Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

6. Вибір необхідних керуючих структур мови ТП (:=, if, case, for, repeat, while) і убудованих функцій (може потрібно розробити функцію користувача) для створення алгоритму рішення задачі.

7. Складання алгоритму4 задачі.

S. Кодування алгоритму програми мовою ТП. Результатом цієї фази є готова програма, у якій програміст об'єднує алгоритм з обраними структурами даних. Недаремно Н. Вірт, свого часу, визначив, що "програма = структури даних + алгоритм".

9. Увід (рос. - ввод) тексту програми у комп'ютер на алгоритмічній мові

Турбо Паскаль, що виконується за допомогою у текстовий використанням будь якого тестового редактору (NotePad, Norton Commander, Turbo Pascal та ін.) (рис. S.6). Файл повинен мати розширення .PAS.

1C. Виклик компілятора для компіляції тексту програми. Після його роботи ми отримуємо так званий об'єктний файл (з розширенням .TPU) (рис. S.7). На етапі компіляції виконується перевірка правильності як побудови програми, так і використання конструкцій мови ТП.

11. Виклик компону-вальника (рос. - компо­новщика) для настройки адресних частин прог­рамних об'єктів по місцях

Рис. S.7. Чотири форми існування програми, що міститься у файлах з ім'ям first і різними розширеннями у каталозі pascal: О first.pas - початковий (рос. - исходный) файл (тобто текстовий);

в first.bak - резервна копія вихідного файлу; О first.tpu - результат компіляції на диск вмісту first.pas - модуль Турбо Паскалю;

О first.exe - завантажувальний файл.

Алгоритм - послідовність дій чи кроків, виконання яких дозволяє вирішити конкретну задачу. 1 Файл - пойменована область на диску, яка містить цілістну сукупність даних.у оперативної пам'яті (ОП). Після його роботи ми отримуємо третій файл, що потім виконується (рос. - исполняется), з розши-ренням .ЕХЕ, який повністю готовий для завантаження у ОП і виконання. (Примітка: Усі чотири файли мають однакові імена але різні розширення і містяться на жорсткому диску) (рис. 8.7)).

12. Якщо програма написана і уведена правильно, а також не потребує подальшого відлагодження6, ЕХЕ-файл завантажується програмою-завантажувачем (рос. - загрузчиком) у оперативну пам'ять для її виконання. Завантажена у ОП програма під час своєї роботи інтерактивно спілкується з користувачем, відповідно до інтерфейсу , який був запрограмований розробником.

13. Дослідження програми засобами ІСР Турбо Паскаль.

10. Вивантаження програми по завершенні її роботи з оперативної пам'яті відповідними системними утилітами9. Результати її роботи залишаються або на екрані комп'ютера, або у відповідному файлі на жорсткому диску.

Філіп Кан, автор Турбо Паскалю, враховуючи такий багатоетапний цикл роботи програміста, вирішив у своєму інтегрованому середовищі розробки багато складних задач. Серед головних треба назвати такі.

Програму MyProg запуск°ємо натисненням клзвіш Ctrl+F9 у вікні а ^аіктораї Турбо Памяіь, де був набраний її тмст. Результат уоботи 1 програми виводиться у вікні екрану DOS. Перехід до вікна DOS - натиснення клавіш Alt+F5, до вікна редактора - натиснення будь-якої клавіші (див. рис.).

будь-яка клавіша

Рис. 8.8. Екрани, з якими працює користувач при виконанні своєї програми (у

даному випадку - MyProgram)

Відладка - пошук помилок у алгоритмі і тексті програми. 7 Інтерактивний (діалоговий) - режим, у котрому користувач задає програмі команди і уводить данні поки вона працює. Такий режим передбачає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями (запрошеннями).

Інтерфейс - засіб сполучення (рос.-сопряжение) двох або більше різних систем, що забезпечує їх логічну або фізичну взаємодію.

9 Утилітою зветься будь-яка системна спеціальна програма, яка спрямована на виконання визначеного завдання з обслуговування операційної системи.

На рисунку S.S. на першому (синьому, див зліва на рис. S.S) екрані розташована програма користувача, яку він запускає на виконання комп'ютером натисненням сполучення клавіш Alt+F5. На другому (чорному) екрані, здійснюється інтерактивне спілкування користувача з програмою відповідно до розробленого інтерфейсу, тобто увід даних у програму та вивід інформації від програми і комп'ютера.

Після виконання програми процес закінчується повертанням у (синій) екран програми, якщо у кінці не застосовано виклик процедури READLN без параметрів. У випадку застосування виклику процедури READLN, робота програми затримується у чорному екрані, де можна розглядати результати її роботи. Повернення до синього екрану здійснюється натисненням клавіші Enter

(увід).

Процес підготовки програми до запуску, тобто увід її тексту у редакторі тексту, трансляція цього тексту у об'єктний файл (obj-файл), перетворення об'єктного файла на той, що буде виконуватися (exe-файл) та запуск цього файла на виконання - провадиться цілком послідовно і конвеєрно у рамках IDE Турбо Паскаль. Останні три етапи виконуються взагалі однією командою RUN або сумісним натисненням клавіш Ctrl+F9.

Процес налагодження і дослідження роботи програми в IDE Турбо Паскаль зроблено максимально зручним, що дозволяє установлювати контрольні точки, виконувати програму пооператорно, контролювати вміст (рос.-содержание) змінних (тобто які дані у них є і як вони змінюються у процесі роботи) та багато іншого. Меню IDE ТП та його команди описані у Додатку І.

Перша версія IDE ТП була зроблена для використовування на персональних комп'ютерах з операційною системою10 (ОС) MS DOS, яка була розрахована на одного користувача. Тому її виклик до роботи виконувався досить просто. Потрібно було лише знайти на жорсткому диску підкаталог BIN каталогу TP70, вказати ім'я TURBO або TURBO.EXE у командній стрічці та натиснути на клавішу Enter (рис. S.9).

C:\>cd tp70 C:\TP70>cd bin C:\TP70\BIN>turbo

Рис. S.9. Команди ОС MS DOS для виклику середовища ТП

Зараз же, у комп'ютерних класах комп'ютери об'єднуються у мережі під управлінням ОС Windows NT або Windows 2000. Це накладає додаткові умови на процес роботи студентів з IDE ТП.

10 Операційна система (ОС) - сукупність програмних засобів, що забезпечують управління апаратними ресурсами комп'ютера та взаємодію програмних процесів с апаратурою, іншими процесами і користувачем. ОС виконує слідуючи функції: управління пам'яттю, увідом-вивідом, файловою системою, взаємодією процесів, діспетчеризацію процесів, захист, облік використованих ресурсів, обробку командної мови.

Логічні11 диски C: та D: для запису на них будь якої інформації та доступу користувачеві взагалі закриті і на них розташовані системні програми та офісні

12

додатки . Тому, для виклику ТП потрібно зробити наступні кроки.

1. Натиснути клавіші Ctrl+Alt+Del, для того, щоб увійти у виділений користувачу операційний простір на жорсткому диску, на підставі установок системного адміністратора мережі. Операційний простір - це ресурси системи, у тому числі і потрібні для роботи програмні засоби (файл-менеджери, системи програмування, редактори (графічні, текстові) та ін).

2. Після натиснення сукупності клавіш Ctrl+Alt+Del потрібно ввести ім'я користувача та його пароль у перші дві стрічки діалогового вікна операційної системи (рис. 8.10). Пароль (Password) відображується зірочками для того, щоб сторонній не зміг його впізнати. Перехід з вікна User Name до вікна Password можна робити або курсором миши, або клавішею Tab.

3. Після відкриття екрану з зображенням робочого столу ОС Windows потрібно навести курсор миші на кнопку Start (Пуск) і натиснути її. Потім розкрити меню Program (Програми), знайти стрічку з написом Turbo Pascal і клацнути по неї лівою кнопкою миші.

Рис. S.10. Діалогове вікно для входу у ОС Windows NT

4. У розкритому вікні ТП у меню File (рис. 8.11) клацнути по команді Change dir (Змінити каталог). У діалоговому вікні, що відкриється, вибрати потрібний логічний диск (G:, Z: чи якийсь інший) і каталог у якому знаходяться програми ТП з розширеннями .PAS, що належать користувачу (рис. 8.12).

11 Логічний диск - фізичний простір на диску, до якого користувач звертається по відомому операційній системі імені (А: - гнучкий диск, дискета, С: Б:, Е:, ..., 2: - робочі ділянки на жорсткому диску).

12 Додаток - программа чи група програм, яки зроблені для кінцевих користувачів. Сюди входять текстові процесори, електронні таблиці, програми баз даних та ін.

Після цього можна відкривати нове вікно для набору тексту програми (Команда New з меню File) або редагувати та запускати для виконання якусь з раніш уведених програм (Команда Open з меню File).

Рис. 8.11. Розкрите меню File з командами роботи з файлами та

командою Change dir

Рис. S.12. Діалогове вікно команди Change dir, у якому користувач вибирає потрібний йому каталог (директорій)

Найкоротшою програмою (яка щось діє і) у ТП є така:

Begin

Writeln('Hello, world!'); End.

Ця програма виведе на екран текст: "Hello, world!".

1. Завантажити Турбо Паскаль, активізувати вікно (Edit) редагування програм і набрати довільний текст у вікні редагування. Набраний текст записати на диск у файл з ім'ям NAME1.PAS.

2. Очистити вікно редагування для роботи з новим файлом. Набрати довільний текст. Набраному тексту привласнити ім'я NAME2.PAS (перейменувати файл). Далі записати файл NAME2.PAS на диск.

3. Переглянути поточний каталог (диск) і знайти файл з ім'ям NAME1.PAS. Завантажити цей файл у вікно редагування. Відредагувати файл (щось змінити в тексті файлу). Далі очистити вікно редагування для роботи з новим файлом.

4. Завантажити у вікно редагування файл NAME2.PAS. Далі записати цей файл в інший каталог поточного диска. Перейменувати файл NAME2.PAS у файл NAME3.PAS і записати останній на диск.

5. Переглянути історію роботи з файлами. Знайти передостанній файл, з яким працювали за останнім часом і завантажити його у вікно для редагування.

6. Тимчасово вийти з Турбо Паскалю в MS-DOS і повернуться в систему Турбо Паскалю.

7. Завантажити у вікно редагування файл NAME1.PAS, призвести редагування тексту файлу і вийти із середовища Турбо Паскалю (тобто закінчити роботу).

8.3. Будівельні блоки (базові елементи) програм на мові ТП

Програма на мові ТП, як реалізація відповідного алгоритму, містить

13

сукупність об'єктів (лексем13), що дозволяють комп'ютеру за допомогою транслятора з мови ТП зрозуміти, що потрібно діяти для виконання завдання програміста.

Програма, яка написана на мові ТП поділяється на лексеми і розподілювачі (рос. - разделители). До розподілювачів, котрі відділяють одну лексему від іншої, відносяться пробіли (рос. - пробелы), або символ ";" та коментарі (рис. S.13). Таким чином, дві поряд стоячі лексеми повинні відділятися одним чи більшою кількістю розподілювачів.

Об'єкти програми (лексеми) розподіляються на групи. До першої групи відносяться елементи алфавіту мови ТП. Він містить наступні букви і цифри у восьмибітному коді ASCII14 (табл^Л) (див. Додаток б):

Таблиця S.1

_Символи алфавіту мови ТП._

Великі букви англійської мови

Від A до Z

Малі букви англійської мови

Від a до z

Десятинні (арабські) цифри

Від 0 до 9

Шістнадцятирічні цифри

Від 0 до 9 та від A до F

Примітка. ТП не відрізняє великих букв від малих, тому він однаково зрозуміє слова BEGIN та begin.

Приклад (рис.8.13). Лексеми мови Турбо Паскаль:

Коментар

{Увід та вівід даних} end.

Пробіли поміж лексемами

begin '<///readln(^SS4 writeln(r);

Об'єкт (лексема) зарезервоване слово (begin)

Ідентифікатори (імена) процедур увіду-вивіду (readln, writeln)

Об'єкт (лексема) зарезервоване слово (end)

Рис. S.13. Складаючи рядку кода (текста) програми ТП

13 Лексема - мінімальні одиниці значень текста у програмі.

14 ASCII (American Standard Code for Interchanging Information) - вісьмибітний код, якій відображає усі потрібні для передачі інформаційні у комп'ютері символи. Сюди входять букви, цифри, спеціальні символи та ін.

Другу групу складають спеціальні символи. Вони можуть бути простими та складеними (табл. 8.2, 8.3):

Таблиця 8.2

Прості одиночні символи

 

Прості одиночні символи

Назва символу

Символ

 

Назва символу

Символ

Додавання

+

 

Відкриваюча кругла дужка

(

Віднімання

-

 

Закриваюча кругла дужка

)

Множення *

 

Двокрапка :

Ділення /

 

Крапка з комою ;

Рівність =

 

Спецсимвол А

Менше <

 

@

Більше

 

Відкриваюча фігурна дужка

{

Відкриваюча квадратна дужка

[

 

Закриваюча фігурна дужка

}

Закриваюча квадратна дужка

]

 

Долар

$

Крапка .

 

#

Кома ,

 

 

Таблиця 8.3

Спеціальні складені символи мови ТП

Складені символи

Назва символу

Символ

Менше чи дорівнює

<=

Більше чи дорівнює

>=

Привласнити

• — •

Діапазон

фф

Відкриваюча дужка з зірочкою

(*

Закриваюча дужка з зірочкою

*)

Відкриваюча дужка з крапкою

(.

Закриваюча дужка з крапкою

•)

До третьої групи входять так звані "зарезервовані" чи службові слова. Ця назва вказує на те, що ці слова потрібно використовувати тільки у одному значенні, котре їм призначено раз і назавжди у мові ТП. Тому програміст не має дозволу використовувати їх по іншому призначенню. У таблиці 8.4 приведені всі зарезервовані слова мови ТП.

До четвертої групи входять так звані "ідентифікатори15м, що уявляють собою імена16 об'єктів програми, які уводить користувач.

Таблиця 8.4

__Зарезервовані (службові) слова ТП__

absolute

end

inline

procedure

type

and

external

interface

program

unit

array

file

interrupt

record

until

begin

for

label

repeat

uses

case

forward

mod

set

var

const

function

nil

shl

while

div

goto

not

shr

with

do

if

of

string

xor

downto

implementation

or

then

 

else

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика