Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни - страница 16

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 

розбіжність економічних інтересів (їхнє протиріччя) власників, менеджерів і трудового колективу;

зростаюча невідповідність між структурою виробництва, попитом на продукцію та структурою пропозиції товарів;

недостатнє знання поточного й прогнозного стану ринку.

Досліджуючи ключові тенденції та закономірності розвитку систем управління людськими ресурсами суб' єктів господарювання, їх впливу на ефективність використання людського капіталу М.В.Ніколайчук підкреслює, що з точки зору людського капіталу, сучасна економічна криза в своїй основі має системну неадекватність економічного механізму тенденціям розвитку, а неможливість її подолати відзначається відсутністю належного людського капіталу, невисокою якістю топ менеджменту компаній та менеджерів середньої ланки [3].

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що одним з пріоритетних напрямів трансформації управління людськими ресурсами на національному рівні має стати впровадження нових інструментів розвитку людського капіталу, зокрема - стратегічного планування за допомогою комплексної Програми розвитку освіти й цілеспрямованої державної політики в цій сфері. Перспективним представляється також формування й розвиток внутрішнього ринку праці в країні. Саме через нього буде реалізовуватися траєкторія нагромадження людського капіталу. У рамках розвитку ринку праці в Україні слід визначити наступні напрямки:

забезпечення збалансованої професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на ринку праці на основі аналізу й прогнозу потреб галузей економіки у відповідних категоріях працівників і корегування структури професійного навчання з урахуванням перспектив соціально-економічного й виробничого розвитку;

розвиток малого бізнесу в сфері послуг і виробництва продукції масового споживання, різних форм сімейного бізнесу з метою створення умов для працевлаштування незайнятого населення;

забезпечення соціальних гарантій особам, що втратили роботу, посилення соціального захисту неконкурентоспроможних на ринку праці груп населення;

підвищення конкурентоспроможності робочої сили адекватно вимогам ринку праці через систему вищого професійного освіта. Необхідно передбачити заходи в області підвищення якості робочої сили, забезпечення економіки робітниками й фахівцями певних кваліфікацій:

розвиток професійної орієнтації школярів, підвищення їхньої мотивації до трудової діяльності по професіях, затребуваним на ринку праці;

розробка механізму визначення потреби у випускниках установ професійного освіта всіх рівнів, а також критеріїв оцінки ефективності вкладень засобів в освіта;

поліпшення професійної орієнтації й психологічної підтримки населення;

розробка професійних стандартів до професійного рівня працівників, оцінка його якості, заснованої на визначенні їхньої компетентності й здатності гнучко реагувати на збільшення вимог професійної підготовки;

удосконалення професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації безробітних з метою їхнього якнайшвидшого працевлаштування;

забезпечення гарантій доступності освіти, передбачених державним освітнім мінімумом; введення в практику освіти систему безперервної освіти працюючих; впровадження інноваційних технологій на всіх рівнях освітньої системи.

У сучасних умовах на зміну поглядам на освіта як на споживаючу й непродуктивну систему повинне прийти розуміння, що сучасна професійне освіта отримує особливу економічну роль у розвитку країни та регіонів, а стан системи професійної освіти, в остаточному підсумку, визначає розвиток території на найближчі роки.

Проведене дослідження дозволило встановити, що пріоритетними напрямами трансформації в системі управління людськимиресурсами на регіональному рівні мають стати заходи спрямовані на приведення освітньої сфери у відповідність запитам споживачів і ринку праці; підвищення якості людського капіталу за допомогою ефективного використання наявних ресурсів; залучення інвестицій. Виходячи з цих міркувань розроблено схему регіонального управління розвитком людського капіталу (рис.1), яка за своїм характером є комплексною та містить чотири основних блоки управлінських функцій щодо регіонального управління розвитком людського капіталу.

Оскільки в сфері безпосереднього регіонального управління перебуває тільки регіональна система освіти, як видно з рис.1, важливим інструментом розвитку людського капіталу може стати регіональне замовлення на професійну освіта.

На регіональному рівні умови формування регіонального замовлення на професійну освіту розглядаються як залучення додаткових інвестицій з державного бюджету й додаткових приватних фондів, забезпечення можливостей працевлаштування випускників і створення привабливих умов для населення.

Виявлення регіональних потреб у професійній освіті й підготовці

Регіональне замовлення на професійну освіту й підготовку

1. Аналіз потреб регіону

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛШННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

2. Аналіз ресурсного потенціалу регіону

Рис.1. Рекомендована схема регіонального управління розвитком людського капіталу

Розвиток системи охорони здоров'я, житло-побутових умов і культури регіону

Ефективне використання наявних ресурсів

Залучення інвестицій у людський розвиток

Узагальнюючі існуючі науково-практичні доробки у зазначені сфері зауважимо, що схема формування й реалізації регіонального замовлення полягає в наступному:

розробка перспективної структури напрямів і спеціальностей професійної освіти (на основі аналізу потреб); визначення кількісних показників (на основі наявної й перспективної потреби); виявлення освітніх установ території, здатних виконати регіональне замовлення;

визначення частини регіонального замовлення, яку на даний момент не можуть виконати освітні установи території; виявлення перспективних можливостей виконання цієї частини замовлення освітніми установами території; виявлення освітніх установ поза територією, здатних виконати відсутню частину регіонального замовлення; розміщення регіонального замовлення за рахунок усіх можливих джерел фінансування; контроль виконання регіонального замовлення й оцінка якості освіти.

В ході дослідження визначено, що антикризове управління людським капіталом має бути орієнтоване на досягнення низки цілей, серед яких базовою є модернізація структури господарського комплексу держави відповідно до потреб ринку (рис.2). Виходячи з наведених цілей антикризового управління людським капіталом, важливо сформувати антикризову стратегію в рамках мікросистеми.

Стратегія розвитку промислових підприємств являє собою систему комплексних заходів щодо формування цілей на перспективу трьох-п'яти років, ранжирування цілей на стратегічну й функціональні, і мобілізацію всіх видів обмежених ресурсів для реалізації місії й цілей фірми. Але в умовах ринкової невизначеності, що підсилюється в умовах транзитивної української економіки, наявності комерційних ризиків, будь-яке управління людським капіталом, як на макро- так і на мікрорівнях повинне носити антикризову спрямованість, що у свою чергу розкривається комплексною системою заходів щодо прогнозування кризових процесів, формування методик і технології виходу підприємств з кризи й подолання її наслідків.

Цілі антикризового управління людським капіталом

т

Модернізація структури господарського комплексу держави відповідно до потреб ринку

Запобігання банкрутства

Ліквідація безперспективних підприємств

Досудова санація

Зовнішнє управління (судова санація)

Створення зовнішніх і внутрішніх офшорных банків людського капіталу

Добровільна ліквідація

Примусова ліквідація

Рис. 2.Цілі антикризового управління людським капіталом

Висновки та пропозиції. Криза як специфічна стадія життєдіяльності економічної системи потребує використання відповідних управлінських інструментів, які перш за все доречно впроваджувати на всіх рівнях управління людськими ресурсами та, зокрема, управління людським капіталом. Трансформація існуючої системи управління людським капіталом дозволить оперативно зреагувати на прояви економічної кризи та запобігти загостренню її наслідків, а практичне використання викладених рекомендацій - забезпечити ефективність управління людським капіталом в Україні в умовах економічної кризи та виходу з неї.

РЕЗЮМЕ

Статтю присвячено визначенню особливостей управління людським капіталом в умовах економічної кризи та обґрунтуванню напрямів його трансформації у кризовій ситуації та на етапі виходу з неї. Висвітлено зміст пріоритетних напрямів трансформації управління людським капіталом на різних рівнях. Запропоновано схему регіонального управління розвитком людського капіталу. Визначено цілі антикризового управління людським капіталом.

Ключові слова: людський капітал, управління людським капіталом, економічна криза, розвиток людського капіталу

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена определению особенностей управления человеческим капиталом в условиях экономического кризиса и обоснованию направлений его трансформации в кризисной ситуации и на этапе выхода из нее. Освещено содержание приоритетных направлений трансформации управления человеческим капиталом на различных уровнях. Предложена схема регионального управления развитием человеческого капитала. Определены цели антикризисного управления человеческим капиталом.

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, экономический кризис, развитие человеческого капитала

SUMMARY

Article is devoted to determination of human capital management features in the conditions of an economic crisis and to justification of the directions of its transformation in a crisis situation and at an exit stage from it. The maintenance of the priority directions of human capital management transformation at various levels is shined. The scheme of regional management by human capital development is offered. Purposes of crisis management by the human capital are defined.

Key words: human capital, human capital management, economic crisis, development of the human capital

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Барышева А.В. Экономика знаний: новая парадигма научного познания І А.В.Барышева [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:Hspkurdyumov. narod.ru.

2. Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом І С.Позднякова, О.Следь ІІ Економічний аналіз. - 2010. - Вип.7. -

С.323-32б.

3. Піколайчук М.В. Тенденції та закономірності управління людським капіталом суб 'єктів господарювання І М.В. Піколайчук ІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:Hwww.nbuv.gov.ua.

УДК 330.837:330.341.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Клишова Е.В., к.э.н, доцент кафедры экономической теории Донецкого Национального университета

Вишневская Н.П., к.гос.упр.,доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами Донецкого Государственного университета управления '

Проблема рациональности хозяйствующих субъектов является основной проблемой экономической науки. В зависимости от решений, принимаемых субъектами на основе их представлений о рациональном выборе, происходит перемещение экономических ресурсов и функционирует система общественного воспроизводства. Анализ формирования институциональной основы экономической системы, причин возникновения и последствий институциональных деформаций возможен только в контексте экономической рациональности, поскольку все институты производны от стремления агентов (или определенных их групп) к рационализации выбора и социального поведения. Это предопределило ключевой характер проблемы рациональности для развития экономической теории в теоретическом и практическом отношениях.

Целью работы является исследование с позиций структурно - функционального анализа взаимодействия рациональности и отношений собственности в контексте теории экономической рациональности.

Поскольку источником развития каждой социально-экономической системы является деятельность экономического агента, постольку исходным пунктом теории рациональности становится изучение индивидуальной рациональности. Восхождение к её сущности начинается с анализа категории выбора как процесса определения и реализации некоей предпочитаемой альтернативы из всех возможных. Если выбор как функция (зависимая переменная) определен предпочтениями агента, то индивидуальный набор предпочтений играет роль сущности, реализующейся в поступательном выборе - поведении агентов. Формирование «лестницы предпочтений», имманентной каждому агенту, исследовалось украинским экономистом А. Билимовичем, который полагал, что внутри «скалы (шкалы) потребностей* постоянно происходит «торг» за место в иерархии этой «скалы», результаты которого лежат в основе субъективных оценок ценности благ. Определенное благо является, например, для агента более ценным, поскольку потребность в нем более настоятельна [1,475]. «Скала потребностей» агента находится, по Билимовичу, в состоянии постоянного преобразования под воздействием вытеснения старых предпочтений новыми и перестройки их совокупности.

Важнейшим условием познания сущности индивидуальной рациональности является разграничение базовых и ситуативных предпочтений. «Мы столкнулись с двумя противоречащими друг другу позициями. Дж. Гэлбрэйт и другие утверждают, что функции вкусов и предпочтений изменяются в зависимости от обстоятельств. Беккер и Стиглер, напротив, убеждены, что основные функции неизменны - их только следует правильно специфицировать», - отмечает Дж. Ходжсон [2,13]. Между тем, приведенные позиции противоречивы лишь на первый взгляд.

Если ситуативные предпочтения могут активно изменяться под воздействием, например, рекламы или быстро меняющейся моды, то совокупность базовых предпочтений несравнимо более стабильна, консервативна и модифицируется под воздействием весомых факторов в течение длительного временного промежутка. Образование новой иерархии базовых предпочтений детерминируется критериями формирования этой иерархии, позволяющими агенту отнести «к ценности» и «отделить в многообразной действительности то, что существенно для него, от того, что таковым не является» [3,39], согласно тем принципам, которые являются для него «внутренне необходимыми» [4,204]. Ходжсон рассматривает их как «факторы, которые являются фундаментальными по отношению к целям, предпочтениям и обдумыванию в целом» [2,21].

© Клишова Е.В., Вишневкая Н.П., 2O^

б4

Сложившаяся структура базовых предпочтений агента представляет собой устойчивую совокупность, которая в длительном периоде сохраняет имманентную соподчиненность и целостность при изменениях окружающей среды. Каждое из базовых предпочтений корреспондируется с «пучком» соответствующих ситуативных предпочтений, посредством которых происходит их реализация. В силу ограниченности экономических ресурсов происходит «размещение» предпочитаемых благ и услуг в пределах возможностей агента. Адекватно расположению базовых предпочтений, среди предпочитаемых благ выделяются самые предпочитаемые, затем - менее предпочитаемые, и, в конце концов, устанавливается конкретная, индивидуальная структура ситуативных предпочтений, подлежащая постоянному переформатированию под воздействием окружающей среды. Те виды конкретных благ и услуг, которым агент оказывает предпочтение под воздействием рекламы или мнения членов референтной группы, могут бесконечно варьироваться, но любой их набор представляет определённое, соответствующее конкретной ситуации, отражение структуры базовых предпочтений.

В различных временных интервалах под воздействием факторов эндогенного и экзогенного характера превалирующее значение могут получать разные базовые предпочтения, приобретающие большую или меньшую степень интенсивности, что определяет появление соответствующих сдвигов в их иерархии. «Сила предпочтения рассматривается в качестве элементарного психологического ощущения, воспринимаемого интуитивно» [5,36], а «когда есть две неудовлетворённые потребности, то выбор делается в пользу удовлетворения более сильной из них» [4,158]. «Сравнимость потребностей, - утверждает А. Билимович, - подтверждается фактами выбора, на котором покоится вся человеческая деятельность» [1,473-474]. Сложившаяся конфигурация предпочтений находит выражение в принимаемых агентом решениях относительно конкретных благ и обусловливает формирование мотиваций, побуждающих агента к определённым действиям и изменяющих социальное поведение агента.

Определение агентом ценности блага основано на оценке рассматриваемых альтернатив на предмет соответствия системе базовых предпочтений агента и критериев их отбора [7,321]. Информация, получаемая агентом в ходе обучения, упорядочивается с помощью базовых предпочтений, и агент становится не просто носителем определённой информации, а, как точно заметил В.Иноземцев, носителем «субъективированных знаний», личностью, «своими ценностью и предпочтениями определяющей направления и условия формирования богатства современного общества» [6,25]. Различия в восприятии конкретных ситуаций агентами, обусловленные дифференциацией совокупности базовых предпочтений, её инерционностью по мере зрелости и старению агента определяют разную, порой противоположную реакцию на идентичные раздражители окружающей среды. Таким образом, сущность индивидуальной рациональности может быть определена как сложный, соподчиненный механизм формирования «лестницы предпочтений» агента, где совокупность его ситуативных предпочтений в каждый данный момент является функцией имманентной совокупности сопряженных базовых предпочтений, взвешенных по степени своей интенсивности, и критериев выстраивания их в определённом порядке. Так, например, по приоритету критериев свободы выбора, материального обогащения, духовного комфорта, неограниченного доминирования в обществе и пр. определяется адекватная структура взаимосвязанных и взаимозависимых базовых предпочтений агента (предпочитаемый социальный статус, образовательный уровень, место проживания, сфера деятельности, семейный статус, референтная группа и пр.). Выстраивание иерархии ситуативных предпочтений и выбор агента на всех рынках (в том числе - на политическом, идеологическом) поверяется, как по камертону, по совокупности базовых предпочтений и критериев их отбора.

Индивидуальная рациональность агентов составляет исходный уровень, которой является основой более высоких уровней рациональности. Индивидуальные решения первичны, но их коррекция неизбежна в ходе взаимодействия индивидов. Способом познания последующих уровней рациональности является метод агрегирования, понимаемый как «укрупнение экономических показателей посредством их объединения в единую группу. Агрегированные показатели представляют обобщенные, синтетические измерители, объединяющие в одном общем показателе многие частные» [8,12].

В контексте концепции рациональности агрегирование рассматривается как последовательное укрупнение базовых предпочтений агентов. Восхождение к общественной рациональности предполагает унификацию некоторых базовых предпочтений агентов (индивидуальная рациональность каждого должна включать некие группы предпочтений, которые являются общими для всех), и достижение определённой синхронности в актуализации этих групп предпочтений, т. е., создание коллективных мотиваций. Процесс агрегирования предпочтений локализуется на разных уровнях: групповая рациональность агентов (группы, организации), общественная рациональность (большинство членов общества в данном временном интервале имеют общие приоритеты, предпочитая максимизировать потребление одних общественных благ в ущерб потреблению других благ). Синхронизация потребности в этих благах в обществе определяет устойчивость общественного организма любого уровня (фирма, организация, государство), его способность к стабильному и эффективному функционированию.

Общественная рациональность имеет материальной основой совместное удовлетворение потребностей в определенных общественных благах (состояние окружающей среды, права собственности, развитие инфраструктуры, социальные гарантии и др.), а неизбежность выбора на уровне организации и общества определена ограниченностью экономических ресурсов. Члены общества в соответствии с агрегированными предпочтениями полагают приоритетными, например, расходы на обеспечение экологической безопасности и спецификацию прав собственности; либо, напротив, немедленное расширение фонда потребления. Таким образом, восхождение к общественной рациональности открывает путь к решению ключевой проблемы государственной экономической политики -построению «дерева целей» на уровне общества. Создается механизм, позволяющий совместить систему «индивидуальных ценностей с существующей системой общественно значимых ценностей» [9,60]. Только в ходе его реализации возможно разрешение проблемы, сформулированной К. Марксом, - снятие всеобщего отчуждения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики [10,88­91,94,97].

Восхождение к общественной рациональности может быть только эволюционным процессом в длительном временном интервале. Базовые предпочтения агентов унифицируются вначале на уровне некоей социальной группы, по мере концентрации которой и периодически происходящих слияний с другими группами, сходными по унифицированным предпочтениям, происходит расширение унификации до уровня общественной рациональности. По мере «встраивания» индивидуальной рациональности агента в конкретные виды групповой рациональности происходит его социализация, принятие им общих для группы ценностей и «правил игры». Степень соответствия разделяемых группой правил и ценностей индивидуальной рациональности субъекта детерминирует успешность его социализации в данной группе и определяет тип социального поведения. В случае несоответствия базовых предпочтений агента групповой рациональности равновесие имманентной индивидуальной рациональности нарушается, поскольку субъект лишается возможности реализации адекватного варианта социального поведения: этому противодействуют, либо, как минимум, относятся неодобрительно другие члены группы. Агент находится в состоянии межгрупповой миграции в течение некоторого промежутка времени, пока не окажется в сфере воздействия аттрактора другой группы, где происходит процесс унификации иных предпочтений, которые корреспондируется с индивидуальной рациональностью агента более, нежели групповая рациональность предыдущей общности.

Формирование общественной рациональности происходит в ходе самоорганизации агентов и является предпосылкой синергетического эффекта их взаимодействия. Компоненты целого должны работать в унисон для его получения, но результатом становится высшее качество взаимодействия агентов, которое поистине стоит затраченных усилий. Таким образом, степень жизнеспособности экономической системы и общественных институтов определяются общественной рациональностью. От её прочного фундамента зависит устойчивость и эластичность институциональной конструкции.

Важнейшей проблемой изложенной концепции экономической рациональности является уяснение механизма взаимодействия рациональности агентов и структуры отношений собственности.

На макроуровне возможность формирования групповой и общественной рациональности определена степенью эффективности прав собственности. Для того, чтобы последние получили возможность способствовать, а не препятствовать формированию групповой и общественной рациональности, совокупность прав собственности должна удовлетворять следующим условиям:

каждое право и каждый из элементов, на которые может быть расщеплено это право, должны получить чёткую, однозначную и непротиворечивую интерпретацию применительно к специфике различных объектов собственности;

каждое право и каждый из элементов, на которые может быть расщеплено это право, должны иметь адекватный механизм реализуемости, приведение которого в действие обеспечивается государственными институтами.

Если совокупность прав собственности отвечает названным условием, агенты получают возможность обмена правами собственности и элементами этих прав на рынке прав собственности на уровне организации и общества в целом. Эффективность происходящего обмена определена качеством прав собственности, функционирование которых позволяет снизить степень асимметрии экономических отношений и, следовательно, степень экономической власти олигархических групп.

Выступая в качестве субъекта множества микрорынков прав собственности, агент получает возможность формирования и последующего изменения набора прав собственности на каждом из них в соответствии со спецификой имманентной «лестницы предпочтений» в каждый данный момент. Движение прав собственности опосредует миграцию индивидов в поисках организации, участие в функционировании которой позволит ему оптимизировать набор субъектных предпочтений.

Собственность рассматривается как отношения монополизации пользования объектом, обладающим достаточной степенью экономической значимости и относительной редкости; т.е., как система исключений других агентов из доступа к такому объекту. С функциональной точки зрения, собственность является инструментом организации производства и накопления объекта собственности, средством обеспечения эффективного режима его охраны и стимулирования инвестиционного процесса на инновационной основе. По мере перенакопления вещественного субстрата собственности (что делает неотвратимым применение наёмного труда), происходит формирование внутренних структурных уровней собственности: простого (немонопольного) пользования, где субъекты - наёмные рабочие, осуществляющие присвоение полезных свойств объекта; и ограниченного монопольного пользования (владение, различные формы аренды). Каждому структурному уровню соответствует определённая степень распоряжения объектом - имманентный пучок прав собственности, регулирующих доступ к объекту.

Распоряжение трактуется как механизм, обеспечивающий реальный процесс экономического пользования объектом и аккумулирующий волевые моменты, возникающие в ходе этого процесса. Конкретная конфигурация правомочий и рассредоточение распоряжения между субъектами каждого из структурных уровней определяется потребностью объекта собственности в наиболее эффективном режиме накопления.

В реальном воспроизводственном процессе пользование и накопление образует единое целое, которое составляет основу экономического присвоения. При этом, однако, возникает противоречивое единство: простое пользование может являться функцией одного фактора производства (наемного работника), в то время как накопление есть момент, конституирующий собственника и прерогатива последнего. Разрешение противоречия происходит через формирование исторически конкретной формы собственности, подчиняющей оба процесса единому субъекту. Даже если простое пользование исходит от другого фактора производства, в рамках данной формы собственности происходит соединение всех факторов, задействованных в производственном процессе.

Если собственность представляет собой монопольное пользование, то форма собственности есть конкретная форма монопольного пользования, определяемая состоянием факторов производства и применяемых технологий. Если пользование вечно, то его форма исторически преходяща. Изменение и усложнение факторного строения производства по мере развития общества сообщается структурному строению собственности, модифицируя ее конкретные формы. Таким образом, структурное строение собственности определяется уровнем развития производства.

Перспектива восхождения к групповой рациональности на микроуровне и превращение фирмы в единый организм зависит от того, соответствует ли структура формы собственности специфике объекта собственности, т.е., возможно ли эффективное накопление объекта посредством этой формы собственности. Необходимостью исследования этого вопроса определено инкорпорирование теории форм собственности в исследование особенностей групповой и общественной рациональности.

Особенности экономического развития отраслей и регионов общественного производства, дифференциация уровня обобществления производства в разных сферах объективно обусловливают существенные различия в процессах производственного накопления. Это обусловливает множественность конкретных социально-экономических форм связи факторов производства на любой стадии его развития, и речь может идти лишь о преобладании некоей формы собственности на определённом этапе. Адекватность формы собственности определена, таким образом, состоянием объекта присвоения и необходимостью специфического режима производственного накопления, который организуется на базе соответствующей формы соединения факторов производства..

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


Похожие статьи

Р М Дупай - Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку україні

Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни