І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Тимчасовий робітничо-

селянський уряд 7, 12,

115

тиф 35, 40, 42, 45, 84, 100, 156, 157, 200-202

Товариство боротьби з

венеричними хворобами

65

травматизм 78, 79, 105

трахома 15, 43, 96, 102, 140

3-я радянська лікарня 15, 149,

194

13-а радянська лікарня 149,

194

30- а радянська лікарня 11

31- а радянська лікарня 11, 146

32- а радянська лікарня 11 трудова повинність 8туберкулін 50, 101 туберкульоз 8, 9, 15, 46, 47,

48, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 69, 96, 107, 108, 136, 140, 141, 184, 185

туберкульозний диспансер 47,

48, 50, 58

туберкульозний підвідділ 15,

35, 212

туберкульозні триденники 55,

59, 60, 61

Тюрина дача 169

У

Українська соціалістична радянська республіка

(УСРР) 3, 5, 7, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 31, 32, 39, 46, 53, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 119, 124, 125, 129, 130, 160, 174, 176

Український державний

інститут ортопедії та

травматології 78 Український інститут

експериментальної

фармації 176 Український інститут клінічної

психіатрії та соціальної

психогігієни 159 Український інститут

удосконалення лікарів 79 Український Червоний Хрест

25, 45, 52, 135, 140

університетські клініки 130,

131, 148, 154, 159, 160

Уплатлік 25, 135, 150, 151, 182 «Урал» (звалище) 84

Ф

фабрично-заводська медицина

113

фабрично-заводські училища

(ФЗУ) 170 фармацевтичний підвідділ 16,

175

фонд медичної допомоги

застрахованим 20, 25,

45, 110, 152

Х

Харків (річка) 84, 87, 96 Харківська губернська

економічна рада 24 Харківська губернська земська

управа 13 Харківська губернська Рада

робітничих депутатів 13 Харківська міська рада 18, 19,

20, 26, 58, 71, 74, 79, 83, 92, 93, 106, 110, 152, 153, 154, 163, 164

Харківська міська санітарна

інспектура 104 Харківська окружна

туберкульозна рада 58 Харківське пастерівське

Предметний покажчик

227

відділення 44 Харківське товариство

боротьби алкоголізмом 74 Харківський велозавод 84 Харківський губернський

виконавчий комітет 60,

86, 87, 88, 89, 98, 99, 129, 147, 158, 174

Харківський губернський

відділ охорони здоров'я

11, 13, 14, 61, 63, 98, 100, 108, 118, 124, 134, 137, 138, 147, 150, 154, 162, 174, 181, 210

Харківський державний

венерологічний інститут

65, 66

Харківський диспансерно-

поліклінічний інститут

171

Харківський

електромеханічний завод

104, 167

Харківський медичний

інститут 29, 160 Харківський міський відділ

охорони здоровя 18 Харківський окружний

виконавчий комітет 44 Харківський протезний завод

79

Харківський тракторний завод

95, 104

холера 8, 40, 45, 83, 98, 100, 101, 108, 113, 140, 154,

199

Холодна Гора 42, 84, 87, 169, 198

Холодногірський ринок 90

Ц

Центральна Росія 39 цинга 40

Ч

«Червона нитка» 84, 213 «Червоний Жовтень» 167, 213 черевний тиф 35, 40, 45, 98,

102, 109, 199-202

4-а радянська лікарня 15, 149,

157, 158, 159, 194

14-а радянська лікарня 194

Ш

швацька фабрика ім. Тінякова

167, 213

16-а радянська лікарня 149 шкільно-санітарна медицина

11, 194

6-а радянська лікарня 194

Щ

щеплення 34, 42, 45, 46

Я

ясла дитячі 16, 26, 47, 63, 138, 139, 141, 193

«Ясна Поляна» (санаторій) 50джерела і література

1. Демочко Г.Л. Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров'я у Харкові (1919-1934 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Іс­торія України» / Г.Л. Демочко. — Харків, 2011. — 20 с.

2. Игумнов С.Н. Заболеваемость и смертность в Харьковской гу­бернии в 1921 году и в предыдущие годы / С.Н. Игумнов // Профилактическая медицина. — 1922. — № 2-3. — С. 55-71.

3. Игумнов С.Н. Сыпной тиф в Харьковской губернии / С.Н. Игумнов // Врачебное дело. — 1920. — № 8-20. — С. 509-511.

4. Мітельман М.М. Поворотний тиф у Харкові за 25 років (1903­1927 рр.) / М.М. Мітельман // Профілактична медицина. — 1930. — № 12. — С. 20-26.

5. Марзеев А.Н. Эпоха великих эпидемий 1920-1922 гг. / А.Н. Марзеев // Профилактическая медицина. — 1927. — № 11. — С. 3-27.

6. Абрамович М. Черевний тиф / М. Абрамович // Шлях до

здоров'я. — 1926. — № 7. — С. 10-12.

7. Гандельсман Б.И. Эпидемическое состояние Харьковской окру­ги в 1926 году / Б.И. Гандельсман // Хроника здравоохране­ния. — 1927. — № 6-7. — С. 17-21.

8. Арнольди И.А. Бацилловыделители и их социально-гигиенические условия / И.А. Арнольди // Туберкулез в городе и на селе. — 1931. — С. 34-50.

9. Білоруський Я. Що таке соціальні хвороби? / Я. Білоруський // Шлях до здоров'я. — 1925. — № 2. — С. 6-7.

10. Губергріц Д. Чи можна вилікувати алкоголізм / Д. Губергріц // За тверезість. — 1929. — № 17. — С. 5-7.

11. Жбанков Д. Н. О борьбе с проституцией / Д. Н. Жбанков //

Врачебное дело. — 1921. — № 11-15. — С. 163.

Джерела і література 229

12. Мутти Э.А. Болезненность и смертность от туберкулеза по профсоюзам города Харькова / Э. А. Мутти // Туберкулез в городе и на селе. — 1931. — С. 63-70.

13. Мутті Е. Пияцтво і туберкульоза / Е. Мутті // За тверезість. —

1930. — № 6. — С. 4-5.

14. Степанов Н. Проституція та заходи проти неї / Н. Степанов //

Шлях до здоров'я. — 1925. — № 2. — С. 16-17.

15. Федоровський А. Боротьба з венеризмом за 10 років / А. Федо-ровський // Шлях до здоров'я. — 1928. — № 12. — С. 16.

16. Фурманов С. Борьба с сифилисом. / С. Фурманов // Пламя. —

1924. — № 3. — С. 25.

17. Федотова Е.Н. Аборты и борьба с ними / Е.Н. Федотова // Профилактическая медицина. — 1927. — № 7. — С. 81.

18. Федотова О. Аборт / О. Федотова // Шлях до здоров'я. —

1928. — № 3. — С. 27.

19. Рохлина Р.Д. Охрана материнства, младенчества и детства в едином диспансере /Р.Д. Рохлина // Врачебное дело. — 1931. — № 19-20. — С. 1070 — 1074.

20. Попова Н. Охматдит / Н. Попова // Шлях до здоров'я. —

1928. — № 12. — С. 17.

21. Барський А. Про примусове лікування алкоголіків / А. Бар-

ський // За тверезість. — 1929. — № 23. — С. 8-11.

22. Вікторов В. Вони не винні / В. Вікторов // За тверезість.

1928. — № 1. — С. 3.

23. Вікторов В. Смерть на вулиці / В. Вікторов // За тверезість.

1928. — № 4. — С. 8.

24. Викторов В. На задворках жизни / В. Викторов // За твере­зість. — 1928. — № 4. — С. 7-8.

25. Водолазький К. Геть релігійний дурман та пияцтво / К. Водо-лазький // За тверезість. — 1930. — № 7. — С. 5.

26. Водолазький К. Порядочки в їдальні № 22 ХЦРК / К. Водо-лазький // За тверезість. — 1930. — № 6. — С. 16.

230

Ігор Робак, Ганна Демочко

27. Закаменна О. Не треба соромитися / О. Закаменна // За твере­зість. — 1929. — № 18. — С. 7-8.

28. Закаменна О. Чи потрібний нам витверезник? / О. Закаменна

// За тверезість. — 1929. — № 21. — С. 10-12.

29. Неймер Л. Витверезник / Л. Неймер // За тверезість. — 1931. — № 1. — С. 8-9.

30. Овчаренко П. Про роботу витвережувальні / П. Овчаренко // За тверезість. — 1932. — № 3-4. — С. 4.

31. Хворостанский М.А. Условия труда медицинского персонала г. Харькова / М.А. Хворостанский, А.Е. Пастернак. — Х., 1926. —

26 с.

32. Рохлин Л.Л. Вопросы охраны труда и быта врачей / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1926. — № 20. — Стб. 1611-1615.

33. Рохлін Л.Л. Про питання праці та побуту лікарів / Л.Л. Рохлін

// Бюлетень ВУЦПС Медсантруд. — 1926. — № 17. — С. 6.

34. Рохлин Л.Л. Производительность и охрана труда врачей / Л.Л.

Рохлин // Врачебное дело. — 1925. — № 1-2. — С. 128-132.

35. Каган Э.М. В защиту страховой рабочей медицины / Каган

Э.М. — Х., 1920. — 52 с.

36. Рохлин Л.Л. Социальное страхование и медицина / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1920. — № 1. — С. 22-26.

37. Рохлин Л.Л. Социальное страхование и медицина / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1922. — № 15. — С. 311-312.

38. Рохлин Л.Л. Социальное страхование и медицина / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1926. — № 14. — С. 1191-1194.

39. Рохлин Л.Л. Социальное страхование и медицина / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1926. — № 15-16. — С. 1302-1304.

40. Рохлин Л.Л. Социальное страхование и медицина / Л.Л. Рох­лин // Врачебное дело. — 1926. — № 24-26. — С. 828-834.

41. Ціборовський О.М. На варті здоров'я: Історія становлення со­ціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні /

О.М. Ціборовський. — К.: Факт, 2010. — 430 с.

Джерела і література 231 -

42. Марзєєв О.М. Спогади санітарного лікаря. — К., 2003. — 577 с.

43. Новітня історія України. 1900-2000 рр.: Підручник / А.Г. Слю-саренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин та ін. — К.: Вища школа,

2002. — 719 с.

44. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 років / В. Верига — Львів, Жовква: Вид-во Отців Василіан «Місіонер»,

1998. — 524 с.

45. Программа Российской Коммунистической партии (большеви­ков). Восьмой съезд РКП(б). Москва 18-23 марта 1919 года. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898-1970. Изд. 8-е, доп. и испр. М.: Политиздат, 1970. — Т. 2. 1917­1924. — 543 с.

46. Советская власть и советская медицина // Известия Народного Комиссариата Здравоохранения. — 1919. — № 1-2. — С. 7.

47. Семашко Н.А. Очерки по теории организации советского здра­воохранения / Н.А. Семашко. — М., 1947. — 46 с.

48. Барсуков М.І. Про Всеукраїнську комісію по охороні народного здоров'я / М.І. Барсуков // Матеріали до історії розвитку охо­рони здоров'я на Україні. — К., 1957. — С. 95-100.

49. Ціборовський О.М. Становлення системи охорони здоров'я в Українській Соціалістичній Радянській Республіці / О.М. Цібо-ровський // Україна. Здоров'я нації. — 2008. — № 2. — С. 211­219.

50. Семашко Н.А. Наука о здоровье общества / Н.А. Семашко. —

М., 1922. — 55 с.

51. Лечебная  помощь //  Медицинский  работник.   —   1920. —

№ 1-2. — С. 18-19.

52. О врачах-специалистах // Известия Народного Комиссариата

Здравоохранения УССР. — 1919. — № 1-2. — С. 13.

53. Розвиток земської медицини та її санітарної організації як вті­лення у практику соціально-медичних ідей / О.М. Ціборов­

232

Ігор Робак, Ганна Демочко

ський, В.М. Сорока, О.О. Гарнець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2008. — № 4. —

С. 45-52.

54. ДАХО

55. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР об учреждении Народного Комиссариата Здравоохранения // Становление и развитие здравоохранения в первые годы Советской власти. Сб. докум. и материалов. 1917-1924 гг. — М., 1966. — С. 87-88.

56. Социальная гигиена и организация здравоохранения / Под ред.

A. Ф. Серенко, В.В. Ермакова. — М., 1984. — 640 с.

57. Гладун З.С. Державна політика охорони здоров'я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації): Монографія / З.С. Гладун. — Тернопіль: Економічна думка,

2005. — 460 с.

58. Егорова В.Г. Во имя человека: [Организация службы здоровья в Харькове] / В.Г. Егорова Х.: Прапор, 1968. — 43 с.

59. Марков В. Трудовая повинность медицинских работников /

B. Марков // Известия Народного Комиссариата Здравоохра­нения УССР. — 1919. — № 1-2. — С. 8-10.

60. Окунев Н.П. Дневник москвича. 1920-1924 гг. / Н.П. Оку-нев. М.: Воениздат, 1997 — 320 с.

61. ЦДАВО

62. Декрет Совета Народних Комиссаров РСФСР об открытии частных лечебных заведений и аптек // Становление и раз­витие здравоохранения в первые годы Советской власти. Сб. документов и материалов. 1917-1924 гг. — М., 1966. — С. 213.

63. Каракаш Д. З історії розвитку охорони здоров'я в Харківській губернії Харківській області / Д. Каракаш // Матеріали до історії розвитку охорони здоров'я на Україні. — К., 1957. —

C. 140-181.

64. Ціборовський О.М. Радянська система охорони здоров'я Украї­ни в умовах переходу до нової економічної політики / О.М. Ці­

Джерела і література

боровський ІІ Україна. Здоров'я нації. C. 176-185.

2GG9. М 1-2.

65. Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР (в 3-х т.) / Под ред. А.Е. Романенко // Здравоохранение в Укра­инской ССР. Пути и итоги развития. — К.: Здоровье. — Т.1. —

1987. — 480 с.

66. Деятельность отделов // Известия Народного Комиссариата

Здравоохранения УССР. — 1919. — № 1-2. — С. 27-39.

67. Егурнова Т.К. Охрана здоровья населения Харькова за годы Советской власти / Т.К. Егурнова // Вопросы соц. гигиены, орг-ции здравоохранения и истории медицины. — Вып. 3. — К.,

1969. — С. 260-268.

68. Мартиненко О.В. Система охорони здоров'я України в період 1917-1920 рр.: керівники, події, факти, коментарі / О.В. Мар-тиненко // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 9

(213). — С. 115-119.

69. Обзор 4-го Всеукраинского совещания Завгубздравов // Про­филактическая медицина. — 1922. — № 2-3. — С. 198.

70. По организации отделов здравоохранения // Медицинский ра­ботник. — 1920. — № 1-2. — С. 21.

71. Медично-санітарне законодавство УСРР / [Упоряд. Каган Д.С., Рапопорт С.Г., Сокальський С.Л. та ін.] — Х., 1934. — 326 с.

72. Злотник И.Л. Здравоохранение на Украине за 15 лет Октября / И.Л. Злотник // Врачебное дело. — 1932. — №> 17-20. — С. 5-15.

73. Положення про лікувально-профілактичну інспектуру міської мережі // Хроника здравоохранения. — 1929. — № 2. — С. 20-22.

74. Медичні установи, організації та підприємства Харкова. Довід­ник. Харків, 1930. — 167 с.

75. За здоров'я трудящих (Звіт секції охорони здоров'я) — Х.: «Інв.-

друк.», 1930. — 68 с.

76. Каган Д. С. П'ятирічний плян розвитку охорони здоров'я на

Україні / Д.С. Каган — Х., 1931. — 77 с.

234

Ігор Робак, Ганна Демочко

77. Евтушенко Т. П. Моделирование системы управления медицин­ским страхованием: дисс. ... канд. экон. наук. 08.04.01 / Евту­шенко Татьяна Павловна — Донецк, 2002. — 231 с.

78. Чкан І.О. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / І.О. Чкан // Економічний простір. — 2008. — № 16. —

С. 19-26.

79. Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 апреля 1920 года // Бюлетень Народнього Комисарьята Охорони Здоров'я. — № 2 (вересень-грудень 1920 року). — Х., 1921. — С. 1.

80. Тезисы к докладу проф. Игумнова «Неп и здравоохранение» // Профилактическая медицина. — 1922. — № 1. — С. 100.

81. Баранов М.И. Съезд Наркомздравов автономных и союзных республик РСФСР в Москве / М.И. Баранов // Профилакти­ческая медицина. — 1922. — № 1. — С. 114.

82. Финкельштейн А. Всеукраинское совещание по лечебной меди­цине 11-15 августа / А. Финкельштейн // Профилактическая

медицина. — 1922. — № 2-3. — С. 194.

83. Гуревич М.Г. Итоги и перспективы / М.Г. Гуревич // Профи­лактическая медицина. — 1922. — № 2-3. — С. 86.

84. Матеріяли до звіту Харківської міськради ХІ скликання за

1926-27 та 1927-28 роки. — Х., б.г. — 92 с.

85. Резолюція по докладу тов. Саратикова на IV Пленуме ХОКУ «Здравоохранение на Харьковщине» // Хроника здравоохране­ния. — 1928. — № 15. — С. 4-7.

86. Наказ у дії. Охорона здоров'я трудящих. — Х., 1930. — 52 с.

87. Саратиков С. Бюджетные перспективы / С. Саратиков // Хро­ника здравоохранения. — 1928. — № 15. — С. 8-11.

88. Глухова В.І. Проблема фінансового забезпечення системи охо­рони здоров'я України / В. І. Глухова, В. Ю. Красільнікова. // Вісник КДПУ ім. М.Остроградського, 2009. — Вип. 2, ч. 1. —

С. 108-110.

Джерела і література

89. Збірник найголовніших директив і розпоряджень у справах охо­рони здоров'я (1929-1930 рр.) Х., 1930. — 97 с.

90. Клейнер М. Здоровоохорона в Харківській області до Всеукра­їнського з'їзду Рад / М. Клейнер // Профілактична медици­на. — 1934. — № 12. — С. 44-54.

91. Каган С. С. Підсумки та перспективи / С.С. Каган // Профілак­тична медицина. — 1934. — № 6. — С. 4-14.

92. Коган В.М. Страхование врачей / В.М. Коган // Врачебное

дело. — 1919. — № 7-8. — С. 236.

93. Эпидемии и страхование врачей // Врачебное дело. — 1919. —

№ 10. — С. 344.

94. О лагерях принудительных работ // Бюлетень Народнього Ко-мисарьята Охорони Здоров'я. — № 2. — Харків, 1921. — С. 15.

95. Про страхування медробітників на випадок смерті від гостро заразливих хвороб. — Бюлетень НКОЗУ. — 1934. — № 9-10. —

С. 18.

96. Тарифные ставки // Врачебное дело. — 1919. — № 12. — С. 417­418.

97. Питание и заработок рабочих // Врачебное дело. — 1919. — № 18-19. — С. 654.

98. Робак І. Ю. Організація охорони здоров'я в Харкові за імпер­ської доби (початок XVIII ст. — 1916 р.) / І.Ю. Робак. — Х.:

ХДМУ, 2007. — 346 с.

99. Причисление к ударной группе «А» // Бюлетень НКОЗУ. —

1920. — № 2. — С. 4.

100. Захист матеріально-побутових інтересів // Бюлетень ВУЦПС

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

І Ю Робак - Особова справа завідувача кафедри латинської мови харківського державного медичного інституту

І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни

І Ю Робак - Організація охорони здоров'я в харкові за імперської доби

І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність

І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського