З Мамчур - Бріоіндикація забруднення повітря у місті львові та на його околицях - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF L'VIV UNIV.

Серія біологічна. 2005. Вип. 40. С. 59-67 Biology series. 2005. Is. 40. P. 59-67

УДК 582.32:574.21

БРІОІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У МІСТІ ЛЬВОВІ ТА НА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ

З. Мамчур

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського 4, Львів, 79005, Україні e-mail: z_mamchur@franko.lviv.ua

Наведено результати індикаційних досліджень за допомогою епіфіт -них мохоподібних. На підставі обчислення індексу чистоти повітря та бріо-індикаційного картування виявлено й окреслено чотири зони забруднень. З'ясовано залежність між видовим складом, частотою трапляння, проектив­ним покриттям епіфітної бріофлори та рівнем забруднення повітря. Визна­чено індикаторні види для кожної із зон. Виконано порівняння з ліхеноінди-каційними даними.

Ключові слова: біоіндикація, епіфітні мохоподібні, бріоіндикаційне карту­вання, індекс чистоти повітря, Львів.

Криптоіндикаційні методи оцінки стану атмосферного середовища набули загаль­ного визнання, їхнє застосування дає змогу вирішувати екологічні проблеми. Ці методи мають декілька позитивних ознак, зокрема біоіндикаційні дані відображають багаторіч­ний стан атмосферного повітря, допомагають оцінити токсичність полютантів, а не лише їхні інтегральні концентрації, а повторні дослідження біоіндикації дають уявлення про динаміку стану забруднення міст та інших населених пунктів [ 2, 6, 11, 12, 20, 21, 25, 31].

Сьогодні за допомогою ліхено- та бріоіндикаційних методів складені карти забру­днення повітря більш ніж для 100 міст світу. У 90-х роках XX ст. виконано ліхеноіндика-ційну оцінку ступеня забруднення атмосферного повітря в містах Західної України, зок­рема у Львові [5]. Ефективність ліхеноіндикації підтверджено численними зарубіжними та вітчизняними працями. Водорості як біоіндикатори використовують зрідка, значно більшу увагу приділяють мохоподібним [4, 7, 17, 18].

Мохоподібним властиві не менш цінні діагностичні ознаки, ніж лишайникам, у них навіть є певні переваги: в умовах сильного забруднення у місті лишайники бувають сильно пригніченими і мають настільки низьку частоту трапляння, що діагностика стає неможливою, тоді як урбанофільні мохи добре ростуть у таких умовах [1, 3, 10, 13, 16, 28-30, 32-34]. Крім того, деякі види мохоподібних особливо чутливі до негативного впливу речовин, які забруднюють атмосферу, що теж є вигідним під час біоіндикації.

Одне з чільних місць посідають епіфітні мохоподібні, які завдяки специфічності мінерального живлення, широкому спектру реакцій на полютанти дають змогу охопити різні рівні забруднення [8, 9, 14, 22].

Львів належить до міст із високою щільністю населення, розвиненою промисловіс­тю, потужним автотранспортом. Проблема забруднення атмосферного повітря у Львові є актуальною, тому метою наших досліджень було виявлення ізотоксичних зон на терито­рії міста й околиць на підставі індикаційних властивостей епіфітних мохоподібних.

Об' єкт наших досліджень - епіфітні мохоподібні зелених насаджень Львова й око­лиць. Завдання полягало у визначенні залежності між видовим складом, частотою трап-ляння, проективним покриттям виявлених груп видів епіфітних мохоподібних і рівнем

© Мамчур З., 2005забруднення та обчислення індексу чистоти повітря (ІЧП) для зелених насаджень міста Львова та його околиць.

Видовий склад епіфітної бріофлори досліджували маршрутним методом; для ви­значення проективного покриття епіфітів використовували модифікований метод Н. Корнєвої [19], частоту трапляння мохоподібних в епіфітних обростаннях визначали за модифікованим методом К. Раункієра [19]. Для виявлення бріоіндикаційних зон користу­валися індексом чистоти повітря [25]

n Qifi i=1 10

де Qi - екологічний індекс певного виду, або індекс токсифобності; fi - комбінований показник покриття-трапляння; n - кількість видів.

На підставі обчислення значень ІЧП для кожного конкретного зеленого насаджен­ня та сполучення ізолініями точок з близькими показниками отримали ізотоксичні бріоі-ндикаційні зони. Ізотоксичні бріоіндикаційні зони розмежовували за подібними гранич­ними значенями ІЧП (ІЧП = 0-0,9 - сильно забруднена; ІЧП = 1,0-4,9 - середньо забруд­нена; ІЧП = 5,0-10,0 - слабко забруднена; ІЧП > 10 - незабруднена зони).

У результаті наших досліджень у складі епіфітних обростань зелених насаджень Львова й околиць виявлено 64 види мохоподібних, що належать до двох класів (Marchantiopsida - 6, Bryopsida - 58 видів).

Мохоподібні, які трапляються на корі дерев, екологічно неоднорідні. Крім облігат-них епіфітів (39,9%), обмежених у поширенні корою живих дерев, на стовбурах, а особ­ливо при їхній основі, поселяються факультативні епіфіти (60,1%), які часто ростуть і на інших субстратах. Епіфітні мохові обростання на поодиноких деревах та в скверах розви­нені слабко, у парках і лісопарках - ліпше. У цих обростаннях можна виділити такі панів­ні види: Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha, Amblystegium serpens, A. varium, Bryum capillare, Orthotrichum affine, O. pumilum, Brachythecium salebrosum, Hypnum pallescens, H. cupressiforme (табл. 1). Вони формують стійкі обростання, решта видів трапляються у вигляді невеликих плям і домішок. Від основи стовбурів уверх суцільний покрив піді­ймається найчастіше на висоту 40-80 см, рідше 100-120 см, вище епіфіти зафіксовані у вигляді окремих дернинок.

На підставі аналізу частоти трапляння, проективного покриття та кількості місце­знаходжень епіфітних мохоподібних, з використанням ІЧП виділено чотири зони забруд­нення повітря у Львові та на околицях: сильно забруднена, середньо забруднена, слабко забруднена та незабруднена (рисунок; табл. 2).

Перша зона (І) сильнозабруднена (ІЧП = 0-0,4). Вона охоплює, головно, централь­ну частину міста (форофіти на площах Франка, Петрушевича, Кропивницького та Га­лицькій, проспекті Свободи), а також насадження поблизу промислових підприємств і міських автотрас з інтенсивним транспортним рухом (вул. Хмельницького, Шевченка, Стрийська) (див. рисунок). Епіфітних мохоподібнтх у цій зоні часто нема, дуже зрідка трапляються один-два види токсикотолерантних мохів (Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha), які здатні рости в індустріальних районах із високим рівнем забруднення (див. табл. 2).

Друга зона, середньозабруднена, відповідно, розділена на зону зелених насаджень уз­довж автотрас (ІЧП = 1,2-2,9) та на зону скверів, внутрішньоквартальних насаджень і парків (ІЧП = 1,6-4,8). Серед форофітів тут переважають Populus alba L., P. nigra L., Acerplatanoides

Таблиця 1

Розподіл епіфітних мохоподібних у різних бріоіндикаційних зонах м. Львова та околиць

_Бріоіндикаційна зона_

Вид

сильно забруднена

середньо забруднена

слабко забруднена

незабруд­нена

 

І

ІІа

ІІб

ІІІ

FV

1

2

3

4

5

6

Metzgeria furcata (L.) Dumort.

-

-

-

+

+

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.

-

-

-

+

+

Ptilidiumpulcherrimum (Weber.) Vain.

-

-

-

-

+

Radula complanata (L.) Dumort.

-

-

-

+

+

Porellaplatyphylla (L.) Pfeiff.

-

-

-

-

+

Frullania dilatata (L.) Dumert.

-

-

-

-

+

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

-

-

-

-

+

Dicranum scoparium Hedw.

-

-

-

+

+

D. viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

-

-

-

-

+

D. montanum Hedw.

-

-

-

+

+

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.

-

+

-

+

-

T. ruraliformis (Besch.) Grout

-

+

-

-

-

T. virescens (De Not.) De Not.

-

-

+

-

+

T. subulata Hedw.

-

-

-

+

+

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito

-

+

-

+

-

D. rigidulus Hedw.

-

+

-

-

-

Bryoerytrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen

-

-

+

-

+

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.

-

-

+

+

+

Bryum capillare Hedw.

-

+

+

+

+

B. caespiticium Hedw.

-

+

+

-

+

B. argenteum Hedw.

-

+

-

-

-

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.

-

-

-

-

+

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop.

-

-

-

+

+

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.

-

-

-

+

+

P. affine (Bland.) T. Kop.

-

-

-

+

+

P. rostratum (Schrad.) T. Kop.

-

-

-

-

+

Orthotrichum speciosum Nees

-

+

+

+

+

O. affine Brid.

-

-

+

-

+

O. obtusifolium Brid.

-

-

+

+

-

O. anomalum Hedw.

-

-

-

+

+

O. cupulatum Brid.

-

-

+

-

+

O. stramineum Hornsch. ex Brid.

-

-

+

-

-

O. patens Bruch ex Brid.

-

-

-

+

-

O. pumilum Sw.

+

+

+

+

+

O. diaphanum Brid.

-

+

+

+

-

Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.

-

-

-

+

+

Leskea polycarpa Hedw.

+

+

+

+

+

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.

-

+

+

+

+

Pterigynandrum filiforme Hedw.

-

-

-

-

+

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl.

-

-

-

-

+

A. attenuatus (Hedw.) Hub.

-

-

-

-

+

Amblystegium serpens (Hedw.) B., S.& G.

-

+

+

+

+

A. varium (Hedw.) Lindb. A. subtile (Hedw.) B., S. & G.

-

+

+

+

+ +

Закінчення табл. 1

1 1

2

1 3

4 1

5

1 6

Brachythecium salebrosum (Web.&Mohr)B.,S.&G

-

+

+

+

+

B. rutabulum (Hedw.) B., S. & G.

-

-

-

+

+

B. velutinum (Hedw.) B., S. & G.

-

+

+

+

+

B. populeum (Hedw.) B., S. & G.

-

-

+

+

+

B. starkei (Brid.) B., S.& G.

-

-

-

-

+

Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.

-

-

-

-

+

E. striatum (Hedw.) Schimp.

-

-

-

-

+

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.,S. & G.

-

-

-

+

+

P. curvifolium Schlieph. ex Limpr.

-

-

-

-

+

P. laetum B., S. & G.

-

-

-

+

+

P. cavifolium (Brid.) !wats.

-

-

-

+

-

P. nemorale (Mitt.) Jaeg.

-

-

-

+

+

P. succulentum (Wils.) Lindb.

-

-

-

-

+

Herzogiella seligeri (Brid.) !wats.

-

-

-

-

+

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum

-

-

-

+

-

Pylaisiapolyantha (Hedw.) Schimp.

+

+

+

+

+

Platygyrium repens Brid.

-

+

+

+

+

Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

-

+

+

+

+

Hypnumpallescens (Hedw.) P. Beauv.

-

-

-

+

+

H. cupressiforme Hedw.

-

-

+

+

+

Примітка . Видові назви печіночних мохів наведені за системою, прийнятою у "Hepatics of Europe including the Azores and annotated list of species, with synonyms from the recent litera­ture" [27], листяних - за "Mosses of Europe and the Azores; an annotated list of species, with syno­nyms from the recent literature" [24].

L., A. pseudoplatanus L, Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill. Епіфітним мохоподібним у цих умовах властиві видова бідність (28 видів) та незначне проективне покриття.

Епіфіти примагістральних насаджень відрізняються як за якісним, так i за кількісним складом від епіфітної бріофлори скверів. Мохи, які перебувають під безпосе­реднім впливом забруднення від автомобільного транспорту, часто втрачають зелене за­барвлення листків і стебел (Amblystegium serpens, Platygyrium repens), у них зменшується кількість генеративних органів i дещо збільшується кількість органів вегетативного роз­множення (листородні виводкові тільця Orthotrichum diaphanum, O. pumilum, виводкові гілочки Platygyrium repens). У невеликих зелених насадженнях (сквери на площі Святого Юра, на вул. Городоцькій, Підвальній, Просвіти), окрім зазначених вище видів, з'явля­ються Bryum capillare, Amblystegium varium, Brachythecium salebrosum. Вищі показники видового різноманіття, частоти трапляння, проективного покриття мають парки Личаків-ський та ім. Івана Франка.

Загалом для зелених насаджень цієї зони характерна відсутність високочутливих та переважання стійких до забруднення видів (Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha, Platygyrium repens, Amblystegium serpens, A. varium) (див. табл. 1, 2). Це токсикотолерант-ні епіфітні мохи, які є еврибіонтами в умовах розвитку процесів індустріалізації й урбані­зації: кількість місцезростань, частота трапляння і проективне покриття їх збільшуються в урбанізованих районах порівняно з природними фітоценозами.

Крім токсикотолерантних, ми виявили і групу яскраво виражених середньочутли-вих видів, для яких характерне рівномірне розміщення локалітетів і приблизно однакові показники частоти трапляння та проективного покриття в умовах як полі-, ев-, мезогеме­

ПИНИИ I I кххлхлхлх] І І

Ізотоксичні бріоіндикаційні зони на території м. Львова та його околиць: 1 - сильно забруднена;

2 - середньо забруднена; 3 - слабко забруднена; 4 - незабруднена.

робних, так і мезо- й олігогемеробних ступенів окультуреності [23]. У різних зонах за­бруднення ці показники не є настільки відмінними, як для токсикотолерантних чи для високочутливих видів. До групи середньочутливих видів належать Brachythecium velutinum, Hypnum cupressiforme, Orthotrichum speciosum, O. pumilum.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

З Мамчур - Бріоіндикація забруднення повітря у місті львові та на його околицях

З Мамчур - Урбанофільні епіфітні мохи у м львові