Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Необхідність рефінансування зовнішньої заборгованості комерційних банків вимагає зміни орієнтирів банківського регулювання з обмеження на спрощення умов для зовнішніх запозичень [10]. Між тим, при цьому неприпустимим є подальше зростання залежності українських банків від припливу іноземних кредитних ресурсів: пріоритетним напрямком для банків має стати концентрація національних заощаджень. Потрібна також чітка структуризація напрямків використання залучених ресурсів.

Враховуючи об' єктивний і, ймовірно, довгостроковий характер глобальних кризових процесів (2009-2011 рр.), комплексний характер внутрішніх чинників інфляції, проблеми банківської системи, значне від' ємне сальдо торговельного балансу і несприятливі перспективи щодо стану фінансового рахунку, вагомі передумови для девальвації української валюти, що пов' язані з погіршенням фундаментальних показників та ситуацією на світових валютно-фінансових ринках, політичну кризу, ключовими завданнями в валютно-фінансовій сфері слід вважати максимально можливе пом' якшення впливу світової фінансової кризи на українську фінансову систему, підвищення стійкості останньої, посилення довіри до неї [11]. При цьому ключовими напрямами застосування державних заходів щодо підвищення стійкості фінансової сфери є посилення нагляду за якістю капіталу фінансових установ, підвищення прозорості їхньої діяльності, ліквідністю та ризиками, підвищення оперативності реагування на ризики органів регулювання і нагляду, використання нових механізмів грошово-кредитного регулювання та діяльності НБУ.

Одним із орієнтирів має стати розширення спектра інструментів, що стимулюватимуть заощадження населення і одночасно обмежуватимуть динаміку споживчих кредитів. Йдеться про впровадження нових банківських продуктів для населення (розширення лінійки депозитних внесків, зокрема з індексованою (плаваючою) ставкою); впровадження позичково-заощаджувальних рахунків, що дозволять накопичувати кошти з більшою величиною максимально застрахованої суми; введення системи страхування на ринку колективних інвестицій). Слід наголосити, що антикризові заходи монетарної політики будуть успішними лише за підтримки їх виваженою фіскальною політикою.

Висновки. Є підстави стверджувати, що в цілому традиційні фінансові ринки України (перш за все ринок банківських послуг) неефективно справляються з покладеними на них функціями забезпечення перерозподілу інвестиційних ресурсів між різними секторами економіки. Відтак постає питання про розвиток нових (альтернативних) механізмів здійснення інвестицій в реальний сектор вітчизняної економіки.

Одним із механізмів пожвавлення присутності держави на інвестиційному ринку є створення та функціонування системи державного кредитування. Зокрема, у світі зростає роль банків розвитку як інструментів, що сприяють просуванню державних ресурсів у реальний сектор економіки. Багато країн проводять політику державного інвестування в рамках довгострокової стратегії росту економіки.

Вирішення стратегічних завдань розвитку банківського сектора та посилення його орієнтації на вирішення інвестиційних запитів національної економіки вимагає активної державної участі, яка може проявлятися як у створенні нових кредитних структур (в тому числі банківських та небанківських), так і створенні можливостей для широкого використання доступних кредитних ресурсів на розвиток завдань структурної модернізації та підвищення технологічного рівня промислового виробництва. Необхідний розумний консенсус у тріаді "держава - банківський сектор - виробничі корпорації", який є неодмінною умовою становлення і розвитку сучасного інвестиційного ринку, який би орієнтувався на перспективе фінансування пріоритетних і проривних інвестиційних та інноваційних проектів. Доцільно також вжити реальних заходів із стимулювання довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів високотехнологічних виробництв.

В Україні потрібно створити Банк розвитку та забезпечити його ефективну діяльність, виходячи з потреб забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку. При ухваленні відповідних рішень необхідно враховувати міжнародний досвід, згідно з яким Банк розвитку, як правило, створюється не за рахунок збільшення капіталу якого-небудь комерційного банку, а як державна установа.

Перспективи подальших розвідок. В подальшому мають бути проведені дослідження з питань економетричного моделювання параметрів кредитного ринку з урахуванням необхідності збільшення інвестиційної та інноваційної активності у високотехнологічному секторі економіки.

РЕЗЮМЕ

Узагальнено проблеми кредитування інвестиційних та інноваційних проектів. Розглянуто роль кредитних джерел у фінансуванні інвестиційного процесу. Обгрунтовано рекомендації з питань удосконалення застосування кредитних інструментів при реалізації політики активізації інвестиційної та інноваційної діяльності.

Ключові слова: кредитування, інвестиційний процес, інноваційна діяльність РЕЗЮМЕ

Обобщены  проблемы  кредитования  инвестиционных  и  инновационных  проектов.   Рассмотрена роль  кредитных  источников в финансировании инвестиционного процесса. Обоснованы рекомендации по вопросам усовершенствования применения кредитных инструментов при реализации политики активизации инвестиционной и инновационной деятельности. Ключевые слова: кредитование, инвестиционный процесс, инновационная деятельность

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.!, 2O!O

SUMMARY

The problems of crediting of investment and innovative projects are generalized. The role of credit sources is considered in financing of investment process. Recommendations are reasonable on questions the improvement of application of credit instruments   during realization of policy of activation of investment and innovative activity. Keywords: crediting, investment process, innovative activity

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І.Крупка [монографія]. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 608 с.;

2. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках / В.В.Корнєєв [монографія]. - К., НДФІ при Міністерстві фінансів Україні, 2003. - 376 с.;

3. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку / С.В.Онишко [монографія]. - Ірпінь, НАДПС України, 2004. - 434 с.;

4. Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової [монографія]. - К.: Ін-т екон.прогнозув., 2007. - 812 с.;

5. Технологічна модернізація промисловості України / Л.І.Федулова, І.А.Шовкун, С.В.Захарін та ін. / за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової [монографія]. - К.: Ін-т екон.прогнозув., 2008. - 472 с.

6. Багратян Г. А., Кравченко І.С. Світова криза та Україна: проблема й нові підходи до фінансового регулювання // Фінанси України. -

2009. -- № 4. - С. 33-41.

7. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2008 рік. - К.: Міністерство економіки України, 2009. - С. 124-125.

8. Турчановский Д. Банки развития как инструмент инвестиционной политики // Экономист. - 2006. -- № 11. - С. 85-87.

9. Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України / Є.А.Бобров // Фінанси України. -

2008. - № 12. - С. 33-43.

10. Кульпінський С. В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці // Фінанси України. - 2009. -- № 2. - С. 66­72.

11. Білоченко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2008. -- № 3. - С.

94-100.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЯ ТЕСТ НА НАЛИЧИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗНОСА

КамарицкийЮ.С., аспирант, место работы: компания по управлению активами «Инвестиционный Капитал Украина»

Постановка проблемы. Вследствие осуществления курса, связанного с поэтапным переходом Украины к международным стандартам ведения деятельности, в последние несколько лет возникла значительная необходимость в привлечении иностранного капитала на территорию страны. Привлечение подразумевает не столько приток денежных средств и материальных ресурсов, необходимых для нормального функционирования предприятий, а в большей степени опыта ведения бизнеса, на котором построена вертикаль управления и контроль предприятиями в развитых мировых странах.

Согласно действующего законодательства, предприятия обязаны проводить внутренний аудит своей деятельности, который в обязательном порядке должен включать переоценку всех активов, в том числе основных средств. Оценка играет ключевую роль при составлении финансовой отчетности предприятия, поскольку во многом от результатов полученной стоимости зависит присутствие необходимости корректировок баланса предприятия, а также отчета о финансовых результатах. Наличие финансовой отчетности предприятия согласно международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в большинстве случаев является обязательным условием при принятии иностранным инвестором решения об участии в капитале, приобретении долговых ценных бумаг, а также в случае размещения еврооблигаций на международных торговых площадках.

В случае составления финансовой отчетности согласно международных стандартов финансовой отчетности, оценка основных средств также должна быть выполнена согласно международных стандартов.

Целью статьи является исследование и анализ различных взглядов украинских, российских и международных теоретиков и практиков в области оценки основных средств с целью отображения полученных результатов в финансовой отчетности предприятия [1-8].

Анализ основных исследований и публикаций. Украинская школа оценки зародилась относительно недавно и основная часть работ по определению стоимости бизнеса была проведена во время массовой приватизации. В настоящее время в украинской теории оценки сложилась сложная ситуация, при которой авторами и исследователями основных фундаментальных трудов являются ученые и теоретики из других стран, такие как А.Дамодаран, Т.Коупленд, А.Грязнова и другие. Из немногочисленных украинских ученых наиболее успешно все аспекты проведения оценки бизнеса в Украине были отражены в монографии под редакцией Н.П. Лебедь. Большой вклад в оценку самых сложных видов предприятий, а именно банковских учреждений внес украинский ученый В.М. Кочетков, который в своих трудах четко выделяет проблемы и методы решения оценки коммерческих банков в Украине.

Выделение нерешенной проблемы. Определение рыночной стоимости активов украинских предприятий в настоящее время, как правило, осуществляется по украинским стандартам оценки, что в свою очередь частично противоречит международным стандартам, относительно выделения теста на экономическое обесценение. В украинской практике слияний и поглощений были известны случаи, при которых потенциальные инвесторы с иностранным капиталом требовали проведения переоценки основных недвижимости, оборудования и автотранспортных средств по международным стандартам. Данные услуги, на сегодня, могут предоставить не много компаний, основные из которых «Ernst&Young», «Deloitte & Touche USC», «KPMG» и «PricewaterhouseCoopers», а также несколько других. При этом стоит заметить, что из тысяч компаний в стране некоторые украинские оценочные фирмы начали внедрять у себя данную практику, что сказывается положительно на оценке в целом. Однако, несмотря на новые внедрения, опыта, качественных тренингов по международным стандартам оценки, а также специалистов со знанием иностранных языков не хватает, особенно в регионах страны, что говорит нерешенной проблеме в данной сфере.

Цель научной статьи. Целью данной статьи является внесение некоторых практических рекомендаций в процесс украинской оценки, используя международный многолетний опыт. Особое внимание уделено экономическому износу, поскольку выявление данного вида обесценения во многих случаях считалось практически невозможным.

Результаты исследования. Принимая во внимание многолетний опыт зарубежных оценщиков, в данной статье выявлены проблемы и задачи, которые стают перед специалистом, целью которого является определение справедливой рыночной стоимости основных средств.

Методической основой любого вида имущества, имущественных прав, а также бизнеса, выступает комплекс методических подходов, методов оценки, которые являются частями методологических подходов, и оценочных процедур [9-13]. В украинской, а также в международной практике оценки бизнеса существует три основных подхода: рыночный (сравнительный), затратный и доходный. Данная работа в большей степени раскрывает понятие, сущность и перспективы затратного и доходного подходов.

© Камарицкий Ю.С., 2O1O

При затратном (имущественном) подходе, который используется при оценке основных средств, оценщик должен рассмотреть стоимость предприятия с точки зрения понесенных издержек.

Вследствие использования украинскими предприятиями различных методов бухгалтерского учета, различных методов амортизационных отчислений, а также инфляционных процессов, стоимость основных средств, отображенных в финансовой отчетности, в большинстве случаев не отражает реальную рыночную стоимость. В результате чего основной задачей оценщика является работа, связанная с корректировкой статей баланса.

Основной формулой, которая применяется в затратном (имущественном) подходе является [1, с. 247]:

Собственный капитал = Активы - Обязательства (1)

Основным методом, который используется в рамках затратного подхода, является метод чистых активов. Применительно к основным средствам, оценка методом чистых активов включает в себя следующие этапы:

1) Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества;

2) Оценка рыночной стоимости оборудования;

3) Оценка транспортных средств;

4) Определения наличия экономического износа с помощью проведения теста на предмет экономического износа. Определение рыночной стоимости недвижимости, оборудования и автотранспортных средств по украинским и международным

стандартам оценки проводится с помощью доходного, сравнительного или затратного подходов и рассчитывается согласно методикам и процедурам.

Особое внимание в этой работе хочется обратить на понятие экономического износа, так как данный вид износа, при огромной его значительности в мире, практически не исследован в Украине.

Экономический износ - потеря стоимости актива, вызванная внешними факторами, например изменениями, понизившими спрос, или возросшей конкуренцией [1, с. 269]. В большинстве случаев экономический износ является неустранимым, особенно в тех случаях, когда объект оценки имеет неудачное географическое расположение, что мешает в достаточной мере показывать эффективный уровень работы. В ряде случаев экономический износ возможно устранить, например, путем смены законодательства, или позитивного изменения окружающей среды.

После того как была определена стоимость основных средств оцениваемого предприятия с помощью доходного подхода, следует применить доходный подход для определения его стоимости. В мировой и украинской практике чаще всего используется метод дисконтирования денежных потоков.

Формула дисконтирования денежных потоков в бесконечном временном периоде имеет следующий вид [2, с. 6O]:

V u      NCF1     NCF2 NCFn    ^ NCFt

Value =-v +- +... +-— = >-L-, (2)

(1 + d )1   (1 + d )2        (1 + d)n   1=1(1 + d)t

где    Value  - стоимость объекта оценки;

NCFt   - чистый денежный поток в периоде t;

d      - ставка дисконтирования, отражающая риск; n       - срок жизни актива.

В данном случае следует обратить особое внимание на получение показателя NCF, расчет которого производится по формуле [2, с.

68]:

NCFt = Net Income - Net Investements + Depreciation, (3)

где    NCFt   - чистый денежный поток в периоде t;

Net Investements - чистые инвестиции; Depreciation  - размер амортизационных отчислений за период. Значение Net Investements рассчитывается по формуле [2, с. 75]:

Net Investements = ANWC + Capital Costs, (4)

где   ANWC   - значение изменения чистого оборотного капитала; Capital Costs - капитальные затраты.

Наибольший резонанс в формуле (4) в оценочной практике вызывает тот факт, что не определен механизм учета необходимого уровня капитальных вложений в зависимости от цели оценки. В случае расчета основных средств предприятия для отображения результатов оценки в финансовой отчетности компании оценщики учитывают планы предприятия, по которым уже имеется определенная техническая и финансовая документация. При этом следует учитывать тот факт, что денежные потоки, которые будут генерироваться новыми основными средствами, учитываются при расчете предприятия с помощью доходного подхода. Таким образом, затратный подход не учитывает основные средства, которые учитывает доходный подход, что приводит к заведомо ошибочному результату при определении наличии экономического износа.

По мнению автора, учитывать капитальные инвестиции, при расчете стоимости основных средств предприятия для отражения результатов в финансовой отчетности, неверно, так как это может привести к искажению стоимости, полученной с помощью доходного подхода. Как исключение может допускаться вариант, при котором оцениваемое предприятие имеет незавершенное строительство с высокой степенью готовности, а также подтвержденный оценщиком план о внедрении нового объекта в состав целостного имущественного комплекса, принимая во внимание будущие денежные потоки.

Заключительным этапом определения стоимости основных средств предприятия следует считать согласование стоимостей, полученных затратным и доходным подходами. При этом следует в обязательном порядке отнять от стоимости, полученной с помощью доходного подхода, величину чистого оборотного капитала, которая присутствует на предприятии на дату оценки.

В случае превышения стоимости основных средств, рассчитанной затратным подходом, над стоимостью, рассчитанной с помощью доходного подхода (за вычетом чистого оборотного капитала) можно сделать вывод о наличии экономического износа на данном предприятии, что является негативным показателем. Менеджменту и акционерам в данном случае рекомендуется произвести комплексный анализ предприятия с целью разработки новой стратегии развития. Нередко в таких случаях происходит реализация, активов, которые не генерируют достаточные денежные потоки.

Выводы и предложения. Определение экономического износа является сложной задачей и требует от оценщика достаточного уровня навыков и знаний как доходного, так и сравнительного подходов оценки. При этом часто возникает необходимость навыков, используемых для понимания и корректировки инвестиционных программ и бизнес-планов.

При определении теста, определяющего наличие экономического износа предприятия, существуют проблемы, основная из которых, по мнению автора статьи, заключается в неправильном понимании многими оценщиками учета планируемых капитальных инвестиций при расчете основных средств предприятия с помощью доходного подхода.

РЕЗЮМЕ

В статті автором розглянуто особливості визначення ринкової вартості основних засобів підприємств з ціллю відображення результатів переоцінки в фінансовій звітності. Для перевірки вірності отриманих результатів був використаний тест на наявність економічного знецінення. Для аналізу були використані міжнародні, національні стандарти оцінки, а також погляди на вирішення даної проблеми Американського товариства оцінювачів (American Society of Appraisers). Ключові слова: основні засоби, фінансова звітність, стандарти оцінювання

РЕЗЮМЕ

В статье автором рассмотрены особенности определения рыночной стоимости основных средств предприятий с целью отображения результатов переоценки в финансовой отчетности. Для проверки правильности полученных результатов применяется тест на наличие экономического износа. Для анализа были использованы международные, национальные стандарты оценки, а также взгляды на решение данной проблемы Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers). Ключевые слова: основные средства, финансовая отчетность, стандарты оценивания

SUMMARY

In this article the author considered the features of estimation of market value of company's fixed assets to reflect the results in the financial statements. To check the accuracy of the results received was used economic depreciation test. To make an analysis were used the international, national standards and also materials of American Society of Appraisers. Keywords: basic means, financial reporting, assessment standards

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Грязнова Алла Георгиевна. Оценка бизнеса: Учебник - 2 / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова - М.: Финансы и статистика, 2006. - 736 с. -

ISBN -

2. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов: пер с англ./Асват Дамодаран - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 - 1342 с. - ISBN -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків