Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 106

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

З позиції розбудови інфраструктури з урахуванням сучасної державної політики слід зазначити наступне. Зокрема, у відповідно до статті 8 Закону України «Про державно-приватне партнерство» [3] порядок та умови одержання приватним партнером права на користування земельними ділянками визначаються в умовах конкурсу по визначенню приватного партнера для укладання договору в рамках державно-приватного партнерства.

Заслуговує на увагу той факт, що фінансування робіт з розробки (виготовлення) землевпорядної документації та її експертизи здійснюється за рахунок коштів особи, яка надала пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства - приватного партнера.

Крім того, необхідно врахувати, що згідно із частиною 5 статті 7 вищевказаного закону об'єкти державно-приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державно-приватного партнерства.

Договір оренди, аффермаж, концесія: даний тип угод регулює відносини між проектною компанією, яка бере на себе зобов' язання щодо представлення певних послуг безпосередньо кінцевим споживачам. При цьому відмінність таких договорів проявляється в різних економічних аспектах прояву відносин навколо об' єкта угоди. По-перше, може бути окресленим питання зобов' язань по здійсненню проектною компанією інвестицій, фінансового й технічного контролю, формуванню основних фондів, - так, договір аффермажа (узгодження) не передбачає такої відповідальності з боку приватної компанії, згідно з даною угодою приватне підприємство експлуатуючи інфраструктурний об' єкт, покриває експлуатаційні витрати, забезпечує певний рівень рентабельності та якості послуг, що надаються. По­друге, відмінністю є розповсюдження прав власності на створені проектною компанією активи в процесі її діяльності, - так, зазвичай, договір концесії передбачає, що права власності на знов створені активи належать концесіонеру.

Вж^вки та пpoпoзицiЇ. Отже, запропонований варіативний ряд моделей реалізації механізму державно-приватного партнерства формує множину просторово-поліфункціональної архітектури інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємства.

Інфраструктура аграрного ринку є найбільш привабливим напрямком застосування механізму державно-приватного партнерства. Об' єднання фінансових ресурсів державного і приватного сектору дозволить ефективніше вирішувати економічні і соціальні завдання. Причому, від такого об' єднання у формі державно-приватного партнерства виграють і бізнес і держава. Зрештою це служить підвищенню якості життя населення і посиленню конкурентоспроможності економіки.

РЕЗЮМЕ

У статті здійснено дослідження варіативного ряду моделей реалізації механізму державно-приватного партнерства в рамках діючої державної політики розвитку інфраструктури з метою визначення принципів функціонально-просторового моделювання інфраструктурного забезпечення аграрних підприємств.

Ключoвi отова: державно-приватне партнерство, інфраструктура, інфраструктурне забезпечення, функціонально-просторова архітектура.

РЕЗЮМЕ

В статье осуществлено исследование вариативного ряда моделей реализации механизма государственно-частного партнерства в рамках действующей государственной политики развития инфраструктуры с целью определения принципов функционально-пространственного моделирования инфраструктурного обеспечения аграрных предприятий.

Ключевые ^това: государственно-частное партнерство, инфраструктура, инфраструктурное обеспечение, функционально-пространственная архитектура.

SUMMARY

In article research variance of some models of realisation of the mechanism of state-private partnership within the limits of an operating state policy of development of an infrastructure for the purpose of definition of principles of is functional-spatial modelling of infrastructural maintenance of the agrarian enterprises is carried out.

Keywords: state-private partnership, an infrastructure, infrastructural maintenance, is functional-spatial architecture.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Делмон Д. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: практическое руководство для органов государственной власти І Джеффри Делмон. - Астана: ИЦ «Апельсин», 2010. - 251 с.

2. Закон України Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 № 2404-VI ІІ Голос України. - 30 липня 2010. - № 140

3. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу І С. Грищенко - К., ФОП Москаленко О.М., 2011. - 140 с.


[1] Квота ущербов представляет собой процентное отношение между величиной выплаченных страховых возмещений и величиной собранного премиального дохода.

[2] Это прежде всего административно-управленческие расходы, расходы, связанные с урегулированием страховых претензий и сбытом страховых продуктов.

[3] При рассмотрении целей мы придерживаемся: Zweifel, P., R. Eisen. Versicherungsokonomie, Springer, Berlin, 2000, S. 176-183.

[4] Подр. см.: Илиев, Б. Адаптивен мениджмънт в застраховането.- Стопански свят, бр. 109, 2011 г., с. 32-44.

[5] Илиев, Б. Цит. съч., с. 142.

[6] Адамов, В. Финанси на фирмата. В. Търново, 2006, с. 26.

[7] К группе оперативных расходов страхового общества относятся административно-управленческие и аквизиционные расходы.

[8] Подр. см.: Лилова, Р., В. Адамов и Ст. Симеонов. Цени и ценова политика. В. Търново, 2003, с. 157-158.

[9] Пример разработан Farny, D. Versicherungsbetriebslehre. Karlsruhe, 1995, S. 293.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій