Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

Рис. 8.19. Приклад програми на мові Турбо Паскаль з коментарями

Після запуску на виконання такої програми, якщо відкрити її файл (second.pas) командою Open з меню File й натиснути сукупність клавіш Ctrl+F9, на екрані результатів (після вводу потрібної інформації) отримаємо наступні результати (рис.8.20).

Рис. 8.20. Результат роботи програми з файлу second.pas

Треба звернути увагу на різницю поміж діями однотипних операторів уводу даних Read,  Readln та виводу даних Write, WriteLn.

Єдина різниця поміж операторами процедур уводу даних Read та Readln полягає у тому, що після виконання оператору Readln курсор на чорному екрані DOS переводиться на початок наступної стрічки. А після виконання оператора Read курсор залишається на тієї ж стрічці. Тобто оператор Read працює з частиною стрічки, а оператор Readln з усією стрічкою.

Оператор WriteLn при виводі даних, що представлені у його списку фактичних параметрів (наприклад: WriteLn(A,B,C); ), після виводу значень об'єктів А, В і С на екран переведе курсор на слідуючи стрічку. А після виконання оператора Write^^^); курсор залишиться на тієї ж стрічці і буде чекати виводу іншої порції даних. Це буде означати, що вивід інших значень наступним оператором Write буде продовжено у ту ж саму стрічку, але до тих пір, поки не буде вичерпане місце, що відведено на екрані для однієї стрічки. Довжина стрічки символів при виводі на екран, до речі, дорівнює 80-ти символам. Таким чином, як тільки кількість виведених у одну стрічку символів перебільшує 80, усі наступні символи починають виводитися з початку наступної стрічки.

Це дуже добре видно на прикладі виводу 10-ти значень числа з фіксованою точкою 2.5676 за допомогою оператора Write(2.567 6) та 10-ти значеньчисла з фіксованою точкою Шг^е(-2.567 6)  (рис. 8.21).

-2.5676

за

допомогою оператора

Рис. 8.21. Вивід 20-ти чисел оператором Write

Виводу 10-ти значень числа з фіксованою точкою 2.5676 за допомогою оператора Шгл^е1п(2.5676) та 10-ти значень числа з фіксованою точкою -2.5676 за допомогою оператора Шп^е1п(-2.5 67 6) наведено на рис. 8.22.

ЁУ Turbo Pascal

_|П| х|

2.5Б7БШОШШШОЕ+ШШ

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5676Ш0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

2.5676Ш0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5676Ш0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5676Ш0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5Б7БШ0ШШШ0Е+Ш0

 

-2.5676Ш0ШШШ0Е+Ш0

 

Рис. 8.22. Вивід 20-ти чисел оператором Шгл^еіп

Зверніть увагу на те, що при виводі даних операторами Write та Writeln, Турбо Паскаль виділяє попереду кожного дійсного значення об'єкта пробіл та позицію під знак "-"і Якщо знаку "-" немає, то виводяться два пробіли. Пам'ятайте, також, що при вводі даних з екрану операторами Read та Readln пробіли ігноруються. Це означає, що при запиту програми на увід даних, їх значення при наборі з клавіатури можна розділяти не тільки одним пробілом, а навіть і декількома.

Вправи

1. Як можна задати вихідні дані в програмі?

2. Як можна вивести інформацію на екран з програми?

3. Як можна увести інформацію з екрану у програму?

4. Поясните виконання операторів Read і Readln у програмі. У чому їхня відмінність ?

5. Поясните виконання операторів Write і Writeln у програмі. У чому їхня відмінність?

6. Скласти програму для рішення задачі: "Знайти площу прямокутника зі сторонами А и В. Вивести на екран значення площі з точністю до З-х десятинних знаків у дробовій частині числа".

7. Скласти програму для обчислення середнього арифметичного чотирьох цілих чисел X, Y, Z і С.

8. Період коливань маятника довжиною L обчислюється по формулі:

t 2п

l 2

— , де g - прискорення вільного падіння (9.81м/с ). Знайти період

коливань маятника.

9. Сила притягання Б між тілами масами Ші і т2, що знаходяться на

т т ■

відстані г друг від друга, дорівнює: і = у • 1   2   , де гравітаційна постійна

г

у=6.673*10 м /(кг*з ). Знайти силу притягання Б.

10. Периметр р правильного п-косинця,  описаного біля окружності

радіусом г, дорівнює: р = 2п г ^[—^ Знайти периметр р.

11. Енергія Е, випромінювана чорним тілом на хвилі довжини X при температурі т, дорівнює: Е= , де с =2,997924.10 8 - швидкість

е р

світла; Ь=6,626*10-34 Дж/с - постійна Планка; р=1,38. 10-23 Дж/град - постійна Больцмана. Знайти енергію Е, випромінювану чорним тілом.

8.7. Вирази, операнди і операції

Вирази у програмуванні служать для визначення дій, котрі у математиці описуються формулами.

Вирази у мові Турбо Паскаль складаються з операцій, операндів та вбудованих (рос. - встроенных) стандартних функцій (cos, sin, exp та інш., див. таблицю у описі дійсних типів даних). По кількості операндів, які об'єднують операції, останні поділяються на унарні (одномісцеві) та бінарні (двомісцеві) (табл. 8.9).

Таблиця 8.9.

_Приклади виконання унарних та бінарних операцій_

Унарні операції

Бінарні операції

Вираз Результат

Вираз Результат

- (+7)                   - 7

2 + б S

- (-2) 2

(0.5 - 1)*2+10 9

not False True

False or True True

Послідовність виконання операцій визначається трьома факторами: О пріоритетом операцій, що використовуються; © порядком розташування операцій у виразах; © використанням дужок (рос. - скобок).

У мові ТП усі 22 операції за пріоритетами поділяються на 4 групи (табл.8.10).

Таблиця 8.10

Пріоритети операцій у Турбо Паскалі_

Групи пріоритетів

Операції

Категорія операцій

Перший

+

 

-

 

(вищий)

 

not

@

 

Унарні операції

Другий

*

 

І

 

 

div

and

mod

Бінарні операції типу множення

 

shl

 

shr

 

Третій

+

 

-

Бінарні операції типу

 

or

 

xor

додавання

Четвертий

=

 

<> 

 

(нижчий)

 

Бінарні операції відносин

 

<=

in

>=

(рос. -отношений)

Найпершими обчислюються підвирази у дужках як самостійні операнди, а потім цей результат використовується для виконання операцій, що їх обрамовують (рос. - обрамляют). Операції першого (вищого) пріоритету виконуються у наступну чергу. Операції четвертого (нижчого) пріоритетувиконуються останніми. Операції рівного пріоритету (типу *, /) виконуються зліва направо послідовно. Це означає, що у виразу А*В/С значення змінної А буде по-перше помножене на значення змінної В, а потім результат цієї дії буде поділений на значення змінної С.

За характером операцій, що виконуються, їх можна поділити на такі групи (таблиця 8.11):

Таблиця 8.11

Типи

Група операцій

операцій

Тип операцій

п/п

 

Унарні

Бінарні

1

Арифметичні операції

+, -

+, -, *, /, div, mod

2

Операції відносин

немає

= <><><=>=

3

Булевські (логічні) операції

not

and, or, xor

4

Порозрядні логічні та пересувні (рос. - сдвиговые) операції

not

and, or, xor, shl, shr

5

Стрічкові (рос.  - строковые) операції

немає

+ (конкатенація)

б

Операції над множинами

+, -

+ - * in <= >=

7

Операція узяття адреси

@

немає

Наведемо приклади виконання деяких операцій у виразах з різними типами даних (таблиця 8.12).

Таблиця 8.12

Приклади обчислення виразів різних типів._

Послідовність виконання Вираз Частковий '

Тип даних у виразу

_1_

Дійсний

3_

Арифметичний вираз 1G.G - 1GG.G/(1.G+4.G)*2.G

вираз 4

Результат 5

Логічний

Логічний вираз (4>5) апё (2<=9)

1.G+4.G=

5.G

1GG./5.=

2G.G

2G*2=

4G

-(4G)=

-4G

1G-4G=

-3G.G

Результат

-3G.G

 

4>5=

false

2<=9=

true

not(true)=

false

false and false = Результат:

false false

_1_

Цілий

_3_

Арифметичний вираз 100 агу 7 тосі 4-(2+6 тої 4)

4 5

 

 

6 тоі 4 =

2

2 + 2 =

4

- (4) =

- 4

100 Сіу 7 =

14

14 тої 4 =

2

2 - 4 =

-2

Результат

-2

При кодуванні програми програміст повинен знати і виконувати деякі важливі правила, щоб складена їм програма відповідала його намірам.

1. Два символи операцій не повинні стояти поруч. Тому вираз А * - В є безглуздим, але вираз А *   (- В) є припустимим.

2. Дуже важливу роль відіграють у виразах дужки. Від їх положення залежить хід виконання операцій так як і математичних записах. Наприклад, вирази А/В+С і А/( В+С) дадуть різні результати у зв'язку з різницею у пріоритетах операцій що входять до них.

3. Якщо черга виконання операцій у виразах не повністю визначена дужками, то операції виконуються таким чином: по-перше виконуються піднесення (рус. - возведение) у потрібну степінь, потім усі операції множення та ділення, а потім операції сумування та віднімання. Тому наступні два вирази еквівалентні:

А*В+С/В-Е*Х (А*В)+(С/В)-(Е*Х)

4. Всередині послідовностей множень та ділень, або сумувань і віднімань, у котрих порядок операцій не визначений дужками, дії виконуються підряд справа наліво.

Вправи

1. Які операції є унарними? Привести приклади.

2. Які операції є бінарними? Привести приклади.

3. Поясніть поняття пріоритету математичних операцій при обчисленні математичних виразів.

4. У якому порядку виконуються математичні операції?

5. Яке призначення дужок у математичних виразах?

6. Як записуються математичні вирази в Турбо Паскалі?

7. Як можна змінити природний порядок виконання математичних операцій у математичних виразах?

8. Обсяг циліндра з радіусом основи Я і висотою Н дорівнює: V = п' Я ' к. Площа     його     бічної     і     повної     поверхонь     відповідно рівні:

£бок= 2 'п' Я 'к,£п = 2 'п' Я'к + 2 п' Я2 . Знайти V, Бб і Зп.

9. Знайти довжину окружності, площу кругу й обсяг кулі того самого радіуса Я. При обчисленні використовувати формули: І = 2 'п' Я , £ = п' Я2 ,

V = 4 П' Я3. 3

10. Визначити швидкість різання кругла шліфувального верстата: У=   '     -у-, де   1 - діаметр шківа двигуна, сі2 - діаметр робочого вала, сі3 -

діаметр інструмента, що ріже, т - частота обертання.

11. Обчислити загальну поверхню й обсяг круглого конуса, що має радіус Я і довжину утворюючої Ь. При обчисленні використовувати формули:

£ = п' Я2 +п' Я'Ь, V = -п' Я2 , де Н - висота конуса, обумовлена по

3

формулі: и=4£ - ІЇ2 .

12. Дано окружність радіуса г. Знайти площі сегмента і сектора. При

п ' г2 ' а г2 ( п ' а ^

обчисленні використовувати формули: 5і    =- , £

сек     360°    ' сег 2

-- Біп а

V180° ;

де

а - центральний кут у градусах.

13. Дано гіпотенузу і катет прямокутного трикутника. Знайти другий катет

і  радіуси  описаної  й  уписаної  окружностей  Я  і  г.   При обчисленні

2-5 а-Ь-є

використовувати формули: г =- , Я =-, де а, Ь, с - сторони

а + Ь + є 4 - 5

трикутника, Б - площа.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика