Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури - страница 3

Страницы:
1  2  3 

По юридичним наукам найбільшу кількість дисертацій було захищено за спеціальністю 12.00.03 - "Громадянське право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право" 65 робіт на здобуття кандидата юридичних наук. По всіх іншим спеціальностям захищена невелика кількість дисертацій.

Проведено аналіз динаміки, який дає можливість визначити активність досліджень в певний часовий проміжок. Результати даного аналізу представленні на рис. 3.

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

1995

Рис. 3. Динаміка виконання дисертаційних досліджень з проблем заставних операцій по економічним та юридичним наукам

Виходячи з даних рис. 3, спостерігається значне пожвавлення досліджень пов'язаних з проблемами заставних операцій протягом останніх 8 років. Найбільш плідними були 2006 та 2007 роки, коли було захищено 44 та 45 дисертацій відповідно.

Таким чином, проведений бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень виконаних російськими вченими, дає можливість говорити про необхідність дослідження всіх аспектів прояву застави. Такі дослідження дозволять з'ясувати особливості прояву застави, виявити її наслідки та визначити інструменти їх уникнення.

Важливу роль сьогодні повинні зайняти дослідження облікового характеру, що дозволять визначити напрями зміни теорій та концепцій бухгалтерського обліку. В умовах глобалізації створюється нове суспільство, нові соціально-економічні відносини, які вимагають формування нової теорії, а на її основі нової, яка забезпечить розвиток методології та організації бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання.

Перегляд існуючих теорій та концепцій розвитку бухгалтерського обліку відповідно до нових умов дозволить надати бухгалтерському обліку нового статусу, який би служив інструментом управління економікою не лише в окремих руках, а був засобом уникнення соціально-економічних наслідків глобалізаційних процесів.

Крім дисертаційних робіт, даному напряму дослідження приділяли увагу і автори публікацій у наукових виданнях, та періодичній літературі. Для повного аналізу наукових досліджень з проблем заставних операцій розглянуто періодичну та наукову літературу, а також вісники і науково-практичні конференції. Проаналізовано фахову періодичну літературу з 1998 по 2010 рр. за напрямами дослідження (табл. 6).

Таблиця 6. Наукові публікації за напрямами дослідження

Напрями дослідження

К-ть публікацій

Автори

 

Застава

Бухгалтерський облік

5

 

Алексевич О., Голошевич І., Романов О., Хмелевський І., Чалий І.

Податковий облік

23

 

Бендарчук Г., Боровець В., Гонтаровьский С., Дмитрієв О., Житников А.,   Журавська І.,    Ільницький Ю.,   Карпов Л., Кобилянський В., Ковальов Д., Колянковський Т., Кучерак Д. Матвєєв О.,   Матвійчук Г.,   Падошик Ю.,   Рожновська Л., Свіржський Б., Харитонова Н., Хмелевський І.

Дудоров О., Клунько О., Левітан О.,

Романов О.,

Законодавство (правові засади)

16

Бороденко С., Вишневецька В., Водоп'янова О., Дробоття С., Єфімов О., Кам'янський А., Колянковський Т., Коморний О., Корніюк О., Ланчак С., Литвинов А.,   Марченко Р.,   Міняйло В.,   Фатєєва Н.,   Хілінський Ю., Хмелевський І.

Застава цінних паперів

Бухгалтерський облік

1

 

Іванов С.

 

Податковий облік

1

 

Іванов С.

 

Найбільшу увагу автори приділяють заставі, а саме Проведено аналіз кількості надрукованих статей в

такому   напряму   як   податковий   облік   (податкова     кожному із видань, результати якого представлені і табл. 7. застава).    Найменшу   увагу   приділяють питанням бухгалтерського обліку застави.

Таблиця 7. Аналіз назв статей за ключовим словом "застава", "завдаток", "застава цінних паперів"

в наукових виданнях України 1998-2010 рр.

Назва журналу

 

Роки

 

Разом

з/п

 

1998-2000

2001-2005

2006-2010

 

Застава

1

Все про бухгалтерський облік

1

6

7

14

2

Дебет-Кредит

-

6

7

13

3

Економіка, фінанси, право

2

1

-

3

4

Податки і бухгалтерський облік

-

1

1

2

5

Податкове планування

-

3

2

5

6

Бізнес бухгалтерія

-

-

9

9

7

Будівельна бухгалтерія

-

-

1

1

8

Бухгалтер

-

-

2

2

9

Вісник прокуратури

-

-

1

1

Завдаток

1

Бухгалтер

1 -

-

1

1 1

Застава цінних паперів

1

Дебет-Кредит

1 -

5

-

5

 

 

Разом

 

 

56

Найбільше питання заставних операцій було висвітлено у таких виданнях як Дебет-Кредит, Все про бухгалтерський облік та Бізнес бухгалтерія, зокрема розглядались питання існуючої практики обліку заставних операцій, проблем оподаткування та нормативного регулювання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проблеми заставних операцій намагалися вирішити багато представників вітчизняної та зарубіжної облікової науки. Проте залишається ряд проблемних питань економічного характеру, пов'язаних із заставою.

Аналіз динаміки досліджень питань застави показує підвищення зацікавленості науковців у 2005-2009 роках, зокрема в Україні у дисертаціях юридичного напряму О.І. Виговського, Т.В. Данченко, Ю.В. Донченко, М.М. Дякович, Д.О. Мальцева , С.В. Нижного, В.Д. Сидор, Ю.В. Шевцової, в Росії у дисертаціях юридичного напрямку Г.І. Андрєєвої, С.Г. Арбузова, О.Є. Бажанова, О.О. Бассової, О.В. Берегулі, Д.С. Волковського, М.М. Геєнко, О.Л. Гринько, Є.А. Дядько, О.О. Євтух, О.М. Калівошко, В.А. Костюк, Г.Ю. Марченко, Тіней, Р.О. Ткаченко, О.В. Тригуб та інших.

За досліджуваний період в Україні дисертації економічного напрямку були дисертації В.А. Костюк на тему "Іпотечне кредитування із заставою земельних ділянок сільськогосподарського призначення" та Т.О. Сірош на тему "Оцінка заставного майна в системі кредитування". Варто зазначити, що в Україні за даним напрямом за спеціальністю облік і аудит дослідження відсутні.

Аналіз тематики дисертаційних досліджень в рамках спеціальностей економічних та юридичних наук вказує на зростання зацікавленості юридичної науки України у вирішення проблем заставних операцій. Варто зазначити, що питанню обліку, контролю та відображенню у звітності не приділено достатньо уваги з боку науковців.

Зважаючи на існуючі проблеми бухгалтерського обліку та контролю та висвітлені у наукових працях проблеми правового регулювання, визначено перспективні напрями дослідження, а саме: виявлення зв'язку застави з умовним фактом господарського життя та його наслідками, вдосконалення методики обліку операцій з заставою відповідно до її економічної та юридичної суті.

ЗАТОКА Тетяна Вікторівна - здобувач Житомирського державного технологічного університету

Наукові інтереси:

- проблеми обліку зобов'язань та забезпечення їх виконання


Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ua-tenders.com/legislation/codes/23703, ст.576

[2] Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Российская государственная библиотека (Электронная библиотека) |_Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sigla.rsl.ru

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 10.11.2010 р.

Электронная библиотека диссертаций [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://diss.rsl.ru станом на 10.11.2010 р.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури

Т В Затока - Розкриття інформації про способи забезпечення виконання зобов'язань у звітності напрями удосконалення

Т В Затока - Забезпечення виконання зобов'язання бібліометричний аналіз