А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

♦ підприємці продають товар не в достатній кількості, не в час і не на тій території;

♦ не просувають товар, ігноруючи маркетингові комунікації;

♦ погано мотивують торговельний персонал;

♦ недостатньо враховують комерційні ризики, у тому числі небезпеки з боку конкурентів, персоналу, партнерів по бізнесу, контрагентів, споживачів, органів контролю і нагляду, рекету;

♦ нехтують правилами "ув'язнення" контрактів.

Ринок знань. Переорієнтація багатьох країн світу на використання моделей інноваційного економічного зростання актуалізує необхідність формування адекватної системи знань як базису для економіки, що ґрунтується на їх продукуванні й використанні. При цьому знання набувають ознак специфічного товару, що: (1) має власну вартість і ринкову цінність як для виробника знань (людини), так і для фірм, що використовують знання в процесі своєї діяльності; (2) впливає на формування інтелектуального потенціалу країни та конкурентних переваг її економіки; (3) визначає геоекономічні інтереси та пріоритети міжнародного співробітництва. Так, за даними ЮНЕСКО в 2010 р. обсяги міжнародного ринку освітніх послуг можуть перевищити 100 млрд. дол. США, міжнародного ринку НДДКР - 310 млрд. дол., міжнародного ринку інновацій - 50 млрд. дол. Загалом обсяги міжнародного ринку знань і науково-технологічних розробок та інновацій становлять близько 460 млрд. дол. із чітко визначеною позитивною динамікою на перспективу (за прогнозними оцінками з урахуванням сучасних тенденцій через чотири роки його обсяги зростуть удвічі й у 2014 р. досягнуть 1 трлн. дол.).

На даний момент більшість дослідників вважають, що формування цих ринків відбувається згідно з моделлю «центр-периферія», в якій чітко позиціонуються країни ядра та країни периферії. Так, позиції лідера на міжнародному ринку освітніх послуг займають США (зі щорічним доходом близько 17 млрд. дол.). Ядро міжнародного ринку НДДКР формують КНР (38,8%), США (25,7%), Індія (18,3%), Японія (9,2%), Великобританія (8,0%). Україна належить до країн периферії міжнародного ринку знань. При цьому виникає протиріччя між сформованим доволі високим освітнім і науковим потенціалом країни та нерозвинутістю інституційних та економічних механізмів функціонування ринку знань. Проблему поглиблює процес формування загальноєвропейського ринку знань, основою якого є інтеграція національних освітніх систем і утворення міжнародних мереж, що підвищують мобільність міжкраїнних потоків молоді та студентів. Тому входження України у європейський та світовий ринки значною мірою залежить від здатності продукувати та використовувати знання для забезпечення внутрішнього і зовнішнього ринків достатньою кількістю конкурентоспроможних продуктів і товарів.

Обсяг українського ринку платних медичних послуг (без врахування тіньового сектора, стоматології і приватно-практикуючих лікарів) в 2010 році склав 28,8 млн грн.; тоді як цей же показник в 2006 році дорівнював 9,6 млн грн., темп росту - 300 % або в три рази[13,с.32].

Ринок комерційної медицини в основному розділений на чотири сектори:

• стоматологія,

• гінекологія і урологія,

• діагностика та косметологія;

• невеликий відсоток займають клініки, які роблять широкий спектр послуг - від діагностики до хірургічних операцій (таких клінік в Україні одиниці).

За прогнозами експертів, український ринок платних медичних послуг найближчими роками зростатиме на 12% в рік, а в Києві приріст користування платними медичними послугами складе 30%. Ці дані підтверджуються тим, що 20% києвлян є представниками середнього класу, на їх долю припадає 25% від загального доходу усіх жителів столиці. За наявними даними, при виборі приватної клініки найчастіше споживачі враховують поради друзів і знайомих (45,4%)[13,с.33].

Розвиток ринку платних медичних послуг гальмується державними установами охорони здоров'я, які пропонують клієнтам платні послуги по демпінгових цінах. Ще однією дуже гострою проблемою розвитку галузі платних медичних послуг є високий рівень первинних інвестицій у відкриття клініки платної медицини. Гравці ринку платних медичних послуг часто стикаються з проблемами знаходження, залучення і утримання професіональних лікарів.

Загальними тенденціями ринку приватної медицини є укрупнення формату і розширення профілю приватних клінік, а також формування мереж медичних установ. Замість поодиноких медичних кабінетів в багатьох українських містах найближчим часом можуть з'явитися пять-шість великих багатопрофільних медичних центрів. При цьому головним завданням великих гравців стає формування бренду клініки. Одній з останніх тенденцій галузі є розвиток державно-приватного партнерства, наприклад, дитяча клініка "Охматдит"(м.Київ).

Консалтинг. Найбільші зарубіжні консалтингові компанії вже працюють на українському ринку. Вступ у СОТ та наступним приєднання до зони вільної торгівлі з країнами ЄС автоматично не приведе до збільшення їхньої присутності, якщо в країні не поліпшиться інвестиційний та бізнес-клімати, оскільки вони орієнтуються передусім на обслуговування іноземних компаній, які працюють в Україні. Проте у довготерміновій перспективі потрібно очікувати посилення конкуренції на цьому ринку, що сприятиме об'єднанню вітчизняних консалтингових фірм.

Висновок. Таким чином, позитивні наслідки для сектора послуг від вступу України в СОТ та наступним приєднання до зони вільної торгівлі з країнами ЄС переважатимуть над негативними.

Очевидно, що коли Україна розвиватиме ринок послуг, спираючись лише на національні ресурси або обмежуючись послугами іноземних постачальників, то конкурентоспроможність сектора послуг у країні неминуче відставатиме від міжнародного рівня.

В зв'язку з цим головним завданням є нарощування вітчизняного потенціалу сфери послуг на основі широкої кооперації із зарубіжними партнерами та збільшенням обсягу інвестицій в сферу послуг України.

РЕЗЮМЕ.

Розглянуто розвиток світового ринку послуг у сучасних умовах і в Україні. Охарактеризовано категорії: послуга, попит, платоспроможний попит та їх вплив на ринок послуг. Показано тенденції розвитку ринку послуг в Україні. Виділено пріоритетність чинників, що чинять вплив на купівельну поведінку споживача послуг в індустріальному суспільстві в постіндустріальну епоху. Окреслено привабливі сектори послуг для залучення інвестицій в Україні.

Ключові слова: послуга, попит, платоспроможний попит, ринок послуг, купівельна поведінка споживача, потреби покупців, тенденції розвитку ринку послуг, динаміка розвитку сектора послуг для залучення інвестицій.

SUMMARY

World market of services development is considered in modern terms and in Ukraine. The categories are described: a favour, demand, solvent demand and their influence on the market of services. Progress of services market trends are rotined in Ukraine. Priority of factors which have influence on a purchasing conduct user of services in an industrial company in a postindustrial epoch is selected. Outlined attractive sectors of services are for bringing in of investments to Ukraine.

Keywords: a favour, demand, solvent demand, market of services, purchasing conduct of user, necessity of buyers, progress of market of services, dinamics of development of services sector for bringing in the investments.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Азоев Г. Маркетинговый анализ рынков нанопродуктов //Маркетинг. - 2009. - №5. - с.3-21.

2. Айзен Р. Глобалізація i нова економіка: загальні міркування // Журнал європейської економіки. - 2003. - березень (№1). - С. 23-46.

3. Аллес Мартин. Ефективність і креативність //Маркетинг в Україні. - 2008. - №6. - с. 8-9.

4. Аристов О. Законы изменения степени риска невостребованности продукции от динамики конъюнктуры рынка // Маркетинг. - 2008. - №1.- с.21-25.

5. Баранчеев В.П, Власова Т. Формирование инновации спроса //Маркетинг. - 2008. - №2. - с. 98-109.

6. Барух Лев. Нематериальные активы: Управление, измерение, отчетность. Квинта-Консалтинг, Москва. - 2004. — 543 с.

7. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода // М.: Экономика. — 1997. — 543 с.

8. Буркинский Б.В. Инвестиционные и инновационные факторы экономического развития //Ин-т рынка и экон.-экол. Исслед.НАН Украины. - Одеса. —2006. - 308 с.

9. Войчак А.В., Шумейко В.М. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту //Маркетинг в Україні. - 2009. - №4. - с.52-56.

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика 2-е изд. // М.: "Финпресс". —2008. — 525 с.

11. Гуммессон Э. Маркетинг услуг. Теория маркетинга / Под ред. М.Бейкера// СПб.Питер. - 2007. - 391 с.

12. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 428 с.

13. Звіт Державного комітету статистики за 2010 рік. —17.01.2011р.56с.

14. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ. изд. М.; СПб.; К.:Издательский дом «Вильяме», 2000. - 728 с.

15. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей i діяльності конкурентів. — К.: Основи, 2007. - 423с.

16. Bitner, M.J. Servicecapes: The impact of Physical surrounding on Customer and Employees. Journal of Marketing. - 1992. - 42-56p. (April).

17. Eiglier, P., Langeard, E. Principles de politique marketing pour les enterprises de services. - LTnstitiit d'Administration des enterprises, Universite d'Aix - Marselle, 1996.- 326 p.

18. Levitt Т. The Globalisation of Markets // Harvard Business Review, May/June, 1983.—p. 34-52.

19. Porter, М. Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, New York, The Free Press, 1995.- 525 p.

20. Rathmell, J. Marketing in the Service Sector. - Mass: Winthrop Publishers, 1994.- 444 p.

21. Gronroos, M. Service Management and Marketing : Managing the Moment of Truth in the Service Sector. - Cambridge, Mass Marketing Science Institute, 1999.- 422 p.

22. WTO - Europe in Figures: Euro stat yearbook. — 2005-2010. — 480 p.

УДК 001.895 (100)

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Медведкин Т.С., докторант Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины, доцент кафедры международной экономики, Донецкий национальный университет

Актуальность темы исследования. На сегодняшнем этапе развития человечества глобальный характер приобретает феномен экономики знаний, концепция которой заключается в решающей роли инноваций и знаний как факторов роста экономики. В результате научно-технический прогресс и потребности применения новых технологий, углубление международного разделения труда в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок, дальнейшая интернационализация хозяйственной жизни явились предпосылками открытия государственных границ для свободного движения товаров, услуг, рабочей силы, капитала и знаний.

С развитием глобализации именно ТНК становятся символом благополучия и залогом успешного развития государств. Страны происхождения ТНК зачастую живут за счет международных гигантов. Многие страны предоставляют любые льготы, чтобы разместить у себя иностранное производство, вплоть до освобождения от налогов и компенсации значительной части инвестиций. Сегодня ТНК - основной двигатель прогресса (владеют 80% патентов и лицензий), главные продавцы (2/3 международной торговли) и производители. Причем мощь их неуклонно растет: если 10 лет назад под контролем ТНК находилась 1/3 мирового производства, то сегодня - свыше половины.

Весомый вклад в изучение трансфера знаний внесли такие ученые: А.И.Амоша, В.М.Геец, С.Н.Кацура, М.Кастельс, Дж.Даннинг и другие. Необходимо отметить научные исследования Г.Андрощука, Ю.В.Макогона, Б.Чумаченко, Ю.Капицы, И.Шумпетера, Ф.Хайека и др. Широкий спектр теоретических и методологических вопросов инновационной деятельности ТНК исследованы в работах зарубежных ученых П. Бакли, М. Портера, Р. Вернона, У. Баффета, М. Фридмена, О. Уильямсона, П. Друккера, Дж. Хикса и др. и отечественных исследователей: Л. Лучко, Т.С. Белоуса, Л.Л. Антонюка, В.С. Савчука, А.С. Филиппенко, Т.В. Ореховой и др.

Несмотря на существующие глубокие исследования многих современных аспектов деятельности ТНК, недостаточно исследованным остается вопрос глобальных инвестиционных стратегий ТНК, а также вопросы, связанные с регулированием инновационной деятельности.

Цель исследования состоит в обобщении теоретико-методологического обоснования транснационального трансфера знаний и разработке эффективной национальной системы трансфера знаний в условиях глобализационных изменений.

Основная часть. Мировая экономика переживает кризис, прежде всего духовного воспроизводства, но одновременно развернулись кризисы демографический, энергоэкологический, продовольственный и технологический. Происходит смена технологических укладов и постепенный переход к шестому технологическому укладу, который в XXI в. продлится 50-60 лет, а это означает переход к новому качеству жизни в глобальном масштабе.

Эра нефти, автомобиле.

GipWKHR И

массового производства

Эра

информатизации и

ХЄЛЄ КОМНу Н И й

збнотажно по г и ^

и 1

Эра етапи N

Меланизлыия текстиль ной промышленности

Эра пара и ЖЄЛЄ IHblf дорог

1771

1329 1675

1908

1971

2010 2050

Рис. 1. Ретроспектива и перспектива цивилизационных технологических укладов

Главными пользователями технологий выступают ТНК, в которых происходит совместное использование результатов НИОКР материнскими и дочерними компаниями, в результате чего мировой рынок технологий развит лучше национального [1, с.39].   Около  2/3  мирового  технологического  обмена приходится на внутрифирменный  обмен  ТНК,  что способствует

© Медведкин Т.С., 2Ollмонополизации мирового рынка технологий, уровень монополистического контроля которого составляет 89-90%. Более 60% лицензионных поступлений промышленно развитых стран приходится на долю внутрикорпорационных поступлений.

Технологический разрыв между различными группами стран, влечет за собой многоступенчатую структуру мирового рынка технологий:

• высокие технологии (уникальные, прогрессивные) обращаются между промышленно развитыми странами;

• низкие (морально устаревшие) и средние (традиционные) технологии промышленно развитых стран являются новыми для развивающихся и бывших социалистических стран (рис. 1) [2, с.201].

Так международный обмен технологиями на практике ограничен развитием адаптационных возможностей в их применении в той или иной стране.

В результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения в современной экономике приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Научные разработки становятся главной движущей силой современного мирового хозяйства.

В условиях международной конкуренции для успешного функционирования на рынке научно-технической продукции необходимы инновации, т.к. капитал не может автоматически обеспечить появление ноу-хау, необходимых для получения прибыли, по этой причине резко возрастала прикладная роль научных исследований, в том числе фундаментальных. Основным двигателем технологических изменений стало внедрение в производство научных достижений. Стоимость корпораций на современных рынках обусловлена, главным образом, нематериальными активами - ноу-хау, квалификацией работников, эффективностью бизнес-структур, а основными производственными ресурсами являются знание и информация.

В рамках перехода к шестому технологическому укладу трансфер знаний приобрел глобальное значение. Знания выступают в роли ключевого товара на мировом рынке научно-технической продукции. Но определение знания абстрактно и многообразно, триалистическая природа экономического феномена «трансфер знаний» представлена на рис. 2.

Материальные активы - инновации

технология

Нематериальные активы

(Станки, оборудование, машины, і и гд.[

і

знания

Объекты интеллектуальной собственности

(объекты промышленной собственности, объекты авторского права и смежных прав, нетрадиционные объекты ИС)

ушлого уровня, разной субъектной принадлежности, разной экономической природы)

Рис. 2. Триалистическая природа экономического феномена «трансфер знаний»

Фундаментом для создания любой инновации выступают технология, разработанная человеком. Под трансфером (обменом или передачей) знаний понимается достаточно широкий спектр как межгосударственных, так и внутренних экономических отношений рыночного характера.

Несмотря на то, что основные центры фундаментальной и прикладной науки сосредоточены в развитых странах мира, некоторые развивающиеся регионы сегодня также выступают активными участниками трансфера знаний. Кроме того, в настоящее время повсеместно наблюдается трансфер технологий в форме человеческого капитала._

1,5

0,5

М1

0,14.

0.13

і Швеция Фішляндіія        Германия Франция Бельгия

і Дания Вешкобрптания "ЕС Нидерланды Ирландия

1 Австрия Италия               Испания Португалия Греция

і США Япония

Рис. 3. Затраты ТНК некоторых стран мира на исследования и развитие, % от ВВП

Как показывает анализ, основной вклад в финансирование научных исследований вносят ТНК, т.е. усиливается транснациональный характер трансфера знаний. Так, лидерами в финансировании глобальной науки выступают американские

Apple, Microsoft, General Electric, Google, японские Toyota Motor, Honda Motor, Sony, Nissan, немецкие Volkswagen, DaimlerChrysler южнокорейские Samsung Electronics и ряд других крупных ТНК.

В современном мировом хозяйстве ТНК являются генератором и центральным звеном в распространении инноваций. По некоторым данным, они владеют более 80% патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. По оценкам зарубежных специалистов, около 75—80% общемирового объема НИОКР в гражданском секторе осуществляется именно в рамках ТНК, а на 700 крупнейших промышленных фирм мира приходится примерно половина всего объема коммерческого использования изобретений в мире. На рис. 3. представлены затраты ТНК некоторых стран мира на исследования и развитие [3,4].

ТНК, занимающие в мире ведущее место по затратам на НИОКР, сконцентрированы всего в нескольких отраслях. В первую очередь это предприятия, производящие информационно-телекоммуникационное оборудование, развивающие свою деятельность в сфере автомобилестроения, а также фармацевтики и биотехнологии [5].

В условиях постиндустриального развития увеличивается значение технологической интеграции, под которой понимается процесс выбора и объединения широкого спектра возможных технологий, которые включают все этапы НИОКР, обеспечивают дальнейшее взаимодействие между разработчиками и сферой производства и продвижения продуктов, и дает преимущество компании в качестве продуктов и быстром выходе на глобальные рынки. В отдельных странах роль иностранных филиалов ТНК в развитии высоких технологий в обрабатывающей промышленности достигает значительных цифр: в Норвегии — 48,6%, Франции — 51,5, Канаде — 52,5, Великобритании — 59,0, Ирландии — 95,6% [6].

Темпы прироста инвестиций крупнейших мировых компаний в НИОКР ускорились. В то же время лаборатории крупнейших ТНК постепенно теряют свои конкурентные преимущества в борьбе с развивающимися странами. Последнее объясняется ускорением процесса глобализации и в частности повышением роли Китая и Индии как потребителей и поставщиков инновационных продуктов и услуг, быстрое распространение информационных технологий, которые проникли в такие старые отрасли как сталелитейная, авиакосмическая и автомобилестроительная.

Выделим характерные признаки развития высокотехнологической экономики:

1. В условиях расширения международного научно-технологического обмена и формирования глобальной сети патентной информации значительно расширился спектр технологий, которые стали доступны компаниям;

2. На основе развития информационных технологий существенно изменились не только условия, масштабы, скорость и источники обмена и получения необходимых знаний, а и характер конкуренции;

3. Особенностью продукции, основанной на знаниях является значительные затраты на ее разработку и производство при относительной дешевизне ее тиражирования, что выступает важным мотивом конкурентной борьбы компаний при разработке высокотехнологической продукции.

В условиях глобального обострения международной конкуренции процесс международной передачи знаний превратился в одну из самых прибыльных, а главное - закрытых сфер предпринимательства. К середине ХХ века этот процесс настолько углубился, что обмен технологиями на международном уровне превратился в отдельную сферу МЭО, а к числу рынков добавился новый - рынок технологий.

В отличие от практики других стран в Украине трансфер знаний пока еще не получил необходимого развития. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в который вошли 134 страны, в 2009 году Украина заняла 52 место в сфере формирования факторов инновационного развития, 65 место - в сфере оснащенности современными технологиями, 114 место - в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Анализ основных препятствий интенсификации инновационного развития и функционирования эффективной системы трансфера технологий показал, что главной причиной является ограничение финансирования. Особенно резко инновационная сфера ощутила недостаток финансирования в послекризисном 2009 году -затраты на инновационную сферу сократились более чем на 30% по сравнению с 2008 годом (рис. 4).

14О00 12000 10О00 8О00 6О00 4000 2000

11994.2

10S50.9

1760.1

7949.9

1979.4°183^°5

199S 2000 20О2 2004 2006 20OS 2010

Рис. 4. Инновационные затраты на предприятиях Украины за 2000-2009 годы, млн. грн. [7]

В общем объеме всех выполненных в Украине научных и научно-технических работ преобладают научно-технические услуги, второе место занимают прикладные исследования, третье - научные разработки. Фундаментальные исследования представляют собой саму малочисленную часть всех научных работ - это связано с их дороговизной.

Анализ структуры и основных отраслей национальной экономики по степени конкурентоспособности на мировом рынке, показывает, что возможно осуществить технологический прорыв в области авиастроения, ядерной энергетики, ракетно-космических систем и отдельных сегментов рынка наноиндустрии. Но для того, чтобы создать действительно новую экономику, необходимо обеспечить синергию реализации названных национальных программ со стратегией развития потребительского, высокотехнологичного, минерально-сырьевого, топливно-энергетического и инфраструктурного секторов экономики Украины.

Исследования, выполняемые в Украине по ключевым направлениям шестого технологического уклада, говорят о возможности его имплементации в рамках национальной экономики, предложена концепция создания национальной системы трансфера знаний (рис. 5).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками