Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 1 (55)

Економічні науки

УДК 657.22:346.31

Затока Т.В., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

ЗАСТАВА: БІБЛІОМЕТРИЧНИИ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Проведено бібліометричний аналіз наукової

Постановка проблеми. У багатьох правових системах розроблена й закріплена в законодавстві та судовій практиці система заходів, завданням яких є забезпечити інтереси кредитора в разі невиконання чи неналежного виконання боржником зобов'язання. Ці заходи є різноманітними в різних країнах, серед них є як класичні, відомі ще римському праву, так і нові. Однак усі вони стимулюють боржника до належного виконання своїх зобов'язань і надають певні гарантії на випадок його літератури за ключовим словом "застава"

неплатоспроможності. У більшості країн основними способами забезпечення виконання зобов'язання є завдаток, неустойка, порука, гарантія, застава, утримання.

Застава є одним із найпоширеніших способів забезпечення виконання зобов'язань і в той же способом забезпечення виконання зобов'язань, який призводить до значної кількості спірних питань, що досить часто вирішуються в судовому порядку (рис. 1).

2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Рис. 1. Динаміка розгляду судових спорів, пов'язаних з порушенням умов договорів про заставу

Причинами наведеної на рис. 1. тенденції до зростання кількості судових спорів, пов'язаних з порушенням умов договорів про заставу є як суто юридичні (некоректне формулювання умов договорів про заставу, неналежне оформлення документів, що підтверджують право власності на майно, передане (прийняте) в заставу тощо) так і економічні, зокрема облікові (неналежна організація обліку збереженості майна, прийнятого (переданого) в заставу, неправомірне списання з балансу (прийняття) на баланс об'єктів застави без переходу права власності на них тощо). Все вищевикладене свідчить про наявність ряду невирішених проблемних питань щодо організації та методики бухгалтерського обліку операцій із заставою в Україні та підтверджує актуальність теми дослідження.

Також слід вказати на відсутність комплексних досліджень з питань оцінки вартості різних видів застави, у тому числі специфічних - фінансових інструментів, інтелектуальної власності, майна аграрних підприємств. Зокрема, залишаються недостатньо дослідженими основні підходи та способи оцінки вартості біологічних активів, потребують подальшого удосконалення концептуальні підходи до організації процесу оцінки вартості заставного майна оцінювачами і кредитними установами.

Дане питання досліджували російські та українські науковці Г.І. Андрєєва, С.Г. Арбузов, О.Є. Бажанов, О.О. Бассова, О.В. Берегуля, Д.С. Волковський, М.М. Геєнко, Б.М. Гнатківський, О.Л. Гринько, Є.А. Дядько, О.О. Євтух, О.М. Калівошко, А.С. Кірізлєєва, В.А. Костюк, Г.Ю. Марченко, К.В. Паливода, О.В. Пилипець, Н.П. Погорєльцева, В.Ю. Прокопенко, І.А. Романютін, Т.О. Сірош, А.В. Тіней, Р.О. Ткаченко, О.В. Тригуб, О.І. Ярошенко.

Мета дослідження. Виявлення проблемних питань обліку, контролю та аналізу операцій із заставою та запропонованих шляхів їх вирішення з використанням методу бібліометричного аналізу наукової літератури про заставу.

Викладення   основного   матеріалу дослідження.

Відповідно до Закону України "Про заставу" та Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кредитор має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Застава на підставі закону застосовується незалежно від волі сторін при відповідних правовідносинах, передбачених законодавством. Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення. Предмет застави залишається у заставодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.[1]

Для аналізу загального обсягу дисертацій та наукових статей за даною тематикою здійснено вибірку дисертацій, в назві яких зустрічається категорія "застава" або окремі її види в національних бібліотеках України[2] та Російської Федерації[3]. На основі отриманих результатів проведено аналіз дисертаційних досліджень в розрізі наукових ступенів та спеціальностей, а також виявлено ступінь висвітлення питань щодо даного способу забезпечення виконання зобов'язання у наукових публікаціях.

Україна. Здійснивши вибірку у Електронному каталозі авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського[4] за ключовими словам "застава", "іпотека", "заклад" виявлено 63 автореферати дисертацій на здобуття кандидата і доктора наук за різними галузями та спеціальностями, захищені протягом 1995 - 2010 років (табл. 1).

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. ■ Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua

© Затока Т.В., 2011

Таблиця 1. Групування за спеціальністю та ключовим словам "застава", "іпотека", "заклад"

Науковий ступінь

К-ть        Частка Автори

1

2               3 4

За ключовим словом "застава"

К.е.н.

1              2,08          Сірош Т.О.

Д.е.н.

-               - -

К.ю.н.

11            22 92         Виговський О.І.,     Данченко Т.В.,     Донченко Ю.В.,     Дякович М.М.,     Кізлова О.С., ,            Мальцев Д.О., Нижний С.В., Пучковська І.Й., Сидор В.Д., Шевцова Ю.В., Шкрум Т.С.

Д.ю.н.

-               - -

За ключовим словом "іпотека"

К.е.н.

24

50,00

Андрєєва Г.І.,      Арбузов С.Г.,      Бажанов О.Є.,      Бассова О.О.,      Берегуля О.В., Волковський Д.С.,     Геєнко М.М.,     Гнатківський Б.М.,     Гринько О.Л.,    Дядько Є.А., Євтух О.О., Калівошко О.М., Кірізлєєва А.С., Костюк В.А., Марченко Г.Ю., Паливода К.В., Пилипець О.В.,   Погорєльцева Н.П.,   Прокопенко В.Ю.,   Романютін І.А.,   Тіней А.В., Ткаченко Р.О., Тригуб О.В., Ярошенко О.І.

Д.е.н.

2             4,17          Євтух О.Т., Савич В.І.

К.ю.н.

9             18 75         Герц А.А.,    Грищук Н.В.,    Другова В.А.,    Журавель А.В.,    Квіт Н.М.,    Малий В.Ю., ,            Першин В.Г., Рев'юк Н.В., Чанишева А.Р.,

Д.ю.н.

-               - -

За ключовим словом "заклад"

К.е.н.

-               - -

Д.е.н.

-               - -

К.ю.н.

1              2,08          Загорулько О.А.

Д.ю.н.

-               - -

Разом

48              100 -

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, словом   "іпотека"   на   здобуття   кандидата   і доктора

що більша частина досліджень виконувалася за напрямом економічних   наук.   Жодної   докторської   дисертації не

економічних наук. Кількість дисертацій в межах економічних захищено з юридичних наук. За ключовим словом "заклад"

спеціальностей нараховує 27, що становить 56,25 %, в межах захищено всього одну роботу на здобуття кандидата

юридичних спеціальностей - 21, що становить 43,75 %. юридичних наук. Деталізацію наукових робіт, захищених в

Найбільшу кількість дисертацій було захищено за ключовим Україні в розрізі спеціальностей наведено в табл. 2.

__Таблиця 2. Аналіз дисертаційних досліджень в розрізі спеціальностей__

Спеціальність |     Ступінь     |    К-ть    | Частка

2 І 3 І      4      І 5 '

_Економічні науки_

~        '.           '.      '.      '.           '.    '.                         І       к.е.н.       І      1       І 2,08 Економічна теорія та історія економічної думки -де~їн---

_Разом по спеціальності__1__2,08

08.00.03

08.00.05

08.00.08

08.00.11

08.01.01

08.04.01

08.05.01

08.07.03

12.00.01

Економіка та управління національним господарством

Разом по спеціальності

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

_Разом по спеціальності_

Гроші, фінанси і кредит

_Разом по спеціальності_

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

_Разом по спеціальності_

Економічна теорія

_Разом по спеціальності_

Фінанси, грошовий обіг і кредит

_Разом по спеціальності_

Світове господарство та міжнародні економічні відносини

_Разом по спеціальності_

Економіка будівництва

_Разом по спеціальності_

_Юридичні науки_

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

1

2,08

д.е.н.

к.е.н. д.е.н.

т

к.е.н.

І д.е.н.

т

к.е.н. д.е.н.

д.е.н.

т

к.е.н.

І д.е.н.

т

к.е.н. д.е.н.

т

к.е.н.

І д.е.н.

1

12 1

13

2,08

2,08

2,08 25,00

2,08 27,08

2,08

2,08 2,08

2,08 12,50 2,08 14,58 2,08

2,08 2,08

12.00.03

Разом по спеціальності

2,08

4,17

д.ю.н.

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне

право

12.00.04

12.00.06

_Разом по спеціальності_

Господарське право, господарсько-процесуальне право

_Разом по спеціальності_

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2 11 4,17 22,95

д.ю.н.

13__27,12

1 2,08

д.ю.н.

І

1

І

2,08 8,33

д.ю.н.

к.е.н.

1

1

1

1

2

к.ю.н.

к.ю.н.

к.ю.н.

4

к.ю.н.

Продовження табл. 2

 

Разом по спеціальності

 

4

8,33

12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

к.ю.н.

1

2,08

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

1

2,08

12.00.09

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

к.ю.н.

2

4,17

 

розшукова діяльність

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

2

4,17

 

Разом

 

48

100

На підставі даних, наведених в табл. 2, можна констатувати, що найбільша кількість досліджень виконувалися за економічним напрямом. Кількість дисертацій в межах економічних спеціальностей нараховує 27, що становить 56,25 % в межах юридичних спеціальностей - 21, що становить 43,75 %. Але варто зазначити, відсутні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.09 (08.06.04) - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), що свідчить про недостатність розкриття проблем бухгалтерського обліку та контролю операцій з заставою.

Значну роль в бібліометричному аналізі займає аналіз динаміки, який дає можливість визначити активність досліджень в певний часовий проміжок, а також визначити фактори, що обумовили дану активність зважаючи на певні часові рамки. Результати такого аналізу представлені в табл. 3.

Таблиця 3. Групування захищених дисертацій за роками

 

Економічні науки

1            Юридичні науки

 

Рік

Кількість

Разом

 

к.е.н. д.е.н.

к.ю.н. д.ю.н.

 

1995

-                    -                     1 -

1

1996

-                    -                     1 -

1

1997

-                    -                     1 -

1

1998

-                    -                     1 -

1

1999

-                    -                     - -

-

2000

-                    -                     - -

-

2001

-                    -                     - -

-

2002

-                    1                     - -

1

2003

-                       -                        2 -

2

2004

1                       -                        - -

1

2005

6 -

4 -

10

2006

2 -

2 -

4

2007

-                       -                        4 -

4

2008

6 1

1 -

8

2009

4 -

2 -

6

2010

6 -

2 -

8

Всього

25 2

21 0

48

Разом

27

21

 

Відповідно до отриманих даних, питанням заставних операцій в Україні останнім часом науковці приділяють все більше уваги. Найбільше захищено дисертацій в 2005 році. А з 1999 по 2001 рр. не захищено жодної дисертації за даною темою. Тенденція до підвищення уваги пояснюється розвитком ринкових взаємовідносин, реформуванням цивільного законодавства України та недосконалою існуючою нормативною базою з заставних операцій.

Аналіз географії захисту дисертаційних досліджень (рис. 2) вказує на існування відповідних наукових центрів, що пов'язано з формуванням освітньо-наукових закладів.

О*

Рис. 2. Аналіз географії проведених економічних досліджень з проблем заставних операцій за містами

Відповідно до даних, представлених на рисунку 2, можна визначити найбільше місто - центр розвитку науки Київ, на який припадає 60,42 % всіх дисертаційних досліджень, в яких розглядалися проблеми заставних операцій.

Російська Федерація. Об'єктом аналізу виступає суцільна вибірка дисертаційних досліджень відповідно до електронного каталогу інформаційної бази Російської державної бібліотеки[5]. Відповідно до проведеного аналізу за заданим параметром -

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури

Т В Затока - Розкриття інформації про способи забезпечення виконання зобов'язань у звітності напрями удосконалення

Т В Затока - Забезпечення виконання зобов'язання бібліометричний аналіз