Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

- запровадити жорсткі санкції до банків, що здійснюють неповернення депозитів і затримку платежів клієнтів, а також унеможливити здійснення ними спекулятивних і ризикових операцій;

- прискорити процедуру зміни акціонерів банків, які мають проблеми з ліквідністю (банк «Надра», «Укрпромбанк» та ін.) або ініціювати процедура банкрутства неплатоспроможних банків;

- запровадити комплекс адміністративних заходів на валютному ринку, спрямованих на забезпечення пропозиції іноземної валюти і реалізації цієї валюти за ринковим курсом;

-оперативно інформувати суспільство про ситуацію в банківському секторі як щодо проблем у діяльності банків, так і щодо покращення фінансового стану окремих з них і банківської системи у цілому.

Зволікання Національного банку України щодо запровадження заходів, спрямованих на відновлення довіри суспільства до діяльності банків, може мати катастрофічні наслідки, оскільки банкрутство навіть одного-двох великих банків може призвести до кризи неплатежів у банківській системі України.

Узагальнюючи дослідження особливостей діяльності НБУ як центрального банку нашої держави слід зазначити, що сьогодні як ніколи Національному банку необхідно відновлювати довіру до своєї діяльності. На наш погляд, існує значний потенціал покращення ситуації у сфері грошово-кредитного регулювання, значний потенціал власне банківської системи для покращення ситуації в економіці держави. Однак згадані заходи виявляться обмеженими без належної співпраці між гілками влади і ефективного реформування інших сфер економіки: бюджетно-податкової, структурної тощо.

Уряд з року в рік не здійснює ті реформи, що мають привести до структурної перебудови промисловості та збільшення надходжень до бюджету. Маючи обмежені ресурси, збільшує обсяг боргів і рано чи пізно постає перед проблемою: їх нічим сплачувати. Без перебудови бюджетного процесу кардинально змінити ситуацію в економіці неможливо.

Лише швидке реформування економіки на основі виваженої загальнодержавної політики здатне привести до покращення стану справ у нашій державі загалом. При цьому основною умовою такого покращення є незмінність незалежного статусу Національного банку та курсу грошово-кредитного регулювання економіки, метою якого повинна бути стабільність цін в Україні як запорука довгострокового економічного зростання і покращення життєвого рівня населення.

РЕЗЮМЕ

Проаналізовано діяльність Національного банку України в сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримки стабільності банківської системи. Охарактеризовано чинники та фактори впливу на стійкість банківської системи в період розгортання кризових явищ в економіці держави. Здійснено критичний аналіз регулятивних заходів НБУ для підтримки стабільності банківської системи в період економічної кризи. Запропоновано комплекс антикризових заходів НБУ для покращення ситуації в банківському секторі держави. Ключові слова: національний банк України, регулювання грошово-кредитних відносин, грошово-кредитний ринок

РЕЗЮМЕ

Проанализирована деятельность Национального банка Украины в сфере регулирования денежно-кредитного рынка и поддержки стабильности банковской системы. Охарактеризованы факторы, оказывающие влияние на стойкость банковской системы в период развертывания кризисных явлений в экономике государства. Осуществлен критический анализ регулятивных мероприятий НБУ для поддержки стабильности банковской системы в период экономического кризиса. Предложен комплекс антикризисных мероприятий НБУ для улучшения ситуации в банковском секторе государства.

Ключевые слова: национальный банк Украины, регулирование денежно-кредитных отношений, денежно-кредитный рынок

SUMMARY

The activity of the National bank of Ukraine is analysed in the sphere of adjusting of money-and-credit market and support of stability of the banking system. The factors of influence on firmness of the banking system are described in the period of development of the crisis phenomena in the economy of the country. The critical analyses of regulative measures of NBU is carried out for support of stability of the banking system in the period of economic crisis. The complex of measures of NBU is offered for the improvement of situation in the bank sector of Ukraine. Keywords: national bank of Ukraine, regulation of monetary and credit relations, monetary and credit market

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України «Про державний бюджет на 2009 рік». - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

2. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри / [Адамик В.В., Амоша О.І., Березок Р.М. та ін.]; за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. - К.: Знання, 2007. - 595 с.

3. Постанова Правління Національного банку України «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 2008 року № 319. -Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o70.

4. Постанова Правління Національного банку України «Про окремі питання діяльності банків» від 04 грудня 2008 року № 413. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o71.

5. Офіційний сайт Національного банку України. - Режим доступу: www.bank.gov.ua.

6. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про порядок рефінансування банків у період фінансово-економічної кризи» від 29 січня 2009 року. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=o2.

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

О.С. Поликарпова, аспирантура ДонНУ

Преодоление монополизма государственной формы собственности, ее реформирование и обеспечение устойчивого воспроизводства рыночных субъектов как в рамках государственных, так и приватизированных предприятий предполагает выявление объективного экономического фактора, непосредственно детерминирующего возникновение качественно новой субъектно-объектной воспроизводственной структуры в экономике Украины.

Представляется, что такой экономический феномен должен отвечать следующим методологическим критериям: выступать генетической основой и структурообразующим фактором изменения форм и видов собственности, определять меру эффективности и оптимальности воспроизводства на макро- и микроуровнях в новых организационно-правовых формах хозяйствования. Значимость такого анализа обусловлена тем, что генетический и структурообразующий фактор позволяет отразить антологию развития (модификацию) субъектов рынка, а также предложить практические рекомендации по обеспечению эффективной приватизационной политики.

Постановка вопроса о накоплении как факторе развития собственности и ее форм в экономической литературе разработана явно недостаточно, да и методологические проблемы накопления за предыдущие года анализируются эпизодически [1,21; 2,28;3,47].

© Поликарпова О.С., 2O1O

Основной целью статьи является исследование сущности накопления как экономической категории в системе производственных отношений рыночного типа. Принципы анализа производственного отношения предполагают выявление взаимосвязи экономических субъектов по поводу определенного результата общественного производства, выступающего в логических рамках данного отношения сферой его движения или объектом.

Изложение основного материала исследования

Системные исследования производственных отношений и их развитие в трансформационной экономике Украины приобретают фундаментальное значение. Среди них первостепенным является поиск и методологическое обоснование экономического феномена, лежащего в основе развития общества, выступающего универсальным средством трансформации социально-экономических систем. Все больше ученых и практиков склоняются к тому, что в этом качестве выступают процессы накопления, проявляющиеся в инвестиционной деятельности.

Экономически обособленные субъекты, их взаимодействия обусловливают противоречия экономических интересов по поводу использования объекта и противоречия между структурной и функциональной определенностью категории в процессе ее саморазвития. Формы противоречий объективно регулируются движением меры данного отношения, обусловливая гармонический характер их проявления. В свою очередь, мера отношения представлена причинно-следственными связями или экономическим законом, в пределах действия которого кайнгориальное отношение сохраняет свое обособленное экономическое качество. Следовательно, экономический закон выступает сущностной характеристикой производственных отношений, противоречивым тождеством его количественно-качественной определенности. В теоретическом анализе сущности накопления необходимо выделить его имманентные элементы: объект, экономические субъекты, доминирующий способ взаимосвязи субъектов, противоречия экономических интересов и форм их регулирования. Методологически важно отметить специфические особенности метода анализа сущностных элементов отношений накопления. Представляется убедительной позиция тех ученых экономистов, которые разрабатывают и используют структурно-функциональный метод исследования экономических явлений [4,39-63; 5,86-101; 6,290; 1,38-52;7,61-74; 8,33-40].

В развернутом виде существо и механизм применения данного метода представлено в теории основания и обоснованного начала которой положила «Наука логики» Гегеля. В ней сущность всегда структурирована в результате постоянно воспроизводимых связей элементов, что и полагает сущность в качестве основания [9,55-60;8,60-66].

Поскольку сущность проявляется в динамике, в своем процессуальном бытии, поэтому обоснованное всегда представлено процессом функциональной реализации субстантного основания. Развитие этого единства детерминирует формирование исходного и основного противоречия между структурной и функцией экономического явления как закона его движения. При этом важно учитывать, что структурно-функциональная определенность накопления развивается в противоречиях между тождественным различным и противоположными элементами дополнительного производства. Так, противоречия между качественно-тождественными элементами обеспечивают генезис экономического явления (выделения фонда накопления в доходах), противоречия различных элементов обеспечивают целостность системы накопления, как дифференциально-интегрального единства (противоречия субъектов накопления), а противоположности вызывают трансформацию экономического качества (противоречия экономических интересов в накоплении собственника и работника) [10,64; 11,95].

Учитывая многоуровневое строение системы производственных отношений, необходимо применять структурно-функциональный метод к анализу натурально-вещественного содержания (преимущественно количественная характеристика субстрата накопления) и ее социально-экономической формы. Накопление должно рассматриваться как единство материальных носителей в их социально-экономических формах. Представляется, что такая методологическая схема-модель позволяет обеспечить анализ накопления на пути восхождения от чувственно-абстрактного к сущности, а от последней - к духовно-конкретному, представить системное качество накопления.

В научной литературе довольно часто можно встретить трактовку натурально-вещественного объекта накопления как использования части прибыли или национального дохода в виде фонда накопления на цели расширенного производства [12,203; 13,38;14,82]. Сведение процесса накопления к использованию фонда накопления отражает преимущественно статистическую модель объекта накопления. Фонд накопления представляет определенный объем и структуру созданных средств производства и предметов потребления, т.е. внутреннюю субстратную структуру одного из моментов производства. А наряду с фондами возмещения и потребления - реальное условие, экономический фактор и результат расширенного воспроизводства, т.е. продукт воспроизводственной макроэкономической структурной реализации. Последнее означает, что сфера использования фонда накопления охватывает распределение и обмен наличных дополнительных ресурсов производства между хозяйствующими субъектами, а также их использование в производстве. В результате образуется субъектно-дифференцированный макроэкономический фонд накопления. Несложно заметить, что результатом формирования фонда накопления не является расширение производства, а лишь распределение в рамках уже созданного валового внутреннего продукта ресурсов накопления.

Приведенная трактовка означает механизм экстенсивного функционирования накопления, что отражается в экономической литературе [15,28]. Действительно, отождествление накопления и использования фонда накопления приводит к тому, что все проблемы современного процесса накопления сводятся, прежде всего, к поиску и аккумуляции свободного инвестиционного капитала, а не к эффективному структурному освоению действующего. Но ориентация на увеличение капитальных вложений без создания соответствующих условий их эффективной реализации имеет свои пределы.

Логика такого подхода отражает реалии административной, а не рыночной экономики. Государство, выступая монопольным субъектом накопления директивно распределяя потоки средств дополнительного производства, осуществляло преимущественно распределительные функции в сфере обращения, вне экономически объективных критериев сбалансированности и эффективности. Что касается сферы непосредственного производства, то у предприятий отсутствовали стимулирующие экономические механизмы эффективного потребления доводимого до них фонда накопления, поскольку практически весь стоимостной эффект изымается в пользу государства. В то же время, создание средств дополнительного производства регламентировалось плановым заданием, которые не формировали экономические интересы по оптимизации структуры ресурсов накопления.

Таким образом, отсутствие экономических критериев при создании ресурсов накопления и централизация их присвоенческих функций по распределению макроэкономического фонда накопления у государства обусловило сведение процесса накопления к централизованной инвестиционной (а не инновационной) политики экстенсивного использования совокупного фонда накопления в отдельных воспроизводственных пунктах экстенсивный характер накопления проявился в постоянно возрастающей норме накопления, необходимой для поддержания устойчивых темпов роста, и, следовательно, в гипертрофированном развитии ресурсопроизводящих отраслей [15,29;16,50].

Итак, трактовка накопления как использования части нового продукта отражает факты экстенсивного и дискретного распределения ресурсов накопления. Решение проблемы накопления, на наш взгляд, связано с экономической непрерывностью актов накопления, что в теоретическом анализе отражает ее механизмом функциональной реализации ресурсов накопления рыночными субъектами. Представляется, что в категориальном значении накопление - дополнительное по масштабам и эффективности производство посредством непрерывного кругооборота и оборота дополнительных средств производства и предметов потребления (фонда накопления) с предельным периодом окупаемости. Следовательно, в качестве вещественного объекта накопления выступает расширенное производство [1,35-37].

Такой механизм превращения части созданного продукта в элементы самого производства и создание новых, необходимых для дальнейшего накопления, сводится к реальному процессу производительного пользования ресурсом накопления (фондом накопления). Именно производительное пользование фондом накопления (извлечение полезных свойств ресурсов дополнительного производств, что проявляется в увеличении масштабов и эффективности воспроизводственного процесса) на фазе производства и движения последнего

(его формирование для последующих этапов) при актах распределения и обмена выступает функциональной характеристикой накопления на уровне натурально-общественной определенности и конституирует субъектов накопления в качестве таковых.

На стадии непосредственного производства создается определенное превышение стоимостного объема созданной товарной массы над фондами возмещения и потребления в виде дополнительных средств производства и предметов потребления, определяется их натурально-вещественная и стоимостная структура в рамках валового внутреннего продукта. На этой стадии формируется количественные и качественные параметры ресурсов дальнейшего накопления, которые потенциально задают меру эффективности их движения в процессе использования. Иными словами, на стадии производства определяется соотношение реальных и номинальных ресурсов накопления, а также степень соответствия созданного макроэкономического фонда накопления выделяемому совокупному объему инвестиционного капитала по ценовым и структурным показателям.

Свое окончательное натурально-вещественное выражение фонд накопления в конкретных воспроизводственных пунктах получает на стадиях распределения и обмена. На этих стадиях происходит материализация инвестиционного капитала в ходе обмена между обособленными производителями. Несложно заметить, что эффект распределения инвестиционных ресурсов в процессе реализации ВНП зависит от макроэкономической сбалансированности в финансовой, кредитно-денежной и бюджетной системах. Тем самым, собственно накопление реализуется на микроуровне, а условия его непрерывности - на макроуровне.

Не следует отождествлять стадии производства и использования (распределения, обмена и применения) ресурсов накопления. Во-первых, они не совпадают по масштабам операций - объем и структура макроэкономического фонда накопления, как правило, не соответствует им на микроуровне в силу динамического неравновесия между инвестициями и сбережениями. Во-вторых, они различаются характером и содержанием операций - использование фонда накопления обеспечивает субъектно-структурную определенность макроэкономического фонда накопления, а функционирование ресурсов накопления реализует расширенное воспроизводство. Последнее определяется организационными условиями эффективности производства и экономическими стимулами на микроуровне.

Накопление характеризуется не только использованием накопительных средств производства, не только созданием новых, но и структурно-технологической взаимосвязью ресурсов накопления. Таким образом, накопление как процессуальное отношение структуры и функции вещественного состояния дополнительного производства можно представить следующей логической схемой развития: достижения определенной конкурентной позиции предприятием в ходе реализации эффекта дополнительного производства: формирование денежных потоков от возросших масштабов производства в виде амортизационных отчислений, нераспределенной прибыли, привлеченных средств (рост курсовой стоимости акции); рост рыночной стоимости капитала хозяйствующего субъекта; инвестирование приобретения или создания на основе действующих факторов дополнительного производства в зависимости от высоты процентных ставок по ссудному капиталу; производительное пользование или обеспечение их участия в процессе непосредственного производства. Данная схема, на наш взгляд, отражает непрерывность кругооборота и оборота натурально-вещественного объекта накопления.

Необходимо заметить, что внутренним моментом накопления является восстановление износа действующих факторов дополнительного производства, которое поддерживает их функциональные характеристики.

Амортизационный фонд по своей экономической природе и предназначению является инвестиционным ресурсом. Амортизационные отчисления - это не что иное, как капитальная стоимость, отделившаяся от своего материального носителя, амортизационные отчисления выступают как авансированный капитал уже находящийся в кругообороте и обороте предприятия. В этой связи представляются обоснованными рекомендации по целевому использованию амортизационных отчислений с целью активизации механизма накопления [17,28-39].

Итак, накопление можно рассматривать в двух аспектах: в узком смысле как условие расширенного воспроизводства, т. е. использование фонда накопления определенного объема и структуры, и в широком смысле как непрерывный процесс превращения части результата производства в реальные факторы дополнительного производства, собственно дополнительное производство, включая момент восстановления износа. На наш взгляд, именно последняя характеристика отражает целостную натурально-вещественную определенность категории накопления.

Анализ объекта накопления и сфер его функционирования позволяет выявить и объекты накопления и противоречия экономических интересов. В процессе движения накопления принимают прямое и опосредованное участие все рыночные субъекты: непосредственные производители - юридические лица, которые обеспечивают деятельность производства и поставки на рынок вещественных носителей ресурсов накопления; законодательные органы, осуществляющие разработку нормативных процедур инвестиционной деятельности на макро- и микроуровнях; органы государственного управления, формирующие и регулирующие благоприятные условия движения ресурсов накопления посредствам налоговой, ценовой, кредитно-денежной, финансовой, бюджетной, внешнеэкономической и социальной политики; инфраструктурные рыночные субъекты и институциональные инвесторы (банки, биржи, инвестиционные компании и фонды, трастовые, страховые, пенсионные компании и т.д.), обеспечивающие условия эффективного распределения и перераспределения инвестиционных ресурсов путем аккумулирования и предоставления инвестиционного капитала; физические лица непосредственно создающие ресурсы накопления и предоставляющие инвестиционный капитал. Следует отметить, что простое функциональное перечисление субъектов накопления еще не отражает их социально-экономического места и роли в непрерывных актах накопления, но дает возможность подойти к проблеме движущих сил накопления. Выводы

Процессы приватизации и разгосударствления в Украине должны преследовать главную экономическую цель - создание условий для реализации оптимального накопления на микроуровне и обеспечение пропорциональных темпов экономического роста на макроуровне. При этом необходимо видеть основной принцип целесообразности практических мероприятий по реформированию государственной собственности в современных условиях: новые формы собственности должны быть адекватны факторному строению производства в конкретных условиях хозяйствования, а критерием адекватности выступают потребности производственного накопления на микро- и макроуровнях - поддержание социально-экономической эффективности инновационно-инвестиционного цикла. Следовательно, дальнейший анализ процесса становления рыночных субъектов связан с выявлением критериев оптимальности накопления, которая детерминирована как особенностями самого содержания накопления, так и условиями функционирования факторов дополнительного производства на всех фазах их движения, учитывая современное состояние экономики Украины на макро- и микроуровнях.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуті актуальні економічні проблеми, які виникають під час дослідження сутності накопичення, як економічної категорії. На думку автора вони набувають особливої чинності. Саме про це і йдеться мова в дослідженні.

Ключові слова: власність, накопичення, фонд накопичення, суб' єкти накопичення, економічний закон, прибуток, інвестиції, амортизаційний фонд.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены актуальные экономические проблемы, возникающие во время исследования сущности накопления, как экономической категории. По мнению автора они приобретают особое значение. Об этом и идет речь в исследовании. Ключевые слова: собственность, накопление, фонд накопления, субъекты накопления, экономический закон, прибыль, инвестиции, амортизационный фонд.

SUMMARY

In article the actual economic problems arising during investigation substance of accumulation, as economic category. By author point of view is

taking meaning. It is the team of speaking in this research.

Keywords: property, accumulation, accumulation fund, subjects of accumulation, economic law, profit, investments. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Бойко А. Н. Общенародная собственность на средства производства: тезисы, структура, развитие / А.Н. Бойко - Киев-Донецк: Вища школа, 1985-163с.

2. Плишевский Б. Процесс воспроизводства в современных условиях//Экономист - 1996 -№1—с.28

3. Слеушкина А. Деформация присвоения и инвестиционных процесс// Экономика Украины -1997- №9—с.47

4. Аверьянов А.Н. Системное познание мира/ А.Н. Аверьянов- М. : Политиздат, 1985 —с.39-63

5. Агудов В.В. Место и функция «структуры» в системе категорий материалистической диалектики / В.В. Агудов - М.: Высшая школа, 1979 —с.86-101

6. Материалистическая диалектика как научная система: в 8-ми томах/ МГУ - М. : Политиздат, 1983 - . - Том 1: Системность и общество.-1983.-368с.

7. Покрытан А.К. Экономическая структура социализма : функционирование и развитие / А.К. Покрытан - М. : Экономика, 1985—с.61-77

8. Xaсaнoв МХ. Структура и функция в системе категорий материалистической диалектики / МХ. Xaсaнoв - Ташкент, 1988—с.33-66

9. Блатов А.П. Диалектика собственности/ А.П. Блатов - Ростов на Дону - РГУ, 1992 —с.45-60

10. Богачев С. Механизм распределения прибыли акционерных обществ//Экономика Украины - 1996- №10 -С64

11. Таран В. Сочетание эффективности и социальной справедливости в экономике//Экономист -1996г. - №4- с.95

12. Бузгалин А.В., Колчанов А.И. Закономерности и модели переходной экономики// Весник Московского Университета - Экономика

-1996г. - №1 -с.203

13. Дубинин А.П. Анализ взаимосвязей процесса воспроизводства /А.П. Дубинин —Новосибирск: Наука, 1994-124с.

14. Корабрин С. Макроэкономическое равновесие / С. Корабрин - К.: Наукова Думка, 1993—528с.

15. Прышевский Б. Процесс воспроизводства в современных условиях// Экономист -1996- №1 —с.26-28

16. Мочерный С. К концепции социально-экономического развития Украины// Экономика Украины -1996 -№5 -с. 44-50

17. Иванченко В., Фокин Ю. Фонд амортизации: Вопросы формирования и использования //Экономист -1997- №2- с.28-39

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Половян Н.С, . к.є.н., доцент кафедры менеджмент Донецкий национальный университет

В связи с развитием рыночных отношений хозяйственная деятельность в Украине осуществляется в условиях нарастающей неопределенности и изменчивой экономической среды. Таким образом, необходимость изучения экономического риска, его оценки и регулирования вытекает из функционирования самого рыночного механизма.

Общие вопросы изучения экономического риска хорошо рассмотрены в теории и проверены на практике такими учеными, как: И. Балабанов [1], П. Ваганов [2], Д. Вехрунг [4], В. Витлинский [3], К. Маккримонк [4], Ф. Найт [5], Д. Пикфорд [6], К. Рэдхэд [7], М. Сидоров [10], Л. Тэпман [8], С. Xьюис [7], Э. Човушан [10], А. Шапкин [11], Д. Штефанича [9] и другими. Намного меньше внимания уделено экологическим рискам, хотя этот вопрос в сложившейся в мире экологической ситуации становится все более актуальным.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків