Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

Ієрогліф, що позначає якість, складається із двох елементів - «рівновага» і «гроші», тому якість ототожнюється поняттю «висококласний» [11]

Якість та витрати на неї тісно взаємопов'язані між собою, що вимагає від керівництва підприємства знаходити шляхи збалансування цих характери-тик діяльності підприємства з метою досягнення економічної ефективності

XIX в.

Г. Гегель

Якість є в першу чергу тотожна з буттям; щось перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість [12, с.157]

Втрата продукцією або послугами підприємства якості призводить до ще більших витрат та втрат підприємства, пов'язаних з необхідністю компенсації споживачам матеріальних та моральних збитків

1931 р.

У. Шухарт

Існує дві сторони якості: суб'єктивна (що бажає споживач) і об'єктивна (властивості продукції, які не залежать від бажань споживача) [13]

При формуванні збалансованої системи витрат на якість діяльності підприємства мають бути чітко взаємопов' язані два блока вимог та враховані інтереси: споживачів продукції та послуг, спрямовані на максимізацію якості, та власників (керівництва) підприємства - до скорочення витрат на виробництво продукції і послуг з метою максимізації прибутку

1950 -1960

рр.

К. Ісікава

Якість - це діяльність з розробки, проектування, виробництва та обслуго­вування продукції, що є найбільш економічною та корисною і точно відповідає вимогам споживача [14]

Витрати на забезпечення якості загальної діяльності підприємства формуються окремо на кожному з етапів процесу виробництва та збуту його продукції та послуг, а також включають ті витрати на якість, які було здійснено під час управління виробничо-господарською діяльністю підприємства

 

Е. Демінг

Якість це процес задоволення вимог споживача не тільки для відповідності його очікуванням, але і для передбачення напряму їх майбутніх змін [15]

При побудові раціональної системи управління витратами на якість діяльності підприєм-ства обов' язково мають бути враховані вимоги постійної оптимізації витрат на якість в умовах кожного складового процесу його діяльності

 

Г. Тагуті

Якість це втрати, що відчуваються суспільством і пов'язані з несвоєчасною постав-кою та неефективним використанням продукції [16]

Загальні витрати на якість діяльності підприємства мають складатися не лише з витрат, які безпосередньо були здійсненні під час кожної зі складових процесу виробництва та управління його діяльністю, а також мають включати зовнішні витрати на якість, які виникли під час реалізації та подальшої експлуатації продукції або послуг споживачами

1960 р.

А. Фейгенбаум

Якість виробу або пос-луги можна визначити як загальну сукупність технічних, технологічн-их і

При здійсненні оптимізації вит-рат на якість діяльності як вихід-ний критерій мають виступати вимоги споживачів, від ступеня виконання та рівня задоволення яких залежить

© Городничук Н.В., 2012

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, 2012

 

 

експлуатаційних характеристик виробу або послуги, за допомо-гою яких виріб або послуга будуть відпові-дати вимогам споживача при їх експлуатації [17]

попит на продук-цію і послуги підприємства. При цьому задачею керівництва в цих умовах є створення такої систе-ми управління якістю його діяль-ності, яка дозволить при мініму-мі витрат на кожному процесі його діяльності досягти макси-мізації якості продукції та послуг

1968

р.

О.В. Глічьов, В.П. Панов

Якість продукції являє собою складну техніко-економічну й соціальну категорію, що характер-ризує здатність продук-ції задовольняти в мож-ливо повній мірі ці пот­реби при мінімальних витратах праці та коштів на її створення та застосування [18]

Процес оптимізації витрат на якість діяльності підприємства має бути здійсненим у напряму мінімізації витрат при одночасній максимізації якості кожного з процесів діяльності підприємства

1979

р.

Дж. Джуран

Якість це відповідність призначенню або

При калькулюванні витрат підприємства на якість його діяльності мають бути врахова­ними лише ті витрати, які є поцільними з економічної, соці-альної та ринкової точок зору

 

 

 

застосуванню [19]

 

1979

р.

ГОСТ 15467-79

Якість продукції це сукупність властивостей продукції, які обумовлю­ють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення

[20]

 

 

 

 

 

Досягнення якості діяльності підприємства має включати всі стадії петлі якості як єдине ціле, а тому мають бути диференційовані всі складові витрат на досягнення оптимального рівня якості

 

 

 

Якість це сукупність властивостей і характе­ристик продукції або

 

1994

р.

ISO 8402-94

послуги, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передба­чувані потреби [21]

 

2007

р.

ДСТУ ISO 9000-2007

Якість це ступінь відповідності сукупності властивих характеристик наявним вимогам [22]

 

 

 

 

 

 

Останнім часом проблемам оптимізації витрат на якість окремих процесів діяльності підприємства присвячено праці багатьох російських та українських науковців. Так, Л.М. Ткачук досліджує економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах, у тому числі механізм визначення динаміки та ідентифікації окремих складових витрат на якість [1]. Г.П. Коц розкриває підходи та рекомендації щодо управління витратами на забезпечення якості продукції [2]. Питанням обліку і аналізу витрат на якість продукції підприємства присвячено роботи І.Ю. Тимрієнко [3]. Ю.О. Джерелюк визначає напрями удосконалення управління якістю продукції на підприємствах шляхом створення умов для найбільш повного задоволення вимог споживачів та забезпечення ефективних розмірів витрат на її досягнення [4]. У роботах Н.А. Морозової-Герасимович обґрунтовано і розроблено методичні та організаційні засади побудови управлінського обліку витрат на забезпечення якості продукції [5]. Т.Д. Попова розглядає питання управління витратами на якість в системі управлінського обліку підприємства [6]. Т.І. Лєонова присвятила своє дослідження визначенню складових витрат на якість та встановленню їх впливу на фінансовий стан підприємства [7]. Т.Н. Харламова та Н.В. Злобіна досліджують питання, пов'язані з витратами на якість в системі менеджменту якості підприємства [8]. Проте, незважаючи на достатній ступінь вивченості та широкий спектр наукових досліджень з обраної тематики, і досі існує необхідність більш глибокого визначення сутності, складових та принципів побудови оптимальної системи управління витратами на якість діяльності підприємств, розробка та практичне впровадження якої дозволили б своєчасно здійснювати обґрунтування доцільних і достатніх обсягів витрат на забезпечення високого рівня якості кожного технологічного та управлінського процесу для досягнення балансу між якістю продукції та кожного виробничого процесу й витратами, необхідними для її досягнення.

Метою роботи є визначення теоретичних основ управління витратами на якість діяльності підприємства, що має стати підґрунтям формування ефективної системи управління цією складовою виробничих та управлінських витрат.

Прийняття будь-якого управлінського рішення має базуватися на цілісній системі вихідної інформації, більшу частину якої складають дані, що прямо або непрямо характеризують якісні характеристики протікання окремих процесів діяльності підприємства. Саме тому аналіз і оцінка наявних витрат на якість мають виступати як засіб виявлення неефективних або нерезультативних управлінських рішень та дій підприємства, вчасне осмислення чого дозволить ініціювати розробку заходів зі стабілізації стану й нейтралізації негативного впливу та стати основою для подальшого розвитку підприємства. Так, багаторічний досвід керівництва японськими підприємствами дозволив встановити наявність чіткої залежності між швидкістю прийняття та прогресивністю адміністративних рішень й фактичним розміром витрат на досягнення очікуваного рівня якості виробничих та управлінських процесів. Обґрунтовано, що якщо помилку припущено на певній стадії виробничого процесу, то її виправлення протягом наступної стадії потребує від підприємства збільшення обсягу витрат у 10 разів, а виявлення помилки через стадію обійдеться підприємству стократним збільшенням витрат [9]. Таким чином, можна зробити висновок, що існує тісна залежність та взаємний вплив між процесами встановлення та регулювання витрат на якість діяльності та результативністю загального управління підприємством.

Становлення сутності категорії «якість діяльності підприємства» відбувалося із розвитком суспільних потреб разом із зростанням можливостей виробництва щодо їх задоволення та накопиченням передового досвіду управління підприємством, табл. 1.

Досягнення високого або достатнього рівня якості кожного з виробничих або управлінських процесів діяльності підприємства обов'язково має супроводжуватися певними витратами, економічний зміст яких буде змінюватися залежно від об'єкту, якість якого забезпечується. При цьому керівництво підприємства або окремого його структурного підрозділу має чітко усвідомлювати - які саме витрати сприяють створенню або забезпеченню якості з метою їх своєчасної оптимізації.

Дослідження економічного змісту та сутності категорії «витрати на якість діяльності» почалися у 60-х рр. ХХ ст. та тривають і сьогодні, табл. 1.2.вісник донецького університету, сер. в: економіка і право, спецвип, т.1, 2012

Основні підходи до визначення сутності поняття «витрати на якість діяльності»

Таблиця 1.2

Рік

Автор

Сутність поняття «витрати на якість діяльності»

1960

А. Фейгенбаум Дж. Джуран

Частина загальних витрат організації, що належать до якості, які являють собою витрати на забезпечення і гарантію, а також понесені втрати внаслідок невідповідності [17, с. 137; 19, с. 251]

1970

Ф. Кросбі

Витрати всього життєвого циклу на виробництво «правильної продукції з першого разу» і витрати, викликані необхідністю виправлення допущених невідповідностей або браку [23]

1980

Т.Д. Попова

Сукупність витрат, які викликані вимогою досягнення або під-тримки оптимального рівня якості на підприємстві, тобто обу-мовлені планомірним контролем якості, заходами щодо запобі-гання та виправлення помилок усередині і поза фірмою [24]

1980

Дж. Харрінгтон

Витрати внаслідок низької якості [25]

1984

З.Ю. Хамдамов

Витрати на розробку, виготовлення і експлуатацію або споживання виробу певної якості [26]

1990

BS 6143:1990

Витрати на забезпечення і гарантію якості, а також понесені втрати внаслідок невідповідності якості [27]

1994

ISO 8402:94

Всі витрати на плановані й систематично здійснювані види діяльності в рамках системи якості [21]

1996

Д.С. Демиденко

Витрати на створення сукупності властивостей, при порівнянні яких встановлюється рівень якості [28]

1997

К.М. Рахлин, Л.Є. Скрипко

Всі витрати на плановані і систематично здійснювані види діяльності в рамках системи менеджменту якості, необхідні для задоволення встановлених і передбачуваних потреб [29]

2000

Дж. Шоттміллер

Різниця між фактичною собівартістю продукції або послуги і її можливою собівартістю, визначеною за умови відсутності випадків надання неякісних послуг, відмови продукції або виникнення невідповідностей при їх виробництві [30]

2005

ГОСТ Р 52380.1­2005

Витрати на забезпечення й гарантію якості, а також на понесені втрати внаслідок невідповідності якості [31]

2005

І.В. Малова

Сукупність інвестиційних витрат, викликаних вимогами забезпечення, поліпшення і гарантування якості та пов'язаних з проведенням заходів з попередження помилок усередині і поза підприємством, планомірного контролю якості виробленої продукції та ризику втрати ресурсів, внаслідок невідповідності продукції встановленим вимогам [32]

2008

О. О. Горбашко

Витрати, пов'язані з якістю, являють собою частину витрат підприємства, що виникають внаслідок невідповідності процесів формування якості їх найбільш ефективному протіканню нормативними витратами на процеси і є об'єктом управління системи менеджменту якості [33, с. 217]

Проведений аналіз понятійно-категоріального апарату формування витрат на якість підтвердив неоднозначність трактування даного поняття, проте найбільш повним та вичерпним його визначенням може бути таке: витрати на якість діяльності підприємства - це інструмент управлінського обліку, що дозволяє проводити вартісну оцінку забезпечення якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу та представляє можливості підвищення ефективності діяльності підприємства.

Система управління витратами на якість має враховувати такі складові, як нормування й планування витрат; облік витрат;

контроль відхилень витрат; аналіз витрат (оперативний, поточний, перспективний) та регулювання витрат і прийняття рішень. Саме тому управління витратами на якість діяльності підприємства - це вид управлінської діяльності, спрямований на раціональне та обґрунтоване підвищення якості на всіх етапах життєвого циклу при одночасному скороченні витрат, викликаних внутрішньою та зовнішньою невідповідністю продукцією. При цьому слід виділити три етапи розвитку системи управління витратами на якість діяльності підприємства, рис. 1.

Да

А. Фейгенбаум, Ф. Кросбі, Е. Демінг

1 етап 1951-1980 pp.

і—

1. Сформульовані перші принципи витрат на якість.

2. Визначена послідовність дій при дослідженні витрат на якіств.

3. Запропоновано концепцію комплексного управління якістю.

4. Поява системи «Нуль дефектів».

5. Обгрунтована необхідність здійснення аналізу економічних аспектів якості як спеціального дослідження.

6. Запропонована програма дій, спрямованих на поліпшення всієї роботи підприємства і на мінімізацію всіх видів неефективних витрат.

Національна

стандартизація.

BS6143

2 етап 1981-1997 pp.

1. Поява перших національ­них стандартів в США (ANSI/ASQC Z1.15), Вели­кобританії (BS 4891), Німе­ччині (DIN 55-355), в яких висвітлювалося питання підрахунку витрат на якість.

2. ВиданняВЗ 6143:1981 «Керівництво з визначення та використання витрат, що відносяться до якості», одного з найбільш повних довідкових матеріалів у сфері управління витрата­ми на якість. Стандарт призначався для викорис­тання у виробництві та містив опис PAF-моделі.

3. ВиданняВЗ 6143:1990 «Керівництво з економіки якості. Частина 2 Модель попередження, оцінки та відмов» та BS 6143 :1992 «Керівництво з економіки якості. Частина 1 «Модель вартісного процесу».

Міжнародна стандартизація ISO/TR 10014

З етап 1994-2006 pp.

Видання ТК 176 ISO технічного звіту ISO / TR 10014 «Керівні вказівки з управління економікою якості», який являє собою концепції та методології, що дають організаціям можливість поліпшити задоволеність споживачів і в той же час скоротити витрати.

Видання стандарту ISO 10014:2006, в якому пропонується розглядати діяльність організації як сукупність процесів і рекомендується використовувати процесну модель визначення витрат на якість.

Рис. 1. Етапи формування науково-практичних та методичних підходів до управління витратами на якість діяльності підприємства

Проблема управління витратами на якість є досить актуальною для українських підприємств. При цьому система управління витратами на якість може бути ефективною лише в тому випадку, якщо в ній присутні економічні механізми забезпечення і поліпшення якості, так як світова практика свідчить, що виключно організаційних заходів недостатньо для забезпечення конкурентоспроможності продукції. Саме тому при формулюванні обґрунтованої системи управління витратами на якість діяльності підприємства обов' язково мають бути врахованими такі складові:

раціональне забезпечення загального управління формування витрат на якість діяльності підприємства;

визначення порядку та методів накопичення об' єктивних даних про витрати на якість діяльності підприємства;

проведення раціонального контролю обробки даних про витрати на якість діяльності;

координація та своєчасне доведення даних про витрати на якість у формі різного роду звітів до керівництва вищої, середньої та нижчого ланок управління підприємством;

контроль, аналіз та інформування про тенденції зміни витрат на якість на базі звітів, підготовлених різними підрозділами; визначення ділянок, що потребують оптимізації контролю;

аналіз ефективності бухгалтерської ревізії витрат на якість та інформації споживача про витрати на якість;

аналіз ефективності програм, що забезпечують проведення коригувальних заходів.

Звернення уваги до економічних аспектів якості пов'язано і з необхідністю отримувати оперативну економічну інформацію для прийняття управлінських рішень в області якості, оскільки саме економічні причини повинні служити рушійною силою всіх нововведень і змін, що відбуваються в організації. Тому одним з найважливіших напрямів діяльності та перспективного розвитку підприємства в рамках становлення системи менеджменту якості має стати управління витратами на якість діяльності підприємства.

РЕЗЮМЕ

Осуществлено обоснование необходимости управления затратами на качество продукции в современных условиях хозяйствования промышленных предприятий. Проанализирована эволюция подходов к определению сущности категории "качество деятельности предприятия". Определены основные подходы к определению понятия "расходы на качество деятельности". Прослежены этапы формирования научно-практических и методических подходов к управлению затратами на качество деятельности предприятия. Ключевые слова: качество, затраты на качество, затраты на качество деятельности, предприятие, оптимизация, стандарты.

РЕЗЮМЕ

Здійснено обгрунтування необхідності управління витратами на якість продукції в сучасних умовах господарювання промислових підприємств. Проаналізовано еволюцію підходів до визначення сутності категорії "якість діяльності підприємства". Визначено основні підходи до визначення поняття "витрати на якість діяльності". Простежено етапи формування науково-практичних та методичних підходів до управління витратами на якість діяльності підприємства.

Ключові слова: якість, витрати на якість, витрати на якість діяльності, підприємство, оптимізація, стандарти.

SUMMARY

It was implemented substantiation of necessity management for cost on product quality in the contemporary economy enterprises. It was analyzed the evolution of approaches to the definition of the category of "the quality activity of the enterprise". The main approaches to the definition of "cost of quality activities" were defined. The stages of formation scientific and practical and methodical approaches to cost management on the quality of the company were traced.

Keywords: quality, quality costs, quality costs of the enterprise, optimization, standards. СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Ткачук Л. М. Сучасні тенденції управління якістю на підприємствах України l Л.М. Ткачук ll Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія "Економіка". Випуск 65. - 2003. - С. 101-102.

2. Коц Г.П. Основные этапы определения и элементы оценки затрат на обеспечение качества продукции l Г.П. Коц ll Зб. наук. праць, "Економіка: проблеми теорії та практики". - 2001. - Вип. 74. - С.55-58.

3. Тимрієнко І.Ю. Економічний зміст витрат на якість продукції промислових підприємств l І.Ю. Тимрієнко ll Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал. - 2009. - № 1 (21). - С. 113-120.

4. Джерелюк Ю.А. Затраты на обеспечение качества продукции и тенденции их развития в современных условиях l Ю.А. Джерелюк ll Вестник XГТУ. - Xерсон. - 1999. - №2(6). - С.71-73.

5. Морозова-Герасимович Н.А. Облік і аналіз витрат на забезпечення і підвищення якості продукції l Н.А. Морозова-Герасимович ll Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. - 2001. - Випуск 13. - С. 20-22.

6. Попова Т.Д. Управление затратами на качество в системе управленческого учета l Т.Д. Попова ll Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. Вып. 5 l РГЭУ (РИНX). - Ростов на Дону, 2001.

7. Леонова Т. И. Затраты на качество и их влияние на финансовые показатели предприятия l Т.И. Леонова ll Ученые записки факультета экономики и управления. Сб. док. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.

8. Xарламова Т.Н. Управление затратами в системе менеджмента качества промышленного предприятия l Т.Н. Xарламова, Н.В. Злобина ll Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. - 2006. - № 4.

9. Как работают японские предприятия: Сокр. Пер. с англ. l Под ред. Я. Мондена и др.; Науч. ред. и авт. предисл. Д.Н. Бобрышев. - М.:

Экономика, 1989. - 262с.

10. Аристотель. Метафизика l Аристотель ll Сочинения. В 4-х т. - Т. 1. - Кн. 7. - М: Мысль, 1975. - 250 с.

11. Окрепилов В. В. Управление качеством l В. В. Окрепилов. - М.: Экономика, 1998. - 639 с.

12. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук l Г.В.Ф. Гегель. - Т. 1 - М.: Мысль, 1974. - 452 с.

13. Shewhart W. Economic control of Quality of Manufactured Product l W. Shewhart. - New York: D.Van Nostrand Co, 1931. - 501 p.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій