А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Складною проблемою оптимального управління є проблема агрегації та дезагрегації оцінки ефективності управління марочними ресурсами. На вищих рівнях ієрархічної системи обсяги продажів, частка ринку, масштаби застосування різних способів просування торговельних марок у процесі вирішення задач одержують оцінки для укрупнених наборів (агрегатів) близьких за характером ресурсів. У міру переходу до нижніх рівнів вони повинні деталізувати - дезагрегуватися. При агрегації та дезагрегації неминучі відхилення від оптимуму, пов'язані з тим, що на нижніх рівнях може змінюватися структура ресурсів, необхідних для просування і підтримки торговельних марок. Позитивно впливає тут та обставина, що агреговані показники мають значну сферу стійкості, і тому зміна локальних задач у певних межах при деталізації плану використання і відтворення марочного капіталу не вимагає перегляду стратегічного плану вищого рівня.

При цьому виникає складна проблема впорядкування економічних відносин між елементами системи управління марочним капіталом, що знаходяться на різних рівнях ієрархії управління (вертикальні зв'язки) і що знаходяться на одному рівні ієрархії (горизонтальні зв'язки). На основі оптимального плану в межах заданих верхнім рівнем обмежень у ресурсах і відповідно до локального критерію ефективності елементи нижніх рівнів самі приймають рішення про найдоцільніші способи й інструменти управління марочним капіталом.

У разі, коли децентралізація управління марочним капіталом здійснюється шляхом формування незалежних підрозділів, кожне з яких спеціалізується на окремій торговельній марці, локальний критерій показує, який приріст вносить даний підрозділ і об'єкт управління (торговельна марка) у величину загального критерію ефективності за рахунок проведених цим підрозділом заходів, що викликали зміну кількісних і якісних показників функціонування даної торговельної марки.

Орієнтуючись на екстремум локального критерію (наприклад, максимум частки ринку), що визначається з урахуванням пріоритетів оптимальної структури марочного капіталу, підрозділи можуть самостійно добиватися оптимального режиму діяльності і максимізувати має бути скоректований план з використання і відтворення марочного капіталу більш високого рівня, змінені оцінки, нормативи і ліміти використання ресурсів із метою матеріального забезпечення і стимулювання виконання більш ефективного плану. Система агрегованих показників цього плану і далі стимулюватиме підрозділи до вдосконалення плану у напрямі максимізації загального критерію оптимальності.

Отже, оптимальний план управління марочним капіталом компанії в цілому і відповідні йому плани підрозділів, що спеціалізуються на окремих торговельних марках, забезпечують цілеспрямований розвиток марочного капіталу при децентралізації ухвалення приватних рішень у брендингу.

Таким чином, у рамках теорії оптимального управління марочним капіталом забезпечується єдність вартісного і власне ринкового аспектів його відтворення. Оптимальне управління марочним капіталом включає не тільки розробку атрибутів торговельних марок, упровадження їх на ринок, планування частки ринку і обсягів продажів, але й розробку і забезпечення відповідних норм ефективності, що дозволяють окремим елементам системи управління марочним капіталом діяти, керуючись локальними критеріями ефективності.

Задача управління марочним капіталом не зводиться лише до оптимізації планування. Визначивши показники оптимального плану, треба створити умови для того, щоб вони досягалися. Серед цих умов важливе місце займає використання економічних і соціально-психологічних методів управління.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Sakaiya Т. The Knowledge-Value Revolution, or A History of the Future. - N.Y.: Kodansha America Ltd., 1991.

2. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки І С.М. Дєвис: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.

3. Байлер А. Магия бренда І А. Байлер ІІ Роль рекламы в создании сильных брендов. - М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. - С. 227-249.

4. Скоробогатых И.И. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки І И.И. Скоробогатых , Д.А. Чиняева ІІ Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - № 4. - С. 32-43.

5. Скоробогатых И.И. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки І И.И. Скоробогатых , Д.А. Чиняева ІІ Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - № 5. - С. 30-43.

6. Скоробогатых И.И. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки І И.И. Скоробогатых , Д.А. Чиняева ІІ Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - № 6. - С. 30-43.

7.Чармэссон Г. Торговельная марка: как создать имя, которое принесет миллионы І Г. Чамрмэссон: Пер. с англ. Л. Корпан. - СПб.:

Питер, 1999. - 224 с.

8.Эллвуд Я. 100 приемов эффективного брендингу І Я. Эллвуд: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 368 с. 9.Яненко М. Торговые марки в товарной политике фирмы І М. Яненко. - СПб.: Питер, 2005. - 240 с.

УДК 331.5:129.10

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Клименкова О. В., соискатель кафедры управления персоналом и экономики труда ДонНУ

Постановка проблемы. Тенденции в развитии человеческого капитала объединяют решение вопросов производства и распределения товаров и услуг с решением проблем формирования и использования способностей и возможностей людей, которые являются во многом взаимосвязанными и взаимодополняющими друг друга. При этом развитие человеческого капитала рассматривается

© Клименкова О. В., 2Ollкак двусторонний процесс. С одной стороны, это формирование человеческих способностей: укрепление здоровья, приобретение знаний, совершенствование профессиональных навыков. С другой - реализация приобретенных способностей для производительных целей или для отдыха, культурной, политической деятельности.

Современные тенденции в развитии человеческого капитала показывают, что социально-экономические преобразования по-разному отражается на положении людей в обществе. Переход к рынку сопровождается, с одной стороны, свертыванием социальных программ и социальной сферы, а с другой - повышением и формулированием новых требований, предъявляемых к рабочей силе.

В этой связи первостепенное значение приобрела проблема определения качественных критериев жизнедеятельности человека, путей их формирования и развития. Теоретические исследования необходимы, прежде всего, для того, чтобы раскрыть, как общие закономерные черты проявляют себя в конкретных условиях трансформирующихся стран, и, в частности Украины, какие особенности при этом находят свое отражение.

Возникла необходимость пересмотреть сложившиеся представления о том, как следует решать вопросы о развитии человеческого капитала. Это особенно важно сделать в настоящее время потому, что Украина более двадцати лет пытается найти оптимальные пути своего государственного, политического и социально-экономического развития. Основой могут служить лишь стратегические подходы, рассматривающие человеческий капитал как один из основных факторов общественного развития. Именно в зависимости от этого фактора должны рассматриваться проблемы всестороннего развития экономической, социальной и культурной жизни страны.

Анализ последних публикаций. В зарубежной и отечественной экономической литературе теоретико-методологическим аспектам исследования проблем развития человеческого капитала уделяется много внимания. Об этом свидетельствует значительное увеличение за последнее десятилетие числа монографических работ, статей и диссертаций. С различных точек зрения проблема развития человека и удовлетворения его потребностей рассматривалась в работах А.Смита, У.Пети, Д.Милля, А.Маршала, Ж. Сея, Дж.М.Кейнса, Г.Мюрдаля, С.Кузнеца, А.Льюиса, Т.Шульца, А. Сена, С.Фишера, М.Хака, К.Гриффина, Т.Маккинли, М. Морриса, М. Десай, И. Фролова, В. Колесова, Ю. Плюснина, А.Саградова, Н.Зубаревич В.Эченикэ, Г.Батыгина, Л.Лукъяновой, Н.Михайлова, С.Попова, Л. Хахулиной. М.Руткевич, Б.Мильнера,       И. Белобородова и других.

Среди ученых Украины, занимающихся научными исследованиями сущности человеческого капитала и специфики его формирования в Украине, следует выделить работы В. Антонюк, А. Гальчинского, Е. Гришновой, В. Гееца, А.Гоша, А. Гринева, К.Гурова, В. Данюка, М.Згуровского, А. Колота, Э. Либановой, А.Мазараки, В. Петюха, Ю.Пахомовой, В. Семиноженко, В. Куценко, Г. Евтушенко, Т. Шпараги, Я.Дуткевич,,И. Лащенко, Ю. Скаженик, А. Лохмач и многих других.

Несмотря на широту и разносторонность рассмотрения проблем развития человеческого капитала [1-2] здесь по-прежнему остается множество нерешенных вопросов, требующих серьезного внимания, как с теоретической, так и с практической сторон. Нет единого мнения по поводу методологических подходов к оценке развития человеческого потенциала, многие вопросы, касающиеся механизмов воздействия на развитие человеческого потенциала в трансформационных условиях, еще недостаточно исследованы.

Исследование, осуществленное в данной статье, направлено на осмысление процессов развития человеческого капитала в особых условиях, связанных со становлением рыночных отношений.

Цель статьи заключается в разработке общетеоретического обоснования экономической роли, значения и места человеческого потенциала в экономической теории, исследовании его как одного из основных факторов общественного развития.

Изложение основного материала. Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его последователь - Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению [4, с. 124].

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду - образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно расширилось. Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели.

Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного фактора развития.

Анализируя методологические подходы к оценке развития человеческого потенциала, подчеркивается, что большой вклад в методологию и практику использования показателей оценки, как общего уровня развития человеческого потенциала, так и отдельных его составляющих, а также возможностей их межгосударственного сравнения, были привнесены теорией развития человеческого потенциала, а также ежегодно публикуемыми международными докладами о развитии человеческого потенциала, издаваемыми программой развития ООН (ПРООН) с 1990г [3]. Если кратко, то человеческий капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. Это главный фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, как следующего высшего этапа развития.

Одним из условий развития и повышения качества человеческого капитала является высокий индекс экономической свободы. Рассмотрение концептуальных подходов позволило сделать вывод о том, что пришедшая на смену традиционным для Запада теориям экономического развития, моделям экономического роста, строившимся на базе валового национального продукта, концепция развития человеческого потенциала основывается на ориентации на повышение качества жизни человека, на расширение его возможностей во всех областях. В данной концепции делается утверждение о том, что определяющим является не само по себе богатство, а то, как его используют разные страны. Уровень дохода, достигнутый в стране в настоящее время, не гарантирует экономического процветания в будущем [3].

Рассматривая понятие человеческого потенциала в системе количественных и качественных параметров развития населения, следует отметить, что в современной литературе оно используется как более полное и объемлющее, чем такие понятия, как человеческие ресурсы, человеческий капитал, человеческий фактор, уровень жизни, качество жизни, качество населения, каждое из которых дополняло и последовательно сменяло друг друга на протяжении длительного времени. При этом главным аргументом здесь выступает тот факт, что понятие человеческого потенциала позволяет дать комплексную характеристику социально - экономических, социокультурных, экологических, психологических, социально-демографических и пр. аспектов существования человека, а также реализации его возможностей. В современной научной литературе отстаивается мнение о том, что под человеческим потенциалом следует понимать всю совокупность функциональных качеств, присущих человеку, и определяющих возможности его самореализации в той или иной сфере деятельности.

Автором статьи разделяется существующая точка зрения о том, что развитие человеческого потенциала может трактоваться и как совершенствование возможностей человека, его способностей достигать поставленные и значимые цели, и как «процесс расширения стоящего перед человеком выбора». Причем эти трактовки развития человеческого потенциала (как расширение выбора и как совершенствование возможностей и способностей) не противоречат друг другу и являются взаимодополняющими.

ИЗМЕРЕНИЯ Долголетие и здоровье Знания Достойный уровень жизни

ПОКАЗАТЕЛИ   Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

ИНДЕКС

ПОКАЗАТЕЛ

1

Индекс продолжительности жизни

Средняя и ожидаемая продолжительность обучения

Индекс образования

ВНД на душу населения (по ППС в долл. США)

I

Индекс ВНД

Индекс развития человеческого потентгиала (ИРПЧ)

ИЗМЕРЕНИ

Долголетие и здоровье

Достойный уровень

ПОКАЗАТЕЛИ    Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ИНДЕКС, СКОРРЕКТИРО­ВАННЫЙ С УЧЕТОМ

НЕРАВЕНСТВА

Ожидаемая продолжительность

Индега ожидаемой продолжительности жизни, скорректироватншый с учетом неравенства

Индекс развития человеческого

Знания

Средняя и ожидаемая продолжительность обучения

Продолжительность

обучения

I

Индекс образования, скоррекшрованный с учетом неравенства

потенциала скоррекшрованный с учетом неравенства

(ИРПЧН)

ВНД на душу населения (по ППС в долл. США)

Доход/потребление

I

Индекс ВНД,

скорректированный с учетом неравенства

ИЗМЕРЕНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ИНДЕКС

ИЗМЕРЕНИЯ

Здоровье

Индекс материнской

смертности

Индекс

рождаемости у подростков

Индекс репродуктивного здоровья

Расширение прав и возможностей

Женское и мужское население, имеющее к; минимум среднее образование

Рынок труда

Доля мест в парламенте, занимаемьгх мужчинами и .женпгинами

Индекс

расширения

прав и возможносте й женщин

Индекс

экономическо й активности

женщин

Показатели

экономической активности женского и

мужского

населения

Индекс экономическо й активности

Гендерньш индекс

женщин

Индекс расширения

прав и возможносте

Гендерный индекс мужчин

мужчин

Индекс гендерного неравенства (ИГН)

ИЗМЕРЕНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

Здоровье

Питание Детская

смертность

Знания

Продолжительност

Уровень жизни

Топливо для Туалет, вода,

приготовления электричество,

I Охват детей ▼ образованием

топливо

ИЗМЕРИТЕЛ ИБЕДНОСТИ

Интенсивность бедности

Коэффициент

бедности

Многомерный индекс бедности (МИБ)

ь

пищи

Рис.1. Эволюция методологии индексов развития человеческого потенциала в 1990 — 2010 гг.

В концепции развитие человеческого потенциала рассматривается как двусторонний процесс. С одной стороны, это формирование человеческих способностей: укрепление здоровья, приобретение знаний, совершенствование профессиональных навыков. С другой стороны, это реализация приобретенных способностей для производительных целей или для отдыха, культурной, политической деятельности. В этом и заключается коренное отличие концепции развития человеческого потенциала отконцепций «человеческого капитала», «человеческих ресурсов» и др., сводящих конечную цель к единственному аспекту -формированию ресурсов для производственной деятельности. Если в центре внимания концепции человеческого развития находится «человеческий потенциал», то центральной категорией, характеризующей процесс развития человеческих ресурсов, является понятие «человеческий капитал».

Выявляя основные различия между двумя этими понятиями, отметим, что если теория человеческого капитала, рассматривая людей как один из факторов производства, то концепция развития человеческого потенциала предусматривает анализ всех важнейших вопросов общественного развития с позиции интересов человека, расширения его возможностей.

Несомненной заслугой теоретиков исследования человеческого капитала является признание первостепенной роли человека в общественном производстве. Это обусловлено совершенствованием методологии определения индексов человеческого потенциала (рис.1) и качества жизни населения.

В области развития человеческого потенциала основополагающим для человека является качество жизни (табл. 1): долгая и здоровая жизнь, приобретение знаний, то есть необходимость быть образованным, иметь материальные ресурсы, обеспечивающие достойный уровень жизни. При этом уровень жизни, образование и состояние здоровья являются не только основными параметрами, характеризующими человеческий потенциал, но и важнейшими факторами, способствующими формированию и развитию человеческого капитала (табл.2).

Таблица 1

Место в рейтинге качества жизни населения Украины среди других стран мира в 2010 году по сравнению с 2009 годом

Место в рейтипге

Государство

Параметры рейтипга качества жизпи в 2010 году

 

 

Стоимость жизпи

Экшо-мика

Свобода

Здоро­вье

Безопас-пость

Климат

2010

2009

 

 

 

 

 

 

 

1

У

США

Уб

100

100

90

100

2

З

Новая Зеландия

б9

З9

100

91

100

S4

3

Мальта

б8

б2

100

S3

93

100

4

1

Франция

3S

бЗ

100

100

100

SS

9

Великобритания

б0

У2

100

S2

100

S4

12

23

Андорра

б1

бЗ

100

100

S3

У2

бЗ

Намибия

У4

ЗЗ

S3

40

S2

УЗ

УЗ

б8

Украина

бУ

УЗ

У2

У1

У9

У4

У9

Ботсвана

Уб

УЗ

ЗУ

S3

S2

S0

Зб

Молдова

УЗ

3S

б9

У1

92

11S

S4

Россия

ЗЗ

б8

бУ

У2

194

194

Сомали

7S

21

0

S

Зб

В 2010 год по сравпепию с 2009 годом по рейтипгу качества жизпи Украипа опустилась па З позиций и запяла среди страп мира УЗ место, опередив Россию па 2З позиций, а Молдову - па У.

1). Систематизировав автором по источпику: "Підсумки досліджеппя вартості життя, стапу екопоміки, рівпя свободи, здоров'я, безпеки і клімату." І International Living.

Таблица 2.

Государственные расходы и другие финансовые потоки, оказывающие влияние на ИРЧП Украины, Белоруссии, и России в

сравнении с Норвегией и США за 2OOO-2OO8 годы

ИРЧП

Государствеппые расходы, (% от ВВП)

Налоговые поступлепия, % ВНД

Валовые вложепия в осповпой капитал, % ВНД

Прямые ипостраппые ипвестиции, % ВНП - чистый приток

Официалыгая помощь в целях развития

Депежлые переводы, приток

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовапие

Здравоохрапепие

Расходы па паучпые исследовапия и разработк

Расходы па оборопу

Расходы па обслуживапи долга, % ВНД

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками