А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

5. Kosci61 i Unia Europejska І Режим доступу: http:Hwww.opoka.org.pl.

6. Томка М. Релігія та Церкви відродженої нації І Томка М. ІІ Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежності; [За ред. М. Томки й О. Турія]. - Львів : Видавництво УКУ, 2004. - 228 с.

7. Турій О. Історичні обставини й тенденції розвитку релігійного життя та міжконфесійних взаємин у сучасній Україні І Турій О. ІІ Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежності І за ред.. М. Томки й О. Турія. -Львів: Видавництво УКУ, 2004. - 228 с.

8.Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХНІ століття: монографія І Здіорук С. - К.: Знання України, 2005. - 552 с.

9. Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів. Автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 І О.В. Грабовець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2003. - 21 с. - ущз.

10. Грабовець О. Релігійні концепції економічної діяльності (теорії самобутньої економіки) І Грабовець О. ІІ Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. „Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - 2002. - № 543. - С. 120-126.

11. Гундаров И. А. Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа І Гундаров И. А. ІІ Общественные науки и современность. -2001. - № 5. - С. 58-65.

12. Мокій А.І. Духовні та психологічні чинники глобалізації : постановка проблеми І А.І.Мокій, У.В.Щурко, О.В.Артеменко ІІ Вісник Луць­кого національного технічного університету : [Зб. наук. праць]. - Луцьк, 2008. - Вип. 19. Част. 2. - С. 80-97 (Економічні науки)

13. Церква, мораль, економіка: взаєомообумовленість впливу. Результати круглого столу від 28 грудня 2006 р., РФ НІСД у м. Львові [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки. TableІ28120бІindex.htm.

14. Томашівський С. П' ять листів автора І Томашівський С. ІІ Українська державницька ідея : Антологія політичного традиціоналізму; [Уклад. і перекл. : О.Шокало, Я.Орос]. - К. : МАУП, 2007. - 520 с. - С.127-132.

15. Пачовський В. Українці як народ. Конструктивні ідеї державності та космічна місія Української нації (уривки) І Пачовський В. ІІ Українська державницька ідея : Антологія політичного традиціоналізму; [Уклад.і перекл. : О.Шокало, Я.Орос]. - К. : МАУП, 2007. - 520 с. - С.137-141.

16. Сковорода Г. Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру І Сковорода Г. ІІ Українська державницька ідея : Антологія політичного традиціоналізму; [Уклад.і перекл. : О.Шокало, Я.Орос]. - К. : МАУП, 2007. - 520 с. - С.137-141.

17. Маринович М. Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису І Маринович М. - К. : Дух і Літера, 2003. - 544 с.

18. Лук'яненко Л.Г. Національна ідея і національна воля І Лук'яненко Л.Г. - К., 2006. - 288 с. ISBN 966-608-309-4.

19. Матурана У. Древо познания І Матурана У., Варела Ф.; [пер. с англ. О.Данилова]. - М. : Прогресс-Традиция, 2001. - 224 с.

УДК 330.163.1

КОНЦЕПЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В РИНКОВИХ УМОВАХ Навка П.І., Донецький національний технічний університет

Постановка проблеми. Розвиток сфери фізичної культури та спорту це складова частина культури суспільства, його членів та підсистема національного господарювання. Дієва політика у спортивній галузі сприяє відтворенню здоров' я нації, поповненню бюджетних ресурсів за рахунок розвитку заходів, платних послуг у галузі та доходів від діяльності підприємств з виробництва спортивного інвентарю. Розвиток міжнародних змагань з участю національних команд значно підвищує значення спорту, свідчить про соціально-економічний розвиток країни й впливають на її імідж.

Зміна моделі господарювання в Україні призвела до необхідності адаптації сфери фізичної культури та спорту до ринкових умов. Тому розробка питань формування та регулювання сфери фізичної культури та спорту в ринкових умовах є актуальною та необхідною складовою соціально-економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем розвитку сфери фізичної культури та спорту та вивченню причин виникнення проблем у цій галузі присвячені роботи Н. Ярової, А. Іванова, Ю. Іванченко, М. Дутчак, О. Мартякової [1-6]. Н. Ярова досліджує методи адміністративно-правого регулювання та розкриває характерні ознаки економічних методів у сфері державного регулювання в галузі фізичної культури та спорту [1]. Погодимся з А. Івановим, що важливим та актуальним є питання, як ефективно розвивати галузь фізичної культури та спорту в сучасних умовах ринку, поєднуючи це з державним управлінням та політикою в області спорту [2, с.233]. На думку Ю.Іванченко важливим є проведення різноманітних спортивно-видовищних заходів, що є потужним фінансовим механізмом, за допомогою якого організатори таких заходів акумулюють фінансові потоки за рахунок приваблення глядачів, з одного боку, та спонсорів, з іншого [3, с.225]. О. Мартякова, досліджує питання інноваційного розвитку соціальної сфери взагалі, та фізичного розвитку зокрема [4]. В працях М.Дутчак розкрито проблеми масового спорту, питання його доступності [5,6].

Виділення невирішеної проблеми. Дослідження літератури надало можливості надати висновку, що лише за умов науково - обгрунтованої взаємодії влада - приватний сектор - суспільство можлива побудова соціально ефективної сфери фізичної культури та спорту.

Метою наукової статті є концепції регулювання та розвитку сфери фізичної культури та спорту в ринкових умовах.

Результати дослідження. Фізична активність і оздоровчо-масовий спорт сприяють мінімізації економічних втрат практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства: виступають альтернативою шкідливим звичкам, виступає значущим чинником збільшення тривалості життя населення, позитивно впливає на збільшення працездатного віку людей; фізкультура і спорт є одним з основних компонентів підготовки якісних трудових ресурсів, а, отже, і чинником забезпечення економічного зростання.

Фізична активність, спорт, спортивно-видовищні заходи і туризм є в даний час важливою сферою приватного підприємництва, що забезпечує, з одного боку, зайнятість багатьох людей в галузях спортивної індустрії і туристичного комплексу: з іншого боку, вказані галузі підприємництва поповнюють державний і місцеві бюджети за рахунок податкових надходжень, що дозволяє державі оперативно вирішувати соціальні проблеми населення.

Слід зазначити, що дані аспекти ефективності взаємопов' язані, але їх окремий розгляд та оцінка нададуть можливості постійно підвищувати складові ефективності у необхідній збалансованості з метою підвищення загального показника ефективності.

Зниження ефективності фізкультурно-оздоровчого комплексу країни, недостатні асигнування на масовий спорт негайно позначилися на таких основоположних критеріях соціально-економічної системи, як тривалість життя, погіршення основних параметрів здоров'я нації, прямі і непрямі втрати в економіці і суспільстві.

Стратегічною метою відновлення та реформування сфери фізичної культури і спорту є:

підвищення якості життя та рівня здоров'я населення; підтримка високої працездатності людей;

профілактика негативних соціальних явищ з боку незайманої молоді, також розвиток спортивної інфраструктури сприяє створенню спортивної індустрії, що має великий економічний ефект. Однак необхідно чітко відокремити роль і місце держави у цій галузі, спортивного підприємництва, інвестицій та благодійності, всі ці напрямки розвитку фізичної культури та спорту існують, але чіткі межи їх втручання та ефективності досі не визначено.

На думку Н. Ярової [45, с.77] для економічних методів у сфері державного регулювання в галузі фізичної культури та спорту характерні наступні ознаки:

- регулюючий вплив здійснюється з урахуванням матеріальних інтересів, через створення ситуацій, що стимулюють необхідну поведінку виконавців. Це положення регламентується ЗУ «Про фізичну культуру і спорт», в якому прописано, що держава стимулює розвиток фізкультури та спорту шляхом розширення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування, а також морального і матеріального заохочення спортсменів, фахівців галузі, інших суб' єктів фізкультурно-спортивної індустрії;

- органами місцевого самоврядування встановлюються пільгові тарифи на оплату комунальних послуг й енергопостачання;

- громадські організації фізкультурної спрямованості користуються матеріальною та фінансовою підтримкою держави;

- суб' єктам підприємницької діяльності, які зайняті у цієї галузі може надаватися пільговий режим кредитування й оподаткування;

- правовими нормами закріплений механізм стимулювання (отримання прибутку, пільг та ін.).

© Навка П.І., 2011

25б

Фінансові труднощі перехідного періоду наклали свої негативний відбиток на всю систему фізкультурно-спортивних відносин в України.

З метою розвитку сфери фізичною культури та спорту в умовах ринкової економіки необхідні наступні заходи:

- забезпечення додаткового інвестування соціального сектору як сфери відтворення людського капіталу;

- розвиток концепції та механізмів взаємодії влади, бізнесу та суспільних організацій;

- розробка законодавчого забезпечення механізмів державно-приватного партнерства;

- розробка методів оцінки стану сфери фізичної культури та спорту, реалізація який споритиме підвищенню ефективності, результативності та соціальній орієнтованості цієї сфери.

Для реалізації цієї мети необхідно створити належні умови для активізації всіх учасників галузі спортивного виховання

та спорту.

Довгий час реалізацію фізкультурних та спортивних програм здійснювали у країні в межах державних підприємств, на сьогодні вже можна говорити про створення приватного сектору, конкуренції, зацікавленості населення в цьому секторі економіка та бізнесу. Про його достатній внутрішній потенціал свідчать темпи зростання приватних спортивних закладів, урахування цієї потреби при побудові готелів та оздоровчих комплексів, призові місця на змаганнях, зацікавлення населення у видовищах спортивного типу за окремими видами спорту.

Разом із тим, існує ряд об'єктивних та суб'єктивних факторів, які гальмують подальший розвиток сфери фізичної культури та спорту. Це, насамперед, методологічні та правові чинники обгрунтування державної політики розвитку сфери фізичної культури та спорту. У свою чергу це стримує формування прозорого сектору спортивних послуг та його інноваційний розвиток.

У ринкових умовах головними компонентами соціально-економічного розвитку спортивної галузі стають:

- системна організація та перерозподіл сфери впливу на компоненти галузі спорту;

- управління;

- стратегічне планування.

При цьому ефективна реалізація стратегії планомірного і керованого соціально-економічного розвитку можлива за умов урахування двох груп чинників - екзогенних та ендогенних (рис.1 )

Чинники соціально-економічного розвитку сфери ФКіС

І

Екзогенні (лежать поза системою)

1. Поширення нових технологій;

2. Зміна споживчих потреб та якостей;

3. Монополізація;

4. Розвиток спонсорства;

5. Вплив засобів масової інформації.

І

Ендогенні (закладені всередині системи)

1. Накопичення внутрішніх резервів:

- об'єднання зусиль та інтересів окремих структур,

- концентрація капіталу;

2. Ефективне використання залучених зовнішніх коштів;

3. Підвищення рівня менеджменту

Рисунок 1 - Чинники соціально-економічного розвитку спортивної галузі

На даний час можна стверджувати, що сфера фізичної культури та спорту знаходиться у фінансовій, інформаційній, інституційній, інфраструктурній та системній кризі. Основним чинниками, які заважають розвитку соціального та справедливого масового та професійного спорту є:

- відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері розвитку масового спорту та приватному бізнесу цієї галузі;

- адміністративні бар'єри (ліцензування, реєстрація системи контролю, регулювання орендних відносин тощо) і, як наслідок, корупція;

- відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки спортивного бізнесу;

- невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;

- монополізація окремих видів спорту;

- надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання.

При розробці стратегій розвитку сфери фізичної культури та спорту необхідно порівняти два наступних вектори розвитку: або це монополія влади, або диверсифікація сфери фізичної культури та спорту, велика кількість підприємницьких структур. Малий бізнес треба розглядати не лише з точки зору того, що він створює робочі місця, поповнює державний бюджет й забезпечує суспільство різноманітною кількістю спортивних послуг, а і як філософію розвитку суспільства. При меті побудови демократичного суспільства малий бізнес треба підтримувати, давати йому розвиватися, тоді спортивні послуги в умовах ринкових відносин стануть більш якісними та доступними. Застосовуючи системний підхід державну сферу фізичної культури та спорту можна представити наступною схемою (рис.2).

Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної політики сфери фізичної культури та спорту це окрім банківського кредитного сектору передбачає:

- Формування мережі регіональних фондів підтримки спорту;

- Розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб' єктів надання спортивних послуг;

- Створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток спортивної індустрії.

Метою системи інформаційного та консультаційного обслуговування спортивної індустрії, спеціалізованих підприємств, що надають послуги цього напрямку є надання послуг (правових, рекламних, бухгалтерських, аудиторських).

Необхідна також система підготовки та консультації як початківців виробників спортивних послуг так і початківців -споживачів.

Регіональна політика торкається сприяння розвитку малого підприємництва в контексті спрямування дій місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на створення та підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва в сфері надання спортивних послуг.

Основними умовами цього процесу є: впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями на основі соціального партнерства; розробка програм взаємодії бізнесу та сфери фізичної культури та спорту, заохочення меценацтва та спонсорства.

Державна підтримка сфери фізичної культури та спорту

Удосконалення

нормативно-правової

бази

Активізація фінансово-кредитної та

інвестиційної підтримки професійного та масового спорту

Створення

інфраструктури

- стимулювання розвитку масових видів спорту;

- державне фінансування підліткового та

професійного спорту;

- активізація спонсорства;

- пільгове кредитування окремих видів спорту;

- участь у страхуванні ризиків.

- інформаційне забезпечення;

- консультаційне забезпечення;

- технічне забезпечення;

- кадрове забезпечення.

Розвиток сфери фізичної культури та спорту на інноваційній

основі

Бюджетно-економічний ефект

Соціально-економічний ефект

Збільшення доходної частини бюджету

Оздоровлення нації, зайнятість молоді, підвищення іміджу країни

Рисунок 2 - Раціональна система державного регулювання та підтримки сфери фізичної культури та спорту на інноваційній основі

З метою побудови ефективної галузі економіки, ефективність якої полягає у соціально-економічних показниках розвитку необхідно розробити концепцію регулювання сфери фізичної культури та спорту.

Перш за все необхідно сформулювати методологічні основи розвитку сфери фізичної культури та спорту, які полягають у наступному:

- розробка та впровадження законодавчої бази регулювання сфери фізичної культури та спорту (законів, постанов, кодексу), в яких необхідно чітко сформулювати роль держави та приватного сектору. Пільги та преференції для приватного сектору який безпосередньо займається фізкультурними та спортивними послугами або меценацтвом та спонсорством розвитку цієї сфери;

- відокремити особливості надання спортивних послуг. Розробити заходи мотивації серед населення занять любительським спортом та окремо - професійним. Розробити методику оцінки конкурентоспроможності спортивної послуги та механізм її підвищення. Розглянути стан та запровадити заходи щодо регулювання надання послуг у вигляді спортивних видовищ за рівнями вагомості.

Вище визначені напрямки (складові концепції) сприятимуть розвитку сфери фізичної культури та спорту, що повинно вимірювати та підтверджуватися емпіричними даними.

Структура розвитку СФКіС має на увазі три основні рівні (держава, підприємство (навчальний заклад) та спортивний заклад (приватний або державний), кожен рівень повинен вирішувати свої задачі та сприяти розвитку сфери фізичної культури та спорту. Розкриємо зміст цих рівнів:

1)    Держава. Законодавча баз, податкова політика, пропагандування фізичної активності серед населення, регулювання фізичної активності в навчальних закладах, підтримка професійного спорту.

2) Підприємство (навчальний заклад). Надання можливості безкоштовних занять спортом, організація змагань, активного відпочинку, спонсорство та меценацтво.

3) Спортивні заклади за мету містять два протилежні полюси: діяльність спрямована або на виховання професійних спортсменів або на отримання прибутку від надання спортивних послуг.

Механізм ефективного менеджменту полягає у обґрунтуванні механізму ціноутворення у спортивної галузі, мотивацію, імідж (завдяки вихованню професійних спортсменів та отриманню винагород на міжнародному рівні), формуванні ефективних зовнішніх зв'язків.

Держава

 

Законодавча база, податкова політика, пропагандування фізичної активності, підтримка професійного спорту

 

 

 

 

 

 

Підприємство, Навчальний заклад

 

Надання можливості: безкоштовних занять ФКіС, організація видовищ, змагань, активного відпочинку, спонсорство

 

 

 

 

 

 

Спортивний заклад

 

надання спортивних послуг, отримання прибутку, підготовка професійних спортсменів, організація спортивних видовищ

 

 

 

Кільї

 

займають

>ся фізкультурою

і

Оцінка ефективності

Рисунок 3- Концепція регулювання сфери фізичної культури та спорту

При формуванні концепції необхідно розрахувати ефективність впроваджених заходів, пропонується розраховувати ефективність за на ступними показниками:

- кількість нагород вітчизняних спортсменів за спортивні змагання на міжнародному рівні;

- кількість прибуткових спортивних закладів;

- кількість спортивних видовищ;

- кількість осіб що займаються спортом та фізкультурою.

Зростання цих показників сприятиме поповненню бюджету України та оздоровленню населення взагалі. Розкриємо концепцію регулювання сфери фізичної культури та спорту (рис.3)

Система формування та регулювання сфери фізичної культури та спорту - це систематизований набір методів формування та менеджменту сфери фізичної культури та спорту, завдяки якому ця галузь вирішує відповідні задачі для досягнення певних цілей.

Загальний механізм реінжинірингу спортивної галузі розподільний на взаємопов'язані схеми реінжинірингу наступним чином в залежності від рівня складових процесів: основні, забезпечуючі, управління, оцінки, розвитку.

Для прискорення процесу соціально-економічного розвитку сфери фізичної культури та спорту пропонується втілювати такі заходи:

1. Створити загальнодержавний реєстр підприємств, що задіяні в розвитку спортивної індустрії, який повинен ґрунтуватися на науковій основі, у контексті їх поділу на державні, монопольні та ринкові.

2. Необхідно задіяти процес приватизації або комерціоналізації державних спортивних споруд та приміщень на конкурсній основі з урахуванням умов їх використання. При цьому необхідно активізувати державні інститути щодо регулювання цінової та соціальної політики створених об'єктів, що включає перевірку виконання обов'язків та інвестиційних зобов'язань.

Згідно з проведеним дослідженням та міжнародною практикою розвиток сфери фізичної культури та спорту на підставі розроблених заходів та рекомендацій дозволить вплинути на вирішення водночас низці соціально-економічних проблем, а саме: проблеми оздоровлення нації, проблеми шкідливих звичок, проблеми злочинності, проблеми поповнення державного бюджету, сприятиме підвищенню іміджу країни на світовому плацдармі, тобто дозволить сформувати соціально орієнтовану та економічно ефективну сферу фізичного виховання та спорту, що сприятиме економічній ефективності, доступності та соціальній справедливості щодо занять спортом.

Перспективи подальших досліджень та розробок стосуються розробки критеріїв та методів оцінки розвитку національної сфери фізичної культури та спорту.

РЕЗЮМЕ

В статті обґрунтовано напрямки розвитку сфери фізичної культури та спорту та запропоновано концепцію її регулювання в ринкових умовах. Розкрито чинники стратегії планомірного і керованого соціально-економічного розвитку та чинники, які заважають розвитку соціального масового та професійного спорту. Наведено раціональну систему державного регулювання та підтримки сфери фізичної культури та спорту на інноваційній основі.

Ключові слова: концепція, бізнес, спорт, фізична культура. Ринкові умови, інновації, розвиток.

РЕЗЮМЕ

В статье обоснованно направления развития сферы физической культуры и спорта, предложена концепция ее регулированияв рыночных условиях. Раскрыты факторы стратегии планомерного и управляемого социально-экономического развития и факторы, которые мешают развитию социального массового и профессионального спорта. Приведена рациональная система государственной регуляции и поддержки сферы физической культуры и спорта на инновационной основе.

Ключевые слова: концепция, бизнес, спорт, физическая культура. Рыночные условия, инновации, развитие.

SUMMARY

In the article grounded directions of development of sphere of physical culture and sport and conception of its adjusting is offered in market conditions. The factors of strategy of systematic and guided socio-economic development and factors which keep down social mass and professional sport are exposed. The rational system of government control and support of sphere of physical culture and sport is resulted on innovative basis.

Keywords: concept, business, sports, physical culture. Market conditions, innovation, development

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Ярова Н. Методи адміністративно-правого регулювання у галузі фізичної культури та спорту ІІ Адміністративне право. -2008. - №11. - С.75-78.

2. Иванов А.В. Зарубежный опыт государственных и рыночных регуляторов развития в области спорта и его адаптация к условиям Украины І А.В. Иванов ІІ Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. научн. тр. І НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И. (отв.ред.) и др. - Донецк, 2005. - 368с. - С.233-247.

3. Иванченко Ю.Н. Финансовый менеджмент спортивно-зрелищных мероприятий І Ю.Н. Иванченко ІІ Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. научн. тр. І НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Амоша А.И. (отв.ред.) и др. - Донецк, 2005. - 368с. - С. 225-232.

4. Мартякова Е.В. Методологические основы инновационного регулирования социального развития ІІ Демографія та соціальна політика. - 2008. - №1 - С.63-74.

5. Дутчак М. В. Окремі технології управлінського контролю за фізичною активністю населення в європейських країнах ІІ Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культурита спорту. Випуск 4. - Львів: ЛДІФК, 2000. -

С. 75-77.

6. Дутчак М.В. Соціальний моніторинг в системі спортивного менеджменту (на прикладі спорту для всіх) ІІ Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. - Рівне:

"Принт Хаус", 2001. - Випуск 2. - С. 30-40.

УДК 339.9

ПЕРСПЕКТИВЫ ГИБКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Никитина М.Г. д. геогр. н., проф., зав. кафедрой «Международная экономика», экономический факультет, Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Интернационализация хозяйственной жизни в современных условиях стала ведущим фактором развития мирового хозяйства, а одна из основных тенденций интернационализации проявляется в своего рода ренессансе корпоративизма [1]. Корпоративизм, как феномен особого объединения усилий для достижения совокупного результата - интереса, вновь реально утверждает себя в качестве идеологии, традиции, основы разработки современных социальных технологий, фундамента формирования нового мирового экономического порядка, а идеи корпоративизма охватывают все сферы общественной жизни и проявляются в различных формах:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками