Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 19

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

Tier)

Система кінцевого користувача (знаходиться на ПК-клієнті)

(End User's System) (Уявлення сторінок HTML, Windows-форми і т.д.)

vveD-компонент,

який розташовано

на сервері (The Web, Рівень IIS)

(Мови VBScript, Jscript, Web-forms, C#, VB.NET, etc.)

(Результат їхньої дії:

HTML, XML, DHTML, і

т.д.)

Розподілена логіка

(Distributed Logic)

Рівень з'єднання з конкретним кодом або іншим джерелом дії (Proxy Tier) (SOAP, CORBA, DCOM, і т.д..)

Інтерфейс клієнта

(Client Interface) Windows-форми, додатки користувача і т.д.

Рів ень уявлення бі знес правил

(Business Tier)

Правила і об'єкти бізнесу

Маніпулювання з даними з ціллю трансформації їх у інформацію

Рівень доступу до даних

(Data Access Tier)

Інтерфейс баз даних

Оперує з уводом / виводом даних (як правило, без форматно)

Рівень даних

(Data Tier)

Рівень уявлення бізнес правил

(Presentation GUI)

Рис. 6.29 Сучасне уявлення багаторівневого (N-tire) додатку

Web-додатки як правило уявляють собою набір Web-сторінок, які відображаються додатком-контейнером - браузером. З початку браузери могли відображати лише статичні Web-сторінки, але зараз багато які з них підтримують динамічні сторінки, що активно використовується у Web-додатках. Web-додатки об'єднують в собі Інтернет-технології і традиційні додатки і допускають їх локальне розміщення у інтранет (LAN) або глобальне в Інтернет. У свою чергу, Web-сторінки дають користувачеві інформацію про результати роботи додатку.

Більшість Web -додатків є мішаниною (рос.-смесью) HTML-сторінок і коду, який виконується при відображенні. Це може бути код сценарія, що міститься на сторинці або ж двоїчний код додатку або компоненту, які викликаються зі сторінки. Комбінувати HTML і програмний код вдається декількома різнимиспособами. Можна виконувати код тільки на сервері така модель збільшує кількість браузерів, які працюють з додатком. Можна виконувати код і на клієнті. Така модель зменшує мережовий трафік і час відгук додатку на запит. Однак не всі браузери підтримують усі можливі моделі реалізації. І Active Server Pages (ASP), і Internet Server API (ISAPI) і Common Gateway Interface (CGI) є різними технологіями для створення Web-додатків, які виконують обробку даних на сервері.

Сумісно працюючі додатки (collaborative applications) — це розподілені додатки, котрі працюють разом. Частини сумісного додатка як правило самі уявляються повно функціональними додатками, котрі можна використовувати і незалежно один від одного. Наприклад, сумісно працюючий додаток може, складатися з додатків, які написані з застосуванням Visual Basic, Microsoft Word і Microsoft Excel, де додаток на мові Visual Basic використовує Automation для доступу до функціональності Word і Excel. Іншими прикладами сумісно працюючих додатків можна привести Lotus Notes і Microsoft Exchange.

Революційною технологією створення додатків є компоновка їх з компонентів. Компонент (component) - це фундаментальний будівельний блок для розробки розподілених багатоярусних додатків. Компоненти досить часто базуються на компонентній об'єктній моделі фірми Microsoft (Component Object Model, COM) або створюються у вигляді моделі незалежних програмних модулів повторного використання JavaBeans фірми Sun Microsystems і уявляють собою засіб формування функціональності додатків.

Схематично появу цієї нової концепції побудови програм з компонентів можна уявити як перехід до взаємозаміняємості, яка властива пристроям ІЖ, з яких він будується, мов із кубиків (рис. 6.30)

Рис. 6.30. Функціональні зв'язки поміж елементами різних додатків

Компоненти   можна   використовувати   на   усіх   ярусах багатоярусної архітектури. Проектування компоненту звичайно уключає наступні кроки: О визначення (рос.-определение) послуг, які надає компонент; © виявлення  об'єктів,  логічним  способом  (рос.-образом) організуючихфункціональність компонента;

© визначення типу компонента: внутрипроцесного (in-process) або позапроцесного (out-of-process).

Так як уся функціональність схована (рос.-спрятана) всередині компонента, тільки компонент знає, як насправді надається ця функціональність, а додаток же ізольований від усіх деталей його реалізації. Таким чином, аби які зміни у внутрішній організації компонента не зачіпає (рос.-затрагивает) інші частини додатку. Послуги і атрибути компонента, які відкриті для зовнішнього світу, звуться, відповідно, методами (methods) і властивостями (рос.-свойствами) (properties) компонента.

Компоненти призначені для повторного використання: грамотно спроектований компонент можна використовувати у багатьох додатках (рис.6.31). Тому, маючи у своєму розпорядженні набір придатних (рос.-подходящих) компонентів, можна достатньо швидко зібрати додаток з потрібною функціональністю. По технології Microsoft компонент структурно уявляє собою набір класів (classes) COM, які організовані у вигляді окремих програмних одиниць, що виконуються, а також ЕХЕ- або DLL-файлів.

Компонентами нового покоління стали И/еЬ-сервіси12. Споконвіку World Wide Web була мережею документів. Web-сервери спілкувалися з клієнтами за протоколом HTTP (Hypertext Transfer Protocol) і пересилали інформацію у формі гіпертекстових документів, які створені засобами мови HTML (Hypertext Markup Language). Такі документи як правило відображаються у браузерах і містять посилання (рос.-ссылки) на інші документи у WWW. Функції мультимедіа мови HTML також дозволяють авторам включати у свої Web-сторінки зображення, аплети (програми на мові Java, котрі автоматично завантажуються і виконуються на машині користувача), видеокліпи та інші документи у форматі HTML.

Удосконалення технологій привело до того, що багато комерційних сайтів будуються не на основі звичайних Web-серверів, а за допомогою багатоланцюгової (рос.-многозвенной) архітекту­ри, яка припускає (рос.-подразумевает) використання серверів додатків.

Головною відміною звичайних Web-серверів від серверів додатків є те, що останні не просто повертають документ, а ще й можуть обробляти

12

Web нового поколения Web-сервисы. Алексей Федоров. http://www.compress.ru/Temp/1081/index.htm

Run

Component Database

3

 

 

New Component..

1 "L

 

СУ Install Component,..

Рис. 6.31. Меню у середовищі Delphi для створення і підключення компонентів (зверху), а також інтерфейс типового компонента для огляду змісту папок (каталогів)запити користувачів і містять код, який реалізує бізнес-логіку. Як правило, сервери додатків генерують документи динамічно, у залежності від вказаних користувачем параметрів. Також слід відмітити, що застосування серверів додатків дозволяє створювати масштабовані рішення, які можуть одночасно обслуговувати велику кількість транзакцій і, відповідно, і користувачів.

Поява різноманітних мобільних пристроїв привела до того, що замість традиційних браузерів велика кількість комерційних Web-додатків тепер окрім протокола HTTP підтримують і протокол WAP (Wireless Access Protocol) і здатні (рос.-способны) повертати на запит інформацію не тільки у стандарті HTML, але й у стандарті, що задовільняє користувачів, які звертаються до сервісів за допомогою мобильних пристроїв — WML (Wireless Markup Language) (рис.6.32).

Репозіторій Web-сервісів

Рис. 6.32. Процес роботи з Web-сервісами. 1) Публікація Web-сервісів у репозиторії на сервері. 2,3,4) Пошук, з'єднання і використання Web-сервісів мобільними і локальними

пристроями.

Природно, електронна комерція не може обмежуватися простою обробкою транзакцій — наступним логічним кроком у розвитку Web (тобто WWW) стала інтеграція бізнес-процессів різних компаній. Таким чином і з'явився сервіс-орієнтований Web. У його основі лежать дві відносно нових технологій — SOAP (Simple Object Access Protocol) і XML (Extensible Markup Language). Згідно цьому сценарію Web складається з набору серверів додатків, які обмінюються інформацією у форматі XML за протоколом SOAP. Основою

150сервіс-орієнтованого Web є Web-сервіс — набір логічно зв'язаних функцій, котрі можуть бути програмно викликани через Internet і технологію інтеграції Web-додатків. Інформація про те, які функції дає конкретний Web-сервіс, міститься в документі WSDL (Web Service Description Language), а для пошуку існуючих Web-сервісів використовуються спеціальні реестри, сумісні з специфікацієй UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) (рис 6.32).

Взагалі, Web-сервісами зветься активний контент, який реалізує деяку функціональність і містить дані, розташовані (рос.-расположенные) на Web-серверах, які підключаються для використання зовнішніми додатками. Web-сервіси повністю незалежні від мови і платформи реалізації. Зовнішні додатки працюють з сервісами за допомогою стандартних протоколів і форматів даних.

Звичайно, різноманітність пристроїв, протоколів обміну даними поміж ними, а також потрібних користувачам функцій постійно розширюють границі застосування і технологій створення і використання додатків, рішень і компонентів. У таблиці 6.3. приведені форми існування і деякі рішення у реалізації програмних компонентів двох головних платформ: Windows і Sun (J2EE). З таблиці слідує, що складність взаємодії між програмними компонентами збільшується і, відповідно, розвиваються моделі і механізми конструювання інформаційних зв'язків поміж ними.

6.7. Сучасні технології створення і використання компонентних додатків, Web-додатків і Web-сервісів

Одним з лозунгів фірми Sun Microsystems, є такий, що: "Мережа - це не просто комп'ютер, це мережовий комп'ютер". І всередині її (мережі) накопичено багато різних платформ, додатків, рішень и програмних систем, написаних на різних мовах програмування, успадкованих систем і багато чого іншого. Це висуває на перший план задачу об'єднання усіх ціх ресурсів у працездатний механізм вирішення корисних задач.

Флагманами у напрямі створення працездатних моделей використання усіх можливостей мережових структур є корпорація Microsoft і фірма Sun Microsystems. Вони довгі роки розробляють і розвивають потужні засоби обробки інформаційних ресурсів на усіх рівнях архітектур WWW та Інтернет. Останнім часом ними розроблені комплексні технології і архітектури Jini від Sun Microsystems і .NET від Microsoft.

Технологія Jini, яка заснована на мові програмування Java і компонентах JavaBeans, розроблялася з ціллю створення системи, котра б не викликала до себе багато уваги, поспівала б за постійними змінами і нарощуванням системи і забезпечувала постійну доступність сервісів при посередництві Інтернет 24 години на добу і 7 днів у тиждень (24 х 7). Безпека системи і конфіденціальність інформації, що передаеться у мережі досягається за рахунок розподіленої системи безпеки. Нарощування систем можливе за рахунок додавання нових, наслідування і зміни старих сервісів, також доступних при посередництві Інтернет.

Обидві технології спираються на модель Web-сервісів, які уявляють собою технологію інтеграції додатків, котра може використовуватися в Internet також і на базі платформи .Net.

Таблиця 6.3.

Найменування модульних додатків, реалізованих за компонентною

технологією

№ пп 1

Назва компоненту

Сутність поняття (рос.-сущность понятия)

 

Сервіс

(service) або компонент

-1) Компонент, здібний (рос. -способний) виконати задачу користувача. -2) WSDL сервіс. Набір кінцевих точок. -3) Дивись Web-сервіс.

2

Портлет

(стандартний портальний компонент або DDB-

компонент)

Реалізація деякого сервіса, що запускається портальним сервером, котра містить деякі дані, набір власних бізнес-функцій, а також стандартне уявлення на робочих панелях порталу. З точки зору користувача, портлет -це невелике вікно на сторінці портала у браузері, котре дає специфічні функції або інформацію, такі як календар, заголовки новин та ін. С точки зрения разработчика, портлети являются подключаемими модулями (фактически - отдельними додаткями), которие разрабативаются для работи внутри портлет-контейнера портала.

3

Assembly

(«пакет» або «комплект»)

-1) (в .NET) Нова модель розташування додатків, котра спрощує інсталяцию і відслідкування версій. Ключове поняття цієї моделі - асембл (assembly). -2) (в .NET) асембл (assembly), набір ресурсів і типів, а також метаданих, які описують типи і методи, реализовані assembly. Таким чином, assembly - це самоописаний компонент. Головна перевага таких компонентів у тому, що для їх використання не потрібні ніякі інші файли.

4

Сервлет

(servlet)

(В мові Java) Java програма, яка розширює функції Web-сервера, генерирує динамічний контент і взаємодіє з Web-клієнтом на основі парадігми запит/відповідь.

5

Сервлет-контейнер

(розподілений)

(В мові Java) Контейнер сервлета, котрий може запускати Web-додаток, котрий скомпонован (зв'язан) як розподілений і може виконуватися у середовищі множини віртуальних машин Java (Java virtual machine), які виконуються на одному хості або на різних хостах.

б

Аплет (applet)

(В мові Java) Компонент, котрий як правило виконується у Web-браузері, але може також виконуватися і у інших різноманітних додатках і пристроях, котрі підтримують програмну модель взаємодії аплетів.

7

Компонент

(component)

-1) Складова частина розподіленого додатку.

-2) Компонент є элементом архітектури з визначеними (заданими) границями.

-З) (В мові Java) Програмний модуль рівня додатку, який підтримується контейнером. Компоненти конфігуруються у час розгортання. Платформа J2EE визначає чотири типи компонента: корпоративні (промислові) компоненти «зерна» (enterprise beans), Web-компоненти, аплети і додатки клієнти.

-4) Компонент є об'єктом програмного забезпечення, який призначен для взаємодії з іншими компонентами. Він інкапсулює деяку функціональність або набір виконуваних функцій. Компонент має чітко визначаємий інтерфейс і підпорядковується (рос.-подчиняется) правилам поведінки, загальним для усіх компонентів у даній архитектурі.

-5) Компонент є абстрактним набором програмних інструкцій (команд) і унутрішнього стану (рос.-состояния), котрий забезпечує перетворення даних через його інтерфейс.

8

Bean (зерно)

(В мові Java) Повторно використуємий програмний компонент (або компонент рівня підприємства). Може служити складеной (рос.-составной) частиною при створенні додатків.

Продовження таблиці 6.3.

№ пп

Назва компоненту

Сутність поняття (рос.-сущность понятия)

9

Java Beans

мові Java) Програмні компоненти - незалежні програмні модулі, які повторно використовуються і котрі здібні (рос.-способны) взаємодіяти один з одним.

10

Контейнер

(В мові Java) Сутність, котра забезпечує життєвий цикл управління, безпеки, ррозгортання і сервіси при виконанні компонента. Кожний тип контейнеру (EJB-Enterprise Java Beans, Web, JSP-Java Server Pages, сервлет,   аплет   і   додаток   клієнт)   також   забезпечує компонентно-конкретизовані сервіси.

11

Додаток

(В мові Java) Зібраний у момент виконання з окремих компонентів, з'єднаних через мережу у окремому конкретному середовищі виконання, як правило   розташоване   (рос.-располагаемое)   на   різних платформах. Розподілені  додатки  підтримують  моделі:  двоярусну (клієнт/сервер), триярусну   (клієнт/проміжне   ПЗ   (middleware)/cepвep)   і багатоярусну (клієнт/ множинне проміжне ПЗ/множина серверів).

12

Модуль

(В мові Java)Пpогpамний модуль, котрий складається з одного або більше компонентів J2EE, які мають одинаковий тип контейнеру і дескриптору (признака) розгортання. Існує три типи модулей: EJB (Enterprise Java Beans), Web і додаток клієнт.

13

COM, DCOM

Відкрита архітектура для кросплатформенних розробок клієнт/серверних додатків, котра лежить в основі технологій ActiveX, DirectX і OLE 2.0. Специфікація, модель і технологія корпорації Microsoft, які призначені для побудови   і   розробки   компонентів   програмного   забезпечення   і їх інтерфейсів.   СОМ  встановлює  абстракції   і   правила,   необхідні для визначення об'єктів і їх интерфейсів, які реалізуються. У її склад входить також  програмне   забезпечення,   яке  реалізує  ключові   функції. Такі компоненти легко об'єднуються у програми або можуть бути додані (рос.-добавлены)    до    існуючих    програм,    щоб    придати    їм більшу функціональність. Компоненти пишутся на різних мовах (більш усього при цьому використується мова С++ або С#). COM сервер як правило є .DLL або .EXE файлом.

14

Агент

-1) Пристрій і/або програма, що встановлені у елементах комп'ютерної мережі  для  централізованого  управління  цими  елементами  і усією мережою.

-2) Програма, яка діє від особи (рос.-лица) іншого суб'єкту, сутності або процесу.

15

Web-сервіс (Web service)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика