Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

Прийом Керівництвом ДПІ,чол..

155

87.

82

71

12

Видача реєстраційних номерів

8367

5420

5874

5909

1561

Висновки та пропозиції. Таким чином, з приведених даних видно що в Кіровському районі м. Донецька юридично не зареєстровано великих підприємств і ДПІ працює тільки з малими і середніми платниками податків. Результати дослідження впливу запровадження Податкового кодексу на стан бізнес - процесу обслуговування платників податків на прикладі ДПІ у Кіровському районі міста Донецька Донецької області приведені в табл. 2-3.

Загальна чисельність населення Кіровського району м. Донецька становить 159654 громадянина. Згідно інформації, отриманої від ДПА у Донецькій області, про громадян працездатного віку, які не отримували будь-яких доходів станом на:

- На 01.10.10 по 28935 громадянам була відсутня інформація про отримані доходи. За підсумками проведеної роботи до оподаткування залучено 5402 громадянина або 18,7%, які раніше не платили податки, додатково надійшло до бюджету 1190,5 тис.грн.

На 12.07.11 по 20591 громадянину, була відсутня інформація про отримані доходи за 1 квартал 2011 року. Проведена робота з 12324 громадянами, або 59,9%. Кількість громадян, які в ході відпрацювання було залучено до сплати податків 5,2% або 1063 громадянина, сума надходжень до бюджету 203,6 тис.грн.

У березні 2012 року проведено 26 перевірок СПД юридичних осіб та ФО - підприємців, донараховано 78,6 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Таблиця 2

Податкові навантаження на всі та на малі підприємства ДПІ у Кіровському районі міста Донецька, %_

Показники

 

 

Роки

 

 

І квартал

 

 

 

 

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2012

1.

Відношення обсягів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходжень єдиного

0,3

0,31

0,34

0,34

0,52

0,7

0,65

0,93

1,21

1,56

1,56

1,56

 

податку до бюджету та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малими підприємствами платниками податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Відношення обсягів надходжень податку на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток підприємств до

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

3

 

бюджету та випущеної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукції всіма підприємствами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Різниця в ставках для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платників єдиного податку

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

5

 

для неплатників та платників ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Сумарне податкове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навантаження підприємств

0,67

0,83

0,91

1,0

1,05

1,07

1,07

1,07

2,67

4,19

4,34

4,49

 

ПДВ та податки на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розраховано за даними Держкомстату України

ДПІ у Кіровському районі м. Донецька проводиться робота з легалізації доходів працездатного населення за яким інформація про

доходи відсутня.

В ЦБД ДРФО Україні по жителям Кіровського району м. Донецька, станом на 12.07.11 відсутня інформація в отримані доходи по 20591 громадянину.

Зі списку доведеного ДПА в Донецькій області, в березні 2012 року залучено до сплати податків 236 громадян, сума сплачених податків - 38,9 тис.грн., В т.ч:

з 221 громадянами були офіційно укладені трудові договори, сума сплачених податків 35,4 тис.грн.;

8 громадян оформилися як СПД, сума сплачених податків 1,0 тис.грн.;

7 громадян задекларували свої доходи, сума сплачених податків 2,5 тис.грн.

Таблиця 3

Дослідження впливу запровадження Податкового кодексу на стан бізнес - процесу обслуговування платників податків на прикладі _ДПІ у Кіровському районі міста Донецька Донецької області_

Категорія платників

Кількість платників податків на податковому обліку

Дані за березень 2012 року, тис.грн.

Дані за перший квартал 2012 року, тис. грн.

 

На 01.01.20 11

На останню звітну дату

Відхі-лення

Кіль­кість -прові-рок

Вияв­лено пору­шень

Донара­ховано

Фак­тично упла­чено

Кіль­кість пере­вірок

Вияв­лено пору­шень

Дона­рахо­вано

Фак­тично упла­чено

Юридичні особи

209З

20

7

 

2,б

2,б

21

7,3

7,3

Фізичні особи

8171

8133

-38

19

11

134,3

134,3

ВСЬОГО

102бб

10248

-18

78,б

78,б

б7

41

141,б

141,б

Необхідно розробити Проект "Програми оптимізації бізнес-процесів обслуговування платників податків на прикладі ДПІ у Кіровському районі міста Донецька Донецької області на 2013-201З роки". Головна Мета Проекту -збільшення ресурсної бази бюджетів всіх рівнів, створення необхідних умов для забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій

Головною метою органів державної податкової служби є впровадження ідеології добровільної сплати податків суб' єктами підприємницької діяльності, взаєморозуміння та формування високої податкової культури громадян .

РЕЗЮМЕ

В статті зроблено спробу переосмислити і науково пояснити процеси модернізації діяльності персоналу податкових служб Укрїни в бізнес-процесах платників податків, сформулювати концептуальні засади оновленої системи в цьому напрямі, розв' язати актуальні проблеми управління у цій сфері й напрацювати прикладні наукові рекомендації щодо формування нової стратегії і тактики діяльності податкової служби в модернізації бізнес - процесу обслуговування платників податків на прикладі ДПІ у Кіровському районі міста Донецька Донецької області.

Ключові слова: модернізація, персонал, податкова інспекція, бізнес-процес, система,сервіс, аналіз, діверсіфікація, конвергенція, наукові рекомендації

РЕЗЮМЕ

В статье сделана попытка переосмыслить и научно объяснить процессы модернизации деятельности персонала налоговых служб Укрины в бизнес-процессах налогоплательщиков, сформулировать концептуальные основы обновленной системы в этом направлении, решить актуальные проблемы управления в этой сфере и выработать прикладные научные рекомендации по формированию новой стратегии и тактики деятельности налоговой службы в модернизации бизнес - процесса обслуживания налогоплательщиков на примере ГНИ в Кировском районе города Донецка Донецкой области.

Ключевые слова: модернизация, персонал, налоговая инспекция, бизнес-процесс, система, сервис, анализ, диверсификация, конвергенция, научные рекомендации

SUMMARY

The article attempts to rethink and scientifically explain the processes of Ukraine's tax services staff modernization in business processes of taxpayers formulate conceptual basis updates in this direction, to solve urgent problems of governance in this area and work out applied scientific recommendations regarding development of new strategies and tactics of the tax authorities in modernizing business - servicing process taxpayers for example STI in the Kirov district of Donetsk, Donetsk region.

Keywords: modernization, personnel, Tax, business process, system, service, analysis, diversifikatsiya, convergence, scientific advice

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Податковий кодекс України ухвалено Верховною Радою України і підписано Президентом України (02.12.10 № 2755-VI).

2. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) I Ф. О. Ярошенко II Фінанси України. — 2010. — № 7. — С. 3-21

3. Ляшенко В. І.. Просуленко А. А. Вплив податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва експертні оцінки: на етапах обговорення, прийняття та внесення змін! В.І. Ляшенко, А. А. Просуленко II Вісник економічної науки України. 2011I №2 - С.93-111

4. Федчун Н. Становлення кадрової політики в органах державного управління НВісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 200З. - № 1. - C. 412-421

З. Купрійчук В. Шляхи модернізації кадрової політики у сфері державного управління НВісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 2. - C. 320-328

6. Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001I2011 «Про схвалення Національної антикорупційної стратегії на 2011-201З роки».

7. Крисоватий А. Податкова політика у реформуван- ня соціально-економічної системи України I А. Крисоватий, Т. Кощук II Економіка

України. — 2010. — № 9. —С.З0-З9

8. Закон України від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції".

9. Чернишов С. Страховики потребують роз' яснень I Чернишов С. II Вісник УСПП. — 2011. — № 1. — С. 1З.

10. Модернізація державної податкової служби України: Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційного курсу. Видання сьоме, виправлене і доповнене I За г. ред. В.Л. Журавського. - Ірпінь, Вид-во НУДПСУ, 2011. - 188 с.

УДК 06.013:334.716

НОРМАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Воробьёва Е.А., аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда, Донецкий национальный университет

Постановка проблемы. В современных условиях хозяйствования одной из важных проблем является рациональное использования рабочего времени. Рыночная экономика вносит существенные изменения в содержание трудовых отношений и в правовое положение их субъектов в связи с внедрением новых методов хозяйствования, а также постоянного формирования рынка труда. Трудовое законодательство - единственная отрасль законодательства, которая способна непосредственно воздействовать на основную производственную силу - персонал. Поэтому под влиянием системы норм трудового законодательства формируется правовой механизм социальной защиты работников, который может защитить людей в процессе трудовой деятельности.

Без внимательного изучения в трудовом праве такого вопроса, как справедливого соотношения рабочего времени и времени отдыха, невозможно эффективное регулирование процесса труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема рационального использования рабочего времени является ключевой в управлении персоналом, которая постоянно изучает теоретические аспекты формирования его эффективной системы управления. Среди ведущих ученых занимающихся этим направлением в трудовой сфере, можно назвать Зиновьева И.Ф., Кибанова А.Я., Шекшню С.В., Лукьянченко Н.Д., Колота А.М., Данюка В.М., и др.

Выделение нерешенной проблемы. В современных условиях глобальной конкуренции и стремительного научно-технического прогресса актуальной задачей для предприятий Украины является рациональное распределение рабочего времени. Поэтому для развития оптимизации любому предприятию, стремящемуся успешно работать на рынке необходимо использование строго нормативного подхода к управлению рабочим временем, что обусловливает актуальность выбранной темы.

Цель статьи - проанализировать нормативное использование рабочего времени на отечественных предприятиях в современных социально-экономических условиях развития.

Результаты исследования. В законодательных документах о трудовом праве Украины, которые включают в себя Конституцию Украины, Кодекс законов о труде, нормативно правовые акты, законодательные, учредительные документы, постановления Кабинета Министров под рабочим временем понимается время, в течение которого работник должен выполнять порученную ему работу (трудовую функцию) в соответствии с законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, графиком, коллективным и трудовым договором, находиться в распоряжении работодателя [1].

Помимо времени, затрачиваемого работником на непосредственное выполнение трудовой функции, в рабочее время включаются и некоторые другие периоды на основании соответствующих нормативных правовых актов (перерывы для кормления ребёнка; краткие перерывы для отдыха, предоставляемые грузчикам, машинисткам и др.; подготовительно-заключительное время, т. е. время, необходимое для подготовки начала работ и их завершения, на отдельных видах работ время в пути к месту работы и обратно). При расчете нормы продолжительности рабочего времени непосредственно на предприятии следует руководствоваться ниже указанным.

Рассматривая Кодекс законов о труде Украины (далее - КЗоТ), было установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать норму продолжительности рабочего времени, что предусмотрено статьей данного кодекса. В случае установления меньшей нормы продолжительности рабочего времени следует иметь в виду, что оплата труда в этом случае должна производиться по полной тарифной ставке (полным окладом).

На предприятиях вопросы режима рабочего времени в целом, по структурным подразделениям и по отдельным категориям работников решаются правилами внутреннего трудового распорядка либо в коллективных договорах на основе законодательства Украины. Что предусматривает возможность установления одного из двух видов рабочей недели: пятидневной или шестидневной.

При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего распорядка или графиком сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом организации с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и с соблюдением установленной продолжительности рабочей недели. Пятидневная рабочая неделя с двумя днями отдыха является преобладающей.

Второй вид рабочей недели - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - устанавливается на тех предприятиях, где по характеру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно. При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной норме 36 часов и 4 часов при недельной норме 24 часа. Шестидневная рабочая неделя, как и пятидневная, устанавливается работодателем совместно с соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива. Данный вид рабочей недели вводится чаще всего в организациях сферы обслуживания, а также в учреждениях образования и медицинского обслуживания.

Кроме того, законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников (учителей, врачей и других). Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств на предприятиях и в организациях для женщин, которые имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.

При расчете баланса рабочего времени следует иметь в виду, что согласно КЗоТ накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность работы работников, кроме тех, которым предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени (учащиеся и т.д.), сокращается на один час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе, а накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов [2].

Как правило, с целью создания благоприятных условий для празднования, а также рационального использования рабочего времени распоряжениями Кабинета Министров Украины рекомендуется переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

В связи с тем, что указанное распоряжение носит рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно выдачей приказа или иного распорядительного документа

Принятое работодателем решение о переносе рабочих дней меняет график работы предприятия (учреждения, организации) и норму продолжительности рабочего времени в месяцах, в которых введен перенос рабочих дней. Поэтому все действия по предоставлению отпусков, выхода на работу должны осуществляться по измененному в связи с переносом рабочих дней графиком работы предприятия.

Законодательством не установлено единой нормы продолжительности рабочего времени в год. Эта норма может быть разной в зависимости от того, какая рабочая неделя установлена на предприятии (пятидневная или шестидневная), какая продолжительность ежедневной работы, когда установлены выходные дни. А потому на предприятиях, в учреждениях и организациях норма продолжительности рабочего времени в год определяется самостоятельно с соблюдением требований ст. 50 - 53, 67 и 73 КЗоТ Украины [3].

Министерство труда и социальной политики Украины в августе 2011 года утвердило нормы продолжительности рабочего времени

на 2012 год.

Так, при расчете этих норм при указанных условиях, производимом по календарю пятидневной рабочей недели с двумя

© Воробьёва Е.А., 2012выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности времени работы за день в течение рабочей недели и соответствующим уменьшением продолжительности работы накануне праздничных и нерабочих дней, нормы продолжительности рабочего времени в часах представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Продолжительность рабочей недели

Норма рабочего времени в часах

40-часовая

2001,0 ч.

39-часовая

1957,8 ч.

38,5-часовая

1932,7 ч.

36-часовая

1807,2 ч.

33-часовая

1656,6 ч.

30-часовая

1506,0 ч.

25-часовая

1255,0 ч.

24-часовая

1204,8 ч.

20-часовая

1004,0 ч.

Правовой основой регулирования рабочего времени являются нормы Конституции Украины, Трудового Кодекса, положений о рабочем времени и времени отдыха, в отдельных отраслях, правил внутреннего трудового распорядка, действующих в организациях, графиков работы (сменности), коллективных договоров. Индивидуальные условия труда, связанные с рабочим временем и временем отдыха, определяются в трудовых договорах или контрактах.

На государственном уровне прохождение нормативных актов регулирования рабочего времени осуществляется в следующей последовательности: в Верховную Раду подаются законопроекты, разработанные Кабинетом Министров на основании Конституции Украины, КЗоТ, положения о Госнадзоре труда и др. комитетов. Изменения в нормативные акты предлагают профсоюзы предприятий на основании анализа работы трудовых коллективов. После рассмотрения и утверждения в Верховной раде передается на рассмотрение Президенту Украины. Нормирование рабочего времени означает установление временного критерия меры труда. Следует подчеркнуть, что основными функциями нормирования рабочего времени являются:

- охранительная (для восстановления трудоспособности, длительной и высокой продуктивности рабочей силы);

- производственная (обеспечение высокой производительности труда, выполнения задач, стоящих перед предприятиями, учреждениями, организациями, хозяйственно-экономическим комплексом страны в целом) [4].

Нормирование рабочего времени опирается на норму Конституции Украины, согласно которой работающему по трудовому договору гарантируется установленная законом продолжительность рабочего времени. Так, движение в системе регулирования рабочего времени в организациях на уровне законодательства представлено на рис. 1.

Президент Украины

Верховная Рада Украины

Комитеты ВРУ

Конституция Украины

КЗоТ

Законы о труде

I

Закон об обеспечении занятости

Закон об оплате труда

Закон об охране труда

Закон об льготах для работников

Закон о государственном страховании и о пенсионном

Хозяйственное право

Закон о коллективных договорах

Положение госнадзоре труда

Трудовое законодательство

Союз предпринимателей

Международная организация труда

Кабинет Министров Украины

 

 

Министер социальш

тво труда и й политики

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій