Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

 

[ соціальної

 

 

 

->

 

 

—>

створення умов, за яких клієнти можуть у максимальному ступені виявити можливості і одержати все, що їм належить за законом

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

—>

адаптація або реадаптація людей у суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

—>

створення умов, за яких людина, незважаючи на фізичне каліцтво, душевний зрив або життєву кризу, може жити, зберігаючи почуття власної гідності і повагу до себе з боку оточуючих

Рис. 2. Мета та завдання соціальної роботи

Світова практика соціальної роботи показує, що головне - це стимулювання ініціативи, творчості, створення для нужденних таких умов, в яких вони могли б знайти вихід із скрутного становища, змогли б, спираючись на соціальну підтримку, знайти здатність самостійно забезпечувати свої потреби.

Створення умов для самостійного життєзабезпечення - це концептуальна мета соціальної роботи.

Досягнення перерахованих вище цілей з логічною неминучістю має привести до утвердження в суспільстві духу гуманності, взаємної поваги, вимогливості і допомоги, що можна розглядати як підсумкову мету соціальної роботи. У цьому випадку її кінцева мета зливається з цілями інших видів суспільної діяльності: економічній, правовій, культурній та ін.

Додатковими функціями із захисту непрацездатних та малозабезпечених громадян є підготовка нормативних актів, які регулюють надання нових видів соціальної допомоги за рахунок коштів регіонального фонду соціальної підтримки населення. У даний час загальний стан правового регулювання соціальних питань в Україні принципово не відповідає найнагальнішим завданням забезпечення соціального захисту населення. Це призводить до наростання соціальної напруги, деформує політичну орієнтацію суспільства.

 

Організаційно-економічний механізм формування соціальної роботи

 

 

->

визначення потреб у матеріальних (грошових та натуральних) і трудових (професійних кадрів і добровольців) ресурсах, які потрібні для надання різних форм соціальної допомоги і підтримання населення

 

 

->

оцінка загального обсягу ресурсів у грошовому і натуральному виразі на підставі нормативів, які розробляються вищими і територіальними органами управління і необхідні для забезпечення різних соціальних програм для соціальної підтримки і допомоги

 

 

 

визначення основних і додаткових джерел фінансування програм соціального захисту населення

 

Рис. 3. Складові організаційно-економічного механізму формування соціальної роботи

Головні недоліки існуючої системи, яка сформована низкою підзаконних нормативних актів, часто неузгоджених та внутрішньо суперечливих між собою, безпосередньо породжені відсутністю законодавчого визначення основних засад системи соціального захисту населення. Вони мають відповідати новим соціальним реаліям суспільства з економікою перехідного типу та завданням формування громадянського суспільства.

На нашу думку, було б доцільним систематизувати законодавство щодо соціальної роботи, чим передбачити правові основи для задоволення найнагальніших потреб громадян і побудови сучасної дієвої та ефективної системи соціальної підтримки населення та у кінцевому підсумку - забезпечення конституційного права кожної людини на гідні умови її життя.

Соціальний захист — це система державного гарантування прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством України. Соціальний захист забезпечується на основі загальнообов' язкового державного соціального страхування, створення мережі державних, комунальних, приватних закладів охорони здоров' я, догляду за непрацездатними та соціального забезпечення, інших організаційних та фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, сприяння здійсненню таких заходів громадськими та іншими недержавними організаціями.

Держава гарантує органам місцевого самоврядування прибуткову базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціально-природного та економічного стану відповідних територій.

Сутність ефективності соціальної роботи виражається у здатності держави і суспільства, системи соціального захисту населення або її окремих елементів позитивно реагувати і відповідати на запити, потреби населення, насамперед соціально вразливою його частини. Тому поняття «ефективності» соціальної роботи можна виразити як максимально можливе досягнення мети по задоволенню потреб населення (клієнта соціальної служби) при оптимальних витратах. Інакше кажучи, ефективність соціальної роботи відображає характеристику результату цілеспрямованої діяльності по досягненню поставленої мети.

Висновки та пропозиції. В даний час міністерства і відомства, які мають соціальні служби, спираючись на державні органи України та органи місцевого самоврядування, намагаються вирішити складну задачу, пов'язану з розвитком створеної мережі установ, що надають населенню широкий спектр соціальних послуг, адресованих головним чином найбільш соціально вразливим групам населення, які відчувають постійні труднощі в повсякденному житті. Розвитку мережі установ соціальної допомоги перешкоджають різні фактори:

слабка правова база системи соціального обслуговування;

обмеженість фінансових ресурсів, наявних у розпорядженні у урядових органів на державному і регіональному рівнях, дефіцит коштів в органах місцевого самоврядування;

відсутність координації діяльності міністерств і відомств у сфері соціального обслуговування;

дефіцит персоналу, що володіє професійною підготовкою в галузі соціальної роботи;

низький соціальний статус і неадекватна заробітна плата працівників соціальних служб;

недостатнє використання фінансових, економічних та інтелектуальних можливостей неурядових установ.

Для більш інтенсивного і комплексного розвитку соціальних служб у всіх регіонах, на всіх рівнях відповідно до потреб сім'ї та дітей органам місцевого самоврядування належить вжити заходів щодо цільового фінансування муніципальних програм які передбачають відкриття і розвиток установ соціального обслуговування сім'ї та дітей, матеріально-технічне, науково-методичне та кадрове забезпечення їх діяльності.

Сьогодні актуальні питання соціального обслуговування населення в сучасному його розумінні. Проте недоліки соціального обслуговування очевидні.

Сучасні вимоги до соціальних служб та до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку та перепідготовку фахівців зазначеного профілю. Особливу увагу треба приділити якості навчання, забезпечення оптимального поєднання традиційних і нових підходів при акценті на активні методи навчання майбутніх фахівців у галузі соціальної роботи.

Також необхідно розвиток нормативно-правових основ організації і функціонування закладів соціального обслуговування; розробка науково-методичних основ діяльності мережі закладів соціального обслуговування; державна підтримка розвитку матеріально-технічної бази установ соціального обслуговування; розробка проектної документації для будівництва закладів нового типу, розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва та інформаційне забезпечення діяльності установ соціального обслуговування населення.

РЕЗЮМЕ

Розглядаються особливості становлення соціальної роботи в сучасній Україні, обумовлені труднощами перехідного періоду, супроводжуваного зміною соціального контексту, трансформаційними процесами, які призвели до зубожіння значної частини населення, безробіття, падіння народжуваності, руйнуванню інституту сім'ї та шлюбу, зростанню соціальних девіацій і ряду інших деформацій соціального здоров'я суспільства.

Ключові слова: соціальна робота, деформація суспільства, організаційно-економічний механізм

РЕЗЮМЕ

Рассматриваются особенности становления социальной работы в современной Украине, обусловленные трудностями переходного периода, сопровождаемого изменением социального контекста, трансформационными процессами, которые привели к обнищанию значительной части населения, безработице, падению рождаемости, разрушению института семьи и брака, росту социальных девиаций и ряду других деформаций социального здоровья общества.

Ключевые слова: социальная работа, деформация общества, организационно-экономический механизм

SUMMARY

The features of the formation of social work in modern Ukraine, due to the transition, followed by a change in the social context of the transformation process that led to the impoverishment of the majority of the population, unemployment, a drop in the birth rate, the destruction of the family and marriage, the growth of social deviance and a number of other strains of social health society. Key words : social work, social strain, organizational and economic mechanism

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Гуссерль Э. Логические исследования Том I. Пролегомены к чистой логике / Э. Гуссерль.: пер. с нем. Э. А. Бернштейна под ред. С. Л. Франка. Новая редакция Р. А. Громова. - M.: Академический проект, 2011. - 587 c.

2. Картер П. Практична соціальна робота / Пам Картер, Тоні Джеффса, Mаpк К. Сміт. - Амстердам - Київ, 1996. - С. 20.

3. Пейн M. Община как основа социальной политики и социальной идеи // Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / M. Пейн. - M.: Аспект Пресс, 1997. - 254 с.

4. Cohen J. L. Civil Society and Political Theory / J.L. Cohen, E. Arato. - Cambridge, 2002. - Р. 12-31.

5. Rosenblum N.L. Civil Societies: Liberalism and the Moral Uses of Pluralism / N.L. Rosenblum // Social Research. - 1994. - Vol. 61. - № 3. - Р. 14-25.

6. Студенова Е.Г. Теория социальной работы / Е.Г. Студенова. - M., 2000. - 432 с.

7. Основы социальной работы : учебник / отв. ред. П.Д.Павленок. - M. : ИНФРА - M, 1997. - 395 с.

8. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Mигoвича. — К.: Академвидав, 2005. - с. 300.

9. Соціальна робота: В 3 ч.— К.: Вид. дім «Києвo-Moгилянcька академія», 2004.— Ч. 1: Основи соціальної роботи / Н. Б. Бондаренко, І. M. Грига, Н. В. Кабаченко та ін.; За ред. Т. Семигіної та І. Григи.— 2004.

10. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. І. Полтавця. — К.: КM Академія, 2000. — С. 5.

11. Социальная работа: введение в профессиональную деятельность: Учебное пособие / Отв. ред. А. А. Козлов. М.: КНОРУС, 2005. — 368 с.

12. Попович Г. Соціальна робота в Україні і за рубежем / Г. Попович. - Ужгород: Ґражда, 2000. - 134 с.

УДК 341:347.447.52(477)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Шаульская Л.В., д.э.н., проф., ДонНУ Панькова А. Д., экономист, ИЭП НАН Украины '

Постановка проблемы. Интеграция Украины в мировое сообщество, развитие ее национальной экономики и международных отношений ставит перед отечественным бизнесом вопросы формирования и развития социальной ответственности. Эта проблема является достаточно новой для Украины, поэтому остается мало исследованной. Внимание к этой теме обусловлено поиском путей гармонизации отношений между бизнесом, государством и обществом.

Исследование международного опыта становления, использования и развития КСО является актуальным для Украины, т.к. отечественная хозяйственная среда не прошла в своем историческом развитии необходимых этапов, которые в западном обществе привели к осознанию важности социальной ответственности. Неэффективность большинства институтов отечественной рыночной среды увеличивает потребность в формировании национальной модели социальной ответственности в рамках системы «бизнес - власть -общество».

С каждым годом развитие социальной ответственности бизнеса становится все более необходимым для Украины. Это связано с тем, что отечественные предприятия все сильнее подвергаются воздействию внешней среды и должны соответственно реагировать на его запросы, через увеличение роли человеческого капитала постепенно меняется понимание работниками понятие достойного рабочего места, справедливости вознаграждения за труд, эффективности занятости, возрастают их требования к компании-работодателя, распространение принципов открытости и прозрачности деятельности формирует хороший имидж компании; все более возрастает внимание потенциальных инвесторов к информации о конкурентоспособности компании, ее заботе об окружающей среде, социальной ответственности и т.д.

Анализ последних публикаций. Научные исследования и вклад в развитие теории и практики социальной ответственности представлены в работах Ф.Визера [2], Л^изеса [3], Ф.Хайека [4], П.Друкера [5], Д^акКлелланда [6]. Среди российских и отечественных исследователей - это научные труды Е.Гришновой [7], Л.В.Бабаевой [8], Т.И.Заславськой [9], В.В.Радаева [10], В.Г.Смолькова [11], И.П.Булеева [12], АЖКолота [13] и т.д.

Целью статьи является обобщение и оценка международного опыта по формированию и внедрению принципов корпоративной социальной ответственности, возможность и необходимость изучения данного опыта в Украине.

Результаты исследования. Понятие социальной ответственности возникло еще в начале 1950 годов, вошло в корпоративное управление США и Канады, тогда в обществе возник новый взгляд на проблему отношений бизнеса к обществу. Деятельность компаний начала оцениваться с точки зрения этичности их поведения в отношении сотрудников, клиентов, инвесторов и поставщиков. Политика компаний была радикально изменена: вовлеченность бизнеса в решение социальных и экологических проблем давала эффективный результат. В Европе становление КСО произошло позднее - в 1995 году была сформирована сеть евро бизнеса занялась распространением и популяризацией принципов корпоративной социальной ответственности, которая официально внедрилось в 2000 году на Лиссабонском европейском саммите.

Согласно международному стандарту ISO 26000 [17], социальная ответственность - это ответственность организации за влияние ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует устойчивому развития, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон и соответствует применяемому законодательству; согласуется с международными нормами поведения и интегрировано в деятельность всей организации.

На процесс формирования корпоративной социальной ответственности и ее принципов существенное влияние оказывают международные организации: Mеждунаpoдная Организация Труда, Организация Объединенных Наций (ООН) и ее агентства, Европейское Сообщество с его составными частями, ведущие мировые бизнес структуры, общественные и другие политические организации.

Политика КСО распространяется на такие направления как: формирование и улучшение имиджа предприятия; корпоративное развитие, управление персоналом, здоровья, охрана труда, экологического окружающей среды; взаимодействие с местными органами власти, государственными структурами для решения общих социальных проблем; PR.

Анализ систем государственного регулирования в сфере корпоративной социальной ответственности свидетельствует о том, что все больше стран уделяют серьезное внимание вопросам корпоративной социальной ответственности и внедряют ее принципы на разных уровнях. Гарантом внедрения корпоративной социальной ответственности, в значительном количестве зарубежных развитых стран является государство и его институты [16].

В 2002 году в Австрии был разработан Кодекс корпоративного управления, который предусматривает стандарты контроля предприятий на основе международных стандартов корпоративного управления и австрийского законодательства. Федеральное министерство труда, социальных вопросов и защиты прав потребителей играет активную роль в продвижении КСО. Оно организует раз в год открытые дискуссии, тренинги, практические семинары. В них принимают участие крупные, средние и малые компании с целью получения и повышения знаний по социальной ответственности и улучшения ее внедрения в стране. Лучшие компании получают вознаграждения и финансирование для дальнейшего развития. Федеральное министерство финансов ввело критерии корпоративной социальной ответственности в проведении государственных закупок, выбирая для сотрудничества партнеров по социальным предложениями. Именно сочетание экономической, социальной и экологической составляющих устойчивого развития обусловливает комплексную социальную ответственность, которая отслеживается и регулируется на государственном уровне. Федеральное министерство сельского хозяйства, лесничества, окружающей среды и водного менеджмента разрабатывает стратегии по устойчивому развитию и организует «недели устойчивого развития» вместе с бизнесом, Федеральным министерством экономики и труда, Федеральным министерством иностранных дел и др.. С 2002 года Федеральное министерство экономики и труда стимулирует к деятельности в определенных направлениях через предоставление таких наград: «Лучшие условия по безопасности и здравоохранения», «Лучшие условия труда на предприятии», «Отечественный менеджер года», «Лучшее место работы в Австрии», «Лучший отчет по устойчивому развитию »

[16].

Полезным для Украины может стать опыт Бразилии, где основным препятствием для развития корпоративной социальной ответственности стал высокий уровень коррупции. Законодательство Бразилии во внедрении КСО использует политику поощрения, стимулирует компании к социальным инвестиции через партнерство с государством. На местном уровне существуют программы

© Шаульская Л.В., Панькова А.Д., 2O12вознаграждений за внедрение бизнесом добровольных стандартов КСО. Это помогло увеличить осведомленность КСО и превратить ее в один из самых весомых стимуляторов национальных компаний. Также, правительство Бразилии создало механизм сертификации для награждения компаний за выполнение отдельных правительственных политик в сфере КСО. Бразильский национальный банк экономического развития внедрил кодекс этики, согласно которому все, кого он финансирует, должны соблюдать нормы национального трудового кодекса. Контракты банка содержат «социальный» раздел, который рассматривает вопросы детского, принудительного труда и дискриминации. Нарушение норм этой части может привести к расторжению контракта [19].

Правительство Великобритании сыграло основную роль во внедрении стандартов КСО в таких сферах, как охрана окружающей среды, здравоохранение, безопасность занятости [16]. Еще в 2000 году правительство назначило первого министра по корпоративной социальной ответственности, который обеспечивал руководство и поддержку лучших социальных практик компаний. В 2005 году была разработана стратегия устойчивого развития для стимулирования ответственного поведения, инноваций и внедрения лучших мировых практик по КСО. Значительная доля работы в правительстве выполняется Департаментом по делам Международного Развития (DFID), который занимается вопросами этической торговли и внедрением бизнес-моделей, что способствует формированию более выгодных и взаимосогласованных отношений между производителями и британскими потребителями. Также правительство использует возможности бизнеса для преодоления дифференциации между бедными районами и всей страной. К 2011 году в стране работала программа грантов (общая сумма - 130 млн. фунтов стерлингов), направленная на возможность местным компаниям сделать свой вклад в общее благосостояние британского общества. Одним из важнейших аспектов развития КСО в Великобритании является создание в 2007 году академии КСО, которая учит и совершенствует профессиональные навыки по социальной ответственности. Обучение предоставляется компаниям независимо от формы или размеров и учебным заведениям Великобритании.

Германия интенсивно начала активные действия в сфере КСО в 2009 году [16]. Если раньше правительство отмечало, что социальная ответственность важна для страны, то с принятием новой Национальной стратегии КСО был принят «План действий КСО в Германии», в котором отмечается, что корпоративная социальная ответственность является добровольной деятельностью компании. Национальная стратегия КСО направлена на развитие конкуренции, которая стимулирует активную корпоративную ответственность и предоставляет конкурентные преимущества на рынке. Целью этой стратегии является разработка общих целей через общественный диалог, а не установление четких правил. Основными сферами деятельности стратегии являются: доверие и развитие КСО (особенно среди малого и среднего бизнеса) интеграция КСО в образование, тренинги, науку и исследования, укрепление КСО на международном уровне, установление дружеского среды КСО. Это дало заметные результаты, для немецких компаний стало нормой внедрять проверки для своих поставщиков по вопросам экологических и социальных последствий. Основной проблемой Германии является привлечение к КСО малого и среднего бизнеса.

Дания уделяет много внимания поддержке КСО, своим опытом она заинтересовывает международных партнеров, потому что 96,8% датских предприятий являются малыми или средними, но несмотря на это, уровень реализации корпоративной социальной ответственности является очень высоким. Страна имеет специальный правительственный орган по вопросам КСО, правительственную программу, именно Дания инициировала разработку и тестирование международного стандарта по КСО - ISO 26 000 [17]. Дания занимает высокие позиции в рейтингах конкурентоспособности и в списках самых успешных компаний. В 2004 году была внедрена инновационная программа партнерства для развития КСО, благодаря которой Министерство иностранных дел начало поддерживать датские предприятия, работающие за рубежом. Дания находится на пути успешного формирования устойчивого развития.

Законодательство Испании уделяет все больше внимания распространению принципов КСО. Еще с 80-х годов существуют законы о занятости и ответственность работодателей, Закон о социальной интеграции инвалидов обязывает компании, где работает более 50 рабочих нанимать инвалидов (квота 2%) [19]. В 2007 году правительство приняло закон, регламентирующий полное равенство между женщинами и мужчинами во всех сферах жизнедеятельности, особенно в сфере занятости. Хотя качество внедрения КСО в Испании не достаточно высокая, но позиция самих испанцев настроена на развитие социальной ответственности. Свою главную цель во внедрении КСО правительство видит в привлечении к этому малого и среднего бизнеса и выявлении взаимосвязей между экономическим кризисом и корпоративной социальной ответственностью.

В Италии в развитии корпоративной социальной ответственности заинтересовано все общество, инициатива поступает как от членов общества, частных предприятий, так и от государства. Вопросами развития КСО занимаются Национальная торгово-промышленная палата и Министерство труда и социальной политики, которое предложило использовать более широкий подход к проблемам КСО по следующим направлениям: управление; поставки, инструментарий государственной политики, здравоохранение и безопасность. Основными целями политики КСО являются: пропаганда и распространение КСО культуры в национальной экономической системе; показать общественности, что КСО является эффективной, распространение индикаторов, которые будут использоваться компаниями для оценки программ КСО, содействие обмену опытом между странами для выявления и распространения передового опыта на глобальном уровне. Среди главных приоритетов на производственном уровне стоит решение проблемы изменения условий и безопасности труда на рабочем месте.

Формирование КСО в Литве началось в 2005 году, когда в стране была сформирована Национальная сеть социально ответственных предприятий, куда входило 50 компаний. Эта сеть предоставляет возможность учиться, способствует развитию сотрудничества и партнерства между различными секторами для достижения целей устойчивого развития. В 2007 году в Литве была введена Национальная награда ответственному бизнесу, а с 2008 года она награждалась уже в трех номинациях: «работодатель года», «партнер года», «социально ответственное предприятие года». Главными участниками развития КСО в Литве являются: Министерство социальной безопасности и труда; Министерство охраны окружающей среды; Министерство экономики; Министерство финансов; Министерство образования и науки.

Основой модели социального государства в Норвегии является партнерство между государством и частным сектором. Министерство иностранных дел является основной движущей силой, Министерство охраны окружающей среды, Министерство труда и социальных дел, Министерство промышленности и торговли и Министерство финансов также вовлечены в продвижении КСО. При поддержке правительства проводятся различные исследования в сфере КСО. Основными темами КСО для Норвегии являются: права человека, борьба с коррупцией, инвестирования и помощь в развитии. Основным документом Норвегии с КСО «Белая книга по социальной ответственности», основными целями которой становится увеличение вовлеченности и знания о КСО, объяснение роли ответственности, отслеживания рисков и дилемм в развивающихся странах, в разрезе КСО.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій