Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

і

б5

A

97

a

2

Ctrl-B

STX

34

 

бб

B

b

3

Ctrl-C

ETX

35

#

б7

C

99

c

4

Ctrl-D

EOT

Зб

 

бВ

D

100

d

5

Ctrl-E

ENQ

37

%

б9

E

101

e

б

Ctrl-F

ACK

ЗВ

&

70

F

102

f

7

Ctrl-G

BEL

39

 

71

G

103

g

В

Ctrl-H

BS

40

(

72

H

104

h

9

Ctrl-I

HT

41

)

73

I

105

i

10

Ctrl-J

LF

42

*

74

J

10б

j

11

Ctrl-K

VT

43

+

75

K

107

k

12

Ctrl-L

PF

44

 

L

10В

l

13

Ctrl-M

CR

45

-

77

M

109

m

14

Ctrl-N

SO

 

N

110

n

15

Ctrl-O

SI

47

/

79

O

111

o

Ctrl-P

DLE

0

В0

P

112

P

17

Ctrl-Q

DC1

49

1

В1

Q

113

q

Ctrl-R

DC2

50

2

В2

R

114

r

19

Ctrl-S

DC3

51

3

ВЗ

S

115

s

20

Ctrl-T

DC4

52

4

В4

T

11б

t

21

Ctrl-U

NAK

53

5

В5

U

117

u

22

Ctrl-V

SYN

54

б

Вб

V

11В

v

23

Ctrl-W

ETB

55

7

В7

W

119

w

24

Ctrl-X

CAN

В

ВВ

X

120

x

25

Ctrl-Y

EM

57

9

В9

Y

121

y

Ctrl-Z

SUB

:

90

Z

122

z

27

Ctrl-[

ESC

59

 

91

[

123

(

Ctrl-X

FS

б0

92

X

124

І

29

Ctrl-]

GS

б1

 

93

]

125

)

ЗО

Ctrl-A

RS

б2

 

94

A

12б

 

31

Ctrl-_

US

бЗ

 

95

_

127

DEL

Примітка У тaблицi: DEC - дecятинний номер одмволу; CHAR - одмволи, які кoдyютьcя. Haпpиклaд, одмвол "4" у тaблицi мaє дecятинний номер 52, що у двійковому eквiвaлeнтi (див. Дод^ок 2, підрозділ Д.2.2.2) дорівнює: llOlOO, a у во^м^пиому eквiвaлeнтi - GGllOlOO (злiвa додано дв^ нулі до S-ми бітів).

Головні типи даних Турбо Паскаля

Додаток 7

ТИПИ ДАНИХ ТП

Користуваль-ницькі типи

Тип-діапазон

Перелічуваний тип

Структуровані типи

 

1-»

Масиви

 

 

 

Покажчики (рос.-указатели)

 

-►

Записи

 

 

 

Рядки (рос.-строки)

 

-1

Безлічи (рос.-множества)

і і

 

 

>■ Процедурні

 

Файли

Об'єкти

Головні типи даних мови Турбо Паскаль. До головних, тобто базових типів відносяться чотири: Дійсні, Цілі, Символьний і Логічний. Перші два вміщують різновиди, що відрізняються величиною змінних та місцем, що даний тип займає у пам'яті (див. Діаграми нижче). Три з них (Цілі, Символьний і Логічний) є порядковими, тобто об'єднують дані, кожне з котрих завжди має фіксоване місце у послідовності (Наприклад: 1,2, ... і т.д.). З цих трьох типів будуються два користувальницькі типи Тип-диапазон та Перелічуваний тип.

Різновиди Дійсного (Real) і Цілого (Integer) типів та кількість байтів, що вони займають у пам'яті комп'ютера.

Дійсні типи

Real 6 байт

8 байт

10 байт

8 байт

Цілі типи

Word 2 байта

Integer 2 байта

LongInt 4 байта

Додаток 8

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

1. Технологія роботи у середовищі Турбо Паскаль (ТП) версії 7.0. Виконання програми з базовими типами даних (констант і змінних).

2. Вивчення загальної структури програми. Розробка простого інтерфейсу користувача програми.

3. Вирішення задач, що базуються на використанні виразів, операндів і операцій мови ТП.

4. Ініціалізація даних перед обчисленням виразів. Дійсні (Real) і цілі (Integer) типи даних. Операції і вбудовані функції роботи з цими типами даних.

5. Логічні типи даних (Boolean). Операції і вбудовані функції роботи з ними. Конструювання логічних виразів для формування логіки роботи програм. Використання логічних операцій та операцій відношення для запису складних умовних виразів.

6. Управляючі структури (оператори) мови ТП. Прості оператори. Складні (структурні) оператори управління виконанням алгоритмів. Складовий оператор. Оператори розгалуження алгоритмів. Умовний оператор if. Оператор вибору case.

7. Циклічні обчислювальні процеси і оператори циклів. Цикли з параметром. Оператор циклу з параметром for. Оператор циклу з передумовою while. Оператор циклу з післяумовою repeat. Засоби дослідження виконання дій Вашої програми за допомогою дебаггера.

8. Моделювання у циклічних обчисленнях деяких типових виразів. Особливості обчислення нескінченних (рос. - бесконечньгх) сум.

9. Організація ітераційних процесів за допомогою циклів while та repeat. Нескінченні множення та їх обчислення.

10. Підпрограми: процедури і функції. Формальні і фактичні параметри. Передача параметрів "за значенням" та "за адресою".

11. Програмування задач за алгоритмами чисельних методів, що реалізуються за допомогою опису у головній програмі відповідних процедур і функцій:

- обчислення визначених інтегралів методом трапецій і Сімпсона;

- обчислення трансцендентних рівнянь методом діхотомії;

- вирішення задач інтерполяції та екстраполяції і т. д.

Література

До глави 1. Тривалий шлях до персонального комп'ютера

1. Fortune 5GG. Rank Company Revenues. WEB-cam1 ^ле^рон^ pecypc) / ^огіб доступу: URL: http://www.fortune.com

2. Glossary of Terms. WEB-cam1 ^лектронн. pecypc) / ^огіб доступу: URL: http://www.pcwebopaedia.com

3. Гуриев B. История компьютеров. Kpaxraffl курс Жypнaл Кoмпьютeppa, № 12, 2000, - C. 5б-б3.

4. Интернет-версия издшшя: Шayцyкoвa Л.З. Инфopмaтикa 10 - 11. — M.: Пpocвeщeниe, 2000. WEB-cam (Eлeктpoнн. pecypc) / ^огіб дocтyпy: URL: http: //www. kbsu.ru/%7Ebook/theory/chapter 1/1_1_3. html

5. Иcтopия coздaния Windows. WEB-caйт (Eлeктpoнн. pecypc) / ^ошб дocтyпy: URL: http://coop.chuvashia.ru/SanyaSoft/KAFEDRA/iags.3x/Lections/ Chap1_2.htm

6. Знaкoмьтecь: компьютер. Пер. c am^i. Под ред. B.M. Курочкшт. - M.: Mиp, 19S9. - 240 c.

7. Mmcpo^BM / Пер. c a^n. Под ред. А. Дирхем. -M.: Энергои^^, 1982. - 32S c.

8. Moдepнизaция и ремонт ПК. б-е изд. -К.: Ді^ести^, 1997. - б79 c.

9. Hoвeйший caмoyчитeль paбoты нa компьютере / Под ред. Cимoнoвичa C.B. -CПб.: Изд-во DECC-КЖ, 2001. - б54 c.

1G. Paбoтa и иcтopия пepcoнaльнoгo кoмпьютepa. WEB-caйт (Eлeктpoнн. pecypc) / ^огіб дocтyпy: URL: http://mii-corp.newmail.ru/ W_E_S_PC/ microsoft.htm

11. Paбoтa и иcтopия пepcoнaльнoгo кoмпьютepa. WEB-caйт (Eлeктpoнн. pecypc) / ^огіб дocтyпy: URL: http://mii-corp.newmail.ru/W_E_S_PC/apple.htm

12. Paбoтa и иcтopия пepcoнaльнoгo кoмпьютepa. WEB-caйт (Eлeктpoнн. pecypc) / ^огіб дocтyпy: URL: http://mii-corp.newmail.ru/W_E_S_PC/intel.htm

13. Paбoтa и иcтopия пepcoнaльнoгo кoмпьютepa. WEB-cam (Eлeктpoнн. pecypc) / Cпociб доступу: URL: http://mii-corp.newmail.ru/W_E_S_PC/ibm.htm

До глави 2. Витонченість процесу уключення ПК

1. MS-DOS б.0. Cпpaвoчнoe руководство для пoльзoвaтeлeй компьютеров IBM PC. - M.: Продукция фирмы "BA Принт", 1994. - 319 c.

2. Айден К., Фибeльмaн Х., Кpaмep M. Aппapaтныe cpeдcтвa PC: Перх нем. -CПб.: BHV-Caнкт-Пeтepбypг, 199б. - 544 c.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика