Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

На другій стадії швидкого зростання продукція нової галузі широко схвалюється споживачами на ринку, спостерігається зростання попиту на цю продукцію і збільшення кількості виробників, триває різке зростання припливу інвестицій у галузь. Прибуток реінвестується, дивіденди на цій стадії виплачують переважно у вигляді додаткових акцій.

Третя стадія — поступове зростання. Це період між високими темпами зростання продукції за рахунок збільшення кількості (зростання потужностей) підприємств і поступовим уповільненням зростання (стабілізація). Ще трапляються випадки введення нових підприємств, але головним напрямом інвестування стає розширення діючих підприємств. Дивіденди виплачують у вигляді додаткових акцій, частішають випадки сплати готівкою.

Четверта стадія — це період найвищого рівня попиту на продукцію, схвалення її якості, технічного переозброєння виробничої бази. Високими є виплати дивідендів готівкою. Для товарів постійного вжитку (сільськогосподарська продукція, переробка сільськогосподарської сировини, сировинні галузі) ця стадія — завершальна.

П'ята стадія — гальмування зростання й падіння. Спостерігається різке зменшення, а потім і припинення попиту на продукцію галузі через появу нової конкурентоспроможної взаємозамінної продукції. Дивіденди падають. Частішають випадки банкрутства підприємств.

Додатково до такого аналізу враховують можливості структурної перебудови в галузі, оцінюють показники дохідності й ризику, експортний потенціал продукції, інфляційну захищеність продукції та послуг, рівень цінової захищеності їх від імпорту. Дослідження доповнюється вивченням динаміки обсягів виробництва й реалізації продукції. Найвищі темпи приросту цих показників характерні для стадій зростання — другої, третьої й четвертої стадій циклу, які вважають найпривабливішими як для стратегічних, так і для портфельних інвесторів.

Утім, слід пам'ятати, що на четвертій стадії вибір для фінансового інвестування успішно працюючої упродовж тривалого часу галузі може виявитися помилковим. Напрям, який напередодні був дуже ефективним, невдовзі може виявитися безнадійно застарілим через появу нових ефективних конкурентних виробництв. Тому не завжди вважають за доцільне інвестування в галузі, які в минулому гарантовано забезпечували високу дохідність. Інвестиції доцільно насамперед спрямовувати у перспективні галузі.

Результативність фінансових інвестицій пов'язана також зі стадіями життєвого циклу компанії-емітента. Дослідженнями темпів приросту економічних показників визначено п' ять таких стадій.

Перша стадія: передпроектні дослідження, проектування й освоєння інвестицій (народження фірми). Стадія характеризується великими витратами власних коштів або залучених чи отриманих у борг. На цій стадії фірмі загрожують різноманітні ризики. Прибуток відсутній.

Друга стадія: початок експлуатації фірми. На цій стадії великими є потреби у банківських позиках або венчурному капіталі. Зазвичай фірма не сплачує дивідендів. Якщо прибуток присутній, він реінвестується. Починають даватися взнаки ризики, пов'язані з конкуренцією на ринку.

Третя стадія: швидке зростання. Фірма починає диктувати власні ціни на продукцію, проте конкуренція посилюється. Рівень продажу зростає і значно покриває витрати виробництва. Характерним є високий рівень прибутку, але існує потреба у великих витратах на маркетинг і в інвестиціях. Компанія може здійснювати додаткову емісію акцій, але сплачує невеликі дивіденди. Банк якщо й надає позику, то під високі відсотки.

Четверта стадія: стабільне функціонування фірми. На цій стадії компанія відшкодовує власні борги. Високий рівень конкуренції не дає змоги диктувати ціни, але невисокі витрати вможливлюють отримання середніх за галуззю прибутків. Це вже добре відома компанія з надійною репутацією. Вона має великі можливості щодо отримання позик і реалізації акцій. У неї великий широкодиверсифікований інвестиційний портфель, сплачуються солідні дивіденди, хоча немає потреби у великих інвестиціях. На цій стадії компанія має розробляти стратегію запобігання занепаду. Ці заходи, як правило, зумовлені суттєвим підвищенням інвестиційної активності. Стратегія «другого народження» передбачає різноманітні шляхи: придбання інших компаній галузі, придбання компаній інших галузей, інвестування нових проектів тощо.

П' ята стадія: занепад або друге народження. На цій стадії продукція не користується попитом. Дуже високою є конкуренція. Банки не зацікавлені у співпраці, якщо й надають кредит, то під високі відсотки. Акції компанії вже не користуються попитом. Через поступове зниження доходів доводиться зменшувати дивіденди. Якщо на попередній стадії не було вироблено стратегії відродження й не здійснено солідних інвестицій, на компанію очікують занепад і банкрутство.

Найвищі темпи приросту показників динаміки випуску продукції (надання послуг) і прибутку спостерігаються на третій стадії. Ця стадія вважається найпривабливішою для стратегічних і портфельних інвесторів. На четвертій стадії інвестиції доцільні, якщо емітент має сприятливі маркетингові перспективи.

РЕЗЮМЕ

В данной статье было обоснованно использование факторов которые формируют привлекательность инвестиционного климата Украины. Предложена система принципов, которые позволяют предприятиям систематизировать результативность финансових инвестиций с целью обеспечения повышения конкурентоспособности и стойкости в рыночной среде.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическая эффективность, инвестиции, инвестиционная привлекательность.

РЕЗЮМЕ

У даній статті було обґрунтовано використання чинників які формують привабливість інвестиційного клімату України. Запропонована система принципів, які дозволяють підприємствам систематизувати результативність фінансових інвестицій задля забезпечення підвищення конкурентоспроможності і стійкості в ринковому середовищі.

Ключові слова: конкурентоспроможність, економічна ефективність, інвестиції, інвестиційна привабливість.

SUMMARY

In this article the use of factors was reasonable that form the attractiveness of investment climate of Ukraine. Offered system of principles that allow to the enterprises to systematize effectiveness of financial investments for the sake of providing of increase of competitiveness and firmness in a market environment.

Keywords: competitiveness, economic efficiency, investments, investment attractiveness.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гаврись А.Н., Лучная М.В. Стимулирование и защита иностранных инвестиций в базове отрасли Украины // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник НТУ «ХПІ».-2003.- Вип 20. Том. 1. - С. 21-23.

2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

3. Розенберг Дж. М. Инвестиции: Терминологический словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 400 с.

4. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 169 с.

УДК: 346.1:349.6:34.06

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Джумагельдиева Г.Д., д.ю.н., с.н.с. ИЭПИ НАН Украины '

Согласно отчетной информации Государственной экологической инспекции Украины в 2011 г. было проведено 72 тыс. проверок соблюдения норм природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, по результатам которых составлено 73,6 тыс. протоколов об административных правонарушениях. В 2374 случаях с целью прекращения нарушений порядка использования природных ресурсов деятельность субъектов хозяйствования приостанавливалась [1]. За тот же период органами прокуратуры возбуждено 703 уголовных дела за преступления в сфере охраны окружающей среды и 802 - в сфере земельных отношений, что составляет 14,3% от общего числа возбужденных уголовных дел. По сравнению с предыдущим периодом количество уголовных дел этой категории увеличилось на 53%.

По результатам рассмотрения дел в судах различной юрисдикции привлечено к ответственности 12974 должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, 9682 представителя органов государственного контроля и 8524 субъекта хозяйствования. Удельный вес отказов в удовлетворении исков, заявленных прокуратурой в этой категории дел, составил 21,1% [2].

Одной из причин увеличения количества совершаемых нарушений порядка использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности как со стороны непосредственных эксплуатантов - субъектов хозяйствования, так и органов управления и контроля, с одной стороны, а также необоснованно предъявляемых судебных исков, с другой стороны, является недостаточная подготовка юридических кадров для работы в народном хозяйстве, органах государственной власти, в том числе правоохранительных, вследствие слабой концентрации внимания юридической науки на проблемах правового обеспечения экономики [3, с. 34 - 36].

В немалой степени сложившееся положение является следствием сохранения приобретенной еще в советский период ориентации ВУЗовских программ, в основном, на подготовку кадров для правоохранительных органов (хотя с этой задачей успешно справляются профильные ВУЗы), что приводит к преобладанию дисциплин криминально-правового цикла, в результате чего надлежащая хозяйственно-правовая подготовка не осуществляется, засоренности программ излишними по содержанию и объему учебными дисциплинами, читаемых, в том числе за счет «сжатия» объема фундаментальных курсов.

В результате складывается парадоксальная ситуация, когда на первом курсе юридического факультета студент не ощущает профессиональной нагрузки. Следует согласиться с мнением Р. Стефанчука о необходимости прекращения подготовки «кроссвордистов», которые могут дать ответ на любой вопрос из области «общих знаний», и направлении усилий на формирование квалифицированных специалистов в области юриспруденции, обладающих системными знаниями в изучаемой сфере [4].

В этой связи представляется актуальным переосмысление структуры и содержания учебных пособий, используемых при подготовке юристов в сторону усиления в них тематики хозяйственно-правовой направленности.

Проблемам повышения качества подготовки юристов, в т.ч. для работы в народном хозяйстве, уделяется повышенное внимание как со стороны профильных министерств, так представителей юридической науки - В.К. Мамутова, А.Г. Бобковой, А.П. Вихрова, Б.Г. Розовского, Р. О. Стефанчука и др.

Целью настоящей статьи является анализ интерпретации законодательства о хозяйственном использовании природных ресурсов в учебной литературе по хозяйственному праву.

Анализ рабочих программ подготовки юристов, а также учебников, которые издаются по хозяйственному праву, указывают на то, что вопросы правового регулирования использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности, как правило, выведены за пределы учебной дисциплины.

В большинстве учебников при изложении материала, посвященного предмету хозяйственного права, воспроизводится ч. 1 ст. 4 ХК Украины, согласно которой не являются предметом его регулирования земельные, горные, лесные, водные отношения, отношения по использованию и охране растительного и животного мира, территорий и объектов природно-заповедного фонда и атмосферного воздуха. На этом основании вопросы использования природных ресурсов либо не рассматриваются [5; 6], либо цитируются ст.ст. 152-153 ХК Украины, посвященные правам и обязанностям субъектов хозяйствования в сфере использования природных ресурсов [7].

В то же время следует учитывать, что хозяйственное право как отрасль права и учебная дисциплина не исчерпывается содержанием ХК Украины. Есть и другие законы, регламентирующие хозяйственную деятельность, в т.ч. ее природоресурсный аспект. К примеру, специальное регулирование хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий - крупнейших в Донбассе потребителей юридических услуг, в т. ч. оказываемых молодыми специалистами - осуществляется Горным Законом Украины и Кодексом Украины о недрах. При этом горнодобывающие предприятия являются субъектами хозяйствования, они создаются в порядке, предусмотренном хозяйственным законодательством, на них, как и на других хозяйствующих субъектов, без каких-либо изъятий распространяется общие положения о лицензировании, правовом регулировании цен, антимонопольном регулировании, ведении бухгалтерского учета, ответственности и т.д. Договорные отношения, возникающие с участием этих предприятий, строятся в соответствии с юридическими

© Джумагильдиева Г.Д.., 2O12конструкциями, предусмотренными хозяйственным законодательством, в том числе ХК Украины. Выведение этого общего сегмента правового регулирования за рамки учебной дисциплины хозяйственного права приводит к искажению понимания сущности хозяйственного права.

Исключением из общего правила отмежевания от природоресурсной тематики являются учебное пособие «Хозяйственное право. Специальная часть» (автор А.П. Вихров) [8] и учебник «Хозяйственное право» (под ред. В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк) [9], в которых использован комплексный подход к изложению учебного материала, посвященного правовому регулированию хозяйственных отношений в отдельных отраслях экономики, осуществление деятельности в которых предполагает активное использование природных ресурсов (сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, горнодобывающей, пищевой промышленности).

Осуществление хозяйственной деятельности невозможно без использования природных ресурсов. Формы такого использования могут быть различны: нейтральная в ресурсно-эксплуатационном срезе аренда земельного участка, на котором размещены офисные и производственные помещения субъекта хозяйствования; умеренно выраженная аренда земельного участка строительной компанией под застройку; ярко выраженная эксплуатация земельного участка сельскохозяйственной организацией, водных ресурсов - субъектами специального водопользования (водосбытами и др.), недр - добывающими предприятиями и т.д. Тем не менее, в каждом из приведенных примеров эксплуатант - субъект хозяйствования использует природные ресурсы исключительно для осуществления хозяйственной деятельности.

Стоимость природных ресурсов (в том числе стоимость прав на ресурсопользование) в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 «Расходы» переносится на себестоимость произведенной продукции (выполненной работы, оказанной услуги) в составе прямых материальных или иных прямых затрат, и в конечном счете, отражается на цене, за которой ч. 1 ст. 3 ХК Украины закреплена функция одного из квалифицирующих признаков хозяйственной деятельности.

Учитывая стоимостной характер природопользования в хозяйственной деятельности, отношения, возникающие по этому поводу между субъектами хозяйствования, ими и иными участниками отношений в сфере хозяйствования, по экономическому критерию относятся к имущественным, регулирования которых осуществляется ХК Украины (ч. 2 ст. 4), из чего следует, что этот Кодекс и природоресурсные кодексы соотносятся как акты общего и специального регулирования. Указанное соотношение четко обозначено для деятельности в сфере торгового мореплавания. Частью 3 ст. 4 ХК Украины отраслевая принадлежность отношений в этой сфере определена как хозяйственных. В то же время отмечается, что положения ХК Украины применяются в части, неурегулированной Кодексом торгового мореплавания Украины.

Таким образом, даже если в основу формирования структуры учебной дисциплины «Хозяйственное право» положен формальный критерий - предмет регулирования ХК Украины, то очевидно, что ею должны охватываться имущественные отношения субъектов хозяйствования по использованию природных ресурсов в хозяйственной деятельности, за исключением отношений, урегулированных Кодексом торгового мореплавания Украины. Соответственно, природоресурсный тематический блок должен найти отражение в учебной литературе, сопровождающей курс «Хозяйственного права».

Формы подачи учебного материала, посвященного правовому регулированию использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности различны. В большинстве ВУЗов для углубления знаний студентов в качестве отдельных учебных дисциплин (с соответствующим методическим сопровождением, в том числе учебной литературой) преподаются курсы «Земельное право», «Аграрное право», «Экологическое право», «Экологическая безопасность» и др.

Практика выделения отдельных курсов (спецкурсов), посвященных регулированию хозяйственных отношений, возникающих в конкретной отрасли экономики, не нова и ее появление обусловлено объективными причинами. «Узкие» кодексы (законодательство), в том числе природоресурсные, формировались в условиях отсутствия ХК Украины и хозяйственного права. Невозможность их размещения внутри сложившихся к тому времени отраслевых кодексов придало природоресурсному законодательству определенный флер самостоятельности и независимости, что нашло отражение в учебных программах подготовки юристов. С принятием ХК Украины ситуация изменилась: появилась возможность инкорпорации в хозяйственное законодательство, в том числе Кодекс, значительного массива норм природоресурсного законодательства, прежде всего, тех, в которых содержится регулирование использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности. Очевидно, произошедшие изменения должны быть учтены в учебных программах. Однако в своем подавляющем большинстве учебные программы формируются исходя из принципов, сложившихся в «докодексовый» период.

Безусловно, выделение спецкурсов позволяет обеспечить детальную проработку обширных по объему тем, к которым относится правовое регулирование использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности. В то же время в случае просчетов в позиционировании преподаваемых тематических дисциплин существует вероятность утраты связи с базовой дисциплиной - хозяйственным правом, что неизбежно приведет к формированию однобокого представления о сущности правового регулирования хозяйственной деятельности.

Одним из негативных результатов отрицания хозяйственно-правовой природы отношений по использованию природных ресурсов субъектами хозяйствования является выделение аграрного права (бывшего колхозного) как отрасли права и учебной дисциплины. Ни в научной, ни в учебной литературе не приводится каких-либо иных аргументов в пользу специфики предмета регулирования аграрного права, кроме как использования его субъектами в своей деятельности особого объекта - земли. При этом остается «незамеченным», что субъекты аграрного права являются субъектами хозяйствования и никаких изменений в их правовой статус аграрное право не привносит. Эти субъекты осуществляют деятельность в сфере общественного производства (в данном случае сельскохозяйственного), направленную на изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление услуг стоимостного характера, имеющих ценовую определенность, то есть хозяйственную деятельность. Использование земли как особого объекта осуществляется всеми без исключения субъектами хозяйствования. Как отмечалось выше, форма использования может быть различной, но, тем не менее, все работают на земле.

Искусственное обособление аграрного права в учебных программах не способствует формированию у студенческой аудитории сколько-нибудь целостного представления о сущности правового регулирования деятельности в сельскохозяйственной отрасли.

Наглядным примером неконструктивной подачи материала по природоресурсной тематике являются отдельные учебные пособия по курсу «Аграрное право». Учитывая значение земли для функционирования сельскохозяйственного производства, логично предположить, что правовому регулированию отношений землепользования должно отводиться центральное место в соответствующих учебных пособиях. В то же время анализ учебной литературы высказанное предположение не подтверждает.

К примеру, В. П. Жушман отмечает, что в аграрном секторе земля является основным фактором производства, в отличие от иных отраслей, где она - лишь территориальное пространство для размещения. И вместе с тем «земельные отношения следует выделить из системы аграрных отношений» [10, с. 5]. Очевидно, «выделенные» земельные отношения надлежит рассматривать в рамках другого учебного курса, поскольку в цитируемом учебнике раздел, посвященный организационно-правовому обеспечению рационального использования земель сельскохозяйственного использования и других природных ресурсов в процессе производственно-хозяйственной деятельности субъектов аграрного предпринимательства, содержит лишь справочную информацию. Вопрос о том, на чем основаны притязания аграрного права на статус отдельной дисциплины (или отрасли) после сдачи единственного «бастиона» - отношений землепользования, очевидно, остается без ответа.

Восполнение знаний о правовом регулировании использования земли может осуществляться за счет учебной дисциплины «Земельное право», предметом изучения которой являются правовое регулирование отношений по владению, пользованию и распоряжению землей. Анализ учебной литературы по этой дисциплине [11; 12] свидетельствует о достаточно полном освещении вопросов, посвященных праву собственности на землю, праву землепользования, правовому механизму их реализации, государственному управлению земельным фондом Украины, правовой охране земель, правовому режиму земель с различным целевым назначением и др.

В то же время земельные отношения позиционируются как нечто, самодостаточное, возникающее само по себе и существующее исключительно для реализации субъектами земельных прав. В отношении граждан-землепользователей такой поход оправдан необходимостью подробного изучения механизма реализации предусмотренных ГК Украины вещных прав (права собственности на землю, земельный сервитут), выяснения сущности предусмотренного ЗК Украины института добрососедства и других. В этих отношениях центральной фигурой является гражданин, использующий землю для собственных нужд и выступающий одновременно в роли эксплуатанта земли и основного потребителя продукции (благ), полученной в результате такой эксплуатации. Фундаментальным учебным пособием гражданско-правовой направленности, в котором детально освещены указанные вопросы, является работа «Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України» под редакцией Н. И. Титовой [13]. К сожалению, права иной категории землепользователей - субъектов хозяйствования такого освещения в учебной литературе хозяйственно-правовой направленности не получили.

Существенную помощь в формировании целостного представления о правовом обеспечении рационального использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности (в ресурсоохранительном аспекте) может оказать учебная литература по курсу «Экологическое право» при условии адекватного отображения в ней связи с иными курсами, прежде всего, с курсом хозяйственного права.

Однако анализ учебных пособий по этому курсу свидетельствует о тенденции к его автономизации. Возможно, такое положение является следствием неутихающих дискуссий в отношении места экологического права в системе отраслей права, состоятельности его методологии и иных системообразующих характеристиках.

Экологическое право является сравнительно новым направлением развития правовой мысли. Своим зарождением оно обязано произошедшему кардинальному пересмотру основополагающих парадигм, фундаментальных категорий теории общественного развития, возвеличию нового направления философии права - экософии, в конечном итоге - принятию обязательства обеспечить экологизацию всей нормативной базы законодательства [14, с. 3 - 29]. Выполнение поставленной задачи предполагает проникновение эколого-правовых норм в структуру сложившихся отраслей права с использованием того механизма правового регулирования, который характерен для каждой «экологизируемой» отрасли. При этом значение экологического права определяется не наличием или отсутствием собственного метода правового регулирования, а выполняемой социальной функцией - обеспечением приемлемой модели взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Учитывая тот факт, что наибольший ущерб окружающей природной среде наносится в результате осуществления хозяйственной деятельности, основным направлением развития экологического права, на котором необходима концентрация внимания студенческой аудитории, должен стать институт правового обеспечения рационального использования природных ресурсов субъектами хозяйствования. При этом, учитывая специфику хозяйствования как сферы, прежде всего, экономической, эколого-правовой механизм не может и не должен ограничиваться лишь установлением запретов на совершение тех или иных действий. Как справедливо отмечает Б.Г. Розовский, экологическое право - плоть от плоти от экономики природопользования, в подавляющей части - ее сущность [14, с. 15]. «Зачистка» экономической составляющей приводит не только к снижению эффективности эколого-правовых норм, но и к их негативному воздействию в том числе на состояние окружающей среды, которая заявлена в качестве объекта охраны.

Красочной зарисовкой к вышесказанному может служить механизм платы за загрязнение окружающей среды, уже подвергавшийся обоснованной критике на страницах научной печати. Формальный подход к реализации принципа «загрязнитель платит» приводит к тому, что плата за загрязнение, взимаемая с субъектов хозяйствования, в числе прочих постоянных расходов переносится на себестоимость выпускаемой продукции, и компенсируется за счет цены на нее. В результате негативные последствия экономического характера ощущает на себе не загрязнитель, а потребители, чье конституционное право на безопасную окружающую среду нарушается. Излишне говорить, что отечественный вариант реализации принципа «загрязнитель платит» не приводит к снижению экологического давления на окружающую среду, на защиту которой собственно и направлено действие платы за загрязнение.

К сожалению, анализ учебных пособий по экологическому праву [15; 16; 17] свидетельствует о том, что экономической составляющей механизма охраны окружающей среды практически не уделяется внимания. Так, в учебном пособии «Екологічне право України» (автор П.Д. Биленчук) имеются специальный параграф, посвященный экономическому механизму природопользования и финансированию природоохранной деятельности, однако в нем рассматривается лишь порядок бюджетного финансирования такой деятельности [16, с. 71 - 73]. Вместе с тем субъекты хозяйствования, помимо пополнения бюджетных природоохранных фондов, в соответствии с законодательством обязаны осуществлять соответствующие мероприятия и за счет собственных средств. Очевидно, будущему юристу необходимы знания о том, из каких источников может осуществляться финансирование таких мероприятий и каким образом предприятие, чьи интересы он будет представлять, сможет компенсировать понесенные затраты.

Следует отметить, что лишь в немногих учебных пособиях по дисциплине «Экологическое право» уделяется внимание этому вопросу. Традиционно при рассмотрении темы об экономико-правовом механизме обеспечения рационального природопользования вскользь упоминается о том, что государство стимулирует субъектов хозяйствования, осуществляющих природоохранные мероприятия. Вопросы о том, в каких формах реализуется такое стимулирование, кто вправе на него претендовать и каков порядок получения предусмотренных законом преференций, как правило, не освещаются. Исключением из общего правила является учебное пособие Г.В. Тищенко «Екологічне право», где в общем виде представлена характеристика механизма стимулирования рационального природопользования [18, с. 128 - 129].

Таким образом, несмотря на значительное количество учебных пособий «природоресурсного» направления, экономико-правовой механизм обеспечения рационального использования природных ресурсов для студентов остается «темной лошадкой». В качестве последствий сохранения «тайн природоресурсного двора» на практике получаем возрастающее по экспоненте количество нарушений в сфере использования природных ресурсов как со стороны «пользователей», так и тех, кто управляет этим использованием и осуществляет контроль и надзор за ним.

При формировании учебных программ по хозяйственному праву необходимо учитывать, что систему правового обеспечения экономики в Украине и за рубежом составляет хозяйственное право, вместе с иными, в т. ч. природоресурсным, институтами законодательства. Как отмечает В.К. Мамутов, совершенствование этой системы должно осуществляться с опорой на хозяйственное законодательство путем органичного включения в нее конституционно-хозяйственного, природоресурсного, налогового, уголовно-хозяйственного законодательства и обеспечения их гармоничного взаимодействия [19, с. 26 - 31]. Рассредоточение указанных институтов приводит к «запиранию» их регулирующего потенциала внутри конкретной отрасли и углублению несогласованности между отраслями.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій