І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Джерела і література

334. Отчет о совместном заседании работников Окринспектуры и 2-й совбольницы от 17 и 20. VII. 1928. // Хроника здравоохра­нения. — 1928. — №15. — С. 14-16.

335. Саратиков С. От редакции / С. Саратиков // Хроника здраво­охранения. — 1927. — № 6-7. — С. 2.

336. Про відрядження хворих з районів у м. Харків для спеціального медичного дослідження та лікування // Хроника здравоохране­ния. — 1929. — № 1. — С. 19.

337. О постройке новой соматической больницы // Хроника здраво­охранения. — 1928. — № 18-19. — С.21-22.

338. Лісовий В. М. Історія охорони здоров'я в Харкові: Навч. по­сібник / В. М. Лісовий, І. Ю. Робак. — Харків: ХНМУ, 2008. — 178 с.

339. Деятельность коллегии окрздравинспектуры // Хроника здра­воохранения. — 1928. — № 3. — С. 9-11.

340. Об ответственности за необоснованные вызовы районного вра­ча // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 14. — С. 18-19.

341. По вопросу организации помощи на дому райврачами поликли­ник // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 2. — С. 10-11.

342. Проект рационализации аппарата поликлиник // Хроника здра­воохранения. — 1928. — № 2. — С. 12.

343. Вильнянский Л. По поводу статьи тов. И. Либермана «Про­филактические объединения и диспансеризация» / Л. Виль-нянский // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 16-17. —

С. 5-6.

344. Горфин Д. Диспасеризация / Д. Горфин // БМЭ / Гл. ред. Н. А. Семашко. — М.: Мосполиграф. — Т. 9. Дефект — Жел­ток. — 1929. — С. 300-312.

345. Тер-Микаэльянц И.Б. Несколько слов о диспансеризации / И.Б. Тер-Микаэльянц // Хроника здравоохранения. — 1926. — № 1. — С. 15.

346. Либерман И.А. Врач-терапевт в системе единого диспансера / И.

A. Либерман // Врачебное дело. — 1931. — №> 3 — 4. — С. 163-169.

347. Либерман І. На шляхах організації та розвитку єдиного диспан­серу й медсанцеху / І. Либерман //Профілактична медицина. —

1927. — № 1. — С. 35.

348. Ліберман І. А. Охорона здоров'я у п'ятирічці / І. А. Ліберман // Господарство України. — Х., 1931. — 64 с.

349. Тер-Микаэльянц. Пути диспансеризации / Тер-Микаэльянц, Пыжев // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 13. — С. 2-4.

350. Харківський диспансерно-поліклінічний інститут. Збірка ма­теріалів №1 / Під. редаг. З.Б. Вороб'євського, І.А. Лібермана, Л.І. Вільнянського. — Х., 1933. — 33 с.

351. «Скорая помощь»: 85 лет без перерыва // Город. — 1995. — 22 апреля. — С. 3.

352. Вехи развития и становления Харьковской скорой помощи. / Под ред. А.Е. Зайцева. — Харьков, 2000. — 56 с.

353. Постановление Коллегии Харьковской Окр. РКИ по материа­лам обследования системы обслуживания лечебной помощью населения и по вопросам рационализации лечебного дела // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 5. — С. 21-25.

354. Резолюція по докладу д-ра Молохова о работе Станции Скорой Помощи // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 18-19. — С. 19.

355. Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко,

B. П. Черних. Х.: Прапор, вид-во УкрФА, 1999. — 799 с.

356. Об ошибках при отпуске лекарств из аптек // Хроника здраво­охранения. — 1927. — № 13. — С. 19.

357. О поднятии трудовой дисциплины среди аптечных работников // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 13. — С.11-12.

358. Про дефекти в  14 аптеці // Хроника здравоохранения. —

1928. — № 13. — С. 21.

359. Про заміну некваліфікованих фармацевтів // Хроника здраво­охранения. — 1928. — № 10. — С. 21.

Джерела і література

257

360. Правила позааптечної дрібної торгівлі медикаментами // Бю­летень Народного Комісаріату Охорони Здоров'я. — 1927. —

№ 7-8. — С. 8.

361. Вейн С. Аптечное дело. Наши ближайшие задачи / С. Вейн // Медицинский работник. — 1924. — № 1-2. — С. 10-11.

362. Каган И. Рабочая медицина на Харьковщине / И. Каган // Вест­ник профдвижения Украины. — 1927. — № 3-4. — С. 108-110.

363. Сто лет Харьковской городской клинической больнице №2 (1900-2000 гг.) / [Полоз Д.Д., Кулак К.Д. и др.]; под. ред. По­лоз Д.Д. — б. м., б. и., б. г. — 170 с.

364. Гехман С.Р. К вопросу о питании больных в больницах / С.Р. Гехман // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 11. —

С. 2-3.

365. Саратіков С. Про осіб, маючих право проживати при лікуста-новах / С. Саратіков // Хроника здравоохранения. — 1928. — № 3. — С. 19-20.

366. Аронштам С.Л. Лікувальна справа на Харківщині за останні 10 років (1918-1928 рр.) / С.Л. Аронштам // Хроника здравоохра­нения. — 1928. — № 23-24. — С. 6-16.

367. Справочник медицинских и санитарных учреждений г. Харько­ва. / Назаров М., Біненбаум Д. — Х.: Дом врача. — 1938. — 356 с.

368. Зеленский Н.М. 150 лет Сабуровой дачи / Зеленский Н. М. / Под ред. засл. проф. А. И. Геймановича и др. Х., 1946. — 160 с.

369. Історія Харківського державного медичного університету. 200 років. — Харків.: ВПЦ «Контраст», 2005. — 752 с.

370. Лукьянченко А.А., Чернякова И.А. К столетию Харьковской областной клинической больницы / А.А. Лукьянченко, И.А. Чернякова // Харьковский медицинский журнал. — 1996. —

№ 1-2. — С. 79-80.

371. Ю.Ю. Вороний — піонер вітчизняної трансплантології: статті, документи, фотографії / [В.М. Лісовий, Ж.М. Перцева, Д.М. Перцев та ін.]. — Х.: Вид-во ХНМУ, 2011. — 296 с.

258

зміст

вступ............................................3

радянська державна і місцева політика

у сфері охорони здоров'я......................7

Організація керівництва............................7

Фінансування...................................23

Соціальне становище та умови праці

медичних працівників.............................28

БОРОТЬБА З НАЙВАЖЛИВІШИМИ ХВОРОБАМИ

ТА ПОДОЛАННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ....................39

Епідемії........................................39

Соціальні захворювання...........................46

Професійні захворювання.........................76

ДІЯЛЬНІСТЬ САНІТАРНИХ СЛУЖБ.................80

Санітарний стан Харкова

у 20-ті роки ХХ століття..........................80

Створення та діяльність радянських

санітарних органів...............................97

Організація санітарної просвіти і боротьба за здоровий по­бут та санітарну культуру.........................107

ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕ­ЛЕННЯ...........................................113

Організація лікувально-профілактичного обслуговування робітників промисловості..........................113

Охорона материнства і дитинства...................129 259

-

Стаціонарна медична допомога

іншим категоріям населення.......................145

Амбулаторно-поліклінічна допомога.................162

Диспансеризація.................................165

Швидка і невідкладна допомога.....................171

Забезпеченість лікарськими засобами................174

ВИСНОВКИ.......................................180

ДОДАТКИ........................................189

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК............................214

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК........................218

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА...........................228

Додатки

Наукове видання

РОБАК Ігор Юрійович

ДЕМОЧКО Ганна Леонідівна

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ПЕРШІЙ столиці РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919-1934 рр.)

Монографія

Редактор В.А. Мац Комп'ютерна верстка В.В. Тарасенко

Підписано до друку 19.04.2012. Формат 60х841/16 Папір офсетний. Гарнітура Petersburg. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 16,04. Умов. вид. арк. 12,45. Наклад 300 прим. Зам. № 1007.

Видавництво «Колегіум». Свідоцтво про держреєстрацію: серія ДК № 1722 від 23.03.2004. 61093, м. Харків, вул. Іллінська, 57/121. Тел./факс: (057) 703-53-74

Надруковано у друкарні СПД ФО Тарасенко В. П.

Свідоцтво №24800170000043751 від 21.01.2002 р.

61124, м. Харків, вул. Зернова, 6/267. Тел./факс: (0572) 52-82-11, (097) 273-11-77.

Аркавін Яків Сергійович

Аронштам Семен Лазаревич

Браунштейн Овсій Петрович

Вороной Юрій Юрійович

262

Ігор Робак, Ганна Демочко

Додатки

263

Гуревич Мусій Григорович

Златогоров Семен Іванович

Коршун Степан Васильович

Коцевалов Степан Матвійович

264

Ігор Робак, Ганна Демочко

Додатки

265

Марзєєв Молохов Рохлін Томілін

Олександр Микитович Микола Олександрович Леон Лазаревич Сергій Аркадійович

Попандопуло Рахманінов Трегубов Хажинський

Іван Васильович Микола Іванович Самуїл Леонтійович Петро Харитонович

268

Ігор Робак, Ганна Демочко

Державний поліклінічний інститут ім. Жовтневої Революції, 1931 р. (будівля не зберіглася)

Клініка Г.М. Авдакової, протитуберкульозний диспансер, вул. Сумська, 52 (сучасний вигляд)

Додатки

269

Ціі|іііи,І

■.пирії ті

Вхід до дитячого денного санаторію в міському комунальному парку

Солярій в дитячому денному санаторії

270

Ігор Робак, Ганна Демочко

Дитячий будинок №5 по вул. Мироносицькій, 19 (сучасний вигляд)

Дитячий будинок № 6 по вул. Лібкнехта (нині Сумська), 31 (будівля не зберіглася)

Додатки

271

Дослідження проводить Леонід Андрійович Шкорбатов

Колектив студентської лікарні, 1922 р.

Агітаційна листівка санпросвіти

276 Ігор Робак, Ганна Демочко

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

І Ю Робак - Особова справа завідувача кафедри латинської мови харківського державного медичного інституту

І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни

І Ю Робак - Організація охорони здоров'я в харкові за імперської доби

І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність

І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського