А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Україна є для ЄС стратегічним партнером у плані енергетичної безпеки. Приєднання України до Енергетичного Співтовариства ЄС буде становити черговий вклад у спільну європейську енергетичну безпеку. Першим рішучим кроком ЄС стало підписання в березні 2009 року декларації про модернізацію української газотранспортної системи. Через українську ГТС постачається 80 % усього газу з Російської Федерації, що складає 20 % від загального постачання енергоресурсів до країн ЄС.

Теперішня криза показала, що Україна не повинна залишатись сама. Мова йде не тільки про енергетичну безпеку, а й про щораз сильніші економічні зв' язки. Технічна і фінансова підтримка ЄС для України є істотною. Фінансова допомога надходить як від ЄС, так і від країн-членів ЄС окремо. Україна стала першою з пострадянських республік, у якій були запровадженні проекти програми Twinning. У вересні 2009 року програма нараховувала 37 проектів. Наприклад, одним з найбільших проектів можна вважати реконструкцію Рава-Руського митного переходу. Бюджет проекту склав більше 10 млн. євро. До реконструкції пропускна спроможність прикордонного переходу становила 4 000 пасажирів, 1 400 легкових та 120 вантажних машин на день. Нині вона сягає 10 000 осіб, 3 500 легкових авто, 250 вантажних машин та 100 автобусів [6, с.146-147].

Економічна співпраця України з ЄС може привести до загострення конкуренції між українськими виробниками і підприємствами нових членів ЄС на єдиному ринку Євросоюзу. Це торкнеться переважно підприємств сектора чорної металургії. Однак цей вплив може бути обмеженим - у зв' язку з прийняттям новими членами ЄС європейських соціальних стандартів і норм захисту навколишнього середовища.

Україна може навіть підсилити свої конкурентні переваги в секторах, особливо чутливих до конкуренції по цінових параметрах товарів, адже в нових країнах-членах Євросоюзу підвищиться вартість виробництва. Це створює стимули до перенесення окремих більш простих виробництв на територію України. Позиції українських виробників продукції з підвищеним рівнем доданої вартості в коротко- і середньостроковій перспективі істотно не зміняться - з огляду на незначні поточні обсяги подібного експорту в країни-кандидати. У довгостроковій перспективі вони будуть залежати від досягнення Україною європейських технічних стандартів і європейського рівня якості [7, с.145].

Висновки. Таким чином, у процесі глобалізації міжнародних відносин країна повинна розробити геополітичну спрямованість своїх стосунків їх зарубіжними країнами. Геополітика - це визначення пріоритетів і основних напрямів політики (в тому числі економічної) відносно інших країн. Пріоритетність полягає в налагодженні найтісніших стосунків з державами, вплив яких на країну в довгостроковому періоді реальний та потенційно найбільший і співробітництво з якими найбільш ефективне. Такі держави називаються стратегічними партнерами. Україна визначила своїми стратегічними партнерами США, країни-учасниці Організації Чорноморського економічного співробітництва, ГУАМ, СНД та Європейського Союзу.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена визначенню перспектив участі України в регіональних інтеграційних процесах на основі оцінки соціально-економічних наслідків інтеграційної взаємодії.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена определению перспектив участия Украины в региональных интеграционных процессах на основе оценки социально-экономических последствий интеграционного взаимодействия.

SUMMARY

Article is devoted to defining the prospects of Ukraine's participation in regional integration processes based on an assessment of socio-economic impact of integration interaction.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційне об' єднання, стратегічний партнер, регіональний інтеграційний процес, економічна співпраця.

Ключевые слова: интеграция, интеграционное объединение, стратегический партнер, региональный интеграционный процесс, экономическое сотрудничество.

Keywords: integration, integration association, a strategic partner, the regional integration process and economic cooperation.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Башнянин Г.І. Політична економія: навчальний посібник І Г.І. Башнянин, Є.С.Шевчук. 4-те видання, перероблене виправлене. - Львів: «Новий Світ-2000», 2005. - 480 с.

2. Башнянин Г.І. Регулювання економічних систем і його типи І Г.І. Башнянин ІІ Науковий вісник. - 2007. - №17.2. - с.135-142.

3. Нікітіна О. Б. Зовнішньоторговельні фактори підвищення конкурентної позиції України в умовах євроінтеграційної стратегії І О.Б. Нікітіна ІІ Вісник ДонНУ, серія В: Економіка і право. - 2009. - №2. - с.129-134.

4. Новицький В. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі та геоекономічні виміри зовнішньої політики України І В. Новицький ІІ Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Економіка. - 2008. - № 103. - с.4-10.

5. Молдован А.А. Активизация экономического сотрудничества в рамках ГУАМ как инструмент реализации стратегических интересов стран-членов в регионе І А.А. Молдован ІІ Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. - 2009. - Т.1. - с.287-291.

6. Наконечний В.М. Україна в глобалізацій них та інтеграційних процесах І В.М. Наконечний ІІ Збірник наукових праць Проблеми міжнародних відносин. - 2010. - №1. - с.248-260.

7. Кочергіна Н. Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу І Н. Кочергіна ІІ Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Економіка. - 2008. - № 103. - с.52-54.

УДК 339.9

ДИАГНОСТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИКИ

Рудницкий А.О., т. преподаватель кафедры „Международная экономика" экономический факультет, Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Современные процессы глобализации требуют от каждого государства как можно более активного присоединения к мировому экономическому пространству. Это предусматривает формирование и проведение внешнеэкономической политики в соответствии с международными правилами, которые устанавливаются и применяются в рамках членства в международных организациях и интеграционных группировках.

Создание динамической национальной открытой экономики с учетом поливариантности векторов развития и особенностей экономических международных процессов, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением товаров требует решения на правительственном уровне вопросов геоэкономической ориентации с обоснованием потенциальных преимуществ разнообразных форм и типов международных хозяйственных группировок. В связи с этим, все большую актуальность приобретает изучение процессов формирования международной конкурентоспособности стран в контексте геоэкономических приоритетов развития. Качественный анализ этих вопросов дает возможность разработать рекомендации относительно определения оптимальных направлений обеспечения международной конкурентоспособности национальных экономик.

Теоретическим разработкам в сфере либерализации национальных экономик, посвящены труды многих отечественных и зарубежных исследователей, среди которых наибольшую известность получили М.Портер, А.Смит, П.Самуэльсон, П.Кругман, В.Леонтьев, С.Соколенко, Ю.Макогон, О. Швыданенко. Наряду с этим, не получила должного внимания проблема формирования экономико-математического моделирования уровня национальной конкурентоспособности в зависимости от степени открытости экономики в условиях обеспечения экономической безопасности. В связи с чем, целью статьи является изучение кореляционо-регрессионой зависимости между показателями экономической безопасностьи, конкурентоспособности и открытости национальной экономики, а также формулирование и решение задачи многокритериального линейного програмировани по оптимизации баланса между вышеуказанными индикаторами.

Анализ и построение модели осуществляется в секторе внешнеэкономической деятельности. В ходе предыдущих исследований [1] на основе анализа статистических даннях и источников были выделены иерархические структуры показателей национальной экономики по выбранным целевым направлениям.

В работе Фурасова В.Д. [2] рассматриваются вопросы построения динамических моделей процессов развития в условиях ограниченной реально доступной статистической информации. Как и в указанной работе, в данном разделе будем строить в пределах доступной информации, корректные математические или компьютерные модели, позволяющие получать количественные прогнозы и формировать оптимальные задачи для принятия наилучших решений. Как и в работе [2], будем отталкиваться от временных рядов (статистических данных), но вместо так называемой схемы построения регрессионных и авторегрессионных «протомоделей» процесса - системы нестационарных линейных рекуррентных уравнений, совместимых с используемой информацией, направленной на описание динамического процесса, будем использовать регрессионный анализ для построения множества моделей в виде задач многокритериального линейного программирования (МКЛП), с учетом построенной иерархии целей критериев, показателей. Индексы развития изучаемых динамических процессов в виде интегральных показателей построены ранее [1], применяемый корреляционный анализ позволяет уточнить иерархию групп показателей, сделать предварительные выводы о целевых показателях и сузить множество переменных в оптимизационных моделях.

Результаты исследования позволяют разделить показатели на группы по числу характеризуемых ими индексов (один или два). Данные приведены в таблицах (см. табл. 1, 2)

Таблица 1

_Элементы, входящие в состав одного показателя_

Экономическая безопасность (В)

в,

1

в2                                   1 вз

1

 

Конкурентоспособность (А)

 

а;

1

а2

 

Таблица 2

_Элементы, входящие в состав одного показателя_

_Экономическая безопасность и открытость экономики (О)_

У] | У2 | Уз

_Экономическая безопасность и конкурентоспособность (А)_

8]                      |                      82                      |                      83                      | 84 _Конкурентоспособность и открытость экономики ])_

_у4_

Поскольку, основная задача модели - изучить процесс интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, путем оптимизации баланса между конкурентоспособностью и экономической безопасностью, показатели, определяющие одновременно индексы конкурентоспособности и экономической безопасности будут выходными, назовем их индикаторными. Это показатели 8 ], 82, 83, 84.

Проведенный анализ составляющих индексов конкурентоспособности, экономической безопасности и открытости экономики позволяет говорить о частичном совпадении отдельных элементов этих индексов. Это означает, что можно выдвинуть гипотезу о наличии взаимосвязи между ними. Выясним, насколько взаимосвязаны отдельные элементы индексов, путем расчета коэффициентов их корреляции.

Коэффициенты корреляции исследуемых элементов представлены в таблице (см. табл. 3).

Таблица 3

Коэффициент ы корреляции элементов открытости, конкурентоспособности и экономической безопасности

 

8,

82

83

84

в,

в2

вз

в4

74

Уз

у2

у,

а;

а2

8,

1

0,411

0,106

0,133

0,088

-0,377

0,137

0,310

-0,018

-0,176

0,018

0,678

-0,652

-0,500

82

0,411

1

-0,394

-0,444

-0,385

0,205

0,699

0,878

0,055

0,012

-0,055

-0,065

-0,078

0,209

8з

0,106

-0,394

1

0,915

0,999

-0,693

-0,896

-0,648

-0,800

0,637

0,800

0,625

-0,721

-0,544

84

0,133

-0,444

0,915

1

0,909

-0,655

-0,913

-0,667

-0,826

0,688

0,826

0,676

-0,682

-0,588

© Рудницкий А.О., 2011

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.1, 2011

в,

0,088

-0,385

0,999

0,909

1

-0,680

-0,894

-0,648

-0,812

0,657

0,812

0,609

-0,710

-0,542

в2

-0,377

0,205

-0,693

-0,655

-0,680

1

0,504

0,494

0,395

-0,237

-0,395

-0,418

0,555

0,526

вз

0,137

0,699

-0,896

-0,913

-0,894

0,504

1

0,823

0,728

-0,604

-0,728

-0,491

0,520

0,504

в*

0,310

0,878

-0,648

-0,667

-0,648

0,494

0,823

1

0,342

-0,279

-0,342

-0,184

0,107

0,482

у4

-0,018

0,055

-0,800

-0,826

-0,812

0,395

0,728

0,342

1

-0,957

-1,000

-0,468

0,648

0,444

уз

-0,176

0,012

0,637

0,688

0,657

-0,237

-0,604

-0,279

-0,957

1

0,957

0,238

-0,421

-0,300

у2

0,018

-0,055

0,800

0,826

0,812

-0,395

-0,728

-0,342

-1,000

0,957

1

0,468

-0,648

-0,444

У'

0,678

-0,065

0,625

0,676

0,609

-0,418

-0,491

-0,184

-0,468

0,238

0,468

1

-0,814

-0,571

аі

-0,652

-0,078

-0,721

-0,682

-0,710

0,555

0,520

0,107

0,648

-0,421

-0,648

-0,814

1

0,651

а2

-0,500

0,209

-0,544

-0,588

-0,542

0,526

0,504

0,482

0,444

-0,300

-0,444

-0,571

0,651

1

Источник: Расчитано автором

Анализ полученных коэффициентов корреляции позволяет сделать следующие выводы:

1. Наименее взаимосвязаны между собой показатели инвестиционной зависимости ф2) и эффективности государственного бюджета (8]) коэффициент корреляции между ними составил 0,088. Также крайне низкие показатели корреляции наблюдаются между показателем эффективности государственного бюджета (8]) и внешнеторговой квотой (У2) (г = 0,018)., Показатель долговой зависимости (82) слабо взаимодействует с долей импорта во внутреннем потреблении товаров и услуг (у3) и внешнеторговой квотой (у2) (г равен 0,012 и 0,055 соответственно).

2. Наивысший уровень корреляции наблюдается у показателя внешнеторговой активности (83) с показателями инновационности экономики (84) и коэффициентом покрытия экспорта товаров импортом (р]) (г равен 0,915 и 0,999 соответственно). Кроме того, показатель инновационности экономики (84) тесно связан с коэффициентом покрытия экспорта товаров импортом (}]) и показателем оборачиваемости внешней задолженности ф3) (г равен 0,909; -0,913 соответственно); тесная корреляция наблюдается между показателями внешнеторговой квоты (у2) и доли импорта во внутреннем потреблении товаров и услуг (у3) (г равно 0,957).

3. Между большинством параметров уровень корреляции достаточно высок (

г > 0,7 ), что позволяет

говорить о наличии тесных взаимосвязей между индексами экономической безопасности, конкурентоспособности и открытости национального хозяйства.

При выборе переменных модели необходимо учитывать, что они не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью, т. к. это пожжет привести к невозможности оценки параметров модели или к получению неустойчивых, не имеющих реального смысла оценок, т.е. явлению мультиколлинеарности [3, с.108].

Под мультиколлинеарностью понимается высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных. Один из подходов проверки переменных на мультиколлинеарность заключается в анализе корреляционных матриц между переменными и выявлении пар переменных имеющих высокие коэффициенты корреляции (>0,8). Если такие переменные существуют, то можно говорить о мультиколлинеарности между ними.

Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности используют ряд методов. Мы воспользуемся методом, который состоит в том, что из двух переменных, имеющих высокий коэффициент корреляции (>0,8), одну переменную исключают из дальнейшего построения модели. При этом, какой из определяющих показателей исключить из рассмотрения решают на основании экономических соображений [3, с.109].

Исходя из таблиц 6 и 7 можно установить следующую иерархию групп показателей (см. рис. 1). Поэтому для отбора показателей в соответствии с принципом мультиколлинеарности будем сравнивать значения коэффициентов корреляции показателей внутри выделенных групп со значениями коэффициентов корреляции между показателями, входящими в разные группы.

Рис. 1 Иерархия групп показателей

Источник: Составлено автором.

Здесь «О», «А», «В», «А» соответствуют данным, приведенным в таблице 3.8, 3.9. Исходя из иерархии полученных групп показателей, это необходимо сравнение будем осуществлять в следующем порядке:

- сравним показатели групп «О» и «А», где объясняющими переменными будут показатели группы «О»;

- сравним показатели групп «О» и «В», где объясняющими переменными будут показатели группы «О»;

- сравним показатели групп «А» и «А», где объясняющими переменными будут показатели группы «А»;

- сравним показатели групп «В» и «А», где объясняющими переменными будут показатели группы «А»;

- сравним показатели групп «О» и «А», где объясняющими переменными будут показатели группы «О»;

- сравним показатели групп «А» и «В», где объясняющими переменными будут показатели группы «А»;

- сравним показатели групп «А» и «В», где объясняющими переменными будут показатели группы «В ». Первые четыре из перечисленных операций будут являться основными, поскольку они в точности соответствуют

выстроенной иерархии, последние три - дополнительными, в связи с тем, что они представляют собой проверку взаимодействия групп показателей на одном уровне (группы «А» и «В») или перешагивание через уровень (групп «О» и «А»). Тем не менее, поскольку исключить связь данных групп невозможно, с целью повышения достоверности модели, необходима проверка переменных на мультиколлинеарность.

Рассмотрим корреляционную матрицу для показателей групп «О» и «А» (см. табл.4).

Поскольку для анализа матрицы важна степень зваимосвязи показателей а не то, прямая между ними зависимость или обратная, будем использовать абсолютное значение коэффициента |г|.

Корреляционная матрица для сравнения внутренних коэффициентов корреляции группы объясняющих переменных «О» и

внешних с группой объясняемых переменных «А»

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками