Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 86

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

2. Продаж прав на трансляцію Олімпійських Ігор. Телебачення стало тією рушійною силою, яка значною мірою визначила сучасний стан Олімпійського руху. Принцип «найбільш повного висвітлення новин різними засобами інформації і охоплення максимально широкої аудиторії Олімпійських ігор» дозволяє лише крупним телекомпаніям претендувати на купівлю прав на трансляцію. Така стратегія принесла олімпійському маркетингу свої плоди у вигляді багатократного збільшення надходжень за даною статтею доходів. Так, наприклад, за право представити глядачам Ігри в Солт-Лейк-Сіті, телевізійним компаніям довелося сплатити 738 млн. дол., тобто на 44% більше суми, сплаченої в Нагано.

3. Монетна програма. Олімпійські монети протягом останніх десятиліть слугували джерелом значних доходів олімпійського руху. Тяжко повірити, але доходи від реалізації прав на трансляцію, які сьогодні є одним із основних джерел фінансування олімпійського руху, змогли перевищити доходи від продажу момент лише в 1984 році.

4. Ліцензування. За останні десятиліття в Олімпійському русі сформувались три основні напрямки ліцензування: ліцензії МОК, ліцензії НОК і ліцензії організаційних комітетів Олімпійських ігор. З питання ліцензування існує також принципова позиція МОК, що ліцензії на продаж товарів   з олімпійською символікою можуть винятково видавати тим компаніям, які здатні постачати на ринокпродукцію найвищої якості. Таким чином, розглянуті напрями олімпійського маркетингу дають можливість забезпечити певну фінансову стабільність та можуть бути використані на місцевих рівнях для покращення фінансового становища спортивної галузі на місцевому ринку, а також розвинуті за рахунок нових програм.

Творчий підхід до реалізації та розробки, високий професіоналізм дасть можливість підвищити ефективність маркетингової діяльності.

Але, не дивлячись на позитивні моменти в розвитку олімпійського маркетингу, слід зазначити також і ряд негативних, які потребують подальшого вивчення та розв' язання. Серед основних проблем маркетингової діяльності слід зазначити:

- визначення часу і умов змагань часто диктується не інтересами спортсменів, не умовами досягнення спортивних рекордів, а інтересами телевізійних компаній та рекламодавців;

- складність відстоювання доцільності надання олімпійському спорту фінансової допомоги зі сторони держави;

- формування відносно вузького кола спортивної еліти, яка користується увагою ЗМІ при одночасному ущемленні інтересів основної маси спортсменів.

Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити наступне: процеси комерціалізації спорту розвиваються швидкими темпами, значення маркетингу в олімпійському русі зростає, однак це в свою чергу, породжує ряд проблем з формування теоретичних аспектів маркетингової діяльності спортивних організацій, зокрема МОК і національних комітетів держав світу, та його впровадження у практику.

Саме на вирішення зазначених проблем повинні бути спрямовані подальші дослідження в сфері олімпійського маркетингу.

РЕЗЮМЕ

Обоснована необходимость использования маркетинга в спорте в целом и олимпийском движении, в частности; охарактеризованы основные элементы олимпийского маркетинга и ряд маркетинговых программ МОК; очерчен ряд проблем, связанных с коммерциализацией спорта и показаны пути их решения.

Ключевые слова: спортивный маркетинг, олимпийский маркетинг, элементы олимпийского маркетинга, спортивные товары, программы

МОК.

РЕЗЮМЕ

Обґрунтовано необхідність використання маркетингу в спорті в цілому і олімпійському русі, зокрема; охарактеризовано основні елементи олімпійського маркетингу та ряд маркетингових програм МОК; окреслено ряд проблем, пов' язаних з комерціалізацією спорту та показано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: спортивний маркетинг, олімпійський маркетинг, елементи олімпійського маркетингу, спортивні товари, програми МОК.

SUMMARY

The necessity of using marketing in sport in general and in the Olympic movement in particular are justified; the basic elements of Olympic marketing and a number of IOC marketing programs are describes; a number of problems associated with the commercialization of sport are outlined and the ways to solve them are presented.

Keywords: sports marketing, Olympic marketing, the elements of Olympic marketing, sports products, IOC programs.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гуськов С.И. Спортивный маркетинг l С.И. Гуськов. - К.: Олимпийськая література, 1995. - 296 с.

2. Литвинова М. «Олимпийский маркетинг» l М. Литвинова ll СЕО - 2009. - №7.

3. Олимпийское движение. Московская финансово-промышленная академия. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:llwww.rus-

lib.rulbookl39lOlympic%20%28cor%29.htm

4. Олімпійська хартія - МОК, 2007. -с.7.

5. Понявин А. В. «Олимпийский маркетинг» l А.В. Понявин ll Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - №6.

6. Томич М. Маркетинг в спорте. Рынок и спортивніе продукты l М. Томич. - М.:МАФСИ, 2003. - 224 с.

7. Шааф Ф. Спортивный маркетинг: Теперь это не просто игра... - Ф. Шааф. - М.: Информ. - Изд.дом «Филинъ», 1998. - 462 с.

8. Matthew D. Shank. Spots marketing: a strategic perspective. - Prentice Hall, 2002.

УДК 346.5(477)

УСИЛЕНИЕ РОЛИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА

Валитов С.С., доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и финансового права ДонНУ Валитов Р.С., заместитель директора «Укрславторг» г. Донецк '

Термин ритейл (англ. retail - розница) получил свое распространение в Украине в начале двадцать первого века в связи с начавшимся изменением структуры рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами и появлением новых типов магазинов, среди которых необходимо выделить гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты. Необходимо отметить, что интенсивное развитие сетевой торговли является характерным в целом для современного мирового рынка розничной торговли, а в Украине его можно сравнить с неконтролируемым ростом трестов в девятнадцатом веке в Соединенных Штатах Америки.

С появлением ритейла изменилась система распределения продовольственных товаров: дистрибьюторы и розничное звено приобрели большую независимость от производственного сектора и благодаря близости к потребителю стали сильнее влиять на него. Вместе с тем на практике не всегда требования крупных торговых сетей могут быть обоснованными и учитывать интересы поставщиков. Это относится к такой деловой практике как отсрочка платежей за реализованный товар, по сути являющейся коммерческим кредитом; дискриминационной политикой; невыгодным ценовым условием договоров, которые являются проявлением рыночной власти и т.п. Кроме того, ритейл, проводя жесткую ассортиментную политику в отношении поставщиков, ограничивая их круг, отрицательно влияет на развитие малого и среднего бизнеса. Таким образом, в связи с развитием новых форм розничной торговли все более актуальным становится изучение проблем, как защиты, так и развития экономической конкуренции на рынке ритейла.

Необходимо отметить, что проблемы правового регулирования защиты и развития экономической конкуренции на рынке ритейла практически не рассматривалась в отечественной литературе. Поэтому целью данного исследования ставилось изучение возможности усиления воздействия антимонопольно - конкурентного законодательства на рынок ритейла, специфики его товарных и территориальных границ, договорной практики и подготовка предложений по совершенствованию антимонопольных и конкурентных норм в торговом законодательстве.

Рассматривая вопросы правового регулирования развития рынка ритейла нужно иметь ввиду, что имеется два пути решения проблемы - административный и проконкурентный. Первый путь связан, прежде всего, с регулированием цен на рынке розничной торговли посредством установления граничного уровня надбавок, рентабельности, декларирования цен и имеет целый ряд недостатков [1]. Как свидетельствует практика, такое государственное регулирование цен является неэффективным, поскольку товаропроизводители с целью уклонения от него переходят на выпуск продукции в другой упаковке и с другим содержанием продукта.

© Валитов С.С., Валитов Р.С., 2012

Второй путь решения проблемы лежит через установление для субъектов рынка ритейла определенных правил конкуренции, нарушение которых позволит государству активно вмешиваться в их хозяйственную деятельность, своевременно «поправляя» ее под антимонопольное законодательство. Такая постановка вопроса регулирования сетевой торговли в большой степени отвечает требованиям рыночной экономики.

Впервые попытка повлиять на рынок ритейла посредством антимонопольного законодательства была осуществлена в 2007 - 2008 годах. Основанием послужил резкий рост цен на подсолнечное масло. Антимонопольный комитет Украины организовал исследование в больших торговых сетях, в частности в супермаркетах, мегамаркетах и их договорной практики с поставщиками продовольственных товаров.

Оценивая итоги работы антимонопольных органов по осуществлению контроля за соблюдением субъектами рынка ритейла законодательства о защите экономической конкуренции можно отметить, что в целом она оказалась нерезультативной. На практике органы Антимонопольного комитета Украины столкнулись с целым рядом проблем его применения. Рассмотрим некоторые из них.

Следует отметить, что деятельность субъектов хозяйствования розничной торговли, связанная с предупреждением монополизации товарных рынков, регулируется статьями 22 - 24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» [2]. В частности при слияниях, приобретении активов, долей, акций и других видов экономической концентрации им необходимо в определенных случаях получать согласие Антимонопольного комитета Украины. Однако, на практике рост крупных торговых сетей осуществляется, как правило, за счет нового строительства. Поэтому формирование монопольной власти на рынке ритейла оказывается вне пределов контроля со стороны государства.

Основной проблемой применения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке ритейла является определение товарных границ этого рынка. Национальным стандартом Украины «Торговля розничная и оптовая» ДСТУ 4303:2004 определены следующие понятия некоторых форматов розничной торговли, в том числе гипермаркет, супермаркет и минимаркет [3].

Однако стандарт не описывает в полной мере все форматы магазинов, представленных на рынке розничной торговли. Кроме того критерии отнесения магазинов к тому или другому формату, которые используются участниками рынка для его описания, отличаются от ДСТУ. Последнее не позволяет в полной мере сегментировать рынок ритейла как самостоятельный товарный рынок розничной торговли.

В рамках рассмотрения конкурентных дел в соответствии с Методикой определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке (далее - Методика) был проведен анализ положения на рынке розничной торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента [4].

В соответствии с п. 5.1 Методики товарные границы рынка определяются путем формирования группы взаимозаменяемых товаров (услуг), в пределах которой потребитель при обычных условиях может легко перейти от потребления одного товара к потреблению другого.

Для более удобного исследования данного рынка, в частности, в рамках определения его товарных границ, оно проводилось в двух направлениях (сферах взаимоотношений):

- между поставщиками (производителями) продовольственных товаров и операторами розничной торговли продовольственными товарами, которые закупают их оптом для дальнейшей реализации в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента (далее - сфера закупок);

- между операторами розничной торговли, которые реализуют продовольственные товары в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента, и конечными потребителями (покупателями) этой продукции (далее - сфера розничной торговли).

Определяя товарные границы данного рынка в сфере закупок, следует отметить, что особенностью рынка закупок продовольственных товаров для их дальнейшей реализации в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента является то, что он включает закупку разных продовольственных товаров и их взаимозаменителей.

Процесс закупки и последующей продажи имеет такие основные этапы как формирование ассортимента, прием товаров, обеспечение временного хранения, предпродажная подготовка, выкладка товаров, предложение товаров покупателю, расчет с покупателем, отпуск товаров в розницу в зависимости от торговых объектов разных форматов, куда поставляется продукция.

Заинтересованность поставщиков (производителей) продовольственной продукции в том, чтобы их товары закупались именно крупными торговыми объектами (гипер-, супер- и минимаркетами), объясняется тем, что эти торговые объекты:

- имеют крупные объемы продаж в сравнении с небольшими по размеру объектами торговли, что позволяет поставщику реализовывать через них значительно больший объём товаров;

- благодаря наличию крупных торговых площадей поставщик имеет возможность поставлять весь ассортиментный ряд продукции без ограничений;

- имеют специализированное технологическое оснащение (оборудование) для дробления, расфасовки, развески товаров;

- предоставляют места и время работы промоутерам, консультантам для проведения рекламирования, дегустации определенных

товаров;

- имеют возможность самостоятельно рекламировать товары поставщиков, чем способствуют популяризации товара и увеличению объемов его продажи;

- разрабатывают план размещения мест выкладки товаров, осуществляют оформление мест реализации продукции;

- имеют надежные условия расчета с поставщиками, что является достаточной гарантией безопасного бизнеса для последних. Необходимо обратить внимание на то, что другие торговые объекты, а именно: специализированные и мелкие магазины, которые

не соединены в сети, ларьки, киоски и субъекты хозяйствования, которые действуют на этих же товарных рынках, не могут предоставить поставщику одновременно в комплексе такие услуги. Таким образом, невозможно считать равноценными (взаимозаменяемыми) покупателями продовольственных товаров для их дальнейшей реализации в розничной торговле вышеперечисленные торговые объекты и рынки - с одной стороны, и крупные торговые объекты: гипер-, супер- и минимаркеты - с другой стороны.

Определяя товарные границы рынка в сфере розничной торговли, следует отметить, что сфера розничной торговли не является однородной с точки зрения важных для конечного потребителя (покупателя) характеристик условий приобретения товаров и качества обслуживания. Эти характеристики розничной торговли, как важные для потребителя обстоятельства, включают такие условия приобретения товара как гарантия качества товара, ассортимент по виду определенного товара, который позволяет делать выбор среди взаимозаменяемых товаров, ассортимент видов товарных групп, который позволяет осуществлять приобретение одновременно всего спектра или преимущественной части необходимых покупателю товаров различных видов, скорость и качество обслуживания покупателя, возможность безналичного расчета и т.д.

Магазины форматов минимаркет, супермаркет и гипермаркет направлены на удовлетворение именно таких потребностей потребителей. В супермаркетах, гипермаркетах и части минимаркетов предоставляется возможность самообслуживания, в процессе которого покупатель имеет свободный доступ к товару, самостоятельно их осматривает, отбирает и рассчитывается за выбранные товары в узле расчета. При этом все эти магазины используют подобные способы размещения и демонстрирования товаров: открытая выкладка товаров, благодаря которой к ним обеспечен свободный доступ покупателей. Все эти магазины имеют широкий ассортимент товарных групп, что дает возможность покупателю удовлетворить свои потребности в приобретении одновременно всех необходимых продуктов первой необходимости. При этом обеспечивается взаимозаменяемый ассортиментный ряд товаров разных производителей и торговых марок во всех товарных группах. Все эти магазины, кроме продовольственных товаров, имеют в продаже также определенный ассортиментнепродовольственных товаров, при этом доля непродовольственных товаров по отношению к продовольственным, как правило, незначительна, то есть, в каждом магазине имеет преимущество продовольственный ассортимент.

Эти характеристики создают специфический набор условий, которые соответствуют потребностям покупателей и в совокупности создают особенные потребительские свойства услуг по розничной продаже продовольственных товаров, которые создают для потребителя комфортные условия приобретения товаров, на которые все больше ориентируется потребитель.

Вместе с тем разный формат магазинов такого типа имеет значение для оценки рынка розничной торговли продовольственными товарами, поскольку каждый из вышеприведенных форматов магазинов имеет также и определенные отличия, а именно: разный размер торговых площадей и разный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, а соответственно способен удовлетворить различный спрос, в основе которого лежит, в частности, покупательная способность потребителей и различные, в зависимости от обстоятельств, потребности.

Проблемы ограничительных практик, связанных с договорными взаимоотношениями между поставщиками и крупными торговыми сетями, в частности, регулируются статьей 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», которая запрещает последним злоупотребление монопольным положением. Однако, установление неправомочного поведения требует надежных фактических доказательств, в том числе и со стороны поставщиков товаров. Практика же показывает, что поставщики не предоставляют такую информацию, поскольку боятся исключения своих товаров из списка поставляемых.

Так, в ходе рассмотрения антимонопольными органами конкурентных дел против крупных торговых сетей их деятельность по установлению в договорах поставки права требовать от поставщиков продовольственной продукции выплат таких вознаграждений (услуг) как: «за введение новой позиции вместо старой», «введение нового наименования товара», «размещение продукции Поставщика при первой поставке в каждый новый супермаркет», «за размещение товара на торговых полках и полетах» и «за размещение товара на кассовых полках», что по сути является переложением части собственных расходов, связанных с осуществлением торговой деятельности на поставщиков, чем ущемляются интересы последних и торговые сети получают более выгодное положение в конкуренции в сравнении с другими участниками рынка розничной торговли, которые не выдвигали к поставщикам подобных условий и соответственно не компенсируют часть расходов за счет других лиц, были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренные пунктом 2 статьи 50 и определенным частью 1 статьи 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде злоупотребления доминирующим положением на рынке путем совершения действий, которые привели к ущемлению интересов других субъектов хозяйствования, которые были бы невозможными при условии существования значительной конкуренции на рынке [2].

Вместе с тем, ни один из поставщиков продовольственной продукции в ходе расследования официально не подтвердил факта ущемления своих прав. В конечном счете такая ситуация отрицательно сказывается на благосостоянии конечного потребителя. Поэтому целесообразно в законодательство о внутренней торговле ввести нормы, запрещающие дискриминационные и другие условия договоров, ставящие в неравные условия поставщиков и розничных торговцев [5].

Вышеизложенное позволяет сделать следующий выводы и предложения.

Действующее торговое законодательство не позволяет сегментировать рынок ритейла, выделив из него такие крупные торговые сети как гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты. Поэтому в национальные стандарты по торговле необходимо включить описание особенных потребительский свойств услуг, которые предоставляют крупные торговые сети и которые отличают их от других субъектов хозяйствования, работающих на этом же рынке.

В проекте Закона о торговле целесообразно установить запрет на приобретение или аренду дополнительной площади торговых объектов, в том числе в результате строительства новых объектов, если доля субъекта хозяйствования превышает 25% объема реализации услуг в пределах соответствующей территории.

Кроме того, в проекте Закона о торговле необходимо запретить крупным торговым сетям совершать в отношениях с поставщиками (продавцами) действия, направленные на получение дополнительных к традиционным торговым скидкам или вознаграждениям выгод. Отдельные статьи указанного закона должны регулировать конкретные сроки расчетов ритейла с поставщиками и ответственность за несоблюдение договорных отношений.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуті проблеми застосування законодавства про захист економічної конкуренції на ринку рітейлу. На базі проведеного дослідження підготовлені пропозиції щодо удосконалення антимонопольних норм в торгівельному законодавстві.

Ключові слова: антимонопольне законодавство, великі торгівельні мережі, взаємозамінність товару, межі ринку, постачальники, рітейл, стандарти.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены проблемы применения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке ритейла. На основании проведенного исследования подготовлены предложения по совершенствованию антимонопольных норм в торговом законодательстве. Ключевые слова: антимонопольное законодательство, взаимозаменяемость товара, крупные торговые сети, границы рынка, поставщики, ритейл, стандарты.

SUMMARY

The article studies the problems of application of legislation on economic competition protection on the Retail Market. The study results in proposals prepared to improve the antitrust rules in commercial law.

Keywords: antimonopoly legislation, product interchangeability, large retail chains, Market Boundaries, suppliers, retail, standards.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 » [Електронний ресурс]. Режим доступу : llhttp:lldocument.ua;

2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. ll Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №12 - Ст.64; 2005. - №26 - Ст. 348; 2006 - №31 - стр. 269;

3. Національний стандарт України «Роздрібна та оптова торгівля» Терміни та визначення понять ДСТУ 4303 : 2004» [Електронний ресурс]. Режим доступу : ll http:llprofiwins.com.ua;

4. Про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб' єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002р. №49ИОфіційний вісник України. - 2002. - №14. - Ст. 778;

5. Проект Закону України «Про внутрішню торгівлю» [Електронний ресурс]. Режим доступу: ll http:llw1.c1.rada.gov.ua

УДК 338.518

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Городничук Н.В., аспірант ДВНЗ „Донецький національний технічний університет" '

Сучасні економічні умови розвитку підприємств супроводжуються цілісною системою вимог до їх діяльності, виконання кожної з яких дозволить наблизити реалізацію стратегічних цілей та досягти соціально-економічної ефективності функціонування. Система таких вимог має охоплювати всі без виключення процеси виробничо-господарської діяльності підприємства, що буде сприяти реалізації комплексного підходу до його управління. Ступінь результативності здійснення кожного процесу може бути визначеним на підставі даних оцінки якості його реалізації, завдяки тому, що саме якість у кінцевому рахунку формує комплексне уявлення про підприємство у споживачів та конкурентів. Однак, домагаючись досягти високої якості кожного з процесів та діяльності в цілому, підприємство ризикує значно збільшити витрати на виробництво, що навіть при високих значеннях показників якості, зробить продукцію дорогою та неконкурентоспроможною, а підприємство ризикує втратити певну долю ринку. Отже, в сучасних умовах господарювання для вітчизняних підприємств існує гостра необхідність у обґрунтуванні граничних меж збільшення якості кожної із складових процесів діяльності, досягнення яких дозволило б оптимізувати загальні витрати на якість та досягти конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Таблиця 1

_Еволюція підходів до визначення сутності категорії' «якість діяльності підприємства»_

Період

Автор

Сутність поняття «якість»

Ознаки, що мають бути враховані при формулюванні сутності категорії „якість діяльності підприємства"

1

2

3

4

III в.

до н. е.

Аристотель

Якість характеризує відмінності між предметами, які диференційовані за певними ознаками [10]

Якість окремих складових процесів діяльності підприємства має визначатися певною системою спеціальних критеріїв, що у комплексі дозволять встановити результативність виробничо-господарської діяльності підприємства

I в. н.е.

Китайська версія

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій