А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Принцип багатовимірності системного підходу стверджує, що протилежні тенденції не тільки співіснують і взаємодіють, але і доповнюють один одного. Подібного роду відношення не обмежуються парними тенденціями. Більше двох змінних теж можуть утворювати доповнюючі відносини, як, наприклад, тріада свободи, справедливості і безпеки. Системні взаємозв' язки мають множинний характер і реалізуються «під різими кутами". Тут важливими є і зовнішня регламентація певних надструктур - чим нижчим є тиск/стримування, тим більше простору для коливань, і регламентація взаємодіями з суміжними елементами - чим більше «сусідів», тим щільніше взаємозв'язки всередині системи, більший рівень обумовленості у руху (рис. 5):

Рис. 5. Множинність (поліструктурність) системних взаємозв'язків

Повноцінні системні моделі не дають простих взаємозв'язків, які 100% відображають реальність і повторюються, надають можливість результативно інтерпретувати реалії, що спостерігаються людиною. Внаслідок дії закономірностей диференціації -єдність цілісного розподілено нерівномірно (потоки споживачів по маршрутах руху, покупці між торгівельними точками тощо). Тому фахівцям потрібно працювати на основі закономірностей [1], у їх системній взаємодії: диференціація (простір - зв'язки), ієрархічна організація (категорії), організовані взаємодії; необхідно спиратися не тільки на статичний стереотип, але й на динамічну послідовність в діяльності, стереотип, який проявляється у наступності (послідовності) щодо організації взаємодій.

У проявах стереотипності прості зв'язки поступаються ієрархічно організованим та організованій взаємодії, проявляється принцип знеціненя/посилення - при зростанні числа варіантів роль кожного елементу, з приймаючих участь в діяльності, зменшується. Відповідно змінюється число і актуальність можливих причин ситуації. Чим більше насичення ринку (рівень розвитку суспільства), тим слабкіша сила взаємного впливу, тим слабкіша диференціація між нормою і девіацією. Категорії часу і простору домінують, з частковою втратою значення особистості, у прогностичних моделях «ситуація - установка»; у моделях «стимул-реакція», домінують об'єкти і особистість, з частковою втратою значення ситуації; з частковою втратою значення об'єкту, у моделях «вчинок-обставини», домінують особистість та ситуація .

На рисунку 6 надано варіант таксономічної багатоаспектно збалансованої моделі, що визначає координати і вектори прикладної вивчення систем ринкових взаємодій.

Висновки. Широке використання системного підходу та теорії множин в оцінках і управлінських алгоритмах маркетингового менеджменту дозволяють розглядати протилежні тенденції або традиційно протиставлені можливості у вигляді безперервної множини, або континууму. При цьому компроміс є точкою відносної рівноваги, коли в результаті взаємних поступок боротьба протилежностей втрачає свою гостроту. Залежно від співвідношення сил полюсів напруги силовий тиск тимчасово припиняється. Точка компромісу — це нестійка структура, що зазвичай містить елементи обох протилежностей, яка може змінюватися за зміни розумів чи характеристик суб'єктів взаємодії.

Впливати/Формувати - Управляти

Результати

т

Засоби (І)

т

Цілі

Ц3 з

Виявлення/формування

стереотипів (звички-

мислення чи дій)

Задоволення

т

Об'єкт

т

Потреба

Зі

Зг

з3

Оі

 

Оз

Пі

п2

п3

ОСОБИСТІСТЬ

І

Прогнозувати -Пристосовуватися

ОБ'ЄКТ

Узгодженість за часом/простор ом

ОБСТАВИНИ Поведінка (А )

т

Диспозиція

т

Ситуація

Рис. 6. Ключові інструментальні координати (з варіаціями концептуальних рамок) організації модифікуючих

впливів маркетингу

Принцип багатовимірності системного підходу стверджує, що протилежні тенденції не тільки співіснують і взаємодіють, але і доповнюють один одного. Подібного роду відношення не обмежуються парними тенденціями. Більше двох змінних теж можуть утворювати доповнюючі відносини, як, наприклад, тріада свободи, справедливості і безпеки. Опрацювання проблем універсальності базису систематизації у прикладних маркетингових дослідженнях і стратегічному прогнозуванні зі збереженням багатовекторності розгортання множин підсистем, а також адаптивності до великих неоднорідних масивів об' єктів, є перспективними напрямками вдосконалення фахової методології

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шафалюк О.К. Гуманістична концепція споживача в маркетингу: [монографія] / Шафалюк О.К. - К. : КНЕУ, 2008. - 200 с.

2. Фертюк С.В. Маркетингове управління розвитком брендів: дис. к.е.н.: 08.00.04 / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2011. — 180 с.

3. Акофф Р.Л. Планирование в больших экономических системах. - М.: Советское радио, 1972.- 224 с.

4. Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Высшая школа, 1989. - 2б3с.

5. Багриновский К.А. Модели и методы экономической кибернетики. - М., «Экономика», 1973. - 20б с.

6. Бусленко, Н.П. Моделирование сложных систем. Издание 2- е, перераб - М.: Наука, 1978. - 400 с.

7. Викторов Н.И., Подлесных В.И. Системный подход к повышению эффективности производства. - Л.: Лениздат, 1988. - 13бс.

8. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

9. Воронов А.А. Введение в динамику сложных управляемых систем. - М.: Наука, 1985. - 352с.

10. Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Баженова О.В. та інші. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія / За ред. В.М.Гейця. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 200б. - 239 с.

11. Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 396с.

12. Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. - М.: Высш. шк., 1980. - 287с.

13. Ляшенко О. І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. - Рівне: Волинські обереги, 2005. - 3б0с.

14. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы.- М.: Мир, 1978.- 312 с.

15. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к организации управления. - М: Экономика, 1983. - 185с.

16. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса).- Запорожье:

ЗГУ, 2002. - 22б с.

17. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора / Пер.с англ. М.: ИНФРА-М, 1997. - 720с.

18. Эшби У.Р. Введение в кибернетику: Пер.с англ. - М.: Издательство иностранной литературы, 1959. - 432 с.

19. Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники / Пер. с англ./ Под ред. Г.Н.Поварова. - М.: Сов.радио, 1975. - 448 с.

20. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии (проблемы теории сложных систем). - М.: Сов.радио, 1976. - 296 с.

21 Месорович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем / Пер. с англ./Под ред. И.В. Шахнова. - М.:

Мир, 1973. - 344.

РЕЗЮМЕ

В статті досліджено основні підходи до організації вимірів і оцінок параметрів розвитку соціально-економічних явищ, що наближені до аналогів у фізично-математичній методології, шляхи їх вдосконалення на базі принципів системності. Ключові слова: ринок, маркетинг, дослідження, прогнозування, системність.

РЕЗЮМЕ

В статье исследовано основные подходы к организации измерений и оценок параметров развития социально-экономических явлений, которые приближены к аналогам в физико-математической методологии, пути их совершенствования на базе принципов системности.

Ключевые слова: рынок, маркетинг, исследование, прогнозирование, системность.

SUMMARY

In the article critically analysed organization of measurings and estimations of parameters of development of the socio-economic phenomena, which are close to the analogues in physical and mathematical methodology, way of their perfection on the base of the system principles.

Key words: market, marketing, research, prognostication, system.

УДК 339.9 (477)

СХІДНИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

Шевченко Г.М., аспірант кафедри «МЕ», Донецький національний університет

Актуальність теми дослідження. Однією з визначальних проблем зовнішньоекономічної стратегії України є питання підвищення рівня ефективності економічних рішень державної влади у напрямку подолання неузгодженості, суперечливості та непослідовності дій владних структур, недержавних інституцій, громадських об' єднань та суб' єктів господарювання. Причинами неефективності економічної влади на сьогодні можна назвати: дефіцит вірогідної та повної інформації про стан суб' єктів господарювання, відсутність достатньої інформації щодо намірів органів державної влади, відсутність дійових механізмів контролю за виконанням рішень органів державної влади, недостатню кваліфікацію осіб, які здійснюють аналіз ситуації та готують прийняття політико-економічних рішень. Подолання цих недоліків є важливим та необхідним кроком на шляху до успішного розвитку інтеграційних процесів в Україні.

У зв' язку з цим особливої актуальності набуває питання розробки єдиної геополітичної стратегії України та плану дій з її реалізації.

Мета дослідження полягає в аналізі участі України в регіональних інтеграційних процесах на засадах оцінки економічних наслідків інтеграційної взаємодії України та країн СНД.

Відповідно до мети дослідження було поставлено і вирішено такі задачі: оцінити тенденції та встановити особливості регіональних інтеграційних процесів на просторі СНД та розробити методичній підхід до оцінки соціально-економічних наслідків участі країни в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації.

© Шевченко Г.М., 2Oll

Об 'єктом дослідження є процес взаємодії національних економічних систем в умовах розвитку регіональних інтеграційних процесів.

Проблемам регіональної інтеграції присвячені праці провідних вітчизняних учених, серед яких: О. Білорус, В. Будкін, І. Бузько, Б. Губський, С. Кваша, Ю. Макогон, А. Мокій, В. Новицький, А. Поручник, М. Румянцев, А. Філіпенко. Основна частина. Таким чином, державний план реалізації геополітичної стратегії України, це:

- викладення системи доказів, які переконують у правильності вибору стратегії інтеграційного руху;

- визначення ступеня життєздатності і майбутності стійкості України в рамках інтеграційного об' єднання;

- передбачення ризиків участі України в інтеграційному об' єднанні;

- конкретизація перспектив України в інтеграційному об' єднанні;

- розвиток перспективного погляду на українське суспільство в рамках інтеграційного об' єднання.

Головним торговельним партнером України є Російська Федерація. Зовнішня торгівля України і вся національна економіка України залежить від зовнішньоторговельного співробітництва з Росією:

1. Базовим ринком збуту українських товарів є Російська Федерація, де Україна прагне встановити стратегічне рівноправне взаємовигідне партнерство;

2. Основними товарами в зовнішньоторговельному обігу між Україною та Росією є: український експорт - продукція чорної металургії; продукція машинобудівного комплексу - літаки, ракети, які не мають конкурентів на ринку СНД; м'ясо-молочна продукція, якість якої підтверджена високим попитом на ринку СНД і близького зарубіжжя; транзитні послуги; російський експорт - мінеральні ресурси (нафта, газ) при відсутності альтернативних постачальників палива;

3. Російський ринок має дуже великі обсяги і потенціал розвитку: сукупний попит на іноземні труби складає 1-1,5 млн. т на

3

рік, попит на м'ясо - 3-4,5 млн. т на рік, обсяг транзитних послуг з транспортування російського газу складає 120 млрд. м газу на рік. Крім того, ракетно-космічна галузь України має тісні коопераційні зв' язки з російськими виробниками і науково-дослідними центрами. Водночас головною проблемою у взаємовідносинах між Україною і Росією є політичні неузгодженості між владними структурами держав, вплив політичних факторів на становлення суто ринкових взаємовідносин між країнами;

4. Основними конкурентними перевагами на ринку ЄЕП Україна володіє з усіх зазначених вище груп товарів завдяки низькій собівартості продукції, потужному виробничому комплексу, науково-технічному потенціалу та екологічній чистоті. Крім того, Україна має ефективне географічне положення, сприятливі умови, розвинуту транспортну мережу, яка сполучається зі всіма країнами СНД. До основних недоліків економічного розвитку України необхідно віднести недостатньо дійову нормативно-правову базу, досить сильне втручання влади у бізнес, високу частку тіньової економіки, бюрократизм, самопливний характер ринкових реформ, недостатній обсяг інвестицій;

5. Україна обрала багатовекторну стратегію розвитку:  з  одного  боку,  євроінтеграція,  з  іншого  - поглиблення

зовнішньоекономічних відносин з Росією в рамках інтеграційного об' єднання [1].

Рис. 1. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у 2000-2009 рр., млн. дол. США [2]

У сфері зовнішньої торгівлі країни СНД і сьогодні залишаються основними партнерами України. Так, за 2009 р. експорт українських товарів склав 13 472,9 млн. дол. США (експортовано 34% усіх товарів) , а імпорт - 19 692,6 млн. дол. США (43% усіх товарів). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з країнами СНД у цей період було негативним та склало 6 219,7 млн. дол. США. Також варто розглянути зовнішню торгівлю послугами з країнами СНД (рис. 2).

Рис. 2.Обсяги зовнішньої торгівлі послугами з країнами СНД у 2000-2009 рр., млн. дол. США [2]

За 2009 р. експорт послуг з України склав 3 826,6 млн. дол. США, а імпорт - 787,2 млн. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами України з країнами СНД у цей період було позитивним та склало 3039,4 млн. дол. США.

Хоча в структурі зовнішньої торгівлі України важливу роль відіграють торгові відносини з країнами СНД, неможливо сказати теж саме про ситуацію на ринку капіталу.

Так, наприклад, інвестори з країн СНД у 2009 р. інвестували в Україну всього 2939 млн. дол. США, або 7,3 % усіх іноземних інвестицій (переважно інвестиції надходили з Російської Федерації - 2674,6 млн. дол. США), у той час, згідно даних Держкомстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2009 року складав 40026,8 млн. дол. США. З країн СНД інвестиції надходили переважно до таких галузей економіки України як харчова промисловість, машинобудування, фінансова сфера, будівництво (рис. 3).

2% 6%

27"А

1%

53%

і Харчова промисловість і Торгівля

І Машинобудування і Фінансова діяльність І Транспорт та зв'язок І Буді вництво

Охорона здоров'я

Інші

Рис. 3. Галузева структура інвестицій в економіку України з країн СНД у 2009 р. [2]

У свою чергу, прямі іноземні інвестиції з України в економіку країн СНД в 2009 році були вкладені на суму 220,1 млн. дол. США (3,5 % від загального обсягу інвестицій з України). При цьому у географічній структурі капіталовкладень інвестиції до Росії склали переважну більшість 165500,6 тис. дол. США. Обсяги інвестицій до інших країн СНД незначні (рис. 4).

Фіна нсова сфера

Торгівля

Харчова промисловість

Буді вництао

Машинобудування

Металургія та металообробка

Операції з нерухомим майном, оренда, інжінірінг

Рис. 4. Галузева структура інвестицій з України до країн СНД у 2009 р. [2]

Тому, кажучи про місце України у СНД як у економічному інтеграційному об' єднанні слід зазначити, що Україна відіграє пасивну роль у цьому об' єднанні, та у числі країн СНД важливішим партнером є Російська Федерація, що пояснюється традиційною взаємозалежністю цих країн та тим, що Російська Федерація відіграє головну роль у цій організації.

На даний момент існує цілий ряд політичних, економічних та соціальних факторів, які заважають подальшому зближенню країн СНД. До економічних факторів належать наступні: відмінності у характері економічних реформ, різна швидкість просування до ринку, різна ступінь забезпечення ресурсами. Негативно впливають на розвиток економічної інтеграції в рамках СНД фактори, як відсутність взаємної довіри, наявність тіньової економіки, розбіжності економічних інтересів. Також необхідно ураховувати, що у довгостроковій перспективі Росія так Україна реалізують західний європейський вектор інтеграції, і в цьому Росія не тільки має збіжні з Україною цілі, але й може перешкоджати Україні у досягненні власних.

Використовуючи потенційні можливості інтеграційного об' єднання за участі Росії та інших країн СНД, Україна зможе подолати системну кризу економіки, збільшити обсяги зовнішньоторговельної діяльності, налагодити виробництво конкурентоспроможної продукції, покращити інвестиційний клімат, привести нормативно-правову базу до світових стандартів. Необхідно визначити стратегічні цілі України, що передбачає створення «дерева цілей» геополітичної стратегії України. Цілі мають реалістичний, конкретний характер, визначають кількісний і якісний результат їх досягнення, окреслені строком їх реалізації. Реалізація запропонованих завдань зовнішньоекономічної політики України у світовому економічному просторі можлива через використання проектно-цільового планування подолання проблемних явищ і подальшого ефективного розвитку України.

Проектно-цільове планування зовнішньоекономічної політики держави дозволяє забезпечити комплексність, практичний підхід, врахування інтересів підприємств, регіонів, держави. В умовах посилення глобалізаційних процесів у світі, розвитку інтеграції України необхідна комплексна реалізація національної стратегії, яка повинна включати запропоновані програми-проекти - певний набір довгострокових цілей економічної політики держави [3].

Запропоновані програми макроекономічної політики України сприятимуть також вирішенню багатьох проблем. Так, зменшення політичного впливу на зовнішньоекономічну діяльність економічних суб' єктів держави призведе до створенняринкових, економічно доцільних міждержавних проектів, збільшення товарообігу між країнами та сприятиме взаємному проникненню капіталів на ринки країн-учасниць світового економічного простору. Вдосконалення нормативно-правової бази прискорить прийняття важливих міждержавних документів щодо питань організації пріоритетного співробітництва між Україною та іншими країнами світу, зокрема з Росією та ЄС [4].

Успішне досягнення стратегічних цільових проектів потребує активної економічної позиції держави, насамперед у сфері захисту її національних інтересів і економічної безпеки країни. Ефективність зовнішньоекономічної стратегії розвитку забезпечується можливістю об' єднати національну спільноту заради досягнення визначених пріоритетів.

Українські торговельні зв' язки з Росією та країнами ЄС є важливим інструментом стабілізації та розвитку економічної ситуації в Україні. Внутрішній ринок держави не є самодостатнім, а структура національного виробництва, соціально-економічні та географічні фактори диктують необхідність підтримки та інтенсифікації товарообміну між Україною і Росією. Але в умовах значних розбіжностей економічних інтересів та спрямованості господарських реформ необхідно розвивати взаємовигідні торговельні відносини, які виключають політичну кон' юнктуру [5,б].

Висновки. Таким чином, з метою сприяння реалізації єдиної зовнішньоекономічної політики держави та проведенню цілеспрямованої діяльності щодо генерації інтеграційного процесу в умовах глобалізації необхідні напрями удосконалення методів державної підтримки зовнішньоторговельної діяльності з урахуванням інтересів всіх суб' єктів зовнішньоекономічної діяльності України. Крім того, впровадження зазначених проектів дозволить Україна вдосконалити форми міжнародної економічної діяльності та підвищити ефективність у співпраці з країнами СНД. Використовуючи потенційні можливості інтеграційного об' єднання за участі Росії та інших країн СНД, Україна зможе подолати системну кризу економіки, збільшити обсяги зовнішньоторговельної діяльності, налагодити виробництво конкурентоспроможної продукції, покращити інвестиційний клімат, привести нормативно-правову базу до світових стандартів.

РЕЗЮМЕ

Метою дослідження є аналіз участі України в регіональних інтеграційних процесах на засадах оцінки економічних наслідків інтеграційної взаємодії України та країн СНД.

РЕЗЮМЕ

Целью исследования является анализ участия Украины в региональных интеграционных процессах на основе оценки экономических последствий интеграционного взаимодействия Украины и стран СНГ.

SUMMARY

The purpose of this study is an analysis of Ukraine's participation in regional integration processes on the basis of estimating the economic consequences of the integration between Ukraine and CIS countries.

Ключові слова: інтеграційний вектор, інтеграція, національна економіка, трансформація, регіональні інтеграційні процеси. Ключевые  слова:   интеграционный  вектор,   интеграция,  национальная  экономика,  трансформация, региональные интеграционные процессы.

Keywords: integration vector integration, the national economy, transformation, regional integration processes.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Будкін В. Співдружність незалежних держав у регіональному та економічному вимірах / В. Будкін // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Економіка. - 2008. - № 103. - с.46-52.

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: - http://ukrstat.gov.ua/

3. Дашевська О.В. Формування основних засад зовнішньоекономічної політики України в сучасних умовах / О.В. Дашевська // Європейський вектор економічного розвитку. - 2010. - №1(8). - с.36-48.

4. Стратегічне партнерство на посттрансформаційному етапі розвитку економіки України: теоретичні та прикладні аспекти/ А.І. Мокій, Н.С. Науменко, Р.Р. Євнеров // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сборник научных трудов. - 2010. - Ч.3. - с.767-771.

5. Носирєв О.О. Сучасні торговельно-економічні відносини України з країнами ЄС: стан, тенденції та динаміка розвитку / О.О. Носирєв // Вісник міжнародного Слов'янського університету. Серія «Економічні науки». - 2008. - Т.11, №2. - с.12-19.

6. Чистілін Д. Євразійське майбутнє України та Росії: інституціональний аспект / Д. Чистілін // Економіка України. - 2010. - №7. - с.86-92.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками