Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

Запропонована класифікація охоплює більшість конкурентних переваг, які можуть бути сформовані на конкретному підприємстві. Для конкретного підприємства суттєве практичне значення має поділ конкурентних переваг за джерелами створення та стійкістю до копіювання на переваги:

1. "низького рівня", які можуть бути легко досягнуті чи скопійовані конкурентами (використання дешевої робочої сили, забезпеченість широким спектром сировинних ресурсів тощо). Ці переваги базуються на вартості чи доступності факторів виробництва і не гарантують стабільного положення на ринку;

2. "високого рівня", які є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства, як правило, пов' язані зі значними витратами і важко піддаються копіюванню (сучасна патентована технологія; спеціалізовані програми відтворення робочої сили високої кваліфікації; висока репутація підприємства, заснована на активній маркетинговій діяльності; наявність розгалуженої збутової мережі та мережі технічного обслуговування);

3. "найвищого рівня", до яких відноситься постійна модернізація виробництва і видів діяльності, що супроводжується виснаженням конкурента, якщо він їх і досягає.

Звичайно, коли керівництво підприємства зацікавлене в формуванні й підтримці конкурентного потенціалу власної фірми, воно повинне приділяти головну увагу другій і третій групі переваг. Переваги "низького рівня" не можуть створювати достатньо надійної та стабільної основи для довготривалого утримання стійких конкурентних позицій, оскільки джерела цих переваг, як правило, мають зовнішній стосовно підприємства характер, і будь-яка суттєва зміна оточуючого середовища може призвести до їх зникнення.

© Кузубов О.О., 2012

Таблиця 1

Класифікація конкурентних переваг підприємств зернопродуктового підкомплексу

1.

Ознака класифікації

Види переваг

5.

6.

Відношення до системи (підприємства)

Т      Сфера прояву

Джерела створення та можливість імітації

Тривалість дії

Місце формування

зовнішні

внутрішні_

конкурентні переваги, що створюються у сферах:

постачання

НДДКР

виробництва

реалізації_

конкурентні переваги "низького рівня" конкурентні переваги "високого рівня" конкурентні переваги "найвищого рівня"

Вид ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги

стратегічні переваги тактичні переваги

переваги, які формуються: на робочому місці в окремому підрозділі в організації в цілому

конкурентні переваги, які дозволяють отримати:

науково-технічний ефект економічний ефект соціальний ефект екологічний ефект

Значно більш стійкими є переваги другої й третьої груп, які дозволяють не лише підвищити конкурентний потенціал підприємств агропромислового сектору, а й забезпечити можливість тривалого збереження досягнутих конкурентних позицій. З точки зору вітчизняних підприємств зернопродуктового підкомплексу пріоритетною є орієнтація на створення та розвиток саме цих переваг, проте процес їх формування в більшості випадків потребує суттєвих інвестицій і достатньо тривалого періоду часу.

Крім характеру джерела конкурентної переваги на її стійкість впливає також кількість таких джерел. Чим складнішим і численнішим є набір джерел певної переваги підприємства над конкурентами, тим менша імовірність копіювання та тривалішим буде термін відставання конкурентів

Найбільш типовими причинами новацій, що дають конкурентну перевагу, виступають: нові технології; нові або такі, що змінюються, запити споживачів; зміна вартості або наявності компонентів виробництва; поява нового сегменту галузі; зміна урядового регулювання (рис.1).

Зміна вартості або наявності компонентів виробництва

Рис.1. Типові причини новацій, що дають конкурентну перевагу

3.

4.

1. Зміна технології може створити нові можливості для розроблення товару, нові способи маркетингу, виробництва або доставки й поліпшення супутніх послуг. Саме вона найчастіше передує стратегічно важливим нововведенням. Нові галузі з'являються тоді, коли зміни технології уможливлюють появу нового товару. Зміна лідерства, найімовірніше, відбувається у тих галузях, де різка зміна технології спричинює застарівання знань та фондів колишніх лідерів.

2. Часто конкурентна перевага виникає або переходить із рук у руки тоді, коли в покупців з'являються зовсім нові запити або ж їхнє уявлення «ідеального» товару різко змінюється. Ті фірми, які вже закріпилися на ринку, можуть цього не помітити або виявитися не в змозі відреагувати належним чином, бо реакція вимагає створення нового ланцюжку цінності.

3. Конкурентна перевага часто переходить із рук в руки через зміну абсолютної або відносної вартості компонентів підприємства, таких як робоча сила, сировина, енергія, транспорт, зв'язок, засоби інформації та устаткування. Гнучкий менеджмент домагається конкурентної переваги, пристосовуючись до нових умов, у той час як конкуренти зв'язані капіталовкладеннями і тактикою, пристосованими до старих умов.

4. Ще одна можливість одержання конкурентної переваги з'являється, коли утворюється зовсім новий сегмент галузі або відбувається перегрупування існуючих сегментів. Отут є можливість не лише вийти на нову групу покупців, а й знайти новий, більш ефективний спосіб випускати деякі види продукції.

5. Зміна політики уряду в таких областях, як стандарти, охорона навколишнього середовища, вимоги до нових галузей і торговельні обмеження, - ще один поширений стимул для новацій, що тягнуть за собою конкурентну перевагу. Існуючи лідери ринку пристосувались до певних «правил гри», і коли ці правила раптом змінюються, вони можуть виявитися не в змозі відповісти на ці зміни.

З перевагами "найвищого рівня" тісно пов' язані метакомпетенції, під якими якраз і розуміють спроможності підприємства до формування нових конкурентних переваг. До них відносяться, в першу чергу, взаємодії соціального характеру, зокрема реакція на критику, здатність до навчання, комунікації та підтримання зв' язків з колом осіб, які зацікавлені в успіху вітчизняного підприємства. Все це створює передумови для ефективного розвитку, збереження і використання конкретних матеріальних і нематеріальних ключових компетенцій. Серед найбільш важливих метакомпетенцій виокремлюють здатність організації до навчання й орієнтацію на клієнта як при формуванні, так і при трансформації ресурсів підприємств зернопродуктового підкомплексу України.

Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів призводить до того, що у найближчі десятиліття сподіватися на процвітання може лише те підприємство, яке володітиме конкурентними перевагами в усіх сферах, зокрема у сфері зниження витрат, покращання якості, забезпечення гнучкості, впровадження інновацій, розвитку знань та у сфері економії часу.

Особлива увага при цьому належить, на нашу думку, забезпеченню збалансованого поєднання державного регулювання та підприємницької ініціативи, , підвищенню ефективності операційної діяльності підприємств, підтримці ресурсоощадних технологій, створенню інтегрованих структур з виробництва та переробки.

РЕЗЮМЕ

В данной статье обоснованно использование конкурентных преимуществ на предприятиях зерно продуктового подкомплекса Украины. Предложена система принципов, которые позволяют предприятиям зерно продуктового подкомплекса обеспечить повышение конкурентоспособности и стойкости в рыночной среде.

Ключевые слoва: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, экономическая эффективность, конкурентный потенциал, типовые новации.

РЕЗЮМЕ

У даній статті обґрунтовано використання конкурентних переваг на підприємствах зернопродуктового підкомплексу України. Запропонована система принципів, які дозволяють підприємствам зерно продуктового підкомплексу забезпечити підвищення конкурентоспроможності і стійкості в ринковому середовищі.

Ключoвi слoва: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, економічна ефективність, конкурентний потенціал, типові новації.

SUMMARY

In this article was reasonably use of competitive advantages at the enterprises grain of produktovogopodkompleks of Ukraine. The system of principles which allow the enterprises to provide grain of a grocery subcomplex competitiveness and firmness increase in the market environment is offered.

Keywords: competitive advantages, competitiveness, economic efficiency, competitive potential, standard innovations.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 170 с.

2. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. - 2-е изд. І Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - 57б с.

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО "Типография "НОВОСТИ"", 2000. - 25б с.

4. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебное пособие. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 544с.

5. Аграрний сектор економіки України (стан та перспективи розвитку)! [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т., та ін..]; за ред.. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К.: ННЦІАЕ, 2011. - 1008с.

6. Білорус О.Г., Зубець М.В., Саблук П.Т., Власов В.І. Глобальна продовольча безпека. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 48бс.

7. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: Методологія і механізми: Монографія І М.Й. Малік, О..А. Нужна. - К.:

ННЦ ІАЕ, 2007. - 270с.

8. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України І В.Я. Месель-Веселяк ІІ Економіка АПК.- 2007.- №12. - с. 8-15.

9. Ткаченко В. Г., Богачев В.И. Инвестиционные и инновационныепроцессы в АПК Украины в условияхаграрнойреформы. Монография І Под общей редакцией профессора В. Г. Ткаченко и профессора В.И. Богачева В.Г. - Луганск: «Книжковий свит», 2010.-272 с.

10. Ткаченко В.Г. Востановит ли Украина статус житницы Европы: монографія.- К.: Аристей, 2010.-19б с.

УДК 382

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Лапшина Е.А., ассистент кафедры менеджмента Донецкого национального университета '

Постановка проблемы. Уже два десятилетия украинской независимости часто упоминается о росте необходимости в инвестиционных ресурсах, целевое назначение которых - модернизация и обновление устаревшего оборудования отечественных предприятий. Тем временем очень часто в правительственных отчетах можно увидеть информацию о росте объемов иностранных инвестиций, а также об улучшении инвестиционного климата. В то же время со стороны представителей иностранных компаний, наблюдаются жесткие заявления о нарушениях прав инвесторов и неблагоприятных условиях для ведения бизнеса в Украине. Такие противоречия лишний раз подтверждают отсутствие в нашем государстве четкой и ясной инвестиционной политики, которая должна была бы строиться с учетом потребностей и интересов инвесторов, а не исходя из абстрактных показателей статистики.

Актуальность данной темы состоит в том, что успешное развитие любого предприятия какой-либо организационно-правовой формы в условиях конкурентного окружения во многом зависит от показателей его инвестиционной активности. В масштабах украинского государства инвестиции являются одной из важнейших составляющих финансово-экономической политики. Правительство предпринимает шаги для скорейшего вступления в Европейский Союз, которое предполагает тесную взаимосвязь и сотрудничество с европейскими компаниями. Портфельные инвестиции давно широко применятся в мировой экономической практике. Но по данным Государственного комитета статистики, доля прямых инвестиций в современной экономической ситуации значительно превышает долю портфельных [3].

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему инвестирования в целом и портфельного инвестирования в частности, исследовали такие украинские ученые, как Худавердиева В.А., Удалих О.О., Хобта В.М., Барановская М.В., Руденок О.Ю., а также зарубежные Ф. Дж. Фабоцци, У.Шарп, Дж. Бэйли, У. Баффет, У. Бернстайн, Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф.

Выделение нерешенной проблемы. Уточнение понятий, формулирование понятных и обоснованных дефиниций, устранение противоречий в терминологии - все это создаст основу для развития научно-исследовательского направления, которое обеспечит продолжение развития теоретических основ портфельного инвестирования.

Целью данной работы является обоснование целесообразности вложения портфельных инвестиций в украинскую экономику.

Для достижения поставленной в работе цели, были выполнены следующие задачи:

- определение ключевых понятий исследуемой темы;

- анализ составляющих, видов и преимуществ портфельных инвестиций для экономики государства;

- анализ алгоритма определения уровня доходности от использования портфельных инвестиций.

© Лапшина Е.А., 2O12

При рассмотрении работ различных ученых-экономистов трактовку понятия "инвестиции" можно условно разделить на три

группы:

- инвестиции - это часть актива баланса в бухгалтерском учёте, необходимого предприятию для накопления капитала путем вложения средств и получение других выгод, а с другой стороны, это сумма собственного капитала и долгосрочных обязательств компании [7].

- понятие "инвестиции" зависит от того, какое ударение делать на свойстве конкретного экономического процесса. В основе данного мнения лежит то, что вкладывается (предмет вложений), а также куда и для чего вкладываются средства (объекты и цели инвестиционной деятельности) [1].

- инвестиции - это рычаг финансового менеджмента, применение которого позволяет влиять на финансово-хозяйственные отношения в ходе производственного процесса.

Итак, по мнению Бланка И. А. [2], наиболее типичная неточность в определении инвестиций заключается в том, что под ними понимается любое вложение средств, которое может и не приводить ни к росту капитала, ни к получению прибыли. К ним часто относятся так называемые «потребительские инвестиции» (покупка телевизоров, автомобилей, дач и т.д.), которые по своему экономическому содержанию к инвестициям не относятся - средства в приобретение этих товаров расходуются в данном случае на непосредственное долгосрочное потребление (если их приобретение не преследует цели дальнейшей перепродажи).

Согласно Максимовой В.Ф. [8], портфельные инвестиции - это вложения, направленные на формирование портфеля ценных бумаг. В свою очередь портфель - это совокупность собранных различных инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика. В портфель могут входить ценные бумаги одного типа или различные инвестиционные ценности (акции обыкновенные и привилегированные, облигации государственные и корпоративные, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые свидетельства и др.). Как правило, основной целью вкладчика является получение спекулятивной прибыли, с помощью дальнейшей перепродажи ценных бумаг по мере изменения конъюнктуры фондового рынка.

Виды портфельных инвестиций:

- портфели роста: выходят из ценных бумаг, стоимость которых возрастает, через какой-то промежуток времени;

- постоянного дохода: в основном состоят из бумаг с высокой степенью надежности, приносящих хорошую среднюю прибыль, при этом, не представляя высокого риска своему владельцу;

- высокого дохода: состоят из бумаг с высокой степенью дохода, и предоставляют возможность получения большой текущей прибыли, такой как получение процентов от облигаций и др.;

- комбинированные: содержат все положительные качества выше перечисленных видов и используются для ликвидации наступления убытков на фондовом рынке.

Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о наличии преимуществ портфельных инвестиций. Главное из преимуществ заключается в том, что инвестор получает возможность получать прибыль от вкладов в большое количество активов. Часто свойства портфельных инвестиций пересекаются с прямыми инвестициями, поскольку они идут на покупку пакетов акций какого-либо предприятия, занимающегося производственной деятельностью. Но на самом деле, целью портфельных инвестиций не являются дальновидные проекты, например получение контроля над управлением предприятием, участием в его деятельности, в отличие от тех же прямых инвестиций. Также еще одно преимущество портфельных инвестиций по сравнению с прямыми заключается в том, что они обладают большей ликвидностью.

Сегодняшняя теория портфельных инвестиций основывается на таких определениях:

- рынок состоит из конечного числа активов, доходность которых для заданного периода считается случайной величиной;

- инвестор способен, например, исходя из статистических данных, получить оценку ожидаемых (средних) значений доходности и их попарных ковариаций - возможностей диверсификации опасности;

- инвестор может формировать разные вероятные (для данной модели) портфели, доходность которых также является случайной величиной;

- сопоставление выбираемых портфелей основывается только на двух критериях - средней доходности и риске;

- инвестор не предрасположен к риску в том смысле, что из двух портфелей с одинаковой доходностью он обязательно предпочтет портфель с меньшим риском [6].

Реальные инвестиции, по мнению Худавердиевой В.А. - это вложение капитала в разные сферы и отрасли народного хозяйства (общественного производства) с целью обновления существующих и создания новых "капитальных" (материальных) благ, и как следствие -получение намного большей прибыли. Такие реальные инвестиции называют также производственными; однако в практике хозяйствования за ними закрепилось другое название - капитальные вложения [7].

По функциональной направленности различают валовые и чистые капитальные вложения. Валовые капитальные вложения — это общая сумма единовременных затрат капитала на простое и расширенное воспроизводство основных фондов и объектов социальной инфраструктуры предприятия, а чистые — затраты только на расширенное воспроизводство [2]. Величину чистых капитальных вложений нетрудно рассчитать. Для этого из общего объема капитальных вложений нужно исключить размер амортизационных отчислений, которые, как известно, используются, на простое воспроизводство основных фондов и другого имущества предприятия.

При формировании инвестиционной политики различных организаций и их объединений большую роль играют решения относительно капитальных вложений на воспроизводство. Важно понимать важность принятия обоснованных решений касательно воспроизводственной структуры капитальных вложений, которая отражает соотношение долгосрочных затрат на простое и расширенное (техническое переоснащение, реконструкцию, расширение действующих предприятий, новое строительство) воспроизводство основных фондов [6]. Основное направление изменения воспроизводственной структуры капитальных вложений на данный момент состоит в ощутимом для предприятия увеличении доли затрат на техническое переоснащение и реконструкции действующих предприятий в большинстве отраслей производственной сферы.

Результативность долгосрочного финансирования обновления существующих и строительства новых производственных и непроизводственных объектов в значительной мере зависит от распределения между государственными и частными вложениями. Чем быстрее происходит разгосударствление и приватизация предприятий разных видов собственности, акционирования государственных предприятий, тем быстрее будет расти доля частного капитала в общей массе инвестиций, способствуя поднятию результативности и внутренних, и внешних инвестиций [7].

По данным, полученным в ходе исследования по оценке качества инвестиционного климата и уровня инвестиционной активности, которое проводилось среди менеджеров высшего звена отечественных, европейских и американских компаний, большая часть инвесторов дают негативную оценку инвестиционному климату в нашем государстве. Исследование проводилось в апреле 2012 года компанией Research&Branding Group по инициативе Государственной налоговой службы Украины [5].

В частности, 35,5% оценивают инвестиционный климат в Украине как близкий к очень плохому, 8,3% инвесторов утверждают, что инвестиционный климат очень плохой, и всего 4,5% инвесторов склонны оценивать его как хороший. При этом около 50% считают его нейтральным.

Кроме того, на позитивную динамику качества инвестиционного климата на протяжении последних 6 месяцев указывают 12,8% инвесторов. А более половины утверждает, что в течение последнего полугодия климат остался неизменным, более трети инвесторов считают, что за последние 6 месяцев он значительно ухудшился.

Збб

При этом пятая часть инвесторов (17,6%) ожидают улучшения инвестиционного климата. Около трети (30,7%) считают, что инвестиционный климат в следующие полгода ухудшится. Тем не менее, более половины инвесторов (51,7%) не ожидают в нем каких-либо изменений на протяжении следующих 6 месяцев.

Также почти половина инвесторов не определились или затруднились с ответом о своих инвестиционных планах в Украине на будущие 12 месяцев. Но среди определившихся большая часть (31,1%) все же решила инвестировать в бизнес в течение ближайшего года.

Более 60% руководителей компаний-инвесторов отметили, что изменения в инвестиционном климате зависят от мировой экономической ситуации. Основными преградами на пути улучшения, по мнению руководителей компаний, являются коррупция, судебная система, административные барьеры и налоговая система.

Рассматривая инвесторов, уже инвестирующих в нашу экономику и причины вложения ними средств в украинскую экономику, можно заключить такой вывод: в большинстве случаев капиталовложения из-за границы производятся благодаря выгодному географическому расположению Украины (близость к России и странам Европейского союза), потенциал развития сельского хозяйства и промышленности, квалифицированная рабочая сила, большая численность населения, наличие полезных ископаемых. От этих факторов прямо или опосредованно зависит финансовый успех большинства украинских фирм, куда вкладывают ресурсы западные инвестиционные фонды. Кроме того от этого зависят увеличение рынка недвижимости и земли.

Сфера интересов зарубежных инвестфондов — вложения в украинские банки, ритейловые, аграрные, строительные компании, а также объекты недвижимости (офисные и торговые центры), крупные участки земли.

Среди портфельных инвесторов пользуются популярностью акции строительных компаний. В последние два года строители активно проводят частные размещения ценных бумаг. Причем многие строители привлекают деньги инвесторов под будущие проекты.

Основным преимуществом портфельного инвестирования является возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач. Для этого используются различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс между существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидаемой им отдачей в виде дохода в определенный период времени. Соотношение этих факторов позволяет определить тип портфеля ценных бумаг. Тип портфеля - это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за счет текущих выплат — дивидендов, процентов.

Выделяют два основных типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель роста).

Для постановки задачи формирования портфеля, независимо от выбираемого уровня прогнозирования и анализа, необходимо понятное описание параметров каждого инструмента финансового рынка отдельно, и всего портфеля в целом. Таким образом, необходимо определить доходность и надежность, а также спрогнозировать их динамику на ближайшую перспективу.

При этом возможны два подхода: эвристический - основанный на приблизительном прогнозе динамики каждого вида активов и анализе структуры портфеля, и статистический - основанный на построении распределения вероятности доходности каждого инструмента в отдельности и всего портфеля в целом, он практически решает проблему прогнозирования и формализации понятий риска и доходности, однако степень достоверности прогноза и вероятность ошибки при составлении вероятностного распределения находятся в значительной зависимости от статистической полноты информации, а также подверженности рынка влиянию изменения макроэкономических параметров.

Доходы в результате портфельных инвестиций представляют собой валовую прибыль по всей совокупности бумаг, включенных в тот или иной портфель, с учетом риска. Возникает проблема количественного соответствия между прибылью и риском, которая должна решаться оперативно в целях постоянного совершенствования структуры уже сформированных портфелей и формирования новых в соответствии с пожеланиями инвесторов [1]. Необходимо уточнить, что данная ситуация принадлежит к числу тех, для решения которых довольно быстро можно найти общую схему решения, но до конца они практически не решаются.

В теории портфельного инвестирования исходят из того, что значения доходности отдельной ценной бумаги портфеля являются случайными величинами, распределенными по закону Гаусса [2].

Чтобы определить распределение вероятностей случайной величины г необходимо знать, какие фактические значения г принимает данная величина, и какова вероятность Р; каждого подобного результата [4].

При этом инвестора интересует доходность инвестиций в конце инвестиционного, периода, то есть будущие значения г;, которые в начальный момент инвестирования неизвестны. Значит, инвестор должен оперировать ожидаемым, будущим распределением случайной величины г. Существуют два подхода к построению распределения вероятностей - субъективный и объективный. При использовании субъективного подхода инвестор прежде всего должен определить возможные сценарии развития экономической ситуации в течении обозначенного периода, оценить вероятность каждого результата и ожидаемую при этом доходность ценной бумаги.

Субъективный подход имеет важное преимущество, поскольку позволяет оценивать сразу будущие значение доходности. Однако, он не находит широкого применения, поскольку для обычного инвестора очень трудно сделать оценку вероятностей экономических сценариев и ожидаемую при этом доходность.

Чаще используется объективный или исторический подход. В его основе лежит предположение о том, что распределение вероятностей ожидаемых величин практически совпадает с распределением вероятностей уже наблюдавшихся фактических, исторических величин. Значит, чтобы получить представление о распределении случайной величины г в будущем достаточно построить распределение этих величин за какой-то промежуток времени в прошлом.

Как показывают исследования западных экономистов, для рынка акций наиболее приемлемым является промежуток 7-10 шагов расчета. В отличие от субъективного подхода, который предполагает разную вероятность различных значений доходности, при объективном подходе каждый результат имеет одинаковую вероятность, поскольку при N наблюдениях случайной величины вероятность конкретного результата составляет величину 1/№ Например, если исследуется доходность акции за предшествующие 10 лет, то вероятность каждой годовой доходности г составляет 1/10.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій