А М Поплюйко - Бухгалтерський аутсорсинг сучасний стан та перспективи розвитку в україні - страница 1

Страницы:
1 

Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18

7. Шкарабан С. И. Оперативный анализ финансово-хозяйственной деятельности производственного объединения / С. И. Шкарабан. М.: Финансы, 1978. — 96 с.

8. Шкарабан С. И. Основы оперативного экономического анализа / С.И. Шкарабан. Львов: Вища шк., 1988. — 136 с.

9. Яхнин Л. Д. Основы технико-экономического анализа себестои­мости в социалистической промышленности / Л. Д. Яхнин. — 2-е изд., доп. и испр. Л.: Гизлегпром, 1935. — 247 с.

10. Журко В. Ф. Оперативный экономический анализ в управлении производством / В. Ф. Журко, В. Д. Пантелеев, В. А. Рябинин. М.: Финансы и статистика, 1983. — 232 с.

11. Павленко А. Ф. Трансформация курса «Экономический анализ деятельности предприятий»: науч. доклад / А. Ф. Павленко, Н. Г. Чума-ченко. К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.

12. Козлов Н. В. Перспективный экономический анализ / Н. В. Коз­лов, Е.П. Бочаров. М.: Финансы и статистика, 1987. — 256 с.

13. Прокопчук Л. О. Стратегическое планирование / Л. О. Прокоп-чук, А. А. Козырев. СПб.: В. А. Михайлов, 2000. — 64 с.

14. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Г.В. Савицка. — 3-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2007. — 668 с.

15. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник / К.І. Ред-ченко. 2-ге вид., доп. — Львів: Новий світ-2000, 2003. — 272 с.

Стаття надійшла до редакції 15.04.2011 р.

УДК 657

А.М. Поплюйко, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные преимущества бухгал­терского аутсорсинга в современных условиях. Определены перспек­тивы развития данного вида услуг в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг, перимущест-ва аутсорсинга, перспективы.

ABSTRACT. In the article basic advantages of accounting outsourcing are considered in modern terms. The prospects of development of this type of services are certain in Ukraine.

KEY WORDS: outsourcing, accounting outsourcing, advantages of outsourcing, prospects.

© А. М. Поплюйко, 2011

335

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні переваги бухгалтерського аутсорсингу у сучасних умовах. Визначено перспективи розвитку даного виду послуг в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутсорсинг, бухгалтерський аутсорсинг, переваги аут­сорсингу, перспективи.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність» надає право керівникам самостійно вибирати форму орга­нізації ведення бухгалтерського обліку [1]. Однією з таких форм, передбачених ст. 8 цього Закону є «... ведення на договірних за­садах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою», тобто бухгалтерський аутсорсинг.

Термін «аутсорсинг» увійшов у наші реалії зовсім нещодавно. Аутсорсинг (від англ. Outsourcing (outer-source-using) викорис­тання зовнішнього джерела) — передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на об­слуговування іншій компанії, що спеціалізується у цій галузі. Ін­шими словами, це спосіб ведення бізнесу, при якому виконання робіт по деяким видам діяльності передається стороннім компа­ніям. На відміну від послуг сервісу та підтримки, які мають разо­вий, епізодичний, випадковий характер і обмежені початком та завершенням, на аутсорсинг передаються функції з професійної підтримки безперебійної працездатності окремих систем та ін­фраструктури на основі тривалого контракту (не менше 1 року). Наявність бізнес-процесу, тобто сукупності взаємопов'язаних за­ходів або задач, направлених на створення певного продукту або послуги для споживачів, є відмінною рисою аутсорсингу від різ­номанітних інших форм надання послуг та абонентського обслу­говування.

Головним джерелом економії витрат з допомогою аутсорсингу є підвищення ефективності підприємства в цілому і поява мож­ливості вивільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрями, або сконцентрувати зусил­ля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.

Окремою складовою аутсорсингу бізнес-процесів та одним із способів бухгалтерського забезпечення є аутсорсинг бухгалтерії, під яким розуміють винесення функцій, пов' язаних з організаці­єю, веденням бухгалтерського обліку та складанням звітності на підприємстві за межі компанії, передачу їх для виконання аутсо­рсеру. Іншими словами, це коли підприємство передає виконання функцій своєї бухгалтерії іншій організації.

У практиці використовують різні варіанти аутсорсингу. Це, як повний аутсорсинг, тобто ведення всієї бухгалтерії, так і переда­ча в аутсорсинг функцій по окремим ділянкам, наприклад, облік заробітної плати.

Важливо відмітити, що не слід плутати аутсорсинг бухгалте­рії із залученням позаштатного бухгалтера. Аутсорсингу прита­манна, головним чином, передача регулярних функцій. У той же час, залучення позаштатного фахівця необхідно розцінювати скоріше як передачу епізодичних обсягів робіт конкретному ви­конавцю.

На думку західних економістів, найбільше зростання аутсор­сингу як виду оптимізації діяльності підприємства, що розвива­ється надзвичайно динамічно, проявляє аутсорсинг бізнес-про-цесів саме у сфері фінансів та бухгалтерського обліку [2].

У Європі та США розвиток ринку бухгалтерського аутсорсин­гу дозволяє компаніям спокійно займатися основною діяльністю, віддаючи податкову звітність та інші сегменти бухгалтерського обліку професіоналам. Так у Європі послугами аутсорсерів кори­стується 86 % компаній малого та середнього бізнесу, в США — 92 %, в Ізраїлі — 96 %. І ті, і ті передають у першу чергу на аут­сорсинг такі функції, як розрахунок заробітної плати і податки. Адже, якщо у нас податкове законодавство розвивається пару де­сятків років, то там — кілька століть, і його складність вимагає глибокої спеціалізації бухгалтерів і, як наслідок, розвитку спеціа­лізованих бухгалтерських компаній і бухгалтерського аутсорсин­гу. Все активніше розвивається цей напрямок і в Азійсько-Тихо­океанському регіоні, де лідерами в наданні послуг є Індія та Китай.

В Україні ж початковий етап розвитку бухгалтерського аутсор­сингу припав на середину 1990-х рр. (час розквіту бухгалтерсь­ких аутсорсингових послуг у США та Європі). І зародився він у недрах аудиту, коли аудитори зіткнулися з потребами клієнтів не тільки в аудиторських перевірках, але й у зовнішній допомозі в організації всіх видів обліку.

Все зазначене підкреслює актуальність даного виду діяльності і для вітчизняних підприємств.

Питання аутсорсингу досліджувались у працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема, Дж. Брайана Хейвуда, Д.В. Михай­лова, Ж-Л Бравар, Р. Моргана Є. Аксьонова, И. Альтшулера, Е. Сафарової та ін.

На сьогоднішній день ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні тільки формується і ведення бухгалтерського обліку у фор­мі бухгалтерського аутсорсингу стає все більш і більш популярним.

Більшість вітчизняних компаній, які надають аутсорсингові послуги, виконують наступні види робіт:

підготовка облікових регістрів і податкових процедур облі­ку відповідно до чинного законодавства;

— підготовка української обов'язкової щоквартальної звітності;

підготовка статистичних і фінансових звітів;

здача звітності в українські статистичні органи, органи соціального страхування, пенсійний фонд і податкову інспекцію;

складання податкових декларацій, які повинні бути підго­товлені відповідно до вітчизняного законодавства;

послуги з нарахування заробітної плати;

облік основних засобів;

ведення кадрового обліку;

ведення первинної документації;

ведення складського обліку;

комплексне обслуговування бухгалтерії.

Розглянемо основні переваги, які має бухгалтерський аутсор­синг (табл. 1).

Таблиця 1

ПЕРЕВАГИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ

Стратегічний рівень

Тактичний рівень

Фокусування уваги на основно­му бізнесі

Відсутність необхідності розширення штату бухгалтерів — до 70 % економії

Збільшення доходів компанії: за допомогою аутсорсинга постій­ні витрати можна перетворити у змінні

Послуги надаються безперервно (немає ні лікарняних, ні відпусків та ін.)

 

Зменшення бази оподаткування

 

Економія офісного простору і супутніх йому витрат

Збільшення капіталізації: за до­помогою аутсорсинга можна ча­стково перерозподілити інвес­тиційний капітал у стратегічно більш важливу для підприємст­ва діяльність

 

 

Зменшення накладних витрат, пов'яза­них із вартістю робочих місць, навчан­ням, інформаційною підтримкою та інше

 

Гарантія професійної відповідальності, яку надає компанія-аутсорсер

Таким чином, переваги передачі бухгалтерії на аутсорсинг очевидні. По-перше, це якість надання послуг. Так як у спеціалі­зованій компанії працює команда бухгалтерів, ведення докумен­тації і складання звітності проходить багаторівневий контроль. До того ж бухгалтерська компанія, крім того, що несе матеріаль­ну відповідальність у випадку нарахування пені або штрафу, від­повідає перед клієнтом і своєю репутацією. І, якщо матеріальні ризики аутсорсер страхує, репутацію застрахувати неможливо. Таким чином, якість наданої послуги важлива, в першу чергу, для самої бухгалтерської компанії. Працюючи із штатним бухгалте­ром, підприємство самостійно несе ризики — бухгалтер за помил­ки, що призвели до штрафних санкцій, відповідає, у крайньому випадку, премією або зарплатою. Іншим аспектом є те, що у ви­падку, коли по тій чи тій причині підприємство не влаштовує бу­хгалтер, що веде підприємство, аутсорсер запропонує іншого. Як­що підприємство не влаштовує бухгалтерська компанія в цілому, то перейти на обслуговування до іншого аутсорсера не так важко.

З-поміж моментів, які стримують розвиток цього напряму у бізнес-середовищі в Україні, можна виділити кілька основних. По-перше, це стереотипи мислення власника і керівника, які вва­жають, що бухгалтер завжди повинен бути поруч з ними. По­друге, хвилювання про те, що бухгалтерська компанія не збереже у таємниці фінансову інформацію свого клієнта. Хоча загально­відомо, що чесність у відносинах залежить не від того, який бух­галтер — власний чи запрошений — обслуговує компанію, а від порядності конкретної людини. І, по-третє, остереження, що сто­ронній бухгалтер не у змозі врахувати специфіку конкретного виду діяльності. Застереження зрозуміле, але невиправдане. У бухгалтерській компанії кожен співробітник спеціалізується у певній галузі бухгалтерії, веде підприємство з різними видами ді­яльності, і його досвід, знання і кваліфікація набагато більші, ніж у бухгалтера, що веде одне підприємство.

Отже, на даний момент очевидним є той факт, що бухгалтерський аутсорсинг є галуззю, що розвивається в Україні. Тим не менше, стійкий попит вже формується. Передусім, за рахунок компаній ма­лого бізнесу, які нараховують у штаті кілька чоловік, підприємств, які не мають постійного офісу, з невеликим документообігом, а також холдингів. Крім того, актуальність послуг спеціалізованих бухгалте­рів зростає у зв' язку з популярною та доволі необхідною для залу­чення стратегічних інвесторів відмовою від тіньової бухгалтерії.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність».

2. Сафарова Е.Ю. Аутсорсинг учетных процессов. — М.: Книжный мир, 2009. — С. 192.

3. Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентных пре­имуществ = Outsourcing Dilemma, The: The Search for Competitiveness. — М.: Вильямс, 2004. — С. 176.

Стаття надійшла до редакції 15.04.2011 р.

УДК 657.24

Н.О. Пронь, аспірант кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

НОСІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

АННОТАЦИЯ. В статье исследована эволюция носителей учетной ин­формации, способы фиксации данных на них и особенности их использо­вания от древних времен до нынешнего времени. Также проанализиро­ваны преимущества и недостатки современных носителей информации и на основе полученных данных сделан прогноз их развития в будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: носитель учетной информации, документ, перфокар­та, перфолента, электронный документ.

ABSTRACT. The evolution of carriers of accounting information, methods of fixing the data on them and feature of their use from ancient times to present time are investigated in the article. Advantages and disadvantages of modern carriers of information are also analyzed and on the basis of finding the prognosis of their development in the future is done.

KEY WORDS: carrier of accounting information, document, punched card, punched tape, electronic document.

АНОТАЦІЯ. У статті досліджено еволюцію носіїв облікової інформації, способи фіксації даних на них та особливості їх використання від старо­давніх часів до сьогодення. Проаналізовано переваги та недоліки сучас­них носіїв інформації і на основі отриманих даних зроблено прогноз їх розвитку у майбутньому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: носій облікової інформації, документ, перфокарти, перфострічки, електронний документ.

У бухгалтерському обліку важливе місце займають документи — письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господар-

© Н. О. Пронь, 2011

340

Страницы:
1 


Похожие статьи

А М Поплюйко - Бухгалтерський аутсорсинг сучасний стан та перспективи розвитку в україні

А М Поплюйко - Використання системи авс для управліннявитратами