Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

Необхідно наголосити на тому, що наше розуміння процесів усуспільнення праці й розвитку її суспільної форми, процесів інтеграції не обмежується лише взаємозалежністю економічних суб'єктів як таких. Якщо саме таким чином розуміти інтеграційний процес та процес усуспільнення праці, то можна зробити висновок, що з самого початку зародження товарного виробництва вже відбулися процеси усуспільнення праці. З одного боку, суспільний поділ праці передбачає у певному розумінні формування інтеграційних процесів і таким чином початковий рівень (так званий нульовий цикл) усуспільнення праці. Проте, як відомо, суспільний поділ праці сам по собі не є причиною товарного характеру обміну продуктами виробництва. Суспільний поділ праці обумовлює виокремлення економічних суб' єктів на засадах приватної власності. Отже одержаний продукт, а також прибуток привласнюється приватними власниками підприємств. В такому випадку в «суспільній скрині» осідає незначна частка додаткового продукту суспільства. (Вона, як відомо, визначається головним чином існуючими нормами оподаткування.) За таких умов неможливо вести річ щодо усуспільнення праці й розвитку її (праці) суспільної форми.

З іншого боку, коли йдеться про високий рівень розвитку продуктивних сил в світовій економіці та в національних економіках окремих країн світу, мається на увазі не лише взаємна залежність і кооперування праці окремих економічних суб'єктів. Мається на увазі й інша сторона усуспільнення праці: все більша частка суспільного продукту концентрується в суспільних фондах накопичення й споживання; здійснюється вирівнювання рівнів економічного розвитку різних регіонів окремих країн та різних регіонів світу; якісно змінюються характер і форми участі громадян в управлінні підприємствами; удосконалюються самі форми управління, планування, економічного стимулювання, а також форми суспільного контролю за виробництвом, розподілом, обміном і споживанням. Даний аспект дослідження процесу розвитку суспільної форми праці заслуговує на окреме детальне дослідження.

Висновки:

1. Інтеграційні процеси в економіці відбуваються на підґрунті поширення суспільного поділу праці і протікають як на рівні національних країн, так і на міжнародному рівні.

Щодо національних економік, то інтеграція здійснюється у напрямку формування інтеграційних структур головним чином по технологічному принципу і в напрямку розвитку корпорацій та формування агропромислових комплексів.

Щодо міжнародного рівня, то інтеграція проявляється у напрямах формування транснаціональних структур і наднаціональних органів управління.

2. Інтеграційні процеси охоплюють всі сфери суспільного відтворення: власно виробництво, обмін, розподіл і споживання. Оскільки в усіх сферах відтворення інтегрується насамперед праця, можна з упевненістю вести річ про інтеграцію як чинник усуспільнення праці й як чинник розвитку її суспільної форми.

3. Підтвердженням об' єктивності такого висновку є інтернаціоналізація власності і капіталу; функціонування єдиної валютної системи; формування інтернаціональної вартості й цін товарів; вирівнювання заробітної плати, інтенсивності праці й тривалості робочого дня; вирівнювання норм прибутку; створення єдиного ринку робочої сили, єдиного ринку капіталів; соціалізація ринкових відносин тощо.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Косіюк О. М. Теоретичні і практичні аспекти інтеграції організацій у ринковій економіці / О. М. Косіюк // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 3, Т. 3 . - С. 41-48.

2. Корпоративні відносини: методологія дослідження та механізми функціонування: Монографія / Дмитриченко Л.І., Хімченко А.М., Кужелев М.О., Калініченко М.П. Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 160 с.

3. 3. Корпорация в системе общественного производства: Монографія / Дмитриченко Л.І., Дмитриченко Л.А. , Химченко А.Н., Чунихина Т. С. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. -    184 с.

4. Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: [колективна монографія] / За ред. О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець «Сочинський», 2011.

5. Гостєва І.С. Прояви видів втрати зиску в інтегрованих підприємствах / І.С. Гостєва //Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля . - 2008. - № 4 (122). - С. 53-59.

6. Марченко В.М. Самоорганізація злиття та поглинання : умови та потенціал: Монографія / В. М. Марченко. - К.: НУХТ, 2011. - 357 с.

7. Ищенко С.М. Слияния и поглощение компаний: оценка эффекта синергии / С.М. Ищенко. - К. : Науковий світ, 2007. - 95 с.

8. Горбатов В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса / В. М. Горбатов. - Х. : ИНЖЕК, 2006. - 592 с.-Библиогр.: с. 420-444.

ПPOБЛEMЫ PASB^ra BИEШИEЭKOИOMИЧECKИX CBЯЗEЙ И ПPИBЛEЧEИИЯ ИИOCTPAИИЫX ИИBECTИЦИЙ:

PEГИOИAЛЬИЫЙ ACПEKT

9. Клебанова Т.С. Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу: Монографія / Клебанова Т. С., Ніколаев І. В., Хайлук С. О. - X. : ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД «ІНЖЕК» , 2010. - 232 с.

10. Нестерчук Ю. О. Реструктуризація національного АПК та формування нових інтеграційних взаємодій у ньому [Текст] / Ю. О. Нестерчук // Інноваційна економіка. - 2010. - № 3. - С. 133-140.

11. Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование [Текст] / Ответ. ред. А.В. Петриков. - М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень, 2010. - 497 с.

12. Сконенко Н.С. Формування та розвиток інтегрованих об'єднань в АПК України: [монографія] / Н.С. Сконенко. - К. : НУХТ. - 2012. -

266 с.

13. Сичевський М.П. Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України / М.П. Сичевський, В.М. Марченко // Вісник аграрної науки [Науково-теоретичний журнал Національної академії аграрних наук України]. - 2012. - № 3. - С. 66-69.

14. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень /Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000. - 1018 с.

13. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / За ред.. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Видавн. центр «Академія», 2000. -

864 с.

PI/HOME

У статті досліджено методологічний аспект інтеграційних процесів як чинника розвитку суспільної форми праці. Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, концентрація й централізація капіталу, суспільна форма праці. PI/HOME

В статье исследован методологический аспект интеграционных процессов как фактора развития общественной формы труда. Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, концентрация и централизация капитала, общественная форма труда.

SUMMARY

In article research the methodological aspect of integration process as factor of development of social form labour. Keywords: integration, integration process, concentration and centralization of capital, social form labou.

BbKOP ИAПPABЛEИИЯ ДЛЯ ПEPEДAЧИ БИЗИEC-ФУИKЦИЙ ИА MEЖДУНAPOДНЫЙ AУTCOPCИИГ: ПEPCПEKTИBЫ

для УKPAИиcкиx тЕД^ИЯтеЙ

Дугинец A.B. к. э. н., доц. каф. международной экономики ГВУЗ «ПГАСА» (г. Днепропетровск)1

Постановка проблемы. В современных условиях глобализации и интернационализации производственной и хозяйственной деятельности рыночные силы, а также давление со стороны конкурентов, заставляют многие компании - банки, страховые и инвестиционные организации, промышленные предприятия - рассматривать международный аутсорсинг бизнес-процессов как один из важных конкурентообразующих факторов. Аутсорсинг позволяет с максимальной эффективностью использовать сильные стороны участников международных экономических отношений, достигать необходимые конкурентные преимущества за счет возможности каждой из сторон выполнять те функции, в которых она наиболее преуспевает, а также решать стратегически важные задачи. Благодаря аутсорсингу предприятия имеют возможность получить более дешевое обслуживание непрофильных направлений деятельности и высокое качество производимых работ, высококвалифицированное обслуживание профильных направлений. Крупные предприятия получают дополнительную экономию за счет масштаба производства.

Сегодня, невозможно представить развитие мировой экономики без использования аутсорсинга. Практически ни одна крупная американская или европейская корпорация не тратит время и финансовые средства на непрофильные функции, передавая их на аутсорсинг поставщикам из своей страны, или из других стран. Такое поведение на рынке позволяет не только снизить свои издержки, добиться высокого качества выполненных работ за счет высокой квалификации сотрудников поставщика услуг аутсорсинга, но также высвободить значительную часть денежных средств и трудовых ресурсов, которые можно направить на решение сложных, стратегических задач, позволяющих достичь существенных конкурентных преимуществ. Уже сегодня можно утверждать, что в будущем будут успешно функционировать именно те участники рынка, которые сейчас передаютбольшую часть внутренних процессов на аутсорсинг.

Между тем следует отметить, что помимо очевидных преимуществ аутсорсинг сопряжен с рядом рисков. Эти риски могут быть связаны как с выбором поставщика услуг, процессом подготовки контракта на аутсорсинг, осуществлением работ по сделке, так и с такими независящими от заказчика факторами, как степень поддержки со стороны правительства страны, куда планируется передача бизнес-функции на аутсорсинг, степени информатизации этой страны, резервов рабочей силы аутсорсера, и уровня ее квалификации, политической и экономической стабильности и т.д. Таким образом рассмотрение странового риска в контексте развития международных аутсорсинговых отношений является весьма актуальным. Особенно это важно для определения перспектив функционирования украинских предприятий на международном рынке аутсорсинговых услуг.

Анализз последних исследований и публикаций. Проблема эффективности внедрения аутсорсинга бизнес-процессов как одного из конкурентообразующих факторов исследована в отечественной литературе весьма незначительно. Большая часть работ посвящена изучению вопросов внедрения аутсорсинга на предприятиях конкретных отраслей и носит информационно-публицистический характер. Аспекты взаимодействия компаний на основе аутсорсинга бизнес-процессов в зарубежной литературе рассматривают такие авторы, как: А. Аксенов, Б. Аникин, Р.Аалдерс, Ж-Л Бравар, Г. Ван Дер Хайден, П. Готтшальк, Я. Гуевара, Р. Браун, К. Дрейфус, С. Календжян, Н. Карр, Л. Кохен, Я. Марриотт, Р.Морган, Р. Нолан, С. Нотардонато, Р. Остин, X. Солли-Сетер, Э. Спарроу, К. Торнбом, Ф. Ридцер, К. Халле, X. Хантли, Я. Харрис, Д. Черемисин, А. Янг и др. Но несмотря на довольно большое количество публикаций по теме аутсорсинга, в основном они носят разрозненный характер, и не дают общего виденья ситуации на мировых рынках аутсорсинга бизнес-процессов. Такое положение дел позволяет, применив научный подход, обобщив и систематизировав все полученные ранее результаты, разработать собственную концепцию внедрения аутсорсинга бизнес-процессов представив его в качестве предпочтительного конкурентного преимущества.

Таким образом, целью исследования является осуществление анализа особенностей процесса выбора направления для передачи бизнес-функций на международный аутсорсинг и в этом контексте определить перспективы для украинских предприятий на этом рынке.

Изложение основного материала. Аутсорсинг бизнес-процессов ощущает на себе влияние экономической ситуации точно также, как и все остальные бизнес-процессы компании, однако и в условиях экономического кризиса предприятия должны продолжать осуществлять коммерческую деятельность и извлекать прибыль. При этом от потенциала, получаемого за счет совместной работы с поставщиками бизнес-услуг не может отказаться ни одна современная компания, поскольку повышение эффективности, вызванное внедрением в работу технологических новинок, а также знанием и опытом профессионалов является важным составляющим успеха бизнеса. Сегодня многие компании управляют своими сделками на аутсорсинг недостаточно эффективно, не принимая во внимание изменения и сложные проблемы, которые подбрасывает рынок. Однако также много руководителей, которые использую услуги сторонних организаций не только для того, чтобы «залатать дыры» в работе собственных финансовых, юридических и других подразделений, но и для того, чтобы оказывать серьезное и глубокое стратегическое воздействие на собственный бизнес, а такое поведение является наиболее

© Дугинец А.В., 2013

123актуальным в нынешних кризисных условиях.

Данный критерий показывает, насколько активно правительственные организации и министерства продвигают свою страну в качестве оффшорного аутсорсера. Какие предпринимаются меры по поддержке и защите местных поставщиков услуг. Также оценивается готовность правительства развивать и вкладывать средства в образовательную систему с целью приобретения навыков и знаний работниками.

Трудовые ресурсы оценивались по количественному и качественному признаку. Области применения — навыки управления проектами, компетенции в области программирования, управление бизнес-процессами и т. д. Также учитывалось количество вьтусктников высших учебных заведений за прошедший год. Все это необходимо для оценки возможностей страны предоставить качество

рабочей силы, которое может потребоваться заказчикам.

Данный критерий включает оценку эксплуатационной надежности, качества и

стабильности работы инфраструктуры: источники электроэнергии, телекоммуникации, качество автомобильных дорог, железнодорожных услуг, воздушное и морское сообщение внутри и за пределами страны.

Оценивается качество образовательной системы, также оценка производится по количеству высших учебных заведений в стране, и количеству выпускников, получивших образование в перспективных областях за последнее время.

Данная категория оценивает стоимость рабочей силы в стране, иные компенсационные выплаты сотрудникам, а также стоимость недвижимости, инфраструктуры и телекоммуникаций.

Критерий включает политическую стабильность, уровень коррупции, геополитические риски и уровень безопасности. Также рассматривается возможность международного терроризма или войн в стране, наличие системы профсоюзов, рост ВВП и стабильность национальной валюты.

Оценивается наличие в стране международных поставщиков услуг. Оценка степени легитимности производится с точки зрения соответствия международным стандартам, включая общее законодательство, систему сбора налогов и законы,

защищающие интеллектуальную собственность. Также оценивается способность законодательной системы обеспечивать защиту и поддержку иностранным

подразделениям, осуществляющим деятельность в стране, и общее отношение к

интеллектуальной и частной собственности.

В данном случае оценивается, насколько культурные различия со страной-заказчиком могут помешать успешному ведению бизнеса. Оценивается уровень доступности — включая близость и доступность центров торговли, возможность быстро попасть в страну, а также разница во времени.

Оценивается эффективность законодательства с точки зрения защиты интеллектуальной собственности, защиты информации, копирайт, защита

торговой марки, а также патентное право.

Оценка включает устные и письменные языковые знания, а также

владение технической и деловой лексикой. Оцениваются знания как

английского - основного языка оффшорного аутсорсинга, так и немецкого (в странах Восточной Европы), и японского (в странах Азиатско-Тихоокеанского региона).

Рис. 1. Критерии оценки стран для передачи бизнес-функций намеждународный аутсорсинг

Возникшая в связи с экономическим кризисом острая необходимость в снижении издержек, а также новые требования рынка к ведению бизнеса аккумулируют активность по обращению к ИТ-аутсорсингу и аутсорсингу бизнес-процессов, даже несмотря на то, что отдельные компании снизили количество обращений к услугам внешних поставщиков. Финансовая составляющая аутсорсинговых сделок постепенно становится более сложной и рискованной, и это оказывает дополнительное давление на лиц, ответственных за принятие решения. Теперь им приходится демонстрировать более высокий уровень профессиональных знаний в области ведения бизнеса, особенно в

части соответствия внутренним требованиям различных департаментов, а также ведения работ с внешними поставщиками услуг аутсорсинга.

Следует отметить что в Украине сравнительно недавно узнали значение слова аутсорсинг. Причем, как и во многих странах, наибольшего распространения получил аутсорсинг 1Т-технологий. Это можно пояснить прежде всего имеющимся в нашей стране научно-технологическим потенциалом и человеческим капиталом, который обладает конкурентоспособной квалификацией в этой отрасли. Так через десять лет появления на рынке, отрасль, занимающаяся услугами по разработке программного обеспечения IT-продуктов, сложных решений по их тестированию и поддержке, стала одной из ведущих в стране. И не только по темпам роста, но и по вкладу в торговый баланс страны. Как предсказывают эксперты, к началу 2013 года объем выручки IT-аутсорсинга достигнет 1,5 миллиарда долларов. И такой объем обеспечен знаниями всего лишь 30 тысяч человек, работающих в отрасли [1].

В последнее время отрасль динамично растет - порядка 20% в год и если такая тенденция сохранится, то через 10 лет размер отрасли ИТ-аутсорсинга Украины составит 10 млрд долл, и в этой отрасли будет работать более 200 тысяч представителей. Следует отметить, что программы, разработанные в Украине, используемых в информационных системах крупных мировых банков, в системе управления Boeing, в биллинговых системах ведущих операторов связи. При этом, впрочем, мало кто знает разработчик ПО известен только заказчику. Но в Украине есть компании, которые разрабатывают и продвигают программы под собственной торговой маркой - GSC World (игры «Казаки», «С.Т.А.Л.К.Е.Р.»), «Террасофт» (CRM-системы), ELEKS Software (информационная система для медицинских учреждений Doctor Eleks, навигационная программа Eleks Autonavigator), «Визиком» (электронные карты).

Тем не менее, Украина находится сейчас в конце списка стран региона EMEA (Европа, Средний Восток и Африка), где ее обогнали не только страны Восточной Европы, но и африканские страны, такие как Маврикий и Марокко. Так, по даным компании Gartner по региону EMEAв 2012 году каждая двенадцатая компания заказывала аутсорсинговую разработку программного обеспечения на Маврикии. Для Украины же количество таких обращений составило 1 из 30. Для того что бы понять что является сдерживающими факторами и каковы перспективы украинских предприятий на международном рынке аутсорсинговых услуг нужно определить место нашей страны среди конкурентов, ее сильные и слабые стороны. Также ввиду острой необходимости в снижении расходов и повышении в связи с этим у многих заказчиков интереса к услугам аутсорсинга, автором была предложена методика классификации стран из различных регионов мира с целью выявления наиболее привлекательных мест с точки зрения передачи направлений на аутсорсинг.

Оценка стран проводилась по ряду критериев, таких как: стоимость рабочей силы в стране, отношение к частной собственности, владение иностранными языками (языком страны заказчика), наличие развитой инфраструктуры, поддержка со стороны правительства и вводимые в связи с этим меры госрегулирования и т. д. Целью является не только квалифицировать страны по их привлекательности, поскольку у каждого заказчика есть свои приоритеты при выборе поставщика, но в первую очередь выделить сильные и слабые стороны, присущие той или иной стране. Данное исследование также призвано помочь потенциальным заказчикам услуг аутсорсинга выявить наиболее подходящие места для передачи бизнес-функций на международный аутсорсинг.

На рисунке 1 приведены критерии оценки стран для передачи бизнес-функций на международный аутсорсинг. В основе данной классификации, дополненой автором, лежит статистическая информация компании Gartner fwww.gartner.com), занимающейся исследованиями в области ИТ и телекома [2]. При оценке стран были использованы факторы, которые являются важными показателями экономического и политического климата в стране, и которые необходимо учитывать при выборе места для передачи направления на аутсорсинг.

В результате исследования были выделены 30 стран, экономически наиболее благоприятных для передачи ИТ- и бизнес-функций на аутсорсинг.

Таблица 1

Регионы

Страны

Америка

Аргентина, Бразилия, Канада, Коста Рика, Мексика, Панама, Чили.

Азиатско-Тихоокеанский Регион

Австралия, Вьетнам, Индия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Европа, Ближний Восток и Африка

Венгрия, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, Марокко, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, ЮАР.

Составлено автором по материалам [2]

Как показало проведенное исследование, в течение последних нескольких лет во многих странах наблюдалась довольно существенная активность, направленная на повышение привлекательности страны в качестве международных аутсорсеров [4]. Рассмотрим более подробно результаты анализа региона к которому принадлежит украина - Европа, Ближний Восток и Африка. Из этого региона в список тридцатки лидеров попали 13 стран. Сюда входят как страны, уже длительное время являющиеся членами ЕС, так и те, кто вступил в членство недавно, или не входит совсем. В первый раз в 2008 году в этот список попали два североафриканских государства - Марокко и Египет (таблица 2).

Тот факт, что ни одна из стран региона не достигла оценки выше «хорошо» в категории «поддержка правительства», отражает необходимость проведения ряда мер на правительственном уровне по поддержке иностранных и местных поставщиков услуг аутсорсинга. Особенно это чувствуется в Украине. Именно от государства украинские предприниматели ждут не только решения фундаментальных проблем образования, но и многое другое: снижение налогового бремени, адекватных законов и работающих механизмов венчурного инвестирования. В свое время государственный протекционизм помог индийским компаниям войти в мировые лидеры по разработке заказного программного обеспечения. В Украине необходимо перенять индийский опыт и инициировать законопроект о принятии особого налогового режима для компаний, действующих на рынке информационных технологий. Его реализация позволит в краткосрочной перспективе увеличить объем «новой экспортной отрасли» в разы. Следует отметить, что последние несколько лет украинские компании-аутсорсеры очень активно общаются с представителями законодательной и исполнительной властичто привело к принятию нескольких законопроектов. Ожидалось, что они будут предоставлять больше возможностей для отрасли, больше льгот, но они приняты в урезанном варианте, и к сожалению есть минимальные возможности, чтобы поддержать экспортный аутсорсинг.

Данные, полученные в области трудовых ресурсов, указывают на недостаток рабочей силы, и на недостаточный уровень ее качества. В данной категории ни одна из стран также не получила оценку выше «хорошо». Развитость экономик Израиля, Ирландии и Испании свидетельствует о высоком уровне развития их инфраструктуры. Эти же страны, а также Россия получили высокий рейтинг в области качества образования. Что касается Украины, то достаточно высоко оценивая уровень базового университетского или технического образования (оценка «хорошо»), следует отметить, что вузы не обеспечивают углубленную подготовку в области информационных технологий, не готовят аналитиков или программистов для узкоспециализированных направлений рынка информационных технологий. Это демонстрирует оценка «удовлетворительно» по показателю резерва рабочей силы.

На имеющиеся проблемы в инфраструктурном обеспечении указывает оценка «удовлетворительно». Так несмотря на развитость научно-технической базы, в Украине абсолютно отсутствует связь «идея-продукт». Страна практически не имеет мощных центров инновационной деятельности, которые могли бы поддерживать развитие передовых производств и услуг. Устранение этих барьеров для развития рынка аутсорсинга в Украине позволит нашей стране присоединиться к огромной глобальной отрасли с широким выбором возможностей для различных специализаций.

Оценка государств Европы, Ближнего Востока и Африки по ключевым факторам для целей передачи бизнес-функций на _международный аутсорсинг_

_Факторы

Страны

Венгрия Египет

о с а к

жк

р

е

д д о

П

Израиль Ирландия

с

й

е ч о б а р

ы в р

е з е

Р р

т с а р

ф н

И

я и н а в о

аз

р

б о

с

а р е ы н ь

аи ц н

е т о

П

о с

ая

н р

ту

ь

л

Кул и

ная

ь

ба

о л Г

Испания Марокко Польша Россия

Румыния

Словакия Украина

Чехия ЮАР

* Оценка производилась по пятибалльной шкале, где отлично - 5 баллов, очень хорошо - 4 балла. Хорошо - 3 балла, удовлетворительно - 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект