Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Ентузіазм

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Повага до людських цінностей

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Особистий приклад

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Дисциплінованість, пунктуальність

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Вміння вести команду за собою

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Професійні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіоналізм

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Прагнення до інновацій

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Вміння йти на ризик

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Бажання делегувати повноваження

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Стратегічне бачення майбутнього

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Готовність взяти на себе відповідальність за розвиток колективу

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Вміння консультувати з питань професійної діяльності співробітників і лінійних менеджерів

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Розглядати зміни як можливості для майбутнього розвитку організації

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Соціально-психологічні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміння керувати емоціями

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Вміння мотивувати до дій

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Вміння вести за собою команду

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Прагнення      підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Вміння вирішувати конструктивні і деструктивні конфлікти

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Довіра до членів команди та турбота про їхню репутацію

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Стресостійкість

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Вміння відстоювати власну точку зору, уникаючи напруженості в команді

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Конструктивний зворотний зв'язок з метою досягнення взаєморозуміння між членами команди

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Вміння креативно мислити

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Комунікативні компетенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміння чути співрозмовника

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Вміння обмінюватися інформацією

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Вміння ефективно використовувати засоби комунікацій

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Вміння ефективно вести процес переговорів і визначати інтереси учасників

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

Навички самопрезентації та налагодження контакту з командою

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

Навички інформаційного забезпечення комунікаційних процесів

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Знання корпоративних комунікаційних каналів та засобів передачі інформації

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

Знання внутрішніх комунікацій в організації

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

Вміння чітко і конструктивно подавати інформацію

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Відкритість і доброзичливість у спілкуванні

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

За сучасних умов лідерство є головним елементом інноваційного процесу та розвитку культури в організації. Вирішення проблем, що виникають перед групами людей при досягненні ними визначеної спільної мети, досягається шляхом згуртування навколо одного лідера. Лідерство найчастіше сприймається як небажана додаткова відповідальність, нове навантаження. Не всі готові брати на себе тягар лідерства, тому що це потребує роботи думки, активності, ініціативності. Лідерство передбачає виникнення особливого статусу уменеджера або іншого члена групи [6, с. 32]. Цей статус характеризується стосунками, основою яких є довіра, авторитет, визнання високого рівня кваліфікації, готовність підтримувати у всіх починах, особисті симпатії, спроможність вчитися й запозичувати досвід. Лідерство є об'єктивним явищем, яке характеризує відносини між людьми в групі. Його виникнення зумовлене потребами й практикою неформального управління. Лідерство може виявлятися різною мірою, але завжди в групі є людина, яка користується особливим авторитетом і довірою в більшості її членів. Ця довіра народжується як результат її людських якостей, кваліфікації, ставлення до справи й до людей. Тобто лідерство - це соціальний процес, що дає змогу заохотити, проконтролювати і спрямувати енергію людей, досягти цими індивідуумами спільної мети з новою енергією, прямувати нового результату з впевненістю і надією.

Один із відомих спеціалістів з менеджменту Том Пітерс розглядає лідерство як конкурентну перевагу організації. Він подає до 50 характеристик цього явища і наголошує, що кожний талановитий менеджер має прагнути стати лідером у своїй організації [5]. В «Менеджерському словнику» Г. Колеснікова зазначено, що «лідер» (англ. «lead» - «вести, керувати») - особистість, яка користується беззастережним авторитетом і повагою у зв'язку зі своїми особистими видатними людськими, інтелектуальними та фаховими якостями [4, с. 130].

Як стверджує Пітер Друкер, «...ніщо інше так добре не готує Грунту для лідерства, як загальний дух менеджменту, якого у повсякденній практиці організації менеджер суворо дотримується: певні принципи поведінки та відповідальності, високі норми ефективності і повага до людини та її праці» [2, с. 164-165].

Суспільні настрої, процеси розвитку організацій зумовлюють появу нових лідерів. Тому важливим чинником у здійсненні лідером своїх функцій є його особистісні компетенції, адже конкретна обстановка і динаміка зовнішнього середовища суттєвою мірою визначають успіх або невдачу того або іншого лідера. Поведінка лідера і результати, яких він досягає, багато в чому залежать від зрілості послідовників, їх умінь і досвіду.

Крім того, на ефективність діяльності лідера впливають як ситуаційні чинники (наприклад, вдалий або невдалий перебіг обставин), так і результати роботи послідовників. Поведінка лідера також є вирішальним чинником, від якого залежить робота організації та її успіх.

Коли колектив очолює неофіційний лідер, наміри якого збігаються із стратегією діяльності організації, то його вплив на колектив значно підсилюється, виконання завдань пришвидшується, ефективність організації зростає, а керівництво колективом спрощується. Діяльність лідера Грунтується на знанні підлеглих, умінні поставити себе на їхнє місце, бажанні аналізувати ситуацію, визначати наслідки своїх дій, прагненні до вдосконалення, здатності вселяти в підлеглих упевненість, тому що їхня поведінка залежить від керівника - лідера. Неможливо ефективно виконувати функції менеджменту, якщо відсутні ефективне керівництво й лідери, здатні позитивно впливати на працівників і тим самим досягати найвищих результатів у роботі організації.

Характер лідерства залежить від багатьох чинників. Серед них головне місце посідають особистісні якості людини, і не тільки менеджера, а й кожного з членів групи. У лідерстві важливу роль відіграють також психологічні особливості людини. Лідером у колективі може бути лише та людина, якій притаманні такі риси характеру: працьовитість, сумлінність, чесність, впевненість, оптимізм, ентузіазм, порядність, переконаність, настирливість тощо.

Національна культура є важливим чинником, що визначає ефективність лідерства. Дієвість лідерства залежить від тих цінностей, які є провідними в конкретній національній бізнес-культурі. Справжні лідери знають, в якому напрямку потрібно скеровувати діяльність, вміють подати приклад іншим. Розуміння мети означає, що лідер і група активно прагнуть до змін, які забезпечують бажані результати в майбутньому.

Професійна успішність й ефективність праці менеджера у сучасних умовах визначаються рівнем його управлінської та лідерської компетенцій [7, с. 361]. Управлінська компетенція - це знання та навички, які дають змогу менеджеру успішно та ефективно впливати на рівні управління системою, процесом, персоналом для досягнення цілей організації. Лідерська компетенція - це знання та навички, які дають змогу менеджеру здійснювати зміни і надихати на них працівників.

Для вивчення значимості лідерських компетенцій і характеру їхнього впливу на менеджера в 2012 р. проведено експертне опитування в банківських установах Тернопільської області. Результати опитування фахівців банківських установ у галузі кадрового менеджменту дали змогу виявити чотири групи найважливіших лідерських компетенції менеджерів банку (табл. 1). Для оцінювання рівня розвитку лідерських компетенцій менеджера обрано 5-бальну шкалу, відповідно до якої 1 - це найменш важлива оцінка, 5 - найбільш значуща.

За результатами дослідження визначено найбільш важливі компетенції, які формують перший рівень і оцінені в 5 балів. До другого рівня належать компетенції, оцінені 4 балами. Третій рівень становлять найменш важливі компетенції, які отримали 3 бали. Варто зазначити, що кожна з виділених груп компетенцій має однакову значущу вагу у формуванні лідерських якостей менеджера (табл. 2).

Таблиця 2

Комие-тенції

Відділ корпоративного бізнесу

Кадрова служба

Перший рівень

■ Працьовитість

■ і наполегливість

■ Харизматичність

■ Повага до людських цінностей

■ Особистий приклад

■ Вміння вести команду за собою

■ Працьовитість

■ і наполегливість

■ Чесність

■ Особистий приклад

■ Вміння вести команду за собою

■ Авторитетність

Другий рівень

■ Чесність

■ Харизматичність

■ Порядність

■ Порядність

■ Ентузіазм

■ Ентузіазм

■ Дисциплінованість пунктуальність

■ Авторитетність

■ Повага до людських цінностей

■ Дисциплінованість пунктуальність

Перший рівень

 

■ Професіоналізм

■ Професіоналізм

 

■     Готовність взяти на себе відповідальність за

■      Готовність взяти на себе відпо-відальність за

 

розвиток колективу

розвиток колективу

Професійні

■      Прагнення до інновацій

■      Вміння консультувати з питань професійної

 

■      Вміння йти на ризик

діяльності співробітників і лінійних менеджерів

 

■      Стратегічне бачення майбутнього

 

 

■      Розгляд змін як можливостей для майбутнього розвитку організації

 

 

Другий рівень

 

■     Вміння консультувати з питань професійної

■     Прагнення до інновацій

 

діяльності співробітників і лінійних менеджерів

■ Вміння йти на ризик

■ Бажання делегувати повноваження

°н S о

о

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, 2012

 

■      Бажання делегувати повноваження

■ Стратегічне бачення майбутнього

■ Розгляд змін як можливостей для майбутнього розвитку організації

 

Перший рівень

 

■      Вміння мотивувати до дій

■      Вміння керувати емоціями

 

■      Вміння вести за собою команду

■      Вміння вести за собою команду

 

■     Довіра до членів команди та турбота про

■      Вміння вирішувати конструктивні і деструктивні

 

їхню репутацію

конфлікти

Соціально-психологічні

■ Стресостійкість

■ Стресостійкість

 

■      Конструктивний зворотний

■      Конструктивний зворотний зв'язок з метою

 

зв'язок з метою досягнення взаєморозуміння між

досягнення взаєморозуміння між членами команди

 

членами команди

■      Вміння креативно мислити

 

■      Вміння креативно мислити

 

 

■     Довіра до членів команди та турбота про їхню репутацію

 

 

Другий рівень

 

■             Вміння керувати емоціям

■ Вміння мотивувати до дій

 

■             Прагнення підтримувати сприятливий

■ Прагнення підтримувати сприятливий соціально-

 

соціально-психологічний клімат

психологічний клімат

 

■             Вміння вирішувати конструк-тивні і

■ Довіра до членів команди та турбота про їхню репутацію

 

деструктивні конфлікти

■ Вміння відстоювати власну точку зору, уникаючи

 

■             Вміння відстоювати власну точку зору, уникаючи напруженості в команді

напруженості в команді

 

Перший рівень

 

■      Вміння ефективно вести процес переговорів

■      Вміння ефективно вести процес переговорів і

 

і визначати інтереси учасників

визначати інтереси учасників

 

■      Вміння ефективно використовувати засоби

■      Вміння чути співрозмовника

 

комунікацій

■      Вміння обмінюватися інформацією

Комунікативні

■      Знання корпоративних комунікаційних каналів та засобів передачі інформації

■ Вміння чітко і конструктивно подавати інформацію

■ Відкритість і доброзичливість у спілкуванні

 

Другий рівень

 

■      Вміння чути співрозмовника

■      Вміння ефективно використовувати засоби

 

■      Вміння обмінюватися інформацією

комунікацій

 

■      Навички інформаційного забезпечення

■      Навички самопрезентації

 

комунікаційних процесів

та налагодження контакту з командою

 

■      Знання внутрішніх комунікацій в організації

■      Навички інформаційного забезпечення

 

■      Вміння чітко і конструктивно подавати інформацію

комунікаційних процесів ■      Знання внутрішніх комунікацій в організації

 

Третій рівень

 

■      Навички самопрезентації

■      Знання корпоративних комунікаційних каналів та

 

та налагодження контакту з командою

■      Відкритість і доброзичливість у спілкуванні

засобів передачі інформації

Подана модель лідерських компетенцій менеджера банківських установ дала змогу визначити компетенції за їхніми рівнями. Зокрема, особистісні компетенції характеризують здатності, які є основою самоменеджменту і забезпечують можливість бути лідером колективі. До найбільш значущих компетенцій експерти зарахували: працьовитість і наполегливість; особистий приклад; вміння вести команду за собою; авторитетність.

Професійні компетенції окреслюють готовність і можливість людини на основі спеціальних (професійних) знань, вмінь та навичок ефективно виконувати безпосередні функціональні обов'язки. Серед найбільш значущих експерти виділили професіоналізм, готовність взяти на себе відповідальність за розвиток колективу.

Соціально-психологічні компетенції характеризують здатність лідера ефективно взаємодіяти з командою в системі міжособистісних відносин. До складу соціально-психологічної компетентності належать такі: уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, правильно визначати особливості та емоційні стани інших людей, вибирати адекватні способи поводження з ними і реалізовувати ці способи в процесі взаємодії. Серед цих компетенцій експерти виокремили такі: уміння забезпечувати конструктивний зворотний зв' язок з метою досягнення взаєморозуміння між членами команди та вміння креативно мислити; вміння вести за собою команду.

Комунікативні компетенції передбачають оволодіння складними комунікативними навичками та вміннями, формування адекватних умінь у нових соціальних структурах, засвоєння знань про культурні норми і стандарти у спілкуванні, звичаї, традиції етикет у сфері спілкування, необхідність дотримання пристойності, вихованість, орієнтація в засобах комунікації. Це узагальнююча характеристика вихованої особи, що охоплює комунікативні здібності, знання, уміння і навички, чуттєвий і соціальний досвід у сфері ділового, наукового, професійного, побутового спілкування. В цій групі компетенцій експерти виокремили: вміння ефективно вести процес переговорів і встановлювати інтереси учасників.

Висновки і перспективи подальших розробок. Результати проведеного дослідження дали змогу визначити не лише основні компетенції, якими має бути наділений ефективний лідер, але й відповісти на такі запитання:

■ ким є лідер як людина, які особистісні компетенції для нього характерні (характер, система цінностей, мотиви, здібності, специфічні риси, прихильність справі, чесність);

■ що лідер знає, якими професійними компетенціями (знання себе, знання людей, теорій лідерства, професійні знання) і вміння (вміння працювати з людьми, лідерські навички, професійна майстерність) наділений;

■ що лідер робить, які соціально-психологічні та комунікативні компетенції для нього характерні (звички, поведінка, стиль спілкування, володіння комунікативними навичками і уміннями, демонстрування особистого прикладу)?

Отже, лідерство необхідне для визначення цілей і завдань, для організації, координації, забезпечення міжособистісних контактів з командою і вибору оптимальних, ефективних шляхів вирішення тих або інших проблем. Вважаємо, що організації, в яких є менеджери, наділені лідерськими компетенціями, можуть досягти успішних результатів діяльності швидше, ніж ті, що працюють без лідерів.

РЕЗЮМЕ

Викладено методичні підходи щодо формування лідерських компетенцій менеджера. Розкрито сучасні аспекти лідерства. Викладено результати експертного опитування в банківських установах Тернопільської області, що дозволило виявити чотири групи найважливішихлідерських компетенції менеджерів банку та оцінити рівень розвитку лідерських компетенцій менеджера. Запропоновано модель лідерських компетенцій менеджера банківських установ.

Ключові слова: менеджер, лідерство, компетенції, модель компетенцій, рівні компетенцій

РЕЗЮМЕ

Изложены методологические подходы к формированию компетенции менеджера. Раскрыты современные аспекты лидерства. Изложены результаты экспертных опросов в банковских учреждениях Тернопольской области, что позволило выявить четыре группы важнейших лидерских компетенций менеджеров банка и оценить уровень развития лидерских компетенций менеджера. Предложена модель лидерских компетенций менеджера банковских учреждений.

Ключевые слова: менеджер, лидерство, компетенции, модель компетенций, уровни компетенций

SUMMARY

Methodological approaches to formation of the manager competence are stated. Modern aspects of leadership are opened. Results of expert polls in banking institutions of the Ternopol region that allowed to reveal four groups of the major leader competences of bank's managers are stated and to estimate a level of leader competences development of the manager. The model of leader competences of the banking institutions' manager is offered. Key words: manager, leadership, competences, model of competences, levels of competences

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Дафт Р. Л. Уроки лідерства: [Р. Л. Дафт пер. з англ. А. В. Козлова; під ред. I. В. Андреєвої]. - М. : Эксмо, 2008. - 480 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій