А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Оператор відбіркової комісії працює з віртуальною базою даних та віртуальними документами вступників (11 на Рис.1).

ґ

 

 

 

Резерва

 

 

 

 

 

ДСЗІОЗНТЛ

 

 

рій

 

 

 

 

 

 

 

 

.' и іі''1 МІ і;ї

 

 

рій

 

 

 

і

ІІірїЧгиік на бата

Кшшро

нньч) і ш

ним

Кон ірі

ВВКОВІ 11 н і м

Контро

7$

Настіннії чман - і гро веденн я конкурсу^ ьілговідно дц Еіршш;і прннону

ш

Оператори

Оператори резервного депозитарій (фк

Технічні оператори

^Оператори вибіркової комісії Голови відбіркових комісій

Оператори якості Оператори депозитарію

Заступники відп. секретаря

Відповідальний секретар Старший технічний секретар

Рис. 1 Порядок проходження документації та роботи з вступниками на ОКР «бакалавр»

У разі необхідності особові справи можуть бути тимчасово вилучені з депозитарію (резервного депозитарію) та надані головам відбіркових комісії (13 на Рис.1), а потім повернуті до депозитарію (резервного депозитарію) (12 на Рис.1). Після перевірки документів заступниками відповідального секретаря та закінчення строку прийняття документів документи візуються відповідальним секретарем (14 на рис.1).

Кваліфікаційні вимоги до персоналу, задіяному в процесі прийому документів (в розрахунку на 20000 заяв від абітурієнтів)

Посада

Необхідна кількість (з них резерв)

Кваліфікаційні вимоги

Основні функції

Примітка

1.

Оператор

50 (20)

Спеціаліст-користувач КТ*, студент 5 курсу, аспірант

Прийом документів, формування справи, перевірка комплектності документів, передача справи до операторів якості. Ведення журналу.

*

2.

Оператор якості

10(5)

Спеціаліст-користувач КТ*, аспірант, лаборант

Прийом документів від операторів за кількістю та якістю, передача справ операторам депозитарію (резервного депозитарію).

**

3.

Оператор

депозитарі

ю

2(1)

Спеціаліст-користувач КТ*, лаборант, викладач, співробітник, тощо

Прийом документів від оператора якості за кількістю, каталогізація та розміщення документів, видача справ на сканування, видача справ за вимогами відбіркових комісій, веденя оперативного обліку

**

4.

Оператор резервного депозитарі ю

2(1)

Спеціаліст-користувач КТ*, лаборант, викладач, співробітник, тощо.

Прийом документів від оператора якості за кількістю, каталогізація та розміщення документів, веденя оперативного обліку, робота з проблемними абітурієнтами

**

5.

Технічний оператор

10(5)

Спеціаліст-користувач КТ*, студент, аспірант

Сканування справ абітурієнтів, технічна робота з розміщення електронних справ

**

6.

Оператор

відбіркової

комісії

10(10)

Спеціаліст-користувач КТ*, лаборант

Робота з віртуальним та реальними документами, ведення оперативної документації, технічне обслуговування відбіркової комісії

*

7.

Старший

технічнийс

екретар

2 (1)

Відповідно до вимог

Контроль якості роботи операторів, виконання стандартних функцій

*

8.

Заст.відпов

ідального

секретаря

2

Відповідно до вимог

Відповідно до вимог

*

9.

Відповідал ьний секретар

1

Відповідно до вимог

Відповідно до вимог

*

КТ* - компьютерна техніка

* - Необхідне поглиблене навчання користувача програми з прийому документів ** - Необхідне навчання документообігу

Прийом документів від вступників на ОКР «спеціаліст» і «магістр» для абітурієнтів які не є випускниками ВНЗ в рік вступу на нашу думку майже н відрізняються від схеми запропонованої вище, за виключенням того факту, що строки прийому заяв і документів, строки їх припинення повинні бути дещо іншими. Так, доцільним представляється починати та закінчувати прийом заяв і документів на 10 днів раніше ніж для вступників на ОКР «бакалавр». Це обумовлено тим, що цей часовий лаг створює можливість з інтенсифікації організаційних процесів (в тому числі і ротації персоналу) при прийомі документів від вступників.

Що стосується випускників бакалаврату ВНЗ поточного року, то схема прийому документів для цієї категорії вступників дещо відрізняється від загально запропонованої. Це обумовлено тим, що з метою збереження студентського складу випускники ВНЗ поточного року повинні мати можливість(і це закріплено в Умовах прийому до ВНЗ у 2009-2010 рр.) дострокової здачі вступних екзаменів, що робить можливим дострокове формування віртуальної справи абітурієнтів цієї категорії. При цьому віртуальна справа повинна формуватись виходячи з необхідності дострокового формування проекту справи паперової.

Для випускників бакалаврату поточного року прийом основного пакету документів та внесення особистих даних до бази (всі документи за переліком крім додатка до диплома бакалавра, диплом бакалавра, заяви про участь у конкурсі) здійснюється попередньо на факультетах. Майбутні абітурієнти при вступі на ОКР «магістр» проходять фахове вступне випробування один раз, а його результати враховуються як при вступі на дену так і при вступі на заочну форму навчання. При вступі на ОКР «спеціаліст» для денної та заочної форми навчання враховуються результати державної атестації.

Екзамен з іноземної мови для вступників на ОКР «магістр» проводиться одночасно з фаховим вступним іспитом шляхом тестування студентів з іноземної мови. У склад атестаційних комісій входять представники факультету іноземних мов. Оцінки виставляється дві: одна з фахового вступного іспиту, інша з іноземної мови. Попередні фахові вступні випробування проводяться на факультетах. Відповідальність за внесення даних щодо результатів фахових вступних іспитів несуть технічні оператори на факультетах.

Порядок проходження документації та робота з випускником бакалаврату ВНЗ поточного року випуску : факультети виділяють оператора для прийому документів,

оператор приймає документи від бакалаврів свого факультету (1 на Рис.2) на факультеті,

оператор перевіряє комплектність та якісні параметри наданих документів і формує паперовий варіант справи з необхідним комплектом попередніх заяв про наміри майбутнього вступника. До комплекту документів входять ті з них, які можна отримати попередньо (медична довідка за формою 086 - о, шість фотокарток, копія трудової книжки, інше). Для тих абітурієнтів які мають намір подати документи у межах напряму (наприклад з спеціальності фінанси на спеціальність маркетинг) прийом документів здійснюється у основний період подачі,

паперовий варіант справи знаходиться у оператора факультету. Якщо мають місце некритичні помилки документи повертаються на доробку абітурієнту (2 на Рис.2). Абітурієнт виправляє помилку та повертає документи до оператора. Якщо наданідокументи відповідають вимогам, технічний оператор заносить їх у віртуальну базу даних. Документи для випускників ВНЗ поточного року не скануються. Середній бал оцінок додатка до диплома бакалавра вноситься на факультетах,

атестаційні комісії факультетів працюють з віртуальною базою даних та віртуальними документами вступників(4 на

Рис.2),

Рис. 2 Порядок проходження документації та роботи з вступниками на ОКР «магістр» і «спеціаліст» випускників

бакалаврату поточного року ВНЗ

у разі необхідності особові справи можуть бути тимчасово вилучені у оператора та надані головам атестаційних комісій, а потім повернуті (5 на Рис.2),

заступники відповідального секретаря по магістрах і спеціалістах здійснює контроль за виконанням функцій операторів на факультетах упродовж всього терміну попереднього прийняття документів (6 на Рис.2). Якщо мають місце некритичні помилки справа повертається на доробку оператору який її прийняв (6 А на Рис.2),

до початку приймальної кампанії оператори з факультетів територіально переміщуються до Приймальної комісії, де продовжують прийом документів від бакалаврів-випускників поточного року ВНЗ,

після початку строку прийняття документів та отримання дипломів про здобутий ОКР та додатків до них абітурієнти -бакалаври випускники поточного року ВНЗ надають оператору останні документи (диплом та додаток до нього) та пишуть заяву(7

на Рис.2),

оператор дооформлює справу (перевіряє та вкладає документи, вводить данні яких немає (диплом), та надає її на перевірку оператору якості (8 на Рис.2). Оператори якості приймають паперову справу, перевіряють її відповідності вимогам. Якщо мають місце некритичні помилки справа повертається на доробку оператору який її прийняв (9 на Рис.2). Оператор виправляєпомилку та повертає справу до оператора якості. Якщо має місце критична помилка, яка потребує значного часу на виправлення (немає необхідних документів, потрібно особисто контактувати з абітурієнтом) справа оператором якості надсилається до резервного депозитарію (10 на Pm:.2), де приймається оператором депозитарію (резервного депозитарію),

оператори депозитарію (резервного депозитарію) після виправлення помилки повертають справу до оператора якості, який її видав (11 на Pro.2). Якщо у операторів якості нема зауважень до кількісних та якісних параметрів справи паперовий варіант справи надходить до заступника відповідального секретаря (12 на Pm:.2). Якщо є зауваження справи повертаються на доробку оператору якості, який її прийняв та здав заступнику (13 на Pm:.2). Якщо зауважень немає, справа заступником відповідального секретаря підписується та повертається оператору якості, який здає її до депозитарію (14 на Pm:.2)., де вона зберігається. Документи для випускників ДонНУ поточного року не скануються,

оператор атестаційної комісії працює з віртуальною базою даних (15 на Pm:.2), яка сформована оператором. У разі необхідності особові справи можуть бути тимчасово вилучені з депозитарію (резервного депозитарію) та надані головам комісій, а потім повернуті до депозитарію (резервного депозитарію) (16, 17 на Pro.2). Після перевірки документів заступниками відповідального секретаря та закінчення строку прийняття документів документи візуються відповідальним секретарем (18 на Pffic.2),

Висновки. Перевагами запропонованої системи поданням документів є: прискорення швидкості обробки інформації, зменшення паперового документообігу, введення багаторівневого контролю (оператори, оператори якості, оператори депозитарію, заступники відповідального секретаря, відповідальний секретар приймальної комісії ВНЗ), вузька спеціалізація технічного персоналу, більш жорсткий контроль за дотриманням виконавчої дисципліни, формування постійної команди технічних працівників, економія коштів на документообіг та матеріали. Можливими недоліками є: необхідність проведення більш жорсткого попереднього навчання технічного персоналу, небажаність значної ротації технічного персоналу за період приймальної кампанії, імовірність технічних та організаційних помилок при калібровці функціонування системи, обмеженість фінансових та часових ресурсів на впровадження системи у разі змін законодавчого поля, підвищені вимоги щодо кваліфікації персоналу.

РЕЗЮМЕ

Pаccмoтpена логистическая система организации подачи документов поступающими на обучение на образовательные уровни «бакалавр», «специалист», «магистр». Pазpабoтаны логистические схемы прохождения документов и порядка работы с абитуриентами разных образовательных уровней.

Ключевые слова: логистическая система, абитуриенты, образовательно-квалификационный уровень

РЕЗЮМЕ

Poзглянутo логістичну систему організації подання документів  вступниками на навчання до на ОСТ «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Poзpoбленo логістичні схеми проходження документації та порядку роботи з вступниками різних ОСТ. Ключові слова: логістична система, вступники на навчання, ОСТ.

SUMMARY

The logistics system of the organization submitting the documents are transferred to the training at educational levels "bachelor", "specialist", "master". Developed logistics solutions Documents and the handling of applicants of different educational levels. Keywords: logistics system, students, education and qualification level.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: российские особенности и ограничения / Л. Гребнев // Высшее образование в Poccmi.-2004.-№ 1.-С. 36-43.

2. Мамонтов С.А. Сфера образования как многоуровневая система // Маркетинг в Poccии и за рубежом. - 2001. - № 5. - С. 43-51

3. Марк Е. Генсон. Керування освітою та організаційна поведінка / Пер. з англ. Х. Проців. - Львів: Літопис, 2002. - 384 с.

4. Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти: монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. -

448 с.

5. Модернізація системи управління навчальним процесом Донецького національного університету. Випуск 3: Тематичний збірник для професорсько-викладацького складу / За ред. Академіка НАН України В.П.Шевченка. Укладачі: А.М.Кучко, О.В.Мазнєв, О.І.Скафа, О.В.Євтухова, Т.В.Кошка. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - 580 с.

6.Оболенська Т.Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг : Автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.06.02 / Т.Є. Оболенська; Харк. держ. екон. ун-т. Х., 2002. — 33 с. утф.

7.Освітній менеджмент: Навч. посібник / За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. - К.: Шкільний світ, 2003. - 400 с.3. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Уч. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 437 с.

УДК 331.522:37:332.13

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНОГО

ПІДХОДУ

Полянська Я.Л., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету Бібікова В.В., економіст відділу економічних проблем соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України

Трудовий потенціал є найбільш стабільним соціальним елементом та основою для економічного розвитку суспільства і держави. Забезпечення ефективного управління процесом його формування і розвитку є головним завданням України та найважливішою передумовою підвищення її конкурентоспроможності та зміцнення на етапі реформування по всіх сферах життєдіяльності суспільства. Але демографічна криза призводить до руйнації ресурсів праці та погіршення умов їх формування і розвитку. Це обумовлює необхідність якомога швидшої концентрації зусиль на підвищенні якісного наповнення трудового потенціалу, створенні необхідних передумов для продуктивного його формування. Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми можна вважати застосування компетентнісного підходу, необхідного для успішної участі у трудовій, підприємницькій, інноваційній діяльності та переорієнтації свідомості працівника лише з успішного виконання власних функцій до досягнення загальних цілей підприємства. Таким чином, трудовий потенціал людини, підприємства і держави формується з урахуванням тих

© Полянська Я.Л., Бібікова В.В., 2Ollзнань, умінь та навичок, які необхідні саме тут і саме зараз, а не виходячи з ймовірних потреб чи застарілих вимог. Це відразу підвищує якість та результативність трудової діяльності, і як результат якість і затребуваність трудового потенціалу.

Управлінські рішення в сфері трудового потенціалу повинні спиратися на комплексну та повну оцінку його стану на регіональному і національному рівнях. Це сприятиме підвищенню їх відповідності до існуючих проблем, обгрунтованості та ефективності, що дозволить передбачити і своєчасно ліквідувати загрози руйнування трудового потенціалу, покращити процеси його формування та розвитку.

Метою статті є визначення стану формування трудового потенціалу регіонів України за допомогою інтегральної оцінки з урахуваннями компетентнісного підходу.

Питання дослідження компетенцій розглядаються у роботах багатьох провідних вчених: Ю. Шакуна, Т. Чернікової, В. Малишевої, С. Денисової, А. Блинова, О. Муратова, С. Бондара, І. Єрмакова, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Лебедєва, А.В. Хуторського, С.Є. Шишова, Н. Коломінського. Проблеми формування трудового потенціалу та оцінка його стану висвітлені у працях таких науковців, як В.Антонюк, О.Грішнової, Е.Лібанової, С.Пірожкова, О.Новікової, Л.Шаульської та інших. Але питання цілеспрямованого впливу компетенцій у системі управління на конкурентоспроможність економіки регіонів і добробут населення залишаються невирішеними, зокрема використання компетентнісного підходу при удосконаленні процесу формування трудового потенціалу, переваги його застосування, механізм реалізації тощо.

Для комплексного аналізу формування трудового потенціалу як країни в цілому, так і її регіонів доцільно проводити його інтегральну оцінку з метою виявлення найбільш успішних регіонів, «вузьких місць» та своєчасного вирішення проблем в цій сфері [1]. Розрахунок інтегрального показника формування трудового потенціалу на базі компетентнісного підходу включає в себе наступні етапи.

І етап — відбір і розрахунок одиничних показників, які характеризують окремі складові тієї чи іншої компетенції, що впливає на формування трудового потенціалу.

У якості основних показників, слід виділяти ті з них, які охоплюють:

1. Компетенції збереження здоров'я. Саме вони є основою для формування трудового потенціалу як окремої людини, так і держави в цілому. Дані компетенції безпосередньо впливають на тривалість життя, його якість, емоційний, психічний стан людини, її бажання, цілі, та є базою для розвитку інших компетенцій. Основними індикаторами компетенцій збереження здоров'я було обрано:

кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за напрямом впливу індикатор-дестимулятор, оскільки чим більше кількість робітників, які працюють у поганих умовах, тим нижче розвинуті компетенції збереження здоров'я та, відповідно, тим гіршим буде показник формування трудового потенціалу);

чисельність оздоровлених у санаторно-курортних і оздоровчих закладах (індикатор-стимулятор: чим більшою є кількість оздоровлених, тим більше розвинутими є компетенції збереження здоров'я, та тим краще формується трудовий потенціал);

кількість загиблих від травматизму, пов' язаного з виробництвом, та кількість працівників, яким встановлений хоча б один із видів пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці (за напрямом впливу є аналогічними кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним умовам, оскільки їх зростання стримує формування трудового потенціалу).

2. Когнітивні компетенції, що охоплюють знання і досвід. Зокрема до їх індикаторів було віднесено кількість осіб, які підвищували кваліфікацію, кількість студентів у навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІУ рівнів акредитації, чисельність навчальних закладів, у яких навчалися дані студенти (І-ІІ, ІІІ-ІУ рівнів акредитації), випуск кваліфікованих робітників ПТНЗ та підготовку кадрів безпосередньо на виробництві. Всі зазначені індикатори знаходяться у прямій залежності з рівнем розвитку когнітивних компетенцій та формуванням трудового потенціалу. Наприклад, чим більша кількість навчальних закладів І-ІІ, ІІІ-ІУ рівнів акредитації, тим більша кількість громадян зможе отримати відповідну освіту, тим краще розвинутими в масштабах країні будуть когнітивні компетенції та, як наслідок ліпше сформований трудовий потенціал.

3. Компетенції ціннісно-смислової орієнтації, а саме цінності буття, життя, культури (живопис, література, мистецтво, музика), науки, виробництва, історії цивілізацій, власної країни, релігії. Вони є моральною основою особистості, передумовою її дій, суджень, відносин з іншими тощо. Їх характеризує кількість масових та універсальних бібліотек та книжковий фонд, кількість закладів культури клубного типу та демонстраторів кіно/відео/фільмів. Всі зазначені індикатори позитивно впливають на формування трудового потенціалу та є його стимуляторами.

4. Соціально-особистісні компетенції враховують готовність людини до збереження психічного і фізичного здоров'я, постійного підвищення кваліфікації і потребу в самопізнанні, саморозвитку, самоактуалізації. До їх складу входять готовність до самостійної роботи, уміння управляти своїм часом, планувати й організовувати діяльність; готовність до постійного саморозвитку, уміння вибудовувати стратегії особистого і професійного розвитку і навчання. Серед інших індикаторів в рамках даних компетенцій слід виділити кількість відпрацьованих годин, втрат робочого часу та тимчасову непрацездатність. Перший індикатор стимулює формування трудового потенціалу з точки зору компетентнісного піходу, два інших - перешкоджають йому.

Побудова інтегрального показника грунтується на методиці нормованої багатомірної середньозваженої, за якою проводиться процедура нормування для перетворення різнойменних одиничних показників у єдиний інтегральний, що передбачає розрахунок відносних величин для показників-стимуляторів (1) і де стимуляторів (2):

Хітах

(1)

хітіп

(2)

де Хіі - значення і-го показника в у-му регіоні;

хітах - максимальне значення і-го індикатора в сукупності, яка аналізується;

хітіп - мінімальне значення і-го індикатора в сукупності, яка аналізується [2].

II етап — групування одиничних показників у комплексні. Всі одиничні показники, що характеризують певні компетенції, були згруповані у чотири комплексні за кожною компетенцією та за кожним регіоном. Для цього була розрахована середня зважена за усіма показниками, що охоплюють ту чи іншу компетенцію (збереження здоров'я, ціннісно-смислової орієнтації, когнітивні та соціально-особистісні компетенції) (табл.1).

III етап — групування комплексних показників в інтегральний проводиться шляхом складання показника кожної компетенції за кожним регіоном, ділення його на середній показник суми компетенцій за всіма регіонами. Результати розрахунків наведено у таблиці 1.

Таблиця l

Інтегральний показник формування трудового потенціалу з урахуванням компетентнісного підходу [3, 4, 5]

 

Когнітивні компетен-ції

Компетен-ції збереження здоров'я

Компетен-ції ціннісно-смислової орієнтації

Соціально-особистісні компетен-ції

Інтеграль-ний показник

Pанг регіону

1

2

3

4

5

6

7

АР Крим

0,29

0,50

0,54

0,97

1,15

5

Вінницька

0,29

0,15

1,00

0,94

1,19

3

Волинська

0,16

0,19

0,43

0,84

0,81

26

Дніпропетровська

0,76

0,09

0,48

0,78

1,05

10

Донецька

1,00

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками