Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

Водночас з переходом до постіндустріального суспільства архаїчні форми праці, які приходять у суперечність з потребами нової техніки і технології, поступово стали непродуктивними. Поширення поступово набуває праця третьої хвилі, для якої характерна незалежність, винахідливість, ініціативність, володіння спеціальністю та професійним знанням. Одночасно обмежується сфера дії праці другої хвилі, якій притаманна праця жорстко регламентована, уніфікована. Сучасні високотехнологічні галузі економіки потребують ініціативних та освічених працівників, які, відповідно, потребують індивідуального ставлення до себе на роботі.

Отримання стійких конкурентних переваг інноваційного характеру можливе на основі залучення країни до єдиного інформаційного простору (за рахунок розширення доступу до Інтернет-технологій, розвитку інформаційно-комунікативних технологій) в умовах інноваційного розвитку глобалізованої економіки. Це може бути забезпечено за умов дієвої підтримки з боку держави розвитку інформаційно-комунікативних технологій, посилення захисту інтелектуальної власності, забезпечення умов для трансферу технологій, поглиблення зв' язків між науково-дослідницьким та підприємницьким сектором.

У контексті інноваційних змін розвиток людського потенціалу залежить від рівня освіти населення, зокрема, утримання високого освітнього рівня населення в результаті забезпечення високої якості освітніх послуг, збереження якісних показників функціонування освітньої системи. Система освіти повинна гнучко реагувати на сучасні вимоги ринку, і не тільки збільшувати обсяги підготовки спеціалістів по престижних професіях, але й зберегти і відновити на більш якісному рівні інженерні спеціальності. В умовах активізації інноваційних процесів, необхідності забезпечення зростання конкурентоспроможності країни в технічній та технологічній сферах, посилюється актуальність підготовки спеціалістів науково-технічного профілю [4, с. 63].

Слід зазначити, що об' єктивний хід економічних процесів свідчить про поступову стабілізацію числа вакансій на заміщення вільних робочих місць за певними спеціальностям внаслідок обмежених можливостей економіки. Не менш важливим стримуючим фактором виступає збільшення обсягів пропозиції робочої сили певного профілю, обумовлене суттєвим збільшенням числа навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці спеціалістів по престижних спеціальностях (економіка, правознавство, менеджмент). Обсяги попиту на престижні професії задовольняються із насиченням національного ринку праці спеціалістами даного профілю. Перевищення цього рівня може, відповідно, призвести до посилення конкуренції між ними за отримання належного робочого місця, та, в подальшому, посилити напруженість на ринку праці.

Водночас слід враховувати, що трансформаційні процеси, які відбуваються у ринково орієнтованій економіці України, суттєвим чином вплинули не тільки на професійно-кваліфікаційну структуру зайнятості, але й обумовили кардинальні зміни у рівні кваліфікаційних вимог роботодавців, необхідність забезпечення відповідності рівнів кваліфікації працівників вимогам сучасної технології. У першу чергу, це стосується виникнення нових інтегрованих професій; розширення діапазону вимог до працівників з боку роботодавців, які, поряд із професійно-кваліфікаційними, включають також вимоги до базових функціональних та особистісних якостей працівників, що не входять до переліку обов' язкових навичок (відповідно з класифікаторами професій).

Відповідно, об' єктивність активізації інноваційних процесів у сучасних економічних системах обумовлює існування тісного зв' язку змін організаційно-технологічної структури підприємств виробничої сфери із динамікою професійно-кваліфікаційного рівня зайнятих на них працівників. В умовах глобалізації світової економіки конкуренцію на міжнародному ринку праці витримують лише представники найбільш кваліфікованої робочої сили, тоді як відсутність відповідності спеціальної професійної підготовки представників масових професій міжнародним вимогам значно ослаблює їх позиції на міжнародному ринку праці. Це, відповідно, потребує поліпшення якісних параметрів людського потенціалу з метою забезпечення конкурентоспроможності робочої сили, її відповідності умовам інноваційної економіки.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена аналізу проблем розвитку людського потенціалу, пов' язаних з реалізацією інтелектуальних чинників конкурентоспроможності, визначенню специфіки впливу інноваційної економіки на якісні параметри робочої сили у контексті підвищення рівня її конкурентоспроможності

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу проблем развития человеческого потенциала, связанных с реализацией интеллектуальных факторов конкурентоспособности, определению специфики влияния инновационной экономики на качественные параметры рабочей силы в контексте повышения уровня ее конкурентоспособности

SUMMARY

This article is devoted to the analysis of the development of human potential, connected with the realization of the intellectual factors of the competitiveness, the definition of the specific features of the innovation economy's influence on the quality parameters of the labor force at the context of the competitiveness growth

СПИСОК ДЖЕРЕЛ;

1.     Thurow L. Creating Wealth. The New Rules for Individuals. Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy. -N.Y., 1999. - 325 р.

2. Крючкова І.В. Концепція програми підвищення конкурентоспроможності економіки України //Вісник Інституту економіки та прогнозування, 2006. - С. 20-26

3. Томас Фридман "Плоский мир: Краткая история ХХІ века /Томас Фридман, пер. с англ. М. Колопотина. - М.: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2001. - 601 с.

4. Системы обучения: адаптация к изменениям в экономике //Человек и труд, 2001. - № 7. - с. 63-69

УДК 331.5

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА В УКРАИНЕ

ЛукьянченкоН.Д., д.э.н., зав.кафедрой «Управление персоналом и экономика труда» Донецкого национального университета Масич Л.А., к.э.н., доцент кафедры «Статистика» Донецкого национального университета '

Постановка проблемы. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Украины и нейтрализация последствий экономического кризиса 2008-2009 гг. неразрывно связаны с решением таких проблем как возрождение производственной сферы, восстановление социальной защищенности населения, сбалансированности рынка труда. Являясь индикатором состояния экономики, конъюнктура рынка труда в последние годы подвержена интенсивной динамике, что предопределяет необходимость ее прогнозирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением рынка труда, его составляющих - занятости и безработицы, занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Так методологическим вопросам регулирования рынка труда посвящены труды Павленкова В. А., Петюха В. Н., Буланова В. С., Волгина Н. А. Изучением проблем занятости, определением рациональной структуры занятости занимались Сардак С., Куликов В. В., Терон И. В., Терещенко Н., Либанова Э.М. и другие. Однако вопросы прогнозирования будущего состояния рынка труда и формирования экономически обоснованной системы показателей, способных экономически грамотно охарактеризовать рынок труда, выявить резервы роста, установить взаимосвязи с различными социально-экономическими явлениями и процессами, оказывающими влияние на рынок труда, являются актуальными и требуют дальнейшего рассмотрения.

Цель статьи состоит в разработке прогнозных показателей рынка труда Украины на краткосрочную перспективу (2012-2014 гг.) как основы обоснования управленческих решений относительно разработки мер по его регулированию.

Результаты исследования. Прогнозирование - научная деятельность, направленная на выявление возможных путей развития социально-экономических явлений и процессов, объектов прогнозирования. Прогноз - возможное будущее значение или состояние объекта прогнозирования, которые научно обоснованы.

Среди проблем исследования воспроизводства рабочей силы в стране важное место занимают анализ и прогнозирование занятости и безработицы населения, изучение основной тенденции развития этих общественных явлений. Проанализируем основное направление изменения численности безработного населения трудоспособного возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости Украины, в % к населению трудоспособного возраста с 2000 по 2010 гг. (рис.1).

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Рис.1. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в Украине за 2000-2010 гг.[1]

Общий вид графика дает возможность предположить целесообразность проведения аналитического выравнивания по линейной функции:      — С1§ +

Параметры трендового уравнения данного типа исчисляются при помощи решения системы двух нормальных уравнений:

а0 п + а1 X г — X У с0 X г + о, X г2 —X уг

Если воспользоваться упрощенным методом расчета, когда X ' г 0 , получим:

Чпх у

С X г2 — X уг 1.

Xуг

Все промежуточные расчеты параметров уравнения сведем в табл. 1. Параметры избранного уравнения тренда будут равны:

У у    46 4 «0 = = Т4 = 4,218;

11

а1

21,3

2

110

: -0,194.

Таким образом, уравнение тренда, описывающего тенденцию изменения уровня зарегистрированной безработицы в Украине за рассматриваемый период, имеет вид:

у, — 4,218 - 0,194г. (1)

п

© Лукьянченко Н.Д., Масич Л.А., 2012

Это означает, что в среднем за период с 2000 по 2010 гг. удельный вес численности безработного населения трудоспособного возраста, зарегистрированного в государственной службе занятости Украины, в общей численности населения трудоспособного возраста находился на уровне 4,22%. При этом в среднем за рассматриваемый период данный показатель ежегодно снижался на 0,19 п.п.

Для оценки точности полученного уравнения тренда рассчитаем среднеквадратическую погрешность линейного уравнения тренда (промежуточные расчеты представлены в табл. 1):

Таблица 1

Динамика зарегистрированного уровня безработицы в Украине за 2000 - 2010 гг.

Годы

Уровень безработицы, % (У)

Промежуточные расчеты

 

 

г

 

 

уг

- уг Г

2000

4,4

-5

25

-22,0

5,17

0,5929

2001

4,2

-4

16

-16,8

4,98

0,6084

2002

4,5

-3

9

-13,5

4,79

0,0841

2003

5,3

-2

4

-10,6

4,60

0,4900

2004

5,5

-1

1

-5,5

4,41

1,1881

2005

5,1

0

0

0

4,22

0,7744

2006

4,5

+1

1

+4,5

4,03

0,2209

2007

3,9

+2

4

+7,8

3,84

0,0036

2008

3,4

+3

9

+10,2

3,65

0,0625

2009

3,4

+4

16

+13,6

3,46

0,0036

2010

2,2

+5

25

+11,0

3,27

1,1449

Итого

46,4

0

110

-21,3

46,42

5,1734

8Є

п - т

[2]

где т

число параметров в уравнении тренда.

Имеем: 5є ь1

5,1734

11 - 2

0,7582.

Тогда величина относительной ошибки составляет 18%. Полученное значение

относительной ошибки незначительно превышает ее критический уровень (15%) и потому можно допустить возможность отображения тенденции изучаемого показателя полученным уравнением тренда.

При условии, что тенденция уровня безработицы в ближайшее время не изменится, ее можно продолжить за границы динамического ряда. При этом следует исходить из того, что период прогноза должен быть в 3-4 раза короче периода предыстории. Прогноз на более отдаленную перспективу потребует уточнения параметров уравнения. Следовательно, в нашем случае прогнозировать показатель целесообразно не более чем на четыре года.

Используя уравнение (1) иИсчислим прогнозный уровень зарегистрированной безработицы с 2012 по 2014 гг.:

У2012 =4,22-0,19*7=2,89%;

У2тз =4,22-0,19*8=2,70%; У гон =4,22-0,19*9=2,51%.

Этот прогноз является точечным. Однако следует отметить, что при прогнозировании чаще используют интервальную оценку, для чего определяются доверительные интервалы прогноза.

Прогноз на 2012 год по уравнению линейного тренда:

1. Экстраполяция для г=7 дает у2012=2,89%;

2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости а=0,1 и числом степеней свободы (к=11-2=9) составляет 1,833.

3. Величина: £ Р    ' г а 0,7582 ' 1,833 1,39;

4.

2,89 -1,39 < упрогн < 2,89 +1,39; 1,50% < УпРогн < 4,28%

Прогноз на 2о13 год по уравнению линейного тренда:

1. Экстраполяция для г=8 дает у2013=2,70%;

2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости а=0,1 и числом степеней свободы (к=11-2=9) составляет 1,833.

3. Величина: £ Р    ' г а 0,7582 ' 1,833 1,39;

4. 2,70 -1,39 < упрогн < 2,70 +1,39; 1,31% < Упрогн ^ 4,09%.

Прогноз на 2о14 год по уравнению линейного тренда:

1. Экстраполяция г=9 дает у2014=2,51%;

2. Значение критерия Стьюдента для уровня значимости а=0,1 и числом степеней свободы (к=11-2=9) составляет 1,833.

3. Величина: £ Р    ' г а 0,7582 ' 1,833 1,39;

4. 2,51 -1,39 < упрогн < 2,51 +1,39; 1,12% < Упрогн < 3,90%.

Результаты полученных интервальных прогнозных расчетов представлены в табл. 2.

Таблица 2

Прогнозные значения уровня зарегистрированной безработицы в Украине на 2012-2014гг.

Годы

Уь %

2012

2,89

2013

2,70

2014

2,51

1,39

1,39

1,39

нижняя граница

1,50 1.31

1,12

Доверительные интервалы

верхняя граница

4,28 4,09

3,9Также прогнозные значения уровня зарегистрированной безработицы и допустимые отклонения от прогнозных значений можно представить графически, продлив линию тренда (рис.2).

Рис.2.

Тенденция уровня зарегистрированной безработицы в Украине и прогнозные ее значения на 2012-2014 гг.

Таким образом, по результатам прогноза можно с вероятностью 0,9 сделать выводы, что уровень зарегистрированной безработицы в Украине среди трудоспособного населения в ближайшей перспективе будет снижаться.

Проанализируем динамику численности занятых в Украине за 2000-2010 гг. (табл.3) и через установленную закономерность изменения показателя рассчитаем прогнозные его значение на будущие года.

Таблица 3

Численность занятых в Украине в 2000-2010 гг.[1]

Годы

Численность занятых, млн.чел.

Годы

Численность занятых, млн. чел.

2000

20,2

2006

20,7

2001

20,0

2007

20,9

2002

20,1

2008

21,0

2003

20,2

2009

20,2

2004

20,3

2010

20,3

2005

20,7

В среднем

20,4

Для прогнозирования применим метод экспоненциального сглаживания. Определяем параметр а, который характеризует уровень «обесценения» или старения данных. С его помощью так же рассчитывают весовые коэффициенты. По методу Брауна а рассчитывается как соотношение:

2

а = -

т +1

где т - число точек входящих в интервал сглаживания или число точек начиная с момента изменения условий формирования ряда. Таким образом, а = 2/ (11+1)=0,167.

За начальный уровень берем среднее значение, то есть (і)

у, У-

IУ

£01) =224,6/11=20,42 млн.чел.

Определим экспоненциальные средние I и II порядка. Экспоненциальная средняя I порядка рассчитывается по формуле:

(1)

= а ­

Уг + (1 -а)-я;

(1)

1

(2)

Для каждого года данная величина, рассчитанная при помощи равенства (2) будет равна:

 

= 0,167-20,2 + 0,833-20,42 =

3,37 +17,01 = :

20,38;

£ 21)

= 0,167-

20,0 + 0,833-

20,38

= 3,34 +16,98 =

= 20,32;

£ 3(1)

= 0,167

20,1 + 0,833 -

20,32

= 3,36 +16,93

=20,30;

£41)

= 0,167

20,2 + 0,833-20,30

= 3,37 +16,91

=20, 28;

£ 5(1)

= 0,167

20,3 + 0,833

20,28

=3,39+16,89

=20,28;

£6(1)

= 0,167

20,7 + 0,833

-20,28

=3,46 +16,89

= 20,35;

£71)

= 0,167

20,7 + 0,833

20, 35

= 3,46 +16,95

=20,41;

£8(1)

= 0,167

20,9 + 0,833

20, 41

= 3,49 +17,00

=20, 49;

£91)

=0,167

21,0 + 0,833

20, 49

= 3,51 +17,07

=20,58;

£ (1)

=0,167

20, 2 +0,833

20,58

= 3,37 +17,14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій