Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 115

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

347

Таранич А. В.

СТРАТЕГІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

350

Турбан Г. В.

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

353

Уханова И. О.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОПАРКОВЫХ СТРУКТУР: МИРОВОЙ ОПЫТ И СПЕЦИФИКА В УКРАИНЕ

355

Фархади П.Ф.

РАЗВИТИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ - СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

360

Фомічова Н.В. Веремєєва А. В.

ГЛОБАЛЬНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

363

Хазах К.О.

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

368

Hua Rui

IMPACT OF HIGHWAY CONSTRUCTION ON FOREIGN TRADE ON THE BASIS OF MULTIVARIATE REGRESSION ANALYSIS

370

Хаджинов І.В., Хаджинова Г. П.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ СХОДУ УКРАЇНИ

373

Чентуков Ю.І., Булатова О. В.

СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

377

Черниченко Г. А., Черноиванова Е. Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ

379

Черноіванова О. Г.

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ РОБОТОДАВЦІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

382

Чижиков Г.Д.

УЧАСТЬ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИХ ПАЛАТ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ КРАЇНИ

385

Шишацький А. В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК НАПРЯМ ФОРМУВАННЯ ЙОГО МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

387

Shaburishvili Sh., Sikharulidze D.

ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS OF GEORGIA UNDER GLOBALIZATION

392

Шилець О.С.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

395

Шумак В.В.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АККЛИМАТИЗАЦИИ ТАНДЕМА ТЕПЛОВОДНЫХ ВИДОВ

397

Шумак Ж.Г

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ГООМЫШЛЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

400

Шустова Е.П.

СТАБИЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

403

Колектив авторів

Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць. - Донецьк: ДонНУ, 2013. - Т.1.- 410 с.

УДК 339.9..339.727.22..332 ББК У58+У268.411

У збірнику розміщено статті, у яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України й інших країн, академічних і галузевих наукових організацій, а також провідних підприємств найважливіших галузей промисловості країни - металургійної, хімічної, вугільної, машинобудівної й ін. Представлені також статті співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на відповідних рівнях.

Розглянуто питання розвитку світових інтеграційних, інвестиційних і інноваційних процесів в Україні (регіонах) в умовах глобалізації, участі України й інших держав у міжнародних організаціях і міжнародних інтеграційних об'єднаннях, наслідки участі в них, валютно-фінансових, банківських і кредитних відносин, міжнародних транспортних систем, проблеми екологічної та енергетичної безпеки, створення і функціонування єврорегіонів, формування соціальної політики з урахуванням закордонного досвіду й інших.

Статті присвячені різним аспектам удосконалювання зовнішньоекономічної діяльності на рівнях підприємства, регіону, галузі, держави, підвищення конкурентноздатності виробництва в рамках Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, Стратегії розвитку Донецької області до 2015 року, Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року й стратегії розвитку міста Донецька до 2020 року.

Розрахований на науковців і фахівців.

Дизайн обкладинки: Т.С. Медведкін Переддрукарська підготовка видання: М.О. Чорноусова, О. Рашевська, Б. Бузоверя

©ДонНУ, колектив авторів, 2013

Підписано до друку 10.01.2013 Формат 60x84/16. Папір типографський. Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 65,0 Тираж 300 прим. Замовлення №1

Видавництво Донецького національного університету, 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24


[1]Economic Assessment of Ukraine І OECD Economic surveys. - Paris, 2007. - 144 р. www.oecd.org/ecolsurveys/ukraine (Офіційний Веб-сайт ОЕСР ).

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект