К Шиманська - Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору організація і методика - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШИМАНСЬКА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 657.471.12

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА

Спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Житомир - 2010

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку і контролю в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Жиглей Ірина Вікторівна,

Житомирський державний технологічний університет

Міністерства освіти і науки України,

докторант кафедри бухгалтерського обліку і контролю

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, доцент

Сопко Валерія Василівна,

Університет банківської справи Національного банку України, завідувач кафедри обліку і аудиту

кандидат економічних наук, доцент Озеран Алла Володимирівна,

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності

Захист відбудеться "24" лютого 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103.

Автореферат розісланий "19" січня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

О.В. Олійник

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Соціальна захищеність населення - необхідна умова соціально-економічного розвитку країни, який залежить саме від обраних напрямів та пріоритетів соціальної політики держави, що повинні одночасно враховувати ринкові умови господарювання та необхідність соціального захисту. Постійне зниження рівня соціальної захищеності населення призводить до загострення соціально-економічних протиріч, посилення бідності та розшарування населення. Окрім того, за даними Державного комітету статистики України станом на 1 вересня 2009 р. заборгованість з виплати заробітної плати становила 1,62 млрд. грн., а з початку року борги із зарплати збільшилися на 36,3 %. Наявність заборгованості призводить до значних соціальних проблем.

Однією з форм розв'язання соціально-економічних проблем працівників є захист їх законних прав та інтересів, що реалізується через дотримання соціально-партнерських угод у сфері праці, зокрема, колективного договору. За даними Федерації професійних спілок України, станом на 30 червня 2009 р. колективними договорами охоплено лише 83,2 % облікової кількості штатних працівників, що свідчить про порушення норм чинного законодавства про працю та низький рівень укладання та виконання положень колективних договорів.

Питання правового змісту колективного договору та його ролі у регулюванні соціально-трудових відносин розглядали такі дослідники, як В.М. Божко, С. Борковська (S. Borkowska), В.Я. Бурак, С.В. Венедіктов, Л.Б. Гальперін, К. Доктур (K. Do^yr), В.О. Покришка, Г.В. Рибницький, М.М. Феськов, І.Н. Каширін, Ф.М. Левіант, К. Пєтруха (K. Pietrucha), З. Сальва (Z. Salwa), М. Севериньські (M. Sewerynski), Ю.А. Тихомиров, О.В. Урсалова, Л. Флорек (L. Florek), Є.Б. Хохлов. Зазначеними авторами розглядалася еволюція колективного договору, узгодження інтересів сторін колективних переговорів. Питаннями удосконалення економічних основ механізму колективно-договірного регулювання займалися О.Л. Єськов, А.М. Колот, Ю.Д. Петров, О.М. Чала.

Проблематику використання системи бухгалтерського обліку для підвищення соціального захисту працюючих досліджують у своїх працях Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, Г.Г. Кірейцев, Н.М. Малюга, А.В. Озеран, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Л. В. Чижевська.

Однак, не применшуючи ролі проведених досліджень з проблематики колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, не розроблені питання облікового забезпечення колективно-договірного процесу та не визначені напрями використання системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази проведення контролю виконання положень колективного договору, а отже як інструмента забезпечення соціального захисту працюючих та їх сімей. Крім того, спостерігається безучасність облікового персоналу в процесі колективно-договірного регулювання, що призводить до укладання економічно необгрунтованих договорів, положення яких не виконуються. Необхідність вирішення зазначених питань та їх значення у забезпеченні стабільної діяльності підприємств та підвищенні рівня добробуту населення обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темою № 318 "Розбудова соціально орієнтованої економіки: підвищення якості бухгалтерської освіти відповідно до Болонського процесу, розвиток бухгалтерського обліку в напрямі захисту інтересів держави та суспільства" (номер державної реєстрації 0105U001442): автором виконані дослідження з визначення напрямів розширення сфери використання бухгалтерського обліку як інформаційної системи підприємства для цілей контролю виконання колективного договору; за темою № 28 "Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформаційного економічного розвитку" (номер державної реєстрації 0109U001876): автором розроблено методику облікового відображення операцій з виконання колективного договору.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій з виконання колективного договору, що сприятиме соціальному захисту працівників.

Для досягнення мети у дисертації поставлені для вирішення такі завдання:

- виявити зв'язок колективного договору як локального нормативно-правового документу з системою бухгалтерського обліку з урахуванням його сутності та змісту;

- визначити напрями організації обліку операцій з виконання колективного договору з урахуванням його юридичної форми;

- здійснити класифікацію положень колективного договору на основі його економічного змісту з метою побудови системи аналітичних рахунків для облікового відображення операцій з його виконання;

- окреслити функції облікового персоналу у процесі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин для цілей повного та достовірного відображення операцій;

- розробити комплексне облікове забезпечення процесу колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин для цілей підвищення соціального захисту працівників;

- удосконалити методику обліково-інформаційного забезпечення колективно-договірного регулювання фонду оплати праці залежно від результатів діяльності;

- надати обґрунтовані рекомендації з удосконалення документального оформлення та облікового відображення операцій з надання соціального пакету працівникам підприємства в межах виконання керівництвом зобов'язань за колективним договором;

- сформувати систему контролю дотримання положень колективного договору та інформаційні інтереси суб'єктів контролю для розробки програми проведення такого контролю;

- визначити показники стану виконання колективного договору, які повинні знайти своє відображення в звітності підприємства, для цілей узгодження інтересів сторін колективного договору.

Об'єктом дослідження є господарські операції підприємства з виконання колективного договору, що підлягають відображенню в системі бухгалтерського обліку та контролю сторонами договору.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та організаційно-практичних питань бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій з виконання зобов'язань керівництва перед персоналом за колективним договором.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи та прийоми пізнання. Методи спостереження та співставлення використовувалися для визначення стану виконання положень колективних договорів на підприємствах України. Методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння дали можливість класифікувати положення колективного договору за системою ознак для визначення груп операцій та відповідних об'єктів бухгалтерського обліку з виконання колективного договору. Методи аналогії, діалектичний метод та системний підхід використовувалися для удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку операцій з виконання положень колективного договору. За допомогою абстрактно-логічного методу та причинно-наслідкового зв'язку визначено формально-змістовний зв'язок колективного договору із системою бухгалтерського обліку. За допомогою методів індукції та дедукції сформовано систему внутрішнього контролю за дотриманням положень колективного договору.

Теоретико-емпіричною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем організації та методики бухгалтерського обліку, трудового права, матеріали конференцій і семінарів з проблем теорії та практики бухгалтерського обліку, опубліковані статистичні дані, законодавчі та нормативні документи України, результати анкетування щодо організації та методики бухгалтерського обліку та контролю операцій з виконання колективного договору.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій з виконання колективного договору, що сприяє соціальному захисту працівників. У процесі проведеного дослідження отримано такі результати, яким характерна наукова новизна:

вперше одержано:

- теоретичне обґрунтування комплексного облікового забезпечення процесу колективно-договірного регулювання в частині господарських операцій на стадіях укладання, виконання та контролю за дотриманням положень колективного договору, що дозволить визначити ступінь відповідності фактичного стану задекларованим у договорі позиціям з метою соціального захисту працівників підприємства;

- систему внутрішнього контролю за дотриманням положень колективного договору, в якій враховано інформаційні запити суб'єктів контролю та ступінь довіри профспілкової організації до керівництва підприємства з метою узгодження інтересів сторін колективного договору, що призводить до зменшення соціальної напруги в колективі, і, як наслідок, закріплення соціально відповідальних позицій підприємства в державі та суспільстві;

удосконалено:

- організацію бухгалтерського обліку в частині впливу юридичної форми колективного договору як правової підстави для здійснення господарських операцій та їх відображення в бухгалтерському обліку;

- систему аналітичного обліку на основі класифікації положень колективного договору з метою контролю за їх дотриманням за різними ознаками (за рівнем нормативно-правового регулювання; урегульованістю у податковому законодавстві; відповідністю стратегії та фінансовому стану підприємства; залежно від питань, які розглядаються; за періодичністю та формою здійснення; об'єктами бухгалтерського обліку; рівнем соціального захисту працівників);

- функції облікового персоналу, що полягають в їх участі у процесі укладання колективного договору з метою забезпечення економічно обґрунтованого підходу до формування його положень;

- методичне забезпечення бухгалтерського обліку операцій зі створення та використання фонду оплати праці на основі нормативних показників, що залежать від результатів господарської діяльності підприємства, яке надає можливість відображення в обліку відхилень гарантованого фонду оплати праці від фактичного;

дістало подальший розвиток:

- визначення зв'язку колективного договору як локального нормативно-правового документа з системою бухгалтерського обліку через юридичне обґрунтування та ідентифікацію господарських операцій, що впливає на порядок застосування елементів методу бухгалтерського обліку для їх відображення;

- відображення в бухгалтерському обліку витрат на забезпечення працівників підприємства соціальним пакетом в межах виконання колективного договору залежно від суб'єкта та форми надання послуг з метою повного та достовірного представлення таких витрат в звітності підприємства та для цілей оподаткування;

- обґрунтування необхідності формування абсолютних та відносних показників розміру фонду оплати праці, витрат на заходи охорони праці та надання соціальних благ в розрізі підрозділів підприємства, які повинні знайти відображення в процесі документального оформлення, складання облікових регістрів та внутрішньої звітності за господарськими операціями з виконання колективного договору.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій з удосконалення порядку організації та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій з виконання колективного договору. В практичну діяльність впроваджено такі основні прикладні розробки:

- систему облікового забезпечення механізму колективно-договірного регулювання фонду оплати праці залежно від результатів господарської діяльності (довідка Житомирського Акціонерного товариства закритого типу "Будмаш" № 01/748 від 25.11.2008 р.);

- методику облікового відображення операцій з надання соціального пакету працівникам підприємства та рекомендації щодо закріплення прав та обов'язків облікових працівників як учасників колективно-договірного процесу (довідка ТОВ "Ювента" № 12Д від 06.03.2009 р.);

- пакет внутрішньої звітності за операціями з виконання колективного договору (довідка ТОВ "Бердичівський пивоварний завод" № 245 від 20.05.2009 р.);

- програму здійснення внутрішнього контролю виконання положень колективного договору (довідка Об'єднаної профспілки підприємств харчової промисловості Житомирської області № 6 від 20.03.2009 р.);

- підхід до облікового відображення операцій з виконання колективного договору на підприємстві, використаний при розробці програм і навчально-методичного забезпечення курсу "Фінансовий облік" в Житомирському державному технологічному університеті (довідка № 44-45/1298 від 06.11.2009 р.).

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу питань, пов'язаних з удосконаленням організації та методики бухгалтерського обліку і контролю операцій з виконання колективного договору.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: V-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Стан та проблеми інноваційної розбудови України '2007" (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), ІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальные проблемы научных исследований-2007" (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), V-ій Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі тисячоліть" (м. Тернопіль, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Майбутнє - аудит" (м. Кривий Ріг, 2007 р.), VI-ій Міжнародній науковій конференції "Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку" (м. Житомир, 2007 р.), Всеукраїнських наукових конференціях, присвячених видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову (м. Житомир, 2007 р., 2008 р., 2009 р.), VII-ій Міжнародній науковій конференції "Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку" (м. Житомир, 2008 р.), XXXW-ій Науково-практичній міжвузівській конференції, присвяченій Дню університету (м. Житомир, 2009 р.), V-ій Міжнародній науковій конференції "Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток і технічних можливостей" (Краматорськ-Житомир, 2009 р.), Vm-ій Міжнародній науковій конференції "Мовні стратегії у формуванні світової бухгалтерської еліти" (м. Житомир, 2009 р.), V -ій Міжнародній науково-практичній конференції "Научният потенциал на света" (м. Софія, 2009 р.).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 10 наукових статей у фахових виданнях загальним обсягом 8,13 друк. арк., 13 тез доповідей загальним обсягом 1,62 друк. арк.; в інших публікаціях (навчальних посібниках), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (0,87 друк. арк.), в монографічних виданнях особисто автору належить 1,05 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 188 сторінках друкованого тексту. Робота містить 34 таблиці на 27 сторінках, 23 рисунки на 17 сторінках, 17 додатків на 67 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 290 найменувань на 33 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, основні завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових результатів.

У першому розділі "Колективний договір та система бухгалтерського обліку: формально-змістовний зв'язок" розглядається розвиток колективного договору як форми соціального партнерства та інструменту соціального захисту працівників, формально-змістовний зв'язок колективного договору із системою бухгалтерського обліку.

Удосконалення сфери соціально-трудових відносин можливе через впровадження ефективного механізму дії соціального партнерства. Вивчення інтересів сторін соціально-трудових відносин виявило їх антагонізм у таких аспектах, як оплата праці, охорона праці, надання додаткових соціальних благ, підвищення професійного рівня працівників, їх участь у прибутках підприємства.

Перебуваючи у соціально-трудових відносинах із підприємством, працівник потребує соціального захисту, який би забезпечував дотримання його прав, давав можливість ефективного задоволення потреб даного працівника та його родини, а також сприяв кількісному та якісному відновленню продуктивних сил суспільства, зокрема, трудових ресурсів. Інструментом регулювання соціально-трудових відносин, який сприяє максимальному дотриманню прав найманих працівників та узгоджується з позиціями роботодавців, є колективний договір. Встановлено формально-змістовний зв' язок колективного договору з системою бухгалтерського обліку, який полягає у визначенні договором змісту господарських операцій та порядку застосування елементів методу бухгалтерського обліку для їх облікового відображення.

Юридична форма колективного договору характеризується системою його положень, що закріплюють зобов'язання сторін. Для досягнення поставлених у роботі завдань встановлено зв'язок між формою і змістом колективного договору як нормативно-правового регулятора соціально-трудових відносин та системою бухгалтерського обліку як джерела інформації для забезпечення його укладання,

Характеристики юридичної форми колективного договору

Нормативно -правове

регулювання -1-

Реєстрація в органах влади і

 

Юридично закріплена форма і

Закріплення відповідальності осіб

за виконання зобов'язань -1-

Передбачає необхідність врегулювання питань соціально-трудових відносин у колективному договорі, окреслює мінімальні соціальні гарантії

Визначає чинтсть колективного договору, обумовлює необхідність

його виконання. Обов'язкові компоненти структури колективного договору визначають підстави здійснення операцій

Оцінка, калькулювання

►    Документування, інвентаризація

Обумовлюють необхідність

налагодження системи внутрішньої звітності для інформування сторін про повноту виконання зобов' язань, які є проявом юридичної форми

Рахунки, подвійний запис

Баланс, звітність

Елементи методу бухгалтерського обліку

Рис. 1. Врахування правових характеристик колективного договору в системі

бухгалтерського обліку

На підставі елементів колективно-договірних відносин (суб'єкт, об'єкт, зміст та підстава виникнення) сформульовані напрями впливу юридичної форми колективного договору на організацію бухгалтерського обліку та контролю (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив елементів колективно-договірного регулювання на систему бухгалтерського обліку та контролю

Елемент

Вплив елементу колективно-договірного регулювання на організацію

з/п

 

бухгалтерського обліку

контролю

1

Суб'єкт

Виокремлення операцій щодо окремих працівників, розмежування підходів до організації і методики їх документування та відображення в обліку

Окреслення користувачів звітності підприємства за операціями з виконання колективного договору

2

Об'єкт

Виявлення об' єктів, операції з якими повинні    бути    задокументовані та відображені в бухгалтерському обліку з урахуванням дій, які вчинені суб'єктами колективно-договірних відносин

Визначення об'єктів контролю: стан розрахунків з працівниками, дотримання мінімально встановлених державою гарантій, витрати на здійснення соціальних заходів

3

Зміст

Встановлення     змісту     операцій з виконання     колективного договору, відображення їх з огляду на визначені об'єкти колективно-договірних відносин

Виокремлення операцій, які повинні бути здійснені відповідно до положень колективного договору

4

Підстава

Визначення     підстав господарських

Встановлення         законності та

 

виникнення

операцій для відображення на рахунках бухгалтерського обліку

доцільності операцій з виконання колективного договору

Економічний зміст колективного договору впливає на зміст господарських операцій, які здійснює підприємство для виконання зобов'язань керівництва перед трудовим колективом. Перш за все, колективний договір стосується економічної діяльності людини, зокрема, її праці, а також діяльності господарюючого суб'єкта та використання ним для цього трудових ресурсів, оскільки розмір заробітної плати, строки її видачі, умови нарахування доплат, надбавок, премій, допомоги та інших соціальних виплат є економічними умовами праці людини, діяльність якої спрямована на отримання коштів для існування та забезпечення родини.

З огляду на розмаїття операцій, які здійснюються підприємством в межах виконання керівництвом зобов'язань перед трудовим колективом, та застосування системного підходу до їх облікового відображення запропоновано класифікацію положень колективного договору за такими ознаками: рівень нормативно-правового регулювання; урегульованість у податковому законодавстві; відповідність стратегії підприємства; відповідність фінансовому стану підприємства; залежно від питань, які розглядаються; періодичність здійснення; форма здійснення; об'єкт бухгалтерського обліку; рівень соціального захисту працівників. Використання такої класифікації положень колективних договорів дозволяє визначити їх вплив на облікове відображення процесу його виконання керівництвом, зокрема, визначити об'єкти бухгалтерського обліку, а також удосконалити систему рахунків аналітичного обліку для підвищення повноти та аналітичності облікових даних.

Другий розділ "Організація і методика бухгалтерського обліку операцій з виконання положень колективного договору" присвячено окресленню роліоблікового персоналу як учасника колективно-договірного процесу, визначенню порядку інформаційного забезпечення даного процесу, організації та методики бухгалтерського обліку операцій з виконання колективного договору.

Вивчення положень колективного договору дозволило зробити висновок, що основним джерелом інформації про операції з виконання його положень є облікові джерела. У зв'язку з цим доведено, що з використанням системи бухгалтерського обліку можна здійснювати контроль за дотриманням положень колективних договорів. Від її організації залежить функціонування підприємства, у зв' язку з чим власник зацікавлений в удосконаленні організації бухгалтерського обліку зазначених вище операцій. Їх належне документальне оформлення та облікове відображення дозволяє оптимізувати суму податків та зборів, підвищити імідж підприємства як соціально відповідального, забезпечити виконання колективного договору.

Широкий спектр операцій, які підприємство здійснює для виконання положень колективного договору, обумовлює необхідність їх організаційного забезпечення на всіх стадіях колективно-договірного процесу. В цьому контексті розглядалися функції та повноваження бухгалтера, оскільки процес укладення і дії колективного договору потребує: 1) моніторингу його положень з точки зору відповідності чинному законодавству; 2) їх економічного обґрунтування; 3) оперативного, повного та детального інформаційного забезпечення контролю на всіх стадіях (рис. 2).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

К Шиманська - Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору організація і методика