А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Разом з тим, в умовах ринкової економіки застосування лише адміністративних заходів впливу не може бути визнано цілком достатнім і ефективним, що підтверджується існуванням в Україні заборгованості із заробітної плати впродовж останніх двадцяти років. Необхідність реалізації конституційних гарантій та дотримання трудового законодавства ставить до порядкуденного питання захисту вимог працівників шляхом встановлення факту неплатоспроможності роботодавця та ініціювання порушення провадження у справі про банкрутство.

Національне законодавство достатньою мірою регламентує процедури щодо колективних дій при порушенні провадження у справі про банкрутство шляхом подання заяв до суду, об' єднання вимог кредиторів, представництва в комітеті кредиторів й участі у провадженні справи про банкрутство працівників та їхніх представників, зокрема, профспілок. Водночас, необхідною є ратифікація норм конвенції МОП №173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» (1992 р.) щодо захисту за допомогою гарантійних установ і внесення відповідних змін до національного законодавства, пов' язаних зі створенням Фонду гарантування вимог працівників випадку неплатоспроможності роботодавця та регулюванням його діяльності в частині правил організації, фінансування й функціонування.

Слід зазначити, що застосування процедур щодо захисту вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця має супроводжуватись активізацією соціального діалогу з питань реалізації державної політики зайнятості, зокрема, стосовно створення нових робочих місць. Крім того, надзвичайно важливого значення набуває реалізація заходів державної політики з метою запобігання вилучення обігових коштів підприємств, покращення процедур адміністрування відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Збільшення платоспроможного попиту населення та державна політика інвестування внутрішнього ринку вважаються ефективними механізмами подолання фінансово-економічної кризи. Сучасний стан споживчого ринку в Україні та економічна сутність ПДВ, що фактично є податком на споживання, вимагають значного його зменшення аж до повного скасування.

З урахуванням вище викладеного, перспективи подальших наукових розвідок будуть охоплювати питання формування адекватних економічних механізмів, що забезпечуватимуть реалізацію трудових прав працівників, зокрема, права на своєчасне одержання винагороди за працю.

РЕЗЮМЕ

Проанализирована современная ситуация, связанная с существованием проблемы задолженности по заработной плате. Аргументирована необходимость комплексного решения вопроса обеспечения права на своевременное получение вознаграждения за труд в случае неплатежеспособности работодателя путем создания адекватных экономических механизмов страховой защиты заработной платы.

Ключевые слова: заработная плата, вознаграждение за труд, задолженность по заработной плате, неплатежеспособность работодателя, банкротство, гарантийное учреждение.

РЕЗЮМЕ

Здійснено аналіз сучасної ситуації щодо існування проблеми заборгованості із заробітної плати. Аргументовано необхідність комплексного вирішення питання забезпечення права на своєчасне одержання винагороди за працю у випадку неплатоспроможності роботодавця шляхом створення адекватних економічних механізмів страхового захисту заробітної плати.

Ключові слова: заробітна плата, винагорода за працю, заборгованість із заробітної плати, неплатоспроможність роботодавця, банкрутство, гарантійна установа.

SUMMARY

The current situation relating to the existence problem of wage arrears is aanalysed. The need for a complex solution of the question of the right to timely payment of wages in case of insolvency of the employer by creating appropriate economic instruments of insurance protection of wages is argued.

Key words: wages, remuneration of labour, wage arrears, insolvency of employer, bankruptcy, guarantee institution. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Глосарій із трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід Європейського Союзу). Наукове видання / За заг. ред. Д.Арріго та Дж.Кассале. - К.: Видавничій дім «Стилос», 2006. - 431 c.

УДК 338.24:622

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛОГИСТИКИ

Омельченко В.Я., д.э.н., профессор, Донецкий национальный университет Омельченко А.П., к.э.н., доцент, Донецкий национальный университет

Применение в системах электронной коммерции открытых каналов передачи данных и сети Интернет, обусловленное самой природой этих систем и случайным характером транзакций, заключаемых коммерческих сделок создают потенциальную угрозу проникновения нарушителей (злоумышленников) к активам как покупателей, так и продавцов. Поэтому вопрос повышения уровня безопасности систем электронной коммерции как информационных систем является как никогда актуальным и важным.

Повышение внимания к вопросам защиты информации обусловлено ростом доступа к ней. Для гарантированной безопасности функционирования информационной сети применяются различные протоколы шифрования конфиденциальной информации, электронные подписи, осуществляется сертификация информации. Запрет на несанкционированное перемещение данных между локальной сетью компании и глобальной сетью может обеспечиваться специальными компьютерами или программами (брандмауэрами). В нашей стране отношения по поводу защиты информации в информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных системах в Украине регулируется Законом Украины «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах» [1].

Системы электронной коммерции, открывая новые возможности для организации экономической деятельности, для повышения ее качества и надежности, вместе с тем являются одной из самых уязвимых сторон фирмы, которая притягивает к себе злоумышленников как из числа персонала предприятия, так и тех, что работают вне его границ. Проблема безопасности информации усложняется еще и в связи с развитием и расширением сетей ЭВМ.

Под безопасностью информационной системы понимается ее защищенность от случайного или намеренного вмешательства в нормальный процесс ее функционирования, а также от попыток кражи, модификации или разрушения ее

© Омельченко В.Я., Омельченко А.П., 2Ollкомпонентов. Иначе говоря, это способность противодействовать разнообразным действиям, которые наносят ущерб информационной системе.

Безопасность информационной системы достигается организацией конфиденциальности обрабатываемой информации, а также целостностью и доступностью компонентов и ресурсов системы.

Конфиденциальность информации — это свойство информации быть известной только допущенным субъектам системы, которые прошли соответствующую проверку. Таких субъектов в литературе называют авторизованными.

Центральным вопросом безопасности систем электронной коммерции является защита информации. Использование возможностей коллективного информационного ресурса не должен означать его доступности для каждого пользователя. Соответствующий доступ должен быть санкционированным и определяться правилами (требованиями), которые формулируются во время создания информационной системы.

Интеграция предприятий в систему электронной коммерции путём их подключения к локальным вычислительным сетям, а тем более — к глобальным сетям, усложняют реализацию мероприятий безопасности информационных систем. Это связано с обеспечением целостности информации как в памяти ЭВМ, так и на носителях, которые сохраняются отдельно от ЭВМ а также с идентификацией принятой информации и с сохранением ее достоверности во время передачи по каналам связи.

Безопасность информационных систем в последнее время становится одной из самых важных проблем развития процессов нового информационного общества. Компания CiscoSystems, которая насчитывает около 57 тысяч сотрудников, продолжает традиции новаторства и разрабатывает лучшие в области продукты и решения в сфере современных технологий, к которым относятся: IP-коммуникации; сетевая безопасность; беспроводные сети LAN; домашние сети; видеосистемы; прикладные сетевые услуги. К важнейшим проблемам безопасности руководство компании относит проблемы проникновений «червей» и вирусов, кража информации, снижение эффективности работы компьютеров в связи с использованием их ресурсов злоумышленниками для других целей, большую скорость модификации угроз, несовершенство законодательной базы. Очень важным аспектом угроз является угроза утечки информации. На сегодняшний день это часто происходит в связи с сохранением данных на мобильном устройстве.

Для банковской сферы утечка информации по данным аналитического центра Info Watch распределился таким образом (рис. 1). В первую очередь нуждается в усовершенствовании форм защиты информация, которая передается через мобильные устройства, электронную почту, Интернет.

Рис. 1. Каналы утечки информации в банках

Борьба с этим видом преступности в США и странах Евросоюза проводится законодательными методами, где компания, из-за которой произошла утечка информации, несет ответственность. В Украине на сегодняшний момент подобного механизма нет.

Основными причинами нарушения защиты информации являются: безответственность, халатность и корыстный интерес персонала. По данным статистики, 81,7 % нарушений допускается служащими компании, которые имеют доступ к информационной системе, и только 17,3 % -посторонними лицами (в том числе 1 % приходится на случайных лица). Итак, главный источник нарушений безопасности информации находится внутри самых информационных систем, таким образом, для любой из них внутренняя защита должна быть обязательной.

Одной из наибольших угроз информационных систем является поражение вирусными программами, которые проникают через различные носители информации, глобальные информационные сети.

В последнее время приобрели глобальный масштаб проблемы, связанные с распространением информатизации в мире. Среди них - интеллектуальное (компьютерное, информационное) пиратство.

Пиратство в сфере программного обеспечения (ПО) как таковое имеет три основных направления отрицательного

влияния:

- Экономическое пиратство наносит экономический ущерб не только ухудшая инвестиционный климат, но также из-за недополучения налогов при продаже легального ПО.

- Интеллектуальное - пиратство практически уничтожило ранее существующую украинскую индустрию ПО, из-за чего программ украинского производства практически не появляется на рынке. Кроме того, авторских прав на программное обеспечение украинские программисты не получают. В результате множество мелких и средних украинских компаний по производству ПО выполняют заграничные заказы в абсолютной тени и без получения авторских прав;

- технологическое — пиратские версии ПО имеют низкое качество, и это влияет как на возможность их качественного использования, так и на формирование отрицательного имиджа компании-производителя лицензированного продукта.

- Политическое - развитое пиратство ухудшает имидж и инвестиционный климат государства.

Под системой защиты информационной системы понимают единую совокупность правовых и морально-этических норм, организационных, технологических и программно-технических мероприятий и программно-технических средств, направленных на противодействие угрозам информационной системе с целью сведения к минимуму возможного убытка пользователям и владельцам систем.

Для организации надежной защиты экономической информации в фирме необходимо четко представлять, какие именно нарушения прежде всего нужно предотвратить.

Набор мер по предотвращению нарушений безопасности информации разнообразен и зависит от природы побудительных мотивов. Такой набор может предусматривать соответствующую подготовку пользователей, поддержку здорового рабочего климата в коллективе, тщательный отбор персонала, своевременное выявление потенциальных злоумышленников и т.д.

Построение систем защиты предусматривает ряд этапов, подобных этапам создания самых информационных систем. В частности, к ним принадлежат:

- анализ возможных угроз информационной системе;

- разработка системы защиты;

- реализация системы защиты;

- сопровождение системы защиты.

Управлять электронными ресурсами фирмы нельзя без предупредительных мер безопасности (рис. 2).

На этапе разработки возможно комплексное использование таких видов защиты, как правовые, морально-этические, административные, физические и технические.

К правовым мероприятиям принадлежат действующие в стране законы, указы, положение международных организаций, нормативные акты, которые регламентируют правила взаимодействия с информацией ограниченного использования и ответственность за их нарушение. Эти мероприятия играют роль сдерживающего фактора для потенциальных нарушений.

К морально-этическим мероприятиям противодействия принадлежат всяческие нормы поведения, которые традиционно сложились раньше, возникают или специально разрабатываются по мере распространения ЭВМ и информационной системы в стране и в мире. Данные нормы, как правило, не являются законодательно утвержденными, но поскольку их несоблюдение приводит к падению престижа организации, они являются обязательными к выполнению.

Административные мероприятия защиты - это мероприятия организационного характера, которые регламентируют процессы функционирования информационной системы, использование ее ресурсов, деятельность персонала и т.д. Цель данных мероприятий - исключить возможность реализации угроз безопасности. К перечню административных мероприятий можно отнести следующие:

- разработка правил обработки информации в информационной системе;

- тщательный отбор персонала;

- организация учета, хранения, использования и уничтожения документов и носителей с конфиденциальной информацией;

- распределение доступа (паролей, полномочий и т.д.);

- организация скрытого контроля за работой пользователей и персонала информационной системы;

- другие мероприятия.

Физические мероприятия защиты - это разного рода механические, электро- или электронно-механические устройства и строения, предназначенные для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных нарушителей к компонентам защиты информации.

Техническими (аппаратно-программными) средствами защиты являются разнообразные электронные и специальные программы, выполняющие функции защиты. Среди таких функций отметим следующие: идентификация и аутентификация пользователей или процессов, контроль доступа к ресурсам, регистрация и анализ событий, криптографическая защита информации (шифрование данных), резервирование ресурсов и компонентов информационной системы.

К аппаратно-программным мероприятиям принадлежат антивирусные программы. Одним из наилучших антивирусных продуктов 2006-2009 года считается NOD32. Он осуществляет сбалансированную защиту персонального компьютера от угроз вирусов, червей, троянских, шпионских и других вредоносных программ. Также он обеспечивает защиту корпоративных сетей, централизованное обновление, инструменты дистанционного администрирования и управление защитой всей сети с одного рабочего места. Серверная версия NOD32 позволяет защищать почтовые и файловые серверы.

Наилучшие результаты достигаются при условии системного подхода к проблемам безопасности информационной системы и комплексного использования мероприятий защиты на всех этапах жизненного цикла системы, начиная с ранних стадий ее проектирования. Тем не менее там, где это возможно, мероприятия необходимо заменить более надежными современными физическими и техническими средствами.

В процессе анализа риска для системы электронной коммерции изучают её компоненты, определяют чувствительные места системы, оценивают возможность реализации каждой конкретной угрозы и ожидаемые размеры соответствующих потерь, выбирают возможные методы защиты и вычисляют их стоимость. На заключительном этапе оценивается выгода от применения предлагаемых мероприятий защиты. Эта выгода может иметь как положительный, так и отрицательный знак: в первом случае речь идет об очевидном выигрыше, а во втором - о дополнительных расходах для гарантирования собственной безопасности.

Одной из главных проблем являются хакерские атаки на информационные системы, которые наносят прямой материальный ущерб не только разработчикам информационных технологий, но и их пользователям. Symantec опубликовала комплексный отчет о безопасности, которая составляется аналитиками компании каждые полгода. Главный вывод, который содержится в документе, заключается в том, что в США как и раньше создается больше всего вредоносных программ. Именно на территории США действует максимальное количество хакерских группировок.

Также в Symantec отмечают, что между хакерскими группировками существует довольно твердая конкуренция на подпольном рынке взломов и торговли краденой информацией.

За отчетный период в США была создана каждая третья шпионская программа и написан каждый третий вирус. На втором месте - Китай с 10%, третье место за Германией - 7%.

Кроме этого, США лидируют и по количеству бот-сетей, которые состоят из инфицированных компьютеров, с помощью которых хакеры рассылают спам и совершают атаки. В подавляющем большинстве случаев владельцы компьютера не догадываются о том, что машина инфицирована и тратит процессорное время и трафик в интересах хакеров.

Количество ПК, втянутых в хакерские бот-сети, во второй половине 2009 г. увеличилась на 29% до 6 млн. шт., а количество серверов, которые руководят данным ПК, снизилась на 25% - до 4700 шт., что говорит о консолидации бот-сетей в руках меньшего количества злоумышленников. Больше всего спама в международном масштабе было связано с игрой на бирже и разными финансовыми махинациями.

В Symantec исследовали активность сетевых мошенников (фишеров), которые создают Web-страницы, имитирующие сайты крупных магазинов или банков с целью краж персональных данных посетителей. Фишинг становится в высшей степени организованным и высокоразвитым. Рост количества сайтов-подделок составил 65% в сравнении с первым полугодием 2009 года. [2]

Рис. 2. Механизм управления системой электронной коммерции предприятия

Также борьба в международных информационных сетях ведется и против вирусов, которые могут проникать в компьютеры через сеть.

По данным опроса, проведенного среди работников в сфере 1Т [3], угрозы безопасности в Интернет расположились по важности в следующем порядке (рис 3.):

Спам;

12% Вредоносные

______ программы

Мошенничество; —■—| '------48%

22%

Шпионские программы;

32%

Кража персональных данных; 43%

Рис. 3. Угрозы безопасности в Интернете

При этом 87% опрошенных высказались в пользу необходимости создания информационного портала, посвященного вопросам безопасности в киберпространстве.

Из всего вышесказанного следует, что работа по проведению защитных мероприятий ведется, но сложности еще остаются. Эта деятельность предполагает создание большого числа все более сложных алгоритмов шифрования, специальных программ для перехвата и нейтрализации атак. Специалисты в этой области, как в нашей стране, так и за рубежом много полезного уже осуществили в сфере разработок новых программных средств для отслеживания атак. Однако у систем электронной коммерции всё еще остаются много неустраненных уязвимостей. Поэтому их необходимо тщательно изучать и стараться быстрее устранять. От этого зависит объем продаж, а значит, и доходность данного сектора электронной коммерции. Однако следует отметить, что кроме информационных атак и угроз, в электронной коммерции существуют еще много уязвимостей другого аспекта, больше связанных с организационными, правовыми и финансовыми проблемами в экономической деятельности. Поэтому необходимо отметить, что только технических средств для решения задачи построения системы защиты недостаточно, необходим комплекс организационных, законодательных, физических и технических мер.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены механизмы формирования системы информационной защиты на рынке электронной логистики. Ключевые слова: информационная система, безопасность, электронная логистика, интернет

В статті розглядаються механізми формування системи інформаційного захисту на ринку електронної логістики. Ключові слова: інформаційна система, безпека, електронна логістика, інтернет.

SUMMARY

In the article system forming mechanisms of information protection in the electronic logisticsmarket are considered. Keywords: information system, safety, electronic logistics, internet.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1.Закон України від 5.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» // Відомості Верховної Ради України. - № 31. - 1994. - с. 286.

2.Symantec. Industry Analyst Reports. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://www.symantec.com/en/uk/about/industryanalysts/analystreports.jsp

3.СomScore - comScoredatamine[ЭлектpoнньIЙ ресурс]: Режим дocтуна:http://www.comscoredatamine.com/category/e-commerce/

УДК 331.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Панченко И.В., к.э.н., доцент кафедры УПиЭТ ДонНУ Шаповалова О.В.

Постановка проблемы. На современном этапе стимулирование персонала занимает одно из ведущих мест в мероприятиях по развитию предприятия. Для достижения поставленных предприятием целей, необходимо не только стимулировать его персонал, как в материальном так и в моральном аспекте, но и поддерживать достаточно высокий уровень жизни работников. Это не всегда удается предприятиям, потому что финансовое состояние предприятия зачастую не позволяет выделять необходимые средства на стимулирование персонала. В связи с этим, для того, чтобы определить возможные размеры стимулирующих выплат для работников, необходимо провести экономическую диагностику, проанализировать все его финансовые показатели и их динамику, определить перспективы развития предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением вопросов экономической диагностики, оценки финансовых результатов предприятия занимались С.Ф. Покропивный, Е.Л. Кантор, В.Я. Горфинкель и В.А. Швандор и другие. Вопросы стимулирования персонала широко освещали в научной литературе отечественные ученые, такие как Афонин А.С, Витевская Т.Ф., Здравомыслов А.Г., Ковалев В.И., Колот А.М., Нельга А.В., Ручка А.А., Подмарков В.Г., Ядов В.А и др. Среди зарубежных ученых вопросами стимулирования персонала занимались: Маслоу А., Маршалл А., Беккер Г., Грейсон Дж., Одейла К., Друкер П., Портер М., Шумпетер И., Хекхаузен Х., Шульц Т.

Целью статьи является обоснование необходимости экономической диагностики предприятия с целью определения количественных параметров системы симулирования персонала.

Результаты исследования. ОАО «МК «Азовсталь» - одно из крупнейших всемирно известных металлургических предприятий Украины. Комбинат входит в тройку лидеров металлургической отрасли страны по производству чугуна, стали и проката. Высокое качество продукции «Азовстали» признано более чем в 70 странах мира [1].

ОАО «МК «Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы Метинвест и является стабильно работающим высокотехнологичным предприятием с полным металлургическим циклом. На комбинате производится широкий спектр металлопродукции - чугун передельный, слябы, квадратная заготовка, сортовой, фасонный, листовой прокат, мелющие шары. ОАО «МК «Азовсталь» является одним из крупнейших мировых производителей товарных слябов. Слябы производятся путем непрерывной разливки конвертерной стали на слябовых МНЛЗ и применяются как сырье для производства плоского листового либо рулонного проката. В Украине только на «Азовстали» производят железнодорожные рельсы и рельсовые скрепления, крупный сортовой и фасонный профили, помольные шары и толстолистовой прокат.

Проектные мощности «Азовстали» позволяют производить более 6,2 млн. тонн чугуна, свыше 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката, до 285 тыс. тонн рельсовых скреплений и 170 тыс. тонн помольных шаров в год. Комбинат имеет развитую транспортную инфраструктуру, включая морской порт, специализирующийся на погрузке крупногабаритного толстолистового проката, другой металлопродукции, а также сыпучих грузов (щебень из шлаков).

ОАО «МК «Азовсталь» представляет собой предприятие с полным металлургическим циклом. Производственно-технологическая схема приведена на рис.1.

Основные финансово - экономические показатели деятельности предприятия в 2007-2010 гг. представлены в табл. 1. Данные таблицы свидетельствуют о том, что предприятие с 2009 года терпит убытки [3].

ОАО «МК «Азовсталь» завершил 2009 год с чистым убытком 211,938 млн грн, в то время как в 2008 году его чистая прибыль составила 1 млрд 959,072 млн грн. Одной из причин ухудшения финансовых показателей стало снижение объемов производства металлопродукции, вызванное мировым экономическим кризисом. Так, ОАО «МК «Азовсталь» в 2009 году сократила производство готового проката на 15,2% по сравнению с 2008 годом - до 4,288 млн тонн, стали - на 15,7%, до 4,643 млн тонн, чугуна - на 12,9%, до 4,016 млн тонн, кокса - на 7,5%, до 2,024 млн тонн.

Ухудшение финансовых показателей деятельности ОАО «МК «Азовсталь» не могло не сказаться на снижении размера средств, выделяемых на материальное стимулирование работников комбината. Не смотря на то, что размер средней заработной платы работников предприятия в 2009 г. возрос по сравнению с 2008 г. и составил 3400 грн, общий размер, средств выделяемых на оплату труда снизился с 743413 тыс.грн. в 2008 г. до 739879 тыс.грн. в 2009 г.

За 2009 г. меткомбинат увеличил текущие обязательства на 48,7% - до 11 млрд 573,313 млн грн, при этом долгосрочные обязательства возросли в 2,5 раза - до 3 млрд 452,756 млн грн. Одновременно ОАО «МК «Азовсталь» нарастила дебиторскую задолженность на 48,1% - до 16396,664 млн грн. Активы меткомбината в 2009 году выросли на 60,3% - до 30,724 млрд грн, в том числе основные средства - в 2,6 раза, до 10,651 млрд грн.

© Панченко И.В., Шаповалова О.В., 2Oll

ОАО «МК «Азовсталь»

Аглодоменное производство

Сталеплавильное производство

[ Цех переработки ] металлургических _шлаков_

Прокатное производство

 

 

Толстог

ц

1ИСТОВОЙ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками