Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 

(Російська Федерація)

Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку конкурентного середовища доцільним є аналіз не тільки конкурентоспроможності нації як сукупності якісних показників, що задовольняє національні та світові вимоги, і при цьому збільшує доходи своїх громадян та забезпечує власну стратегічну безпеку, а й регіонів. З огляду на це процеси розробки регіональних стратегій розвитку конкурентного середовища мають здійснюватись за результатами діагностування природно-ресурсного потенціалу та оцінювання ефективності повного комплексу організаційно-економічних механізмів всього господарського комплексу території, що наразі, дасть сукупний кумулятивний ефект для національної економічної системи.

Анісімова О.М., к.е.н., доцент, учений секретар Приазовського державного технічного

університету оголошує вітальний адрес ректора ПДТУ, д.т.н., професори Волошина В.И.

Загострення конкурентної боротьби у світі, що глобалізується, закономірно висунуло на перший план проблеми конкурентоспроможності, яка має реалізовуватися на засадах відповідної регуляторної політики. Формування регуляторної політики розпочалось ще з

2000 року, потім було створено Департамент регуляторної політики Держкомітету з регуляторної політики та підприємництву, у 2005-2007 рр. було переглянуто більш ніж 9 тис. регуляторних актів, з яких понад 50% було скасовано або змінено. Існує ланцюг з наступних етапів щодо реалізації регуляторного акта: після етапу оприлюднення останнього з комплексом додаткових документів на протязі 1-3 місяців здійснюється обговорення цього регуляторного акту, а потім приймається остаточне рішення. Якщо це обговорення не відбулось або було організовано не ефективно, то це визначає, регуляторний процес відбувся без урахування суспільної думки та думки суб' єктів господарювання.

Слід визначити деякі державні інституції, які найбільш повно враховують суспільну думку, а саме Державну податкову адміністрацію, Міністерство економіки та Фонд державного майна та ті, що організовують відповідну роботу не достатньо ефективно -Міністерство аграрної політики, Державний комітет з земельних ресурсів. Крім того, слід зазначити, що лише з Туреччиною, Білоруссю, Ізраїлем, Азербайджаном, Киргизією та Швейцарією існують відповідні правові документи щодо регламентації регуляторної політики України у відповідності до міжнародних угод.

В якості заходів щодо поліпшення регуляторної політики в Україні слід: по-перше, уніфікувати надання проектів регуляторних актів із відповідними документами на \уєЬ-сайтах міністерств та відомств, по-друге, необхідно здійснювати роз' яснення та тренінги для представників органів державної влади проведення відповідних процедур, по-третє, налагодити дієвий механізм відповідальності за виконання та невиконання принципів держаної регуляторної політики, по-четверте, слід здійснювати подальший перманентний моніторинг реалізації принципів державної політики та, нарешті, врахувати помилки попередніх етапів_

Мамієв І.В., заступник начальника відділу маркетингових комунікацій ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"

З огляду на існуючі структурні диспропорції та досягнутий рівень індустріалізації розвиток економіки має йти по шляху нарощення передусім технологічного рівня капіталомістких галузей, де високий ступінь зношеності основних виробничих фондів. Це, зокрема, енергетика, металургія, хімічна промисловість, машинобудування, транспорт та ін.

Тому слід акцентувати свої зусилля створенні відповідних умов для постійного зростання обсягів виробництва й споживання металопродукції, збільшення обсягів експортно-імпортних операцій у вартісному вираженні; ресурсозбереження й зниження екологічного впливу на тлі світового підвищення вартості енергоресурсів і вимог до охорони навколишнього середовища; вихід підприємств галузі на ІРО, що має забезпечити необхідні джерела фінансування інноваційної діяльності; придбання компаніями активів суміжних галузей й об'єктів інфраструктури (енергетичні потужності, порти й т.д.); підвищенняякісних характеристик продукції й удосконалювання її сортаменту; укрупнення компаній-виробників і вихід їх за межі своїх країн в руслі глобалізації світової економіки. 1. Для хімічної промисловості визначною проблемою є значна залежність від цін на імпортний природний газ, який є одночасно й сировиною, й паливом. Відповідними напрямами діяльності є проведення науково-дослідних й експериментальних робіт із пріоритетних напрямків: з створення нових перспективних матеріалів для мікро- і наноелектроніки, полімерів і компонентів на їхній основі, матеріалів зі спеціальними властивостями, надтвердих матеріалів, біосумісних матеріалів, каталізаторів, мембран; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з нових технологічних рішень у галузях економіки на базі хімічних технологій майбутніх поколінь, лазерних, мембранних технологій, технологій реабілітації навколишнього середовища, модульних технологій виробництва масової продукції, гнучких технологічних систем; стимулювання інноваційної й інвестиційної активності в хімічній і нафтохімічній промисловості; здійснення митно-тарифної політики з метою захисту вітчизняних товаровиробників на внутрішньому й зовнішньому ринках._

Бараннік В.О., с.н.с., к.е.н., старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в місті Дніпропетровську

2. Зробити повну масштабну реструктуризацію економіки України, зберегти існуючу спеціалізацію і при цьому перейти на новий рівень технологічного розвитку. Від цього залежать водночас і напрямок, і ступінь розвитку вітчизняних науково-технічних та фундаментальних наукових знань, які мають бути пов'язані передусім з процесом структурних трансформацій. Точками зростання повинні стати технологічні парки, технополіси та інкубатори бізнесу.

3. В умовах зростаючої конкурентності економіки, високої її залежності від енергетичних ресурсів та технологічних рішень бізнес і держава повинні вкладати кошти туди, де є або буде забезпечене суттєве збільшення продуктивності і конкурентності виробництва. Проте водночас слід забувати про зростання залежності інноваційної сфери України від зовнішнього чинника.

Враховуючи значну залежність вітчизняного виробника від зовнішнього фактора слід зосередити увагу на створенні умов для формування внутрішнього платоспроможного попиту та підвищенні якості продукції та послуг на засадах використання національних технічних надбань. Для цього слід активізувати формування ринкових, комерційних відносин у ланцюгу «влада - наука - освіта - бізнес.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПАДА СССР

Макогон Ю.В., д.э.н., проф. Донецкий национальный университет Доля И.Н., к. полит. наук Региональный филиал НИСИ в г. Донецке Пожидаев Е.А., к. ист. наук. Региональный филиал НИСИ в г. Донецке

Становление коммунистического режима на территориях бывшей Российской империи и образование СССР привело к революционным преобразованиям, наряду с прочими сферами жизни, и в экономике. Экономические факторы, очевидно, имели фундаментальное значение как в качестве предпосылок образования новой «империи», так и в качестве решающих условий её развития и распада.

Российская  империя,  вступила в XX век со значительными экономическими

достижениями. Национальный доход страны составлял 16,4 млрд. рублей (7,4% от

общемирового). По этому показателю Российская империя занимала четвёртое место после США, Германии и Британской империи. По темпам роста национального дохода Российская империя опережала все развитые западные страны за исключением США: средний рост за период 1885—1913 годов оценивается в 3,25% в год, с увеличением до 4,7% в год в период наибольшего роста (1889—1904 годы).

По валовому промышленному производству на 1913 год — 6,521 млрд. рублей (5,3% от общемирового) — Россия занимала пятое место после Франции, Германии, США и Британской империи, совместно обеспечивавших 71,9% мирового промышленного производства. Однако вклад Российской империи в мировое промышленное производство (5,3%) был меньше доли населения Российской империи в населении мира (10,2%). Росту промышленности (в среднем 7,6% в год) содействовал бурный рост железнодорожного строительства в 1890-е годы.

Тем не менее, сохраняется значительное отставание от западных стран в силу огромной

разницы «стартовых позиций». Активная индустриализация Англии началась во второй половине XVIII века, США — в начале XIX, России — фактически в последней четверти

НАУКОВІ

ЗАПИСКИ

XIX.

остальные

Россия; 5,3

страны; 22,8

□ СШД 35,8

Франция; 6,4

Германия; 15,7

Великобритани

я; 14

Рис. 1. Доли в мировом промышленном производстве, % (1913 г.).

Население за 40 лет увеличилось почти вдвое за счет крестьян (с 74 миллионов до 126 миллионов человек). Россия подтверждала некоторые мальтузианские идеи: положение крестьян ухудшилось ввиду крайне низкого темпа роста производительности труда. Иначе говоря, покупательная способность основной массы населения не только не росла, но и падала.

В городах проживало 12,8 % населения. Индустриальные рабочие составляли немногим более 1% населения. Основная масса рабочих это сезонники, отходники, сельские батраки. Большинство рабочих сохраняли свой надел в деревне и даже по паспорту числились крестьянами.

Экономическая безопасность России оставалась неразрешенной проблемой. В условиях недоразвитости капиталистической системы экономика империи пережила ряд крупных кризисов. В 1873 году молодая русская промышленность испытала на себе первый циклический промышленный кризис. Он коснулся только легкой промышленности и был результатом недопотребления: покупательная способность крестьянства была крайне низкой, к тому же оно довольствовалось продуктами натурального домашнего производства.

В 1900 году разразился очередной кризис, продолжавшийся три года и приведший к банкротству трёх тысяч предприятий. Несмотря на героические усилия правительства, предпринимателей и рабочих, следует объективно оценить результаты этих усилий. Российская промышленность и банковская сфера не прошли периода свободной конкуренции, но с самого начала проявили тенденцию к монополизации, что в сочетании с государственным воздействием на экономику противоречило развитию рыночной системы.

В октябре 1917 года произошло событие, историческое значение которого исследователи всех поколений будут оценивать по-разному, но которое никто не сможет игнорировать.

Политическая революция большевиков победила быстро и относительно легко, но ее гарантом, по мысли В. И. Ленина и его последователей, могла стать лишь революция социально-экономическая. Но как конкретно проводить ее не знал никто. В арсенале большевиков не было практического опыта такого рода преобразований.

крестьяне середняки

61%

крестьяне кулаки

3%

рабочие 10%

крестьяне бедняки 26%

Рис. 2. Состав сельского населения СССР в 1924 г. Ленин не скрывал того, что именно конкретная социально-политическая ситуация в данном месте в данное время толкнула его и его партию к взятию власти, к изгнаниюклассовых противников, к организации Советского государства с тем, чтобы потом на этой базе начать догонять другие народы.

Но эта гонка была крайне тяжёлым делом. Во-первых, наличные производительные силы были "не на ходу", не функционировали многие промышленные предприятия, железные дороги. К лету 1918 года было закрыто 37% промышленных предприятий в 33 губерниях, в стране оставалось всего 15 млн. пудов хлеба, надвигался голод.

Во-вторых,— и это особенно важно для всей истории — пролетарская революция произошла в крестьянской стране. В 1913 году рабочие в России составляли 14,6% самодеятельного населения, а крестьяне (без сельской буржуазии) — 66,7 %. Само крестьянство было неоднородным. Летом 1918 года сам В.И. Ленин считал из 15 млн. крестьянских хозяйств — 10 млн. бедняцкими, около трех миллионов середняцкими. "Кулацкие" хозяйства составляли 13,5% или около 2 млн. хозяйств.

В 1920—1921 гг. были образованы Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, власть в которых принадлежала большевикам. В ноябре 1921 г. Грузия, Армения и Азербайджан объединились и образовали ЗСФСР. На территории РСФСР в это же время активно шел процесс создания автономий. В 1918 г. были созданы первые национально-областные объединения — Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР), Трудовая коммуна немцев Поволжья, Советская Социалистическая Республика Тавриды (Крым). В период Гражданской войны отдельные образования были ликвидированы (Северо-Кавказская Советская Республика, Донская Республика), другие создавались заново. В марте 1919 г. была провозглашена Башкирская Автономная Советская Республика, в 1920 г. Татарская и Киргизская автономные республики, образовались Чувашская, Калмыцкая, Марийская, Вотская, Карачаево-Черкесская автономные области. В 1921—1922 гг. провозглашаются Казахская, Горская, Дагестанская, Якутская, Крымская автономные республики. Первоначально СССР образовали четыре республики — РСФСР, Украина, Белоруссия и ЗСФСР. В последующие годы в состав СССР вошли Узбекская ССР, Туркменская ССР (1925

г.), Таджикская ССР(1929 г.), Казахская ССР, Киргизская ССР (1936 г.), в 1936 г. ЗСФСР

была распущена и образовано три республики — Азербайджанская СССР, Армянская СССР

21-22 июля 1940 г. провозглашено создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР и принятие Декларации о вхождении в СССР. 3-6 августа 1940 г., в соответствии с решениями, эти республики были приняты в состав Советского Союза (Рис. 4).

История экономики СССР прошла несколько этапов, различных по протяженности во времени и существенно различающихся по социально-экономическому содержанию и направлениям экономической политики.

Первой из главных вех экономических преобразований коммунистической системы стала попытка решения главного историко-экономического вопроса — аграрного — в буржуазно-демократическом духе посредством принятия эсеровского варианта Декрета о земле (25.10.1917) с уравнительным землепользованием социализированной земли. Однако обострившийся продовольственный вопрос, волна крестьянских мятежей, с одной стороны, эксцессы пролетарского давления на среднее крестьянство, на кооперацию, пренебрежение местных советов нуждами повседневной хозяйственной жизни крестьянства - с другой, привели к тому, что летом 1918 года и в деревне началась, так сказать, новая "Октябрьская революция", внешним проявлением которой стали подмена социализации земли ее национализацией и создание в июне 1918 года комитетов бедноты. Компромисс с деревней был разрушен.

Следующая попытка реформирования в марте 1918 года большевистская партия смещает центр тяжести экономической работы и противопоставляет старым приемам национализации "методы постепенного перехода". Национализация продолжалась, но принимала более организованный характер. Декрет от 29 июня 1918 года вносил в процесс национализации определенный порядок и систему.

С началом гражданской войны и иностранной интервенции приходит этап "военного коммунизма". Система мер "военного коммунизма" делала невозможными нормальные рыночные отношения. Безусловная национализация всей частной собственности в городах, чрезвычайные меры борьбы со спекуляцией и саботажем, жесткая централизация всегохозяйственного управления посредством главков, натурализация экономических связей и уравнительность натуральных выплат за обязательный труд.

Х съезд РКП(б) ознаменовал начало четвертого периода советской социально-экономической истории (с 1921 по 1928 год) — этапа новой экономической политики. Политический расчет большевиков в тот период требовал удовлетворения крестьян — основной массы населения. А главным требованием крестьян было восстановление свободного товарного оборота продуктов. Поэтому НЭП — это политика восстановления товарно-денежных отношений в "коммунистической" стране.

Рис. 5. Среднегодовые темпы роста промышленности в СССР на первом этапе

индустриализации, % (1926-31 гг.).

Результаты сочетания макроэкономического планирования и развертывания рыночных сил были замечательными, экономика демонстрировала высокий темп роста. Только за один 1926/27 финансовый год прирост промышленной продукции составил 18%. В том же году были преодолены довоенные рубежи потребления пищевых продуктов, экономика была практически восстановлена. Одновременно воссоздавалась нормальная кредитная система, появилась сеть акционерных банков, страховых компаний, других финансовых институтов.

И, наконец, НЭП, как временный и вынужденный для коммунистического режима шаг, сменяется моделью "сталинского (государственного) социализма". Сталинизм победил. Оппозиционные силы, стравленные Сталиным друг с другом, не смогли оказать сопротивления. Политика ускоренного продвижения по пути строительства "нового общества" стала преобладать.

Однако невиданный экономический и прежде всего индустриальный рост сопровождался колоссальными социальными затратами и потерями. Вот лишь некоторые примеры.

В первом же году первой пятилетки введена карточная система распределения хлеба, просуществовавшая до января 1935 года.

В 1930—1931 годах выдворено на поселение в неосвоенные районы 381 тысяча крестьянских семей (около 1,8 млн. человек), еще больше крестьян подверглись переселению в границах административных районов без высылки.

Детская смертность в 1935—1939 годах превысила 20 %.

В 1931—1933 годах в стране разразился очередной голод. В тот же период экспортировано 70 млн. пудов зерна.

В 1931 году учреждается ГУЛАГ — главное управление лагерей.

В декабре 1939 года принято постановление "О мероприятиях по улучшению трудовойдисциплины ", предполагающее увольнение с передачей дела в суд за 20 минут опоздания на работу. Запрещены увольнения и переходы с одного места работы на другое по инициативе самих работников.

В результате интенсивных преобразований экономики в 1928 - 1940 годах в стране был создан мощный промышленный потенциал, сделаны значительные шаги в сторону индустриальной цивилизации. Но социально-экономическая форма не соответствовала содержанию. Капитализм был разрушен, но социализм в его классической модели не был создан. Усеченная "модель социализма" во второй половине 30-х годов была объявлена подлинным социализмом, что нашло свое отражение в Конституции СССР 1936 года.

Страна приобретала мощь — люди превращались в "винтики" огромной бюрократической машины. Промышленность бурно росла — люди испытывали постоянный дефицит товаров первой необходимости. Страна оснащалась новейшим вооружением — люди дрожали от возможного увольнения из-за пустяка с последующими репрессиями. Государство многое давало людям: образование, здравоохранение, пенсии. Но и держало их в постоянном подчинении и страхе.

Значительный урон экономике СССР нанесло участие в Великой Отечественной войне. Советский Союз - единственная в мире сила, которая в результате героической борьбы остановила в 1941 г. непрерывное победное шествие агрессии фашистской Германии по Европе. После поражения под Сталинградом Германия, а за ней и Япония перешли от наступательной войны к оборонительной. Советский Союз в 1944 - 1945 гг. выполнил освободительную миссию в Европе, ликвидировав фашистское господство над большинством порабощенных народов, сохранив их государственность и исторически справедливые границы.

Выпавшая на долю СССР историческая роль в разгроме фашизма стоила тяжелых потерь. Советский народ принес на алтарь победы над фашизмом самую жертвенную долю. Советский Союз потерял в войне 26,6 млн. человек, десятки миллионов ранены и искалечены, резко упала рождаемость, огромный ущерб нанесен здоровью; все советские люди испытали физические и нравственные страдания; упал жизненный уровень населения.

Огромный урон нанесен народному хозяйству. СССР потерял 30% национального богатства. Стоимость ущерба составила 675 млрд. руб. Разрушены и сожжены 1 710 городов и поселков, более 70 тыс. деревень, более 6 млн. зданий, 32 тыс. предприятий, 65 тыс. км железных дорог. Государственная комиссия установила, что материальный ущерб составлял около 30% национального богатства Советского Союза, а в районах, подвергшихся оккупации, — около двух третей. В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой около 2 трлн. 600 млрд рублей. Для сравнения национальное богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8%, Франции — на 1,5%, а США материальных потерь, по существу, избежали. Война опустошила казну, препятствовала созданию новых ценностей в народном достоянии, привела к ряду отрицательных последствий в экономике, демографии, психологии, нравственности, что в совокупности составили косвенные издержки войны.

Советское руководство неоднократно проводило попытки реформирования экономики страны в послевоенный период. Причём в поисках выхода из частых кризисных ситуаций коммунистические лидеры, вопреки нерыночной марксистской доктрине, обращались именно к рыночным преобразованиям.

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР утвердил план восстановления и развития народного хозяйства на 1946 — 1950 гг. В нем были определены пути возрождения и дальнейшего развития экономики. За пятилетие было восстановлено и вновь сооружено свыше 6,2 тыс. промышленных предприятий. Особенно большое внимание уделялось развитию металлургии, машиностроения, топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Были заложены основы атомной энергетики и радиоэлектронной промышленности. Работы по восстановлению промышленности были восновном завершены в 1948 г. К концу пятилетки уровень промышленного производства на 73 % превысил довоенный. Однако приоритетное развитие тяжелой индустрии, перераспределение в ее пользу средств из легкой и пищевой отраслей привели к дальнейшей деформации структуры промышленности в сторону увеличения производства продукции группы "А". В 1947 г. была отменена карточная система на продовольственные товары, была проведена денежная реформа.

В сентябре 1953 года Коммунистическая партия решила несколько ослабить пресс, давящий на сельских тружеников. Был значительно снижен сельскохозяйственный налог (в 2,5 раза по сравнению с действовавшими ставками), списаны налоговые долги колхозам и совхозам, увеличены размеры приусадебных участков и личных подсобных хозяйств, снижены нормы обязательных поставок продукции животноводства, увеличены закупочные цены (на мясо в 5,5 раза, молоко и масло в 2 раза, зерно на 50 %), некоторое развитие получили так называемые колхозные рынки, где крестьяне могли продавать продукцию. Освоение целинных и залежных земель (1953—1956) — типичный пример "мо­билизационной экономики", когда государство бросает в нужное время в нужное место ресурсы, не заботясь о том, что другие отрасли или регионы " оголяются" в инвестиционном смысле.

Далее последовали так называемые "косыгинские" реформы середины 60-х годов,

давшие вспышкообразный результат и заглохшие уже к началу 70-х. Суть этих реформ сводилась к развитию хозяйственного расчета на государственных предприятиях Число пла­новых показателей, спускаемых предприятию, было резко сокращено, а главным показателем становился объем реализованной продукции, что было явно рыночным моментом в проекте реформ (до 1965 года главным показателем государственного плана для предприятия был объем произведенной валовой продукции). "Косыгинские" реформы дали кратковременный положительный результат. Во всяком случае, восьмая пятилетка (1966— 1970) была по результатам лучшей за всю послевоенную историю советской экономики. Но уже в следующем пятилетии весь рыночный пыл унялся темпы роста стали резко падать.

Рис. 6. Среднегодовые темпы прироста макроэкономических показателей в СССР, % (1961­79 гг.).

Структурный кризис советской модели общественно-политического развития как основная причина распада СССР

Основные черты экономического кризиса второй половины 60- начала 80 годов: дефицит товаров; отказ или медленное внедрение новых технологий; невысокое качество большинства товаров; продовольственный кризис, хроническая кризис сельского хозяйства; скрытая инфляция (рост цен при неизменных размерах заработной платы; преимущественно экстенсивный путь развития экономики; высокая затратность производства, энергоемкость и материалоемкость продукции; появление теневой экономики («цеховики»).

Тенденции политического кризиса: военные авантюры и неспособность их решить (Афганистан, Эфиопия, Ангола и т. д.); неспособность высшего руководства реагировать на новые тенденции развития мира. " Старение" руководства на 1982 г. средний возраст высшего руководства превышал 70 лет); недееспособность законодательных органов, все важнейшие вопросы решались в узком кругу высшего партийного руководства; потеря динамичности в развитии советской модели и, соответственно, непривлекательности для других стран; коррупция в высших эшелонах власти: взяточничество, криминализация, продвижение по служебной лестнице по принципу знакомства, родственных связей, личной преданности; усиление репрессий против инакомыслящих (диссидентов).

В промышленности командно-административная система свела на нет всякую самостоятельность предприятий. Сначала увеличилось количество плановых показателей (производительность труда, средней зарплате, себестоимость продукции и т. д.). Сохранялась система централизованного материально-технического снабжения, которую так и не заменили на систему оптовой торговли.. Не действовало на практике и материальное стимулирования труда. Чем лучше работало предприятие, тем жестче были нормы образования фондов стимулирования. Таким образом, реформы «Косыгина» были обречены через внутреннюю противоречивость и непоследовательность. Факты

Внешняя торговля СССР была весьма ограничена идеологией: 2/3 внешнеторгового оборота приходилось на социалистические страны, игравшие роль экономических сателлитов. Значительная доля внешнеэкономического оборота приходилась также на «развивающиеся страны». Этот сегмент внешнеэкономических отношений, как известно, носил характер масштабной экономической помощи со стороны СССР (Рис.7).

развивающиеся страны; 14

развитые кап. Страны;22

другие соц. Страны; 4

Рис. 7. Структура внешнеторгового оборота СССР по группам стран, % (1986 г.).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 


Похожие статьи

Р М Дупай - Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку україні

Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни