А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

УДК 336.221.4

ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ситник Л.С., професор кафедри менеджменту Донецького національного університету Фірсов А., магістр економічних наук з економіки і менеджменту

Постановка проблеми. Для існування держави необхідні фінансові ресурси, які акумулюються у бюджетних і позабюджетних державних централізованих фондах завдяки функціонуванню податкової системи.

Система оподаткування в Україні почала формуватися з 1991 р. У ході еволюції податкової теорії проблеми пов'язані з оподаткуванням, в своїх працях розглядали філософи і економісти: класична теорія (В. Петті. А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, С. Сісмонді, Д.С. Мілль); школа державного соціалізму (А. Вагнер); класики марксизму (К. Маркс, Ф. Енгельс, В.І. Ленін); маржиналістська школа (К. Менгер, Ф. Візер, І. Тюнен, А. Курно); стокгольмська школа (К. Віксель, Е. Ліндаль); неокласична економічна теорія (А.С. Пігу); кейнсіанськатеорія (Д.М. Кейнс); монетаристська теорія (М. Фрідмен); неокейнсіанство (П. Самуельсон. Д. Стігліц); наукова школа (А. Лаффер та інші). Дослідження податків давно займають почесне місце у вітчизняних науковців, а трансформація системи оподаткування у 2010 р. сприяла інтенсифікації досліджень. Так, оцінці впливу податкової політики на розвиток країни присвятили свої роботи А. Крисоватий, Т. Кошук, З. Варналій, Д. Серебрянський; на розвиток підприємств - В. Ляшенко. Окремі положення Податкового кодексу України розкрили Т. Єфіменко, Ф. Ярошенко. Проблемою вдосконалення системи оподаткування підприємств займаються В. Вишневський, А. Вєткін.

Незважаючи на незмінність основоположних принципів побудови системи оподаткування, вона постійно змінюється. Правові норми, що регулюють відносини, які пов'язані зі збиранням, розподілом і використанням податкових надходжень в Україні, відображають усі зміни державної фінансової політики, що спрямовані на подолання кризи і створення ефективної ринкової економіки.

Податковий кодекс України (01.01.2011 р.) по новому регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків і зборів, які утримуються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб при здійсненні податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковий кодекс України сприяє уніфікації бухгалтерського та податкового обліків; оптимізації амортизації; зменшенню кількості податків; зменшенню ставки податків.

В умовах реформування податкової системи і прийняття податкового кодексу виникає необхідність в оцінці наслідків нововведень на фінансові результати підприємств, внаслідок чого підприємствам необхідно коригувати виробничі програми, стратегії розвитку, щоб забезпечити сталий фінансовий стан.

Мета статті - на основі прогнозу фінансових результатів діяльності підприємства виявити вплив податкової реформи на фінансовий стан підприємства на прикладі металургійного виробництва.

Основний матеріал дослідження.

Для прогнозування фінансових результатів металургійного підприємства ВАТ «ДМЗ» на основі даних звітів про фінансові результати за 2007-2010 рр. були обрані моделі: точковий прогноз на основі: арифметичної прогресії, геометричної прогресії, лінії тренда; інтервальний прогноз; прогноз на основі кореляційно-регресійного аналізу; прогноз за допомогою моделі Хольта.

Точковий прогноз здійснювався на основі трендових моделей (кривих зростання). При цьому в рівняннях кривої враховували прогнозований період для отримання очікуваного значення показника.

© Ситник Л.С., Фірсов А., 20ll

Також точковий прогноз отримано на основі ліній трендів, побудованих за допомогою інструментів MS Office Ехсєі. Для цього побудовано графіки на основі наявних даних, потім додавали лінію тренду з виведенням рівняння кривої та R2. Оптимальною вважається крива, R2 якої найбільш близький до 1. Для наявних показників були вибрані оптимальні лінії тренду. У табл. 1 на основі вибраних ліній тренда представлені оптимальні моделі для прогнозування показників.

Таблиця l

Оптимальні моделі для прогнозованих показників_

Показник

Рівняння

2011 рік

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

у = 104524х3 - 752148х2 + 2000000х - 320649

1031727,0

Податок на додану вартість

у = 3404,5x2 - 12123х + 76859

68140,5

і Чистий доход (виручка) від реалізації І продукції (товарів, робіт, послуг)

у = 103430x3 - 747346x2 + 2000000х - 386016

970068

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

у = 105089x3 - 764989x2 + 2000000х - 498524

841576,0

Валовий прибуток

у = 5198,5x2 - 22788X + 95085

77495,5

Інші операційні доходи

у = 132652x3 - 988459x2 + 2000000х -1000000

144193,0

Адміністративні витрати

у = 3058x3 - 24050x2 + 59422х - 9108

29322,0

Витрати на збут

у = 3448,3x3 - 25490x2 + 54822X - 22836

9944,3

Інші операційні витрати

y = 111598x3 - 813653x2 + 2000000х - 822869

475076

Прибуток від операційної діяльності

y = 12889x3 - 102622x2 + 243719х -144216

9770,0

Чистий прибуток

y = 2103,2x3 - 15203x2 4 31933х - 15462

3371,2

Інтервальний прогноз розраховувався на основі точкового прогнозу із зазначенням довірчого інтервалу. Розрахунок довірчого інтервалу спирається на стандартну помилку оцінки прогнозного показника иу.

З усіх представлених в табл. 2 прогнозних значень більш точні отримані за допомогою удосконаленого методу експоненціального згладжування - моделі Хольта, а з «наївних» моделей - за допомогою геометричної прогресії. Загальну картину можливого фінансового стану, на основі лінії тренду, показує інтервальний метод прогнозування, який визначає допустимі межі прогнозного значення. З отриманих даних, можна зробити висновок про те, що в 2011 році підприємство незначно поліпшить свої фінансові показники у порівнянні з попередніми роками. На кінцевий фінансовий результат чинитиме вплив зростання адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Таблиця 2

Загальна таблиця прогнозних значень

Стаття

Прогноз на 2011 рік

 

Прогресія

Тренд

Інтервальний метод

Регрес. Аналіз

Моделі» Xольта

 

Арифм.

Геометр

 

ііу-

!у +

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Доход (виручка) від реалізації продукції {товарів, робіт, послуг)

826525

832852

1031727

842475

1220979

1119289

784959

Податок на додану вартість

88285

89022

68141

59937

76344

68141

84585

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

738240

743659

970068

750984

1189152

970063

700373

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, і послуг)

648757

654281

841576

658788

1024364

841576

613238

Валовий прибуток

89482

89672

77496

-139292

294283

77496

87136

Інші операційні доходи

339109

349416

144193

-81685

370071

144193

305205

Адміністративні витрати

42882

43606

29322

23433

35211

29322

40708

Витрати на збут

9091

9101

9944

4139

15750

9944

8867

Інші операційні витрати

361745

370056

475076

278703

671449

475076

328946

Прибуток від операційної діяльності

14874

15182

9770

-16850

36390

9770

13820

Чистий прибуток

3708

3712

3371

-435

7178

3371

3392

Реформа податкової

України здійснюється з метою забезпечення сталого

економічного зростання

інноваційно-

інвестиційній основі при одночасному збільшенні сукупних податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Дослідження світового досвіду здійснювалося за показниками кількості сплачених податків на рік, часу, що витрачається на сплату податків, податку на прибуток та відношення податку на додану вартість до податку з продажів.

З метою виявлення найбільш зручної та оптимальної системи оподаткування складена таблиця зручності податкової системи за результатами аналізу Р\уС (РгісехуаіегіїоийеСоорегз), та статистичних даних інтернет-ресурсу «еп.\уікіресііа.о^» за такими напрямками: податок на прибуток, прибутковий податок, податок на додану вартість / податок з продажів [1, 2].

Угруповання країн проведено відповідно частин світу [3].

У табл. 3 представлено рейтинг зручності податкової системи Європи і України на початок 2011 року. Дані щодо України Грунтуються на статистиці до прийняття нового Податкового кодексу України.

Аналіз податкових систем окремих країн дозволив отримати узагальнюючу табл. 4, яка показує стан системи оподаткування в цілому по світу та по окремих його частинах.

В табл. 4 шляхом ранжування показників були визначені основні світові тенденції у сфері становлення систем оподаткування. Зіставивши отримані ранги по кожному показнику отримаємо табл. 5 зручності податкової системи за рівнями.

відображають всю реальну картину системи оподаткування, а саме тієї, яка буде «ідеальна» для України або іншої країни, а лише пропонують можливі варіанти співвідношення кожної з частин зручності податкової системи.

• 1-й рівень.

Перевага даного рівня системи оподаткування полягає в загальній кількості сплачених податків на рік, і відповідно в часі, витраченному на сплату податків. Даний рівень є сприятливим для ведення бізнесу, але ніяк не для поповнення бюджетів усіх рівнів країни. Простоту податкової системи може забезпечити невелика територія держави, так як легше буде контролювати і

нарегулювати податкові надходження до бюджетів країни. Досліджуваний рівень застосовується до країн, які швидко розвиваються, надають на світовий ринок унікальний товар / послугу, потребу якого мають інші країни.

Таблиця 3

Рейтинг зручності податкової системи в окремих країнах і Україні та початок 2011 року

№ з/п

№ в рейтингу

Країні

Загальна кількість сплачених податків на рік

Час, який витрачається на сплату податків, годин на рік

Загальна ставка податку в % від комерційного прибутку

Податок на прибуток підприємств,

%

Прибутковий податок, %

ПДВ

/Податок з продажу, %

Європа

1

104

Австрія

16

170

55,5

25

21-50

20

2

70

Бельгія

11

156

57

33,99

25-55

21; 6

3

16

Великобританія

8

110

37,3

21-28

0-50

20; 5; 0

4

88

Німеччина

16

215

48,2

29,8

0-45

19; 7

5

74

Греція

10

224

47,2

22/25

0-45

23; 11

6

13

Данія

9

135

29,2

25

36,57-60

25

7

47

Естонія

19

198

31,1

21

21

20; 9

8

7

Ірландія

9

76

26,5

12,5

0-41

21; 13,5; 0

9

71

Іспанія

8

197

56,5

25-30

0-47

18; 8; 0

10

128

Італія

15

285

68,6

31,4

23-43

20; 10; 4

11

59

Латвія

7

293

38,5

15

26

22

12

44

Литва

11

175

38,7

15

0-15

21

13

27

Нідерланди

9

134

40,5

20/25,5

0-52

19; 6

14

121

Польща

29

325

42,3

19

0; 18; 19; 32

23; 8; 5

15

73

Португалія

8

298

43,3

25

10,5-40

21; 15; 13; 9; 6; 4

16

105

Росія

11

320

46,5

13-20

13

18; 10; 0

17

122

Словаччина

31

257

48,7

20

20

20

18

181

Україна

135

657

55,5

25

15

20

19

65

Фінляндія

8

243

44,6

26

9-32, 16-21

23; 13;9

20

55

Франція

7

132

65,8

33,33

0-40

19,6; 5,5; 2,1

21

42

Хорватія

17

196

32,5

20

15-45

23; 0

22

16

Швейцарія

19

63

30,1

13-25

0-13,2

7,6; 3,6; 2,4

23

39

Швеція

2

122

54,6

26,3

28,89-59,09

25; 12; 6

Всього по окремих країнах Європи

415

4981

1038,7

505,7

561,84

468,6

Середнє значення по окремих країнах Європи

18,0

216,6

45,2

22,0

24,4

20,4

Охарактеризуємо кожен отриманий рівень в табл. 5. Варто зазначити, що отримані п'ять рівнів по частинах світу не

• 2-й рівень.

Даний рівень є сприятливим для ведення бізнесу, і для відносно прийнятного поповнення бюджетів всіх рівнів країни. Застосовується до країн зі стабільною розвиненою економікою. Досліджуваний рівень за тими показниками, які представлені в таблиці, і тими ставками податку, які відображені в новому Податковому кодексі, Україна, може знайти застосовування в податковій системі.

• 3-й рівень.

Проміжний рівень, викликає більший інтерес з боку юридичних осіб, ніж наступний. Даний рівень є відносно сприятливим для ведення бізнесу і для поповнення бюджетів усіх рівнів країни. Умовою функціонування податкової системи с стабільна економіка держави.

Таблиця 4

Узагальнення зручності податкової системи по окремих частинах світу на початок 2011 року

Показники

Середнє значення по частинам світу

У середньому по

Україна

 

Австралія та

Азія

Америка

Африка

Європа

світу

2010 рік

2014 рік

 

Океанія

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

сплачених податків

 

 

 

 

 

 

 

 

на рік

9,5

18,6

17,6

25,7

18,0

17,9

135

-

Час,       що ви-

 

 

 

 

 

 

 

 

трачається на сплату

 

 

 

 

 

 

 

 

податків,  годин на рік

150,5

255,1

588,7

282,1

216,6

298,6

657

 

Загальна ставка

 

 

 

 

 

 

 

 

податку   в   % від

 

 

 

 

 

 

 

 

комерційного прибутку

41,1

36,7

54,1

43,2

45,2

44,1

55,5

 

Податок на

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток під-

 

 

 

 

 

 

 

 

приємств, %

29,0

23,4

25,5

27,7

22,0

25,5

25

16

Прибутковий

 

 

 

 

 

 

 

 

податок, %

22,1

17,1

17,2

21,6

24,4

20,5

15

15

ПДВ/Податок з

 

 

 

 

 

 

 

 

продажу, %

12,5

11,9

13,8

15,5

20,4

14,8

20

17

Ранг

2

1

4

5

3

 

Таблиця 5

Зручність податкової системи за рівнями_

Показники

 

 

Рівень

 

 

 

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Загальна кількість сплачених податків на рік

10

18

18

19

26

Час, що витрачається на сплату податків, годин на рік

151

217

255

282

589

Загальна ставка податку в % від комерційного прибутку

37

41

43

45

54

Податок на прибуток підприємств, %

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками