Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації - страница 97

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

Індуктивність (индуктивность, inductance) - ідеальний пасивний елемент, в якому накопичується енергія магнітного поля.

Коефіцієнт поширення (коэффициент распространения, propagation coefficient) - комплексна величина, що характеризує змінювання комплексної амплітуди напруги чи струму на одиницю довжини довгої лінії.

Коло (цепь, circuit) - сукупність пристроїв і середовищ, що створюють за­мкнені шляхи для електричного струму.

Комплексна амплітуда (комплексная амплитуда, complex amplitude) -комплексне число, модуль якого дорівнює амплітуді, a аргумент - початковій фазі синусоїдного струму (напруги, ЕРС).

Комплексна передатна функція, КПФ (комплексная передаточная функ­ция, complex transfer function) - це відношення комплексної амплітуди відгуку до комплексної амплітуди дії.

Контур (контур, circuit) - замкнений шлях по вітках схеми.

Модуляція (модуляция, modulation) - зміна параметра (ів) носійного коли­вання згідно із законом інформаційного повідомлення.

Напруга (напряжение, voltage) - різниця електричних потенціалів двох точок.

Носійне коливання (несущее колебание, carrier) - високочастотне коли­вання, що використовується для передачі інформації по радіоканалах, причому один з його параметрів змінюється в часі згідно з керувальним сигналом.

Обвідна (огибающая, envelope) - крива, що характеризує змінювання ам­плітуди коливань за часом.

Операторна передатна функція, ОПФ (операторная передаточная функ­ция, operational transfer function) - відношенню зображення відгуку до зобра­ження дії.

Опір (сопротивление, resistance) - ідеальний пасивний елемент, у якому незворотно поглинається енергія.

Перехідна характеристика (переходная характеристика, transient characteristic) - чисельно дорівнює відгуку лінійного пасивного кола на дію джерела типу одиничної функції за нульових початкових умов.

Період (период, period) - мінімальний проміжок часу, через який періодичний процес і його похідні повторюються.

Потужність (мощность, power) - швидкість змінювання енергії.

Резонансний контур (резонансный контур, resonance circuit) - електричне коло, в якому має місце явище резонансу (напруг чи струмів).

Смуга пропускання (полоса пропускания, bandwidth) - діапазон частот, у межах якого АЧХ зменшується не більше, ніж у задане число разів порівняно з максимальним значенням.

Спектр (спектр, spectrum) - сукупність гармонічних складових (гармо­нік), на які розкладаються сигнали.

Спектральна щільність (спектральная плотность, spectral density) - функ­ція частоти, що визначається як пряме перетворення Фур'є від неперіодичної функції часу.

Стала часу кола (постоянная времени, time constant) - інтервал часу, за який напруга (струм) у колі з одним інерційним елементом (індуктивністю чи ємністю) зменшуються за абсолютною величиною у вільному режимі в 2,718 рази.

Стійні хвилі (стоячие волны, standing waves) - існують, коли енергія повністю відбивається від навантаження.

Струм (ток, current) - впорядковане переміщення електричних зарядів.

Фазова швидкість (фазовая скорость, phase velocity) - швидкість поши­рення точки хвилі, фаза коливань в якій залишається незмінною.

Фазочастотна характеристика, ФЧХ (фазочастотная характеристика, phase-frequency characteristic) - залежність від частоти аргумента комплексної передатної функції кола.

Частота (частота, frequency) - величина, обернена періоду періодичного процесу.

Щілинність (скважность, on-off time ratio) - відношення періоду сліду­вання імпульсів до їх тривалості.

Навчальне видання

КОВАЛЬ Юрій Олександрович МИЛЮТЧЕНКО Іван Олександрович ОЛЕЙНІКОВ Анатолій Миколайович ШОКАЛО Володимир Михайлович БРАЇЛОВСЬКИЙ Володимир Васильович БЗОВИЙ Емануіл Григорович АЛЕКСАНДРОВ Володимир Володимирович

ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ, СИГНАЛІВ ТА ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Частина 1

Підручник для студентів вищих навчальних закладів

За загальною редакцією проф. В.М. Шокала

Редактор І.О. Милютченко Виконавець комп'ютерної верстки І.О. Милютченко

Підп. до друку 30.11.2011. Формат 60x84/16. Умов. друк. арк. 34,0. Облік.- вид. арк. 33,4. Папір офсетний. Тираж 500 прим. Ціна договірна.

Харківський національний університет радіоелектроніки Україна, 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14

Видавництво «НТМТ» Свідоцтво про держреєстрацію: ДК № 1748 від 15.04.2004 р. 61072, м. Харків, просп. Леніна, 58, к. 106. Тел.: 763-03-80, 763-03-72

Віддруковано в друкарні ТОВ «Цифра принт» на цифровому лазерному комплексі Xerox DocuTech 6135 Свідоцтво про держреєстрацію: А01 № 432705 від 03.08.2009 р. м. Харків, вул. Культури, 22-Б


[1]-}

 

[2] ....

Аналогічній принцип застосований у так званій «освітленій» оптиці, де для змен­шення відбиття від лінз використовують шар матеріала товщиною X / 4, у якого ко­ефіцієнт заломлення світла дорівнює середньому геометричному коефіцієнтів залом­лення у склі та повітрі.

[3]2 ?? Т? хв.л    П      П _Л:хв.лі

[4]2 ?? Т? хв.л    П      П _Л:хв.лі

[5] Татарінов Володимир Васильович (1878-1941) - відомий радянський радіотехнік. Закінчив Московський університет (1904). Працював у Нижегородській і Центральній ленінградській радіолабораторіях. Основні праці присвячені розвитку зв'язку на коротких хвилях (принцип застосування хвиль різної довжини для роботи вдень і вночі; нова система спрямованих антен; способи узгодження антен; розраху­нок комплексних опорів складних антен; разроблення антен метрових і дециметрових хвиль).

Враховуючи багатозначність розв'язків щодо місця увімкнення і довжини (див. табл.9.12 і 9.13), значення цих величин вибирають, виходячи з умов фізи­чної реалізації ємності (/аб > 0; /ш кз > 0; /ш хх > 0) і конструктивних вимог.

Недоліком методу узгодження одним шлейфом є складність настроюван­ня, що виникає при регулюванні величини /аб . Цього недоліку не має метод уз­годження з двома шлейфами. Перший шлейф вмикають паралельно наванта­женню або на певній відстані /сд від нього у перерізі СД (рис.9.22, б), а другий

- у перерізі АБ на відстані X /8 або 3Х /8 від першого шлейфу.

Отже, внаслідок увімкнення двох паралельних шлейфів лінія буде узгод­жена на ділянці від входу до перерізу АБ. На ділянках від перерізу АБ до на­вантаження спостерігається режим змішаних, а в шлейфах - режим стійних хвиль.

Співвідношення для розрахунку двошлейфового узгоджувального при­строю досить складні. Тому для приблизних оцінок довжин шлейфів застосо­вують кругову діаграму (підрозд. 9.10), а після виготовлення та увімкнення шлейфів настройку здійснюють, змінюючи розташування перемичок, які зами­кають шлейфи.

Приклад 9.6. З метою мінімізації побічних електромагнітних випромінювань (як можливого каналу витоку інформації) розрахувати параметри X / 4-трансформаторів для узгодження системи з двох послідовно з'єднаних ідеальних си­метричних двопровідних ліній і навантаження на частоті / = 100 МГц. Перша лінія

має хвильовий опір Яхвл1 = 200 Ом, а друга - ^*хвл2=300 Ом. Навантаженням другої

[6] Коваленков Валентин Іванович (1884-1960) - учений в галузі електрозв'язку, член-кореспондент АН СРСР, генерал-майор. Закінчив Петербурзький електротехнічний інститут (1909) і Петербурзький університет (1911). Головні праці стосуються дротових ліній зв' язку, магнітних кіл і телефонної передачі. Автор кількох винаходів в області електрозв'язку і звукового кіно.

[7] Вольперт Аміель Рафаїлович (1908-1988) - відомий радянський радіоспеціаліст, доктор технічних наук, професор. Працював у провідних радіотехнічних наукових ус­тановах НДІ-9 (Ленінград), ЯРТІ (Москва). Напрями досліджень - антенно-фідерні пристрої та фазова радіолокація. Один з авторів кругових діаграм (Производственно-технический бюллетень НКЭП. 1940. №2).

[8]

Сміт, Philip H. Smith (1905-1987) - американський інженер-електрик, член технічної ради телефонної лабораторії Бела, автор винаходів у галузі антенної техніки, створив діаграму, названу його ім' ям (1939), за допомогою якої визначають комплексний опір кола.

[9] Ширман Яков Давидович (1919-2010) - відомий вчений в області радіолокації, доктор технічних наук, професор, генерал-майор. Закінчив Військово-повітряну академію ім. Можайського та ад'юнктуру (військову аспірантуру). З 1949 р. працював у Харкові (Артилерійська радіотехнічна академія ім. Говорова, Харківський ун-т по­вітряних сил). Зробив значний внесок у теорію і практику сучасної радіолокації (складні сигнали та методи їхньої обробки, автокомпенсатори завад тощо). Удостоєний двох Державних премій. Автор кількох підручників і монографій. За­сновник наукової школи, яка виховала цілу плеяду вчених.

[10] Маклорен Колін, Масіашгіп (1698-1746) - шотландський математик, професор, член Лондонської королівської спілки (1719), учень Ньютона. Працював у Шотландії

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

(Абердін, Единбург), Франції. Лауреат премії Паризької АН за роботи з фізики (1740) разом з Д. Бернуллі, Л. Ейлером. В області аналізу встановив інтегральну ознаку збіжності числових рядів і формулу їх підсумовування. Кілька його теорем увійшли до сучасної теорії плоских кривих та проективної геометрії. Першим оприлюднив працю про розкладання функцій у степеневі ряди.

[19]

Баттерворт Стівен, S. Butterworth - англійський інженер, уперше описав максима­льно плоску частотну характеристику фільтра у статті "On the Theory of Filter Amplifi­ers" (19З0).

[20]

Баттерворт Стівен, S. Butterworth - англійський інженер, уперше описав максима­льно плоску частотну характеристику фільтра у статті "On the Theory of Filter Amplifi­ers" (19З0).

[21]

Баттерворт Стівен, S. Butterworth - англійський інженер, уперше описав максима­льно плоску частотну характеристику фільтра у статті "On the Theory of Filter Amplifi­ers" (19З0).

504 Ю.О.Коваль, І.О.Милютченко, А.М.Олейніков та ін.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації