, встановленими ЕЗК

Державне регулювання максимального розміру збутової надбавки ГП

 

Невиправдано високі ціни за ЕЕ, стягувані ЕЗК

Введення інституту ГП, ціна електроенергії у якого буде природною верхньою межею для конкурентних ЕЗК

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ - електроенергія, ЕЗК - енергозбутова компанія, РК - розподільна компанія, СЕ - споживачі електроенергії, ГП - гарантуючий постачальник, ЕР - електроенергетичний ринок, ІСР - інші суб' єкти ринку, АС -адміністративні суб' єкти, ГП - гарантуючий постачальник, РДУ - регіональне диспетчерське управління, ПЕ - постачальник електроенергії.

Слід також відмітити, що в економіці з низькою мірою інформаційної «прозорості» бізнесу, якої в теперішній період є українська, необхідно часто проводити коректування викривленої бухгалтерської звітності з врахуванням управлінської інформації.

Ризик (бізнес-) події ([business] event risk) - можливість непередбачених втрат унаслідок форс-мажорних обставин, змін законодавства, дій державних органів тощо. Даний вид ризику важко піддається формалізації і кількісній оцінці у зв'язку з «людським чинником». Саме тому обрання необхідної моделі підтримки прийняття рішень щодо управління ризиками (бізнес-) події в енергетиці, на наш погляд, повинно виконуватися в залежності від величини ступеня ризику та від схильності до ризику особи, яка приймає рішення.

Зміст окремих ризиків (бізнес-) події суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 3.

Ризик ліквідності (liquidity risk) поділяється на: а) ризик ринкової ліквідності (market liquidity risk) — можливість втрат, викликаних неможливістю купити або продати актив в потрібній кількості за досить короткий період часу через погіршення ринкової кон'юнктури; б) ризик балансової ліквідності (funding liquidity risk) - можливість виникнення дефіциту готівкових засобів або інших високоліквідних активів для виконання зобов'язань перед контрагентами.

Кредитний ризик (credit risk) - це можливість втрат внаслідок нездатності контрагента виконати свої контрактні зобов'язання. Процес управління кредитними ризиками включає два аспекти: 1) якісний, який полягає у визначенні кредитоспроможності (надійності) позичальника або контрагента; 2) кількісний.

Таблиця 3

Зміст окремих ризиків (бізнес-) подій суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхи їх мінімізації_

Напрям

Зміст ризику

Шляхи мінімізації ризиків

ЕЗК<—ІСР

Дискримінація ЕЗК з боку розподільної компанії

Антимонопольне законодавство. Заборона РК займатись енергозбутовою діяльністю

 

Неправильний облік споживання

Оперативний контроль. Заміна застарілих приладів комерційного обліку. Впровадження автоматизованої системи обліку ЕЕ і потужності

РК<—ІСР

Навмисне викривлення показників споживання ЕЕ споживачами, що приводить до збільшення втрат і витрат РК

Закріплення за РК права надання мережевих послуг споживачам з відповідними приладами комерційного обліку ЕЕ в точках приєднання до мережі РК

РДУ—ІСР

Руйнування інфраструктури диспетчерського управління

Придбання РДУ страховки цивільної відповідальності

РДУ<-ІСР

Суб'єкти роздрібного ринку не укладають договір або не підкоряються оперативним командам диспетчерів

РДУ

Відповідальність за невиконання команд РДУ, встановлена або в законодавчих актах, або в договорі між суб'єктом ринку і РДУ або системним оператором

 

Суб'єкти роздрібного ринку не оплачують послуги

РДУ

Методика встановлення плати за послуги РДУ. Ефективний механізм оскарження РДУ дій регіональних органів державного регулювання

ГП<-СЕ, ЕЗК

Неефективне державне регулювання (штучне заниження тарифів, що призводить до розорення ГП і відключенню від електропостачання споживачів; введення і (або) збереження механізму перехресного субсидування тарифів тощо

Введення ефективної системи державного регулювання діяльності ГП

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ - електроенергія, ЕЗК - енергозбутова компанія, РК - розподільна компанія, ГП - гарантуючий постачальник, ЕР - електроенергетичний ринок, ІСР - інші суб' єкти ринку, РДУ - регіональне диспетчерське управління.

Сучасний підхід до кількісної оцінки кредитного ризику ґрунтується на концепції value at risk (VAR), що стала загальноприйнятим стандартом для оцінки кредитних ризиків [11, 12]. Основою процесу управління кредитними ризиками є кредитний аналіз, який включає наступні основні етапи: аналіз обґрунтування потреби в кредиті, представленого потенційним позичальником; аналіз фінансової звітності енергопідприємства; розгляд плану руху грошових коштів в цілях планування надходження платежів і визначення вірогідності їх відстрочення і оцінка на його основі можливості позичальника своєчасно погасити позику; сценарний аналіз і оцінка стійкості позичальника до екстремальних змін економічного середовища; оцінка вищої управлінської ланки енергопідприємства, його стратегій, методів управління і ефективності діяльності на основі досягнутих результатів; оформлення необхідної документації для надання кредиту.

Зміст основних кредитних ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Зміст основних кредитних ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхів їх мінімізації

Напрям

Зміст ризиків

Шляхи мінімізації ризиків

ЕЗК<—ІСР

Банкрутство через «некваліфіковану» поведінку на оптовому ринку

Страхування ЕЗК своїх фінансових контрактів

 

Неплатежі споживачів

Відключення з умовою відміни переліку споживачів, що не відключаються (за винятком стратегічних об'єктів)

ЕЗК—ПЕ, ОРЕ

Неплатежі за поставлену ЕЕ

Механізм надання ЕЗК фінансових гарантій або укладення фінансових договорів з передоплатою

 

Підвищення тарифу для споживачів, що залишилися на обслуговуванні ДП «Енергоринок» за рахунок ліквідації механізму перехресного субсидування

Розробка методології проведення оптимальної тарифної політики і призначення об'єктивних тарифних ставок

ЕЗК—РК

Неплатежі за розподільним тарифом

Механізм надання ЕЗК фінансових гарантій для РК

ГП—ЕЗК, РК, ПЕ, СЕ

Банкрутство ГП

Розробка, введення і використання ефективної фінансової моделі здійснення функції ГП, яка знижувала б до мінімуму ризики її цінової гри на оптовому ринку; ризики неплатежів; стимули до «утримання» економічно привабливих споживачів неконкурентними методами

 

Неефективна організація компанією виконання функцій ГП, що виражається в низькій якості послуг СЕ

Введення ефективної моделі ГП для обмеженого числа СЕ (єдиний ГП для кожного окремого споживача)

ГП<-СЕ, ЕЗК

Неплатежі ГП («відведення» на сторону платежів за електроенергію, що надходять від СЕ, які обслуговуються ГП

Введення «жорстких» майнових і фінансових вимог до компанії, що виконує функції ГП. Не допускати призначення на виконання функцій ГП «ненадійної» компанії (відносно активів і фінансових потоків), яка у будь-який момент часу зможе безперешкодно піти з ринку, і (або) з якої неможливо буде стягнути забор­гованість постачальникам за поставлену ними електроенергію,   РК   за  розподільний   тариф або

 

Неефективне здійснення ГП купівлі електроенергії на оптовому ринку; заявки недостатніх об'ємів на купівлю ЕЕ; примусові закупівлі потрібних об'ємів ЕЕ на балансовому ринку за свідомо вищими цінами; укладення договорів прямого платежу, що передбачають постачання ЕЕ за вищими цінами тощо

 

 

Неплатежі СЕ, обслуговуваних ГП, за електроенергію і невідключення їх ГП

споживачам по зібраних авансових платежах

 

Недостатні об'єми збору платежів за ЕЕ внаслідок недосконалої організації ГП обліку спожитої ЕЕ, виставлення рахунків, неефективного управління власними фінансовими потоками, неякісної роботи із споживачами тощо

Ризик особливо високий в перехідний період функціонування ОРЕ, коли практично не діє механізм фінансових гарантій, а платежі здійснюються за фактом постачання електроенергії

Неплатежі оптовому ринку за втрати електроенергії в    Введення обов'язкової вимоги надання фінансових РК—ІСР            мережах РК                                                              гарантій ОРЕ і об'єктам малої генерації по платежах Неплатежі об'єктам малої генерації                              від РК. Спеціальний механізму банкрутства РК

Продовження таблиці 4

РК<—ІСР

Недостатнє покриття витрат на здійснення діяльності РК

Єдина методика встановлення плати за послуги РК. Ефективний механізм оскарження РК дій регіональних органів державного регулювання

 

Недостатність величини прибутку РК, що закладається в тариф для розвитку мереж РК

 

 

Несплата споживачами мережевих послуг РК розподільного тарифу

Надання можливості РК самостійного збору плати із споживачів за мережеві послуги.

РДУ—ІСР

Формування режимів, що збільшують технічні втрати в мережах РК

Державний контроль над діяльністю РДУ. Ліцензування, сертифікація і атестаця оперативно-диспетчерського персоналу органом, уповноваженим Урядом

 

Додаткові витрати суб'єктів ринку, пов'язані з істотними відхиленнями фактично заданих режимів РДУ від запланованих

Введення системи стимулювання РДУ до якісного виконання своїх функцій шляхом встановлення залежності прибутку від якості виконання робіт

РДУ<-ІСР

РК не забезпечує покриття економічно обґрунтованих витрат на здійснення діяльності РДУ

Єдина методика встановлення плати за послуги РДУ. Ефективний механізм оскарження РДУ дій регіональних органів державного регулювання

 

Величина прибутку РДУ недостатня для розвитку основних засобів РДУ

 

СЕ<-ІСР

Фінансова недобросовісна ГП

Розробка, введення і використання механізму пред'явлення жорстких вимог до компанії, що виконує функції ГП. Введення і використання фінансових гарантій оплати спожитої ЕЕ (передоплата, попов­нюваний депозит, інкасове доручення, страхування, банківська гарантія.

СЕ<-ІСР

Відсутність грошових коштів для оплати електроенергії (для організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів)

Розробка, введення і використання механізму забезпечення гарантій своєчасної оплати спожитої ЕЕ з боку бюджетів відповідних рівнів; затвердження бюджетів на підставі реальних нормативів споживання ЕЕ і прогнозів зміни цін на ЕЕ в бюджетному році

СЕ—ІСР

Повна, неповна і (або) несвоєчасна оплата спожитої електроенергії з боку споживачів

Розробка, введення і використання диференційованих по категоріях споживачів механізмів забезпечення фінансових гарантій оплати ЕЕ

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЕ - електроенергія, ЕЗК - енергозбутова компанія, РК - розподільна компанія, ПЕ - постачальник електроенергії, СЕ - споживачі електроенергії, АС - адміністративні суб' єкти, ГП - гарантуючий постачальник, ЕР -електроенергетичний ринок, ІСР - інші суб' єкти ринку, РДУ - регіональне диспетчерське управління, ОРЕ - оптовий ринок електроенергії, РЕК - регіональна енергетична комісія.

Операційній ризик (operational risk). На відміну від ринкового і кредитного ризиків, однозначного визначення операційного ризику серед фінансових фахівців на разі немає. У 2001 р. Базельський комітет запропонував власне визначення операційного ризику, яке отримало загальне визнання. Згідно останньої редакції Нової Базельської угоди по капіталу [13]: «операційний ризик визначається як ризик виникнення збитків в результаті недоліків або помилок в ході здійснення внутрішніх процесів, допущених з боку співробітників, функціонування інформаційних систем і технологій, а також унаслідок зовнішніх подій».

До способів управління операційним ризиком можна віднести: аудиторські перевірки; контроль за діяльністю компанії на основі: аналізу індикаторів операційних рисок; аналізу об'ємів доходів; оцінки втрат при здійсненні бізнес-процесів. Всі підходи до управління операційними ризиками можна умовно розбити на «низхідних» і «висхідних» [14]:

- низхідні моделі (top-down models) розглядають операційний ризик зверху «вниз», з точки зору кінцевих результатів діяльності, тобто наслідків, до яких наводить операційний ризик (наприклад, загальна сума збитку в результаті збою інформаційних систем або помилок персоналу). Отримані результати використовуються для адекватного розподілу капіталу між підрозділами як резерв під такі втрати.

- висхідні моделі (bottom-up models) розробляються «від низу до верху», з точки зору підрозділів або бізнес-процесів. Основна увага приділяється причинам виникнення операційних ризиків, які можуть привести до негативних наслідків.

Зміст основних операційних ризиків суб'єктів ЕР залежно від напряму їх взаємодії і шляхи їх мінімізації наведено в таблиці 5.

Таблиця 5 - Зміст основних операційних ризиків суб'єктів ЕР залежно від направленості їх взаємодії і шляхів їх мінімізації

Напрям

Зміст ризиків

Шляхи мінімізації ризиків

РК<—ІСР

Зменшення або втрата клієнтської бази в результаті спорудження і (або) введення в експлуатацію альтернативної мережі іншим власником

Державний контроль над діяльністю РК. Ліцензування, сертифікація і атестація РК органом, уповноваженим Урядом

ЕЗК—ПЕ, ОРЕ

Втрата ДП «Енергоринок» платоспроможних споживачів

Введення ефективної системи державного регулювання діяльності ЕЗК

ЕЗК—РК

Заниження об'єму спожитої електроенергії

Контроль з боку РК і адміністратора торгівельної системи

ЕЗК—СЕ, АС

Недопостача електроенергії

Положення договору купівлі-продажу, судові позови

ГП—ЕЗК, РК, ПЕ, СЕ

Обман ГП своїх клієнтів: ГП отримує авансові платежі від власних споживачів і не платить оптовому ринку, внаслідок чого споживачі втрачають гроші і не отримують електроенергію

Встановлення високих кваліфікаційних вимог при призначенні ГП. Судові позови

Прим. В таблиці прийняті наступні скорочення: ЕЗК - енергозбутова компанія, РК - розподільна компанія, СЕ - споживачі електроенергії, ГП - гарантуючий постачальник, ЕР - електроенергетичний ринок, ІСР - інші суб' єкти ринку, АС - адміністративні суб' єкти, ГП - гарантуючий постачальник, РДУ - регіональне диспетчерське управління, ПЕ - постачальник електроенергії, ОРЕ - оптовий ринок електроенергії.

Вищенаведений огляд способів управлінням ризиком та шляхів їх мінімізації свідчить, що ефективна робота електроенергетичної галузі в умовах формування і розвитку конкурентного ринку безпосередньо пов'язана з проблемою використання всіх можливостей сучасного ризик-менеджменту, так як традиційні методи менеджменту не дають реального ефекту, оскільки орієнтовані на підприємства, які стабільно функціонують на ринку.

Висновки

1. Проблема ризиків в задачах елекроенергетики пов'язана із подальшою зміною організаційної структури галузі й суб'єктів її відносин.

2. Ризик в електроенергетиці - це об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з ймовірністю виникненням небажаних подій

(загроз) в умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб' єктів ЕР і відображає міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних суб' єктів.

3. Ефективна схема управління ризиками суб' єктів електроенергетичного ринку включає в себе, серед інших, такі шляхи мінімізації їх негативного впливу, як: державний контроль над діяльність суб' єктів ЕР, антимонопольне законодавство, страхування діяльності суб' єктів ЕР та цивільної відповідальності, судові позови споживачів та виробників, розробка, введення та використання ефективної фінансової моделі здійснення діяльності гарантуючого постачальника та інші.

4. Огляд способів управлінням ризиком та шляхів їх мінімізації свідчить, що ефективна робота електроенергетичної галузі в умовах формування і розвитку конкурентного ринку безпосередньо пов'язана з проблемою використання всіх можливостей сучасного ризик-менеджменту.

РЕЗЮМЕ

В статті висвітлено актуальні питання управління сучасними ризиками суб' єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України.

Ключові слова: ринок електроенергії, реформування, енергетика України

РЕЗЮМЕ

В статье отражены актуальные вопросы управления современными рисками субъектов электроэнергетического рынка в условиях реформирования энергетики Украины.

Ключевые слова: рынок электроэнергии, реформирование, энергетика Украины

SUMMARY

Questions of management the modern risks of electroenergetic market entities in the conditions of reformation of energy sector of Ukraine are reflected in the article.

Keywords: electric power market, reforming, power engineering of Ukraine СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Надежность либерализованных систем энергетики / В.А.Баринов, В.А.Савельев, М.Г.Сухарев и др. - Новосибирск: Наука, 2004. - 333 с. - ISBN 5-02-032418-3.

2. Окороков Р.В. Рыночные преобразования в электроэнергетике: возможности и угрозы / Р.В. Окороков - СПб.: Наука, 2006. - 252 с. -ISBN 5-02-025103-8.

3. Папкова М.Д., Папков Б.В. Риски субъектов электроэнергетического рынка [Текст]. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т. - Н. Новгород:

НГАСУ, 2007. - 77 с.

4. Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: Монографія / За наук. ред.. В.М. Гранатурова. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. - 164 с.

5. Управление проектами / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - М.: Высшая

школа, 2001. - 875 с.

6. Менеджмент в электроэнергетике: Учебное пособие / А.Ф. Дьяков, В.В. Жуков и др. / Под ред. А.Ф. Дьякова. - М.: Изд-во МЭИ, 2000 -

448 с.

7. Строгович М.С. Логика. - М.: Госполитиздат, 1949. - 362 с.

8. Колибаба В.И., Соколов Ю.А., Ямпольский Ю.П. Основы эффективного управления экономикой и финансами территориальных генерирующих компаний / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина». - Иваново, 2009. -

144 с.

9. Generally accepted risk principles. United Kingdom: Coopers & Lybrand, 1996.

10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под. ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 786 с. ISBN

5-94599-098-1

11. Введение в управление кредитными рисками/Пер. с англ. — Price-waterhouse, 1994. - 345 p.

12. Coleshaw J. Credit analysis. Woodhead-Faulkner, 1989. - 240 p.

13. The New Basel capital accord. Consultative document. Basle Committee on Banking Supervision, 2003, April.

14. Pagett Т., Karow J. C, Duncan J. Top down or bottom up?//In: Bhattacharyya A. (ed.) Operational Risk//Risk Professional. Informa Business

Punlishing, 2000. P. 9-23.

СВІТОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2OO8-2OO9 РР. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

УКРАЇНИ

Н.В. Криворучко, старший викладач кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності Бердянського державного педагогічного університету

Постановка проблеми. Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоздатності економіки, рівня розвитку і особливо ефективності функціонування національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі за рахунок економічного зростання на європейські стандарти життя українських громадян.

Як показує досвід людства, жодна суспільна проблема не розв' язується без допомоги науки. Нині, коли практично у всіх країнах глобальною проблемою є вихід із фінансово-економічної кризи, беззаперечним є те, що в країнах, де інноваційний розвиток був провідним, де науку підтримували влада й бізнес, наслідки кризи стали не такими відчутними.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків